ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 386

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਤਹ ਤਹ ਜਾਈ ॥ ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ਸਦਾ ਚੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਸਾਈ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਉ ਖਾਈ ॥ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖੀ ਵਲਾਈ ॥੨॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ਲਾਈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਇਵੈ ਧਿਆਈ ॥ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਤਹ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥੪॥੯॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 386}

pdArQ:- pTwvhu—qUM Byjdw hYN [ qh qh—auQy auQy [ jweˆØI—mYN jWdw hW [ jo—jo kuJ [ pweˆØI—mYN mwxdw hW [1[

cyry—dws [ goivMd—hy goivMd! ik®pw qy—ikrpw nwl [ iqRpiq AGweˆØI—pUrn qOr qy sMqoK ivc rihMdw hW [1[rhwau[

pYn@au—mYN pihndw hW, pYn@auN [ KweˆØI—mYN KWdw hW [ qau pRswid—qyrI ikrpw nwl [ pRB—hy pRBU! vlweˆØI—mYN aumr guzwrdw hW [2[

lvY—brwbr [3[

ievY—iesy qrHW [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ sMqh pweˆØI—sMq jnW dI crnIN [4[

ArQ:- hy goivMd! hy gosweIN! (myhr kr, mYN) sdw qyrw dws bixAw rhW (ikauNik) qyrI ikrpw nwl hI mYN mwieAw dI iqRSnw vloN sdw r`ijAw rihMdw hW [1[rhwau[

(hy goivMd! ieh qyrI hI myhr hY ik) ijDr qUM mYƒ Byjdw hYN, mYN auDr auDr hI (^uSI nwl) jWdw hW, (suK hovy cwhy du`K hovy) jo kuJ qUM mYƒ dyNdw hYN, mYN aus ƒ (isr-m`Qy auqy) suK (jwx ky) mMndw hW [1[

hy pRBU! jo kuJ qUM mYƒ (pihnx ƒ, Kwx ƒ,) dyNdw hYN auhI mYN (sMqoK nwl) pihndw qy KWdw hW, qyrI ikrpw nwl mYN (Awpxw jIvn) suK-Awnµd nwl ibqIq kr irhw hW [2[

hy pRBU! mYN Awpxy mn ivc Awpxy ihrdy ivc (sdw) qYƒ hI Xwd krdw rihMdw hW, qyry brwbr dw mYN hor iksy ƒ nhIN smJdw [3[

hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws krdw rhu qy) AwK—(hy pRBU! myhr kr) mYN iesy qrHW sdw qYƒ ismrdw rhW [ (qyrI myhr hovy qW qyry) sMq jnW dI crnIN l`g ky mYƒ au~cI Awqmk AvsQw imlI rhy [4[9[60[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ॥ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ ॥੧॥ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ॥ ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਰਜਿ ਕਾਮਿ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ॥ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਲਗਿ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 386}

pdArQ:- mwrig—rsqy auqy [ clq—quridAW [ hry hir—hrI hI hrI [1[

sRvn—kMnW nwl [ sunIjY—suxnI cwhIdI hY [ AMimRq kQw—Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh [ jwsu sunI—ijs ƒ suixAW [ min—mn ivc [ mn—mn dy [ sgly—swry [1[rhwau[

kwrij—hryk kwj ivc [ kwim—hryk kMm ivc [ bwt—rwhy quridAW [ Gwt—p`qx (lµGidAW) [2[

idnsu—idn [ rYin—rwq [ jm kI vwt—jm dy rsqy, aus jIvn-rwh qy ijQy Awqmk mOq Aw dbwey [3[

ivsrih nwhI—qUM nhIN ivsrdw [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ iqsu pweI—aus dy crnIN [4[

ArQ:- (hy BweI!) kMnW nwl (prmwqmw dI) Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh suxdy rihxw cwhIdw hY ijs dy suixAW mn ivc Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY qy mn dy swry du`K rog dUr ho jWdy hn [1[rhwau[

(hy BweI!) auTidAW bYTidAW su`iqAW (jwgidAW hr vyly) prmwqmw ƒ Xwd krdy rihxw cwhIdw hY, rsqy quridAW BI sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rihxw rihxw cwhIdw hY [1[

(hy BweI!) hryk kMm kwj kridAW, rwhy quridAW, p`qx lµGidAW prmwqmw dw nwm jpdy rihxw cwhIdw hY qy gurU dI ikrpw dI brkiq nwl Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm jl pINdy rihxw cwhIdw hY [2[

(hy BweI!) idn rwq prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdy rihxw cwhIdw hY (jyhVw ieh kMm krdw rihMdw hY) izMdgI dy s&r ivc Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN Fu`kdI [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) ijs mnu`K ƒ A`Ty phr iksy (vyly BI) qUM nhIN ivsrdw, aus dI crnIN l`g ky (hor mnu`KW ƒ BI) au~cI Awqmk AvsQw iml jWdI hY [4[10[61[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥ ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 386}

pdArQ:- jw kY ismrin—ijs (prmwqmw) dy ismrn dI rwhIN [ sUK invwsu—(mn ivc) Awnµd dw vwsw [ kilAwx—suK-sWd, KYrIAq [1[

krhu—krogy, mwxogy [ mnwvhu—^uS kro, pRsMnqw hwsl kro [1[rhwau[

scu sbdu—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh vwlw gur-Sbd [ Gir—ihrdy-Gr ivc [2[

pr kw—iksy hor dw [ n rwKhu cIq—nwh icqivAw kro [ BweI mIq—hy vIr! hy im`qr! [3[

qMqu—tUxw [ mMqu—mMqr [ guir—gurU ny [ nwnk—hy nwnk! Anidnu—hr roz [ cInw—(v`sdw) pCwx ilAw [4[

ArQ:- (hy BweI! Awpxy gurU dy aupdyS Anuswr qur ky) sdw hI gurU dI pRsMnqw pRwpq krdy rho (gurU dy hukm Anuswr) prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy irhw kro (ies dw nqIjw ieh hovygw ik sdw) Awqmk Awnµd mwxdy rhogy [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dy khy Anuswr aus prmwqmw dw ismrn krdy rho) ijs dy ismrn dI brkiq nwl (mn ivc) suK dw vws ho jWdw hY, sdw suK-sWd bxI rihMdI hY qy du`KW dw nws ho jWdw hY [1[

(hy BweI!) sdw-iQr prmwqmw dI is&iq-swlwh vwly gur-Sbd ƒ hr vyly ihrdy ivc r`Ko (Sbd Anuswr Awpxw jIvn GVdy rho [ ies Sbd dI brkiq nwl Awpxy) ihrdy-Gr ivc Afol itky rhogy (Btkxw mu`k jweygI) qy prmwqmw ƒ Awpxy AMdr hI l`B lvogy [2[

hy vIr! hy im`qr! kdy iksy dw burw nwh icqivAw kro (kdy mn ivc ieh ie`Cw pYdw nwh hox idE ik iksy dw nukswn hovy [ ies dw is`tw ieh hovygw ik) quhwƒ BI koeI du`K nhIN poh skygw [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ gurU ny prmwqmw dw nwm hI tUxw id`qw hY prmwqmw dw nwm hI mMqr id`qw hY (auh mMqrW tUixAW dI rwhIN hornW dw burw icqvn dy QW, Awpxy AMdr) hr vyly (prmwqmw dy nwm qoN pYdw hoieAw) Awqmk Awnµd v`sdw pCwx lYNdw hY [4[11[62[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲਿ ਧੋਈ ॥੨॥ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ ॥ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 386}

pdArQ:- nIc kau—nIvIN jwqI vwly mnu`K ƒ [ n jwnY—nhIN jwxdw-pCwxdw, iksy igxqI ivc nhIN igxdw [ chu kuMt—cwry pwsy, swry sMswr ivc [ mwnY—mMinAw jWdw hY, Awdr pWdw hY [1[

mwgau—mWgau, mYN mMgdw hW [ ipAwry—hy ipAwry! kaun kaun—iks iks ƒ, hryk ƒ [1[rhwau[

inkit—nyVy [ sgl—swrI [ auAw ky—aus dy [ mil—ml ml ky [ DoeI—DoNdI hY [2[

sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ qw ko nwm jpIAY—aus ƒ Xwd kIqw jWdw hY [3[

mn—hy mn! nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy ipAwry pRBU! mYN qyrw drsn mMgdw hW (mYƒ Awpxy drsn dI dwiq) dyh [ ijs ijs ny qyrI syvw-BgqI kIqI aus aus ƒ (qUM Awpxw drsn dy ky) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw id`qw [1[rhwau[

hy pRBU! ijs mnu`K ƒ nIvIN jwiq dw smJ ky koeI jwxdw-pCwxdw BI nhIN, qyrw nwm jpx dI brkiq nwl swry jgq ivc aus dw Awdr-mwx hox l`g pYNdw hY [1[

hy pRBU! (kMgwl jwx ky) ijs mnu`K dy nyVy BI koeI nhIN sI Fukdw (qyrw nwm jpx dI brkiq nwl iPr) swrI lokweI aus dy pYr ml ml ky Dox l`g pYNdI hY [

hy pRBU! jyhVw mnu`K (pihlW) iksy dw koeI kMm svwrn jogw nhIN sI (hux) gurU dI ikrpw nwl (qyrw nwm jpx krky) aus ƒ hr QW Xwd kIqw jWdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy mn! swD sMgiq ivc Aw ky (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qy hoey lok jwg pYNdy hn (Awqmk jIvn dI sUJ pRwpq kr lYNdy hn, qy) qdoN auhnW ƒ pRBU jI ipAwry l`gx