ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 388

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਨਿ ਧਾਰੀ ॥੨॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥ ਬਿਨਵਤਿ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥ {ਪੰਨਾ 388}

pdArQ:- aukiq—Xukiq, dlIl [ ikCU—kuJ BI [ rYxI—rwq [ vKwnw—mYN aucwrdw hW [1[

inrgun—gux-hIn [ krnhwr—(sB jIvW ivc ivAwpk ho ky Awp hI) krn dI qwkq r`Kx vwlw [ krwvnhwr—(sB jIvW ƒ pRyr ky auhnW pwsoN) krwx dI smr`Qw vwlw [ pRB—hy pRBU! [1[rhwau[

mugD—by-vkU& [ AigAwn—igAwn-hIx [ AvIcwrI—by-smJ, ivcwr dI g`l nwh kr skx vwlw [ min—mn ivc [2[

swDw—A`iBAws kIqw [ mnih—mn ivc [ sMjmu—ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN rokx dw jqn [3[

QorI—QoVI [ ibnviq—bynqI krdw hY [ qorI—qyrI [4[

ArQ:- hy pRBU! mYN gux-hIx hW, myry ivc koeI gux nhIN (ijs dy Awsry mYN qYƒ pRsMn krn dI Aws kr skW, pr) hy pRBU auh qUM hI hYN jo (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky Awp hI) sB kuJ krn dI qwkq r`Kdw hYN qy (sB jIvW ƒ pRyr ky auhnW pwsoN) krwx dI smr`Qw vwlw hYN (mYƒ BI Awp hI Awpxy crnW ivc joVI r`K) [1[rhwau[

hy pRBU! mYN koeI dlIl (dyxI) nhIN jwxdw mYN koeI isAwxp (dI g`l krnI) nhIN jwxdw (ijs nwl mYN qYƒ ^uS kr skW, pr qyrI hI myhr nwl) mYN idn rwq qyrw (hI) nwm aucwrdw hW [1[

hy pRBU! mYN mUrK hW, mYN miq-hIx hW, mYN igAwn-hIx hW, mYN by-smJ hW (pr qUM Awpxy ibrd dI lwj r`Kx vwlw hYN), mYN qyry (ibrd-pwl) nwm dI Aws mn ivc r`KI hoeI hY (ik qUM srn-Awey dI lwj r`KyNgw) [2[

hy BweI! mYN koeI jp nhIN kIqw, mYN koeI qp nhIN kIqw, mYN koeI sMjm nhIN swiDAw (mYƒ iksy jp qp sMjm dw shwrw nhIN, mwx nhIN) mYN qW prmwqmw dw nwm hI Awpxy mn ivc Xwd krdw rihMdw hW [3[

nwnk bynqI krdw hY—hy pRBU! (koeI aukiq, koeI isAwxp, koeI jp, koeI qp, koeI sMjm) kuJ BI krnw nhIN jwxdw, myrI Akl bhuq mwVI ijhI hY, mYN isr& qyrw hI Awsrw ilAw hY [4[18[69[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥ ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਹਰੇ ਹਰਿ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥੨॥ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ਹਰਿ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥ {ਪੰਨਾ 388}

pdArQ:- AKr duie—dovyN l&z (hir hir) [ jpq—jpidAW [ dIn—dInW auqy, kMgwlW auqy [1[

krau—krauN, mYN krdw hW [ siqgur—hy siqgur! mo kau—mYƒ [ jpnI—mwlw [1[rhwau[

aur—ihrdw [ AMqir—AMdr [ DwrY—itkweI r`Kdw hY [ invwrY—dUr kr lYNdw hY [2[

sm@wly—sWB ky r`Kdw hY [ muiK—mUMh nwl [ ieq auq—lok prlok ivc [ kqih—ikqy BI [3[

nwie—nwm ivc [ sMig—nwl [4[

ArQ:- hy siqgurU! mYN qyry A`gy AwpxI ieh Arz krdw hW ik ikrpw kr ky mYƒ AwpxI srn ivc r`K qy mYƒ ‘hir hir’ nwm dI mwlw dyh [1[rhwau[

(hy BweI! myry pws qW) ‘hir hir’—ieh do l&zW dI mwlw hY, ies hir-nwm-mwlw ƒ jpidAW jpidAW kMgwlW au~qy BI prmwqmw dieAwvwn ho jWdw hY [1[

jyhVw mnu`K hir-nwm dI mwlw Awpxy ihrdy ivc itkw ky r`Kdw hY, auh Awpxy jnm mrn dy gyV dw du`K dUr kr lYNdw hY [2[

jyhVw mnu`K hir-nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc sWB ky r`Kdw hY qy mUMh nwl hir-hir nwm aucwrdw rihMdw hY auh nwh ies lok ivc qy nwh prlok ivc ikqy BI (iksy g`ly BI) nhIN foldw [3[

hy nwnk! AwK—jyhVw mnu`K prmwqmw dy nwm ivc juiVAw rihMdw hY hir-nwm dI mwlw aus dy nwl (prlok ivc BI) jWdI hY [4[19[70[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਲੇਪੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਜਨ ਕੈ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਕੀ ਜੁਗਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਨੈ ਨਾਹਿ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਸਗਲ ਬਿਨਸਾਇਆ ॥੪॥੨੦॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 388}

pdArQ:- ijs kw—ijs (prmwqmw) dw {l&z ‘ijs’ dw   u  sMbMDk ‘kw’ dy kwrn au~f igAw hY} [ lypu—mwieAw dw pRBwv [ ibAwpY—zor pw skdw [1[

mukqw—mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd [ Bl—Blw [ jn kY—syvk dy ihrdy ivc [ jugqw—jIvn dI jugiq, izMdgI guzwrn dw qrIkw [1[rhwau[

khw—ik`Qy? iblkul nhIN [2[

inDwnu—^zwnw [ mih—ivc [ supnY—supnY ivc BI, kdy BI [3[

nwnk—hy nwnk! Brmu—mwieAw dI Btkxw [ sgl—swrw [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw Bgq sdw hI (mwieAw dy moh dy bMDnW qoN) Awzwd rihMdw hY, prmwqmw jo kuJ krdw hY syvk ƒ auh sdw BlweI hI BlweI pRqIq huMdI hY, syvk dI jIvn-rihq bhuq hI pivqR huMdI hY [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVw mnu`K) aus prmwqmw dw (syvk) bixAw rihMdw hY ijs dw ieh swrw jgq ricAw hoieAw hY aus mnu`K auqy mwieAw dw iksy qrHW dw BI pRBwv nhIN pY skdw [1[

(hy BweI! jyhVw mnu`K hor) swry (Awsry) C`f ky prmwqmw dI srn Aw pYNdw hY, mwieAw aus mnu`K auqy kdy BI Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm-^zwnw itikAw rihMdw hY aus ƒ kdy BI koeI icMqw poh nhIN skdI [3[

hy nwnk! AwK—jyhVw mnu`K pUrw gurU l`B lYNdw hY aus dy AMdroN (mwieAw dI ^wqr) Btkxw dUr ho jWdI hY (aus dy mn ivcoN mwieAw dw) swrw moh dUr ho jWdw hY [4[20[71[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥ ਤਾਂ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕਉ ਲੇਹੁ ਉਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਦੂਖੁ ਬਿਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਜਪਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥ ਸੋਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਉਨ ਉਹ ਕਰਮਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨੧॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 388}

pdArQ:- jau—jdoN [ supRsMn—bhuq ^uS [ qW—qdoN [ khu—d`so [ kYsy—ikvyN? nyrw—nyVy [1[

suin—sux ky [ jIvw—jIvW, mYN jIaU pYNdw hW [ soie—^br, soBw [ moih—mYƒ [ kau—ƒ [1[rhwau[

jip—jp ky [ mMqw—aupdyS, Sbd [2[

soeI—auh (prmwqmw) hI [ siq—sdw kwiem rihx vwlw [ kMiT—gly ivc [ proie—pRo ky [3[

krmw—(imiQAw hoieAw Dwrimk) kMm [ jw kY min—ijs mnu`K dy mn ivc [4[

ArQ:- (hy myry pRBU)! qyrI soBw (-vifAweI) sux sux ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ (hy myry pRBU! myhr kr) mYƒ gux-hIn ƒ (du`KW-BrmW qoN) bcweI r`K [1[rhwau[

(hy BweI!) jdoN myrw pRBU (iksy mnu`K auqy) bhuq pRsMn huMdw hY qdoN d`so, koeI duK Brm aus mnu`K dy nyVy ikvyN Aw skdw hY? [1[

(hy BweI!) siqgurU dI bwxI jp ky mYN ieh Pl pRwpq kr ilAw hY ik (myry) AMdroN hryk iksm dw duK dUr ho igAw hY, mYN (hryk iksm dI) icMqw Bulw id`qI hY [2[

(hy BweI!) auh prmwqmw hI sdw kwiem rihx vwlw hY auh prmwqmw hI sdw-iQr rihx vwlw hY, aus ƒ sdw ismrdw rhu aus (dy nwm) ƒ Awpxy gly ivc pRo ky r`K (ijvyN Pu`lW dw hwr pRo ky gl ivc pweIdw hY) [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sy, hor auh kyhVw (imiQAw hoieAw Dwrimk) kMm (rih jWdw hY jyhVw aus ƒ krnw cwhIdw hY) [4[21[72[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਵਿਗੂਤੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹ ਭਰਮਿ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਇਆ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਧਿਆਇਆ ॥੨॥ ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮੇਰਾ ॥ ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥ {ਪੰਨਾ 388}

pdArQ:- kwim—kwm ivc [ k®oiD—koD ivc [ AhMkwir—AhMkwr ivc [ ivgUqy—^uAwr huMdy hn [ CUty—bc jWdy hn [1[

mwqy—msq, hoey [ md—nSw [ rwqy—r`qy hoey, rMgy hoey [1[rhwau[

Brim—Btkxw ivc [ AsiQru—itikAw hoieAw, jnm mrn dy gyV qoN bicAw hoieAw [2[

AMD kUp—AMnHw KUh [ mukqy—suqMqr, Awzwd [ nyrw—nyVy [3[

nwnk—hy nwnk! eIhw—ies lok ivc [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [4[

ArQ:- (hy BweI! mwieAw vyVHy jIv) mwieAw dy nSy ivc msq ho ky (Awqmk jIvn vloN) su`qy rihMdy hn (by-prvwh itky rihMdy hn) [ pr prmwqmw dI BgqI krn vwly mnu`K pRBU-nwm dw ismrn krdy hoey (hir-nwm-rMg ivc) rMgIj ky (mwieAw dy h`ilAW v`loN) sucyq rihMdy hn [1[rhwau[

(hy BweI! mwieAw-gRsy jIv) kwm ivc, k®oD ivc, AhMkwr ivc (Ps ky) ^uAwr huMdy rihMdy hn [ prmwqmw dy syvk prmwqmw dy nwm dw ismrn kr ky (kwm k®oD AhMkwr Awidk qoN) bcy rihMdy hn [1[

(hy BweI! mwieAw dy) moh dI Btkxw ivc pY ky mnu`K AnykW jUnW ivc Bvwey jWdy hn pr Bgq jn prmwqmw dy crnW dw iDAwn Drdy hn auh (jnm mrn dy gyV vloN) Afol rihMdy hn [2[

(hy BweI!) ieh Gr myrw hY, ieh Gr myrw hY—ies moh dy AMnHy KUh dy bMDnW qoN auh sMq jn Awzwd rihMdy hn jyhVy prmwqmw ƒ (hr vyly) Awpxy nyVy v`sdw smJdy hn [3[

hy nwnk! AwK—jyhVw mnu`K prmwqmw dI srn ipAw rihMdw hY auh ies lok ivc Awqmk Awnµd mwxdw hY, prlok ivc BI auh au~cI Awqmk AvsQw hwsl krI r`Kdw hY [4[22[73[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh