ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 387

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਉ ॥੧॥ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥੨॥ ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰਤਾ ॥ ਆਪਿ ਅਲੇਪਾ ਨਿਰਗੁਨੁ ਰਹਤਾ ॥੩॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੩॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 387}

pdArQ:- eyko eykI—iek prmwqmw hI [ inhwrau—inhwrauN, mYN vyKdw hW [ sm@wrau—mYN ihrdy ivc itkweI r`Kdw hW [1[

rwmw—rmw, suMdr [ gwvau—mYN gWdw hW [ sMq pRqwip—gurU dy b^Sy pRqwp nwl [1[rhwau[

smgRI—cIzW, pdwrQ [ sUiq—sUqr ivc, mrXwdw ivc [ soeI—auh prmwqmw hI [2[

Epiq—auqp`qI [ prlau—swry jgq dw nws [ Alypw—inrlyp, v`Krw [ inrgunu—mwieAw dy iqMn guxW qoN inrlyp [3[

Anµd krY—hr vyly pRsMn rihMdw hYN [4[

ArQ:- hy BweI! gurU dy b^Sy pRqwp dI brkiq nwl gurU dI sMgiq ivc rih ky mYN sdw prmwqmw dw nwm ismrdw rihMdw hW mYN prmwqmw dy sohxy gux gWdw rihMdw hW [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dy pRqwp dw sdkw hI) mYN hr QW prmwqmw ƒ hI v`sdw AwpxIAW A`KW nwl vyKdw hW, qy sdw hI prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc itkweI r`Kdw hW [1[

(hy BweI! gurU dy b^Sy pRqwp dI brkiq nwl hux mYƒ ieh inscw hY ik) auh prmwqmw hI hryk srIr dy AMdr v`s irhw hY ijs (dI rzw) dy Dwgy ivc swry pdwrQ pRoqy hoey hn [2[

(hy BweI! gurU dI sMgiq ivc itky rihx sdkw hux mYN jwxdw hW ik) prmwqmw iek iKn ivc swry jgq dI auqp`qI qy nws kr skdw hY, (swry jgq ivc ivAwpk huMdw hoieAw BI) pRBU Awp sB qoN v`Krw rihMdw hY qy mwieAw dy iqMn guxW dy pRBwv qoN ACoh rihMdw hY [3[

(hy BweI! gurU dy pRqwp dI brkiq nwl mYƒ ieh XkIn bixAw hY ik) hryk dy idl dI jwxn vwlw prmwqmw (sB ivc ivAwpk ho ky) sB kuJ krn qy jIvW pwsoN krwx dI smr`Qw r`Kdw hY (ieqny Kljgn vwlw huMdw hoieAw BI) mYN nwnk dw Ksm-pRBU sdw pRsMn rihMdw hY [4[13[64[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਰਹੇ ਭਵਾਰੇ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਜੀਤੀ ਨਹੀ ਹਾਰੇ ॥੧॥ ਕਿਲਬਿਖ ਬਿਨਾਸੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰਿ ॥ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਤ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗ ॥ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥੨॥ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਬੁਧਿ ॥੪॥੧੪॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 387}

pdArQ:- koit—kRoVW [ rhy—mu`k gey [ Bvwry—BOxy, gyV, Btkx [ dulB—jo bVI muSkl nwl imlI hY [1[

iklibK—pwp [ punIq—pivqR [ DUir—crn-DUV [1[rhwau [

auDwrn jog—bcwx dI qwkq r`Kx vwly [ iqsu—aus mnu`K ƒ [ Duir—pRBU dI hzUrI qoN [2[

Duir—mn ivc [ guir—gurU ny [ iqRsn—iqRSnw [ inhclu—Afol [3[

nau iniD—jgq dy swry hI nO ^zwny [ isiD—mwnsk qwkqW, krwmwqI qwkqW [ buiD—Akl, sUJ [ qy—qoN [4[

ArQ:- (hy BweI! ijnHW vf-BwgI mnu`KW ƒ) sMq jnW dy crnW dI DUV (iml geI auh) pivqR jIvn vwly ho gey, (auhnW dy swry) duK klyS dUr ho gey [1[rhwau[

(hy BweI! ijnHW ƒ sMq jnW dI crn-DUV pRwpq hoeI, auhnW dy) kRoVW jnmW dy gyV mu`k gey, auhnW ny muSkl nwl imly ies mnu`Kw jnm dI bwzI ij`q leI, (auhnW mwieAw dy h`QoN) hwr nhIN KwDI [1[

(hy BweI!) prmwqmw dI BgqI krn vwly sMq jn hornW ƒ BI ivkwrW qoN bcwx dI smr`Qw r`Kdy hn, pr sMq jn imldy isr& aus mnu`K ƒ hI hn ijs dy BwgW ivc Dur drgwh qoN imlwp dw lyK iliKAw huMdw hY [2[

(hy BweI! ijs mnu`K ƒ) gurU ny aupdyS dy id`qw aus dy mn ivc (sdw) Awnµd bixAw rihMdw hY, (aus dy AMdroN mwieAw dI) iqRSnw (dI A`g) bu`J jWdI hY, aus dw mn (mwieAw dy h`ilAW dy twkry qy) folxoN ht jWdw hY [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ny gurU pwsoN (shI Awqmk jIvn dI) sUJ pRwpq kr leI aus ƒ sB qoN kImqI pdwrQ prmwqmw dw nwm iml jWdw hY aus ƒ, mwno, dunIAw dy swry nO ^zwny iml jWdy hn aus ƒ krwmqI qwkqW pRwpq ho jWdIAW hn (Bwv, aus ƒ dunIAw dy Dn-pdwrQ Aqy ir`DIAW is`DIAW dI lwlsw nhIN rih jWdI) [4[14[65[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਿਟੀ ਤਿਆਸ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਅਘ ਕਟੇ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦੁ ਘਨਾ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਕਾ ਮੂਰਖੁ ਢੀਠਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੩॥ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਸਫਲ ਭਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥੪॥੧੫॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 387}

pdArQ:- iqAws—qRyh, ipAws, iqRSnw [ AigAwn—igAwn dI AxhoNd, prmwqmw nwl fUMGI jwx-pCwx dI AxhoNd [ swD—gurU [ AG—pwp [ Gnyry—bhuq [1[

shj—Awqmk Afolqw [ Gnw—bhuq [ inrml—pivqR [1[rhwau[

mUrKu—mUrKpuxw [ FITw—AmoV-pn [ Bwxw—rzw [2[

ghy—PVy [ koit—kRoVW [3[

sPl—kwmXwb [ mieAw—dieAw [4[

ArQ:- (hy BweI! jyhVy mnu`K) sdw prmwqmw dw nwm suxdy rihMdy hn (is&iq-swlwh krdy suxdy rihMdy hn) gurU dI d`sI (ies) syvw dI brkiq nwl auhnW dy mn pivqR ho jWdy hn, auhnW ƒ bVw suK Anµd pRwpq huMdw hY (auhnW dy AMdr) Awqmk Afolqw bxI rihMdI hY [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVy mnu`K hir-nwm suxdy hn auhnW dy AMdroN pihly) AigAwnqw dy hnyry kwrn pYdw hoeI mwieAw dI iqRSnw imt jWdI hY, gurU dI (d`sI) syvw dy kwrn auhnW dy AnykW hI pwp k`ty jWdy hn [1[

(hy BweI! hir-nwm suxn vwilAW dy) mn dw mUrK-puxw qy AmoV-pn nws ho jWdy hn, auhnW ƒ prmwqmw dI rzw ipAwrI l`gx l`g pYNdI hY (iPr auh aus rzw dy A`gy AVdy nhIN, ijvyN pihlW mUrKpuxy kwrn AVdy sn) [2[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny pUry gurU dy crn PV ley hn auhnW dy (ipCly) kRoVW jnmW dy kIqy pwp lih jWdy hn [3[

(hy nwnk! AwK—(ijnHW mnu`KW auqy) prmwqmw ny (Awpxy nwm dI dwiq dI) myhr kIqI auhnW dw ieh kImqI mnu`Kw jnm kwmXwb ho jWdw hY [4[15[66[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਝਾਰੇ ॥੧॥ ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਸਿ ਕਾਮਾ ਝੂਠਾ ਮੋਹੁ ਮਿਥਿਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਪਿ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਪਿ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 387}

pdArQ:- sd sdw—sdw sdw, sdw hI [ sm@wry—sm@wir, sMBwl, ihrdy ivc sWB r`K [ Jwry—Jwir [1[

ry—hy! jwgnhwry—hy jwgx jogy! Awvis—Awvygw [ kwmw—kMim [ imiQAw—nwsvMq [1[rhwau[

isau—nwl [ rMgu—ipAwr [ lwie—joV [2[

Qwau—Awsrw, shwrw [ dyvY—dyNdw hY [3[

gur jwip—gurU dw jwp jp, gurU ƒ cyqy r`K [4[

ArQ:- hy jwgx jogy mn! (mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) sucyq hohu [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor koeI (pdwrQ) qyry kMm nhIN Awvygw, (prvwr dw) moh qy (mwieAw dw) iKlwrw ieh koeI BI swQ inbwhux vwly nhIN hn [1[rhwau[

hy mn! Awpxy siqgurU ƒ sdw hI (Awpxy AMdr) sWB r`K [ (hy BweI!) gurU dy crnW ƒ Awpxy kysW nwl JwiVAw kr (gurU-dr qy inmRqw nwl ipAw rhu) [1[

(hy BweI!) siqgurU dI bwxI nwl ipAwr joV [ ijs mnu`K auqy gurU dieAwvwn huMdw hY aus dw hryk du`K dUr ho jWdw hY [2[

(hy BweI!) gurU qoN ibnw hor koeI QW nhIN (ijQy mwieAw dy moh dI nINd ivc su`qy mn ƒ jgwieAw jw sky) [ gurU (prmwqmw dw) nwm b^Sdw hY, gurU nwm dI dwiq dyx-jogw hY (nwm dI dwiq dy ky su`qy mn ƒ jgw dyNdw hY) [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) A`Ty phr (hr vyly) gurU ƒ cyqy r`K, gurU pwrbRhm (dw rUp) hY gurU prmysr (dw rUp) hY [4[16[67[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ॥ ਅਪਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ॥੧॥ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਸੂਰੁ ਕਿਰਣਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਸੋਈ ਗੁਪਤੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ ॥੨॥ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥ ਦੁਹ ਮਿਲਿ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥ ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥ {ਪੰਨਾ 387}

pdArQ:- pyfu—v`fw qnw jo ru`K dy swry iKlwr dw shwrw huMdw hY [ ibsQwrI—iKlwrIAW hoeIAW hn [ swK—Sw^W, tihxIAW, swrw jgq-pswrw [ rwK—rwKw [1[

jq kq—ijDr ikDr [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdw hW [ EhI—auh (prmwqmw) hI [ Gt—srIr [ Awpy—(prmwqmw) Awp hI [1[rhwau[

sUru—sUrj [ ibsQwru—iKlwrw [ soeI—auh (prmwqmw) hI [ gupqu—luikAw hoieAw, AidRSt [ Awkwru—id`sdw jgq [2[

srgux—mwieAw dy iqMnW guxW vwlw pswrw [ inrgux—mwieAw dy iqMn guxW qoN inrlyp [ QwpY—bxWdw hY [ nwau—nwm [ imil—iml ky [ eykY Twau—ieko hI QW [3[

guir—gurU ny [ BRmu—Btkxw [ And rUpu—auh prmwqmw sdw hI Awnµd ivc rihMdw hY [ nYn—A`KW nwl [ AloieAw—vyK ilAw [4[

ArQ:- (hy BweI!) mYN ijDr ikDr vyKdw hW mYƒ iek prmwqmw hI id`sdw hY, auh prmwqmw Awp hI hryk srIr ivc v`s irhw hY [1[rhwau[

(hy BweI! ieh jgq, mwno iek v`fy iKlwr vwlw ru`K hY) prmwqmw Awp hI (ies jgq-ru`K ƒ shwrw dyx vwlw) v`fw qnw hY (jgq-pswrw aus ru`K dIAW) Sw^W dw iKlwr iKlirAw hoieAw hY [ (hy BweI! ieh jgq) prmwqmw dw (bIijAw hoieAw) &sl hY, Awp hI ies &sl dw auh rwKw hY [1[

(hy BweI!) prmwqmw Awp hI sUrj hY (qy ieh jgq, mwno, aus dIAW) ikrnW dw Klwrw hY, auh Awp hI AidRSt (rUp ivc) hY qy Awp hI ieh id`sdw pswrw hY [2[

(hy BweI! Awpxy AidRSt qy idRStmwn rUpW dw) inrgux qy srgux nwm auh pRBU Awp hI Qwpdw hY (dohW ivc &rk nwm-mwqR hI hY, kihx ƒ hI hY), iehnW dohW (rUpW) ny iml ky iek prmwqmw ivc hI itkwxw bxwieAw hoieAw hY (iehnW dohW dw itkwxw prmwqmw Awp hI hY) [3[

hy nwnk! AwK—gurU ny (ijs mnu`K dy AMdroN mwieAw vwlI) Btkxw qy fr dUr kr id`qw aus ny hr QW aus prmwqmw ƒ AwpxI A`KIN vyK ilAw jo sdw hI Awnµd ivc rihMdw hY [4[17[68[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh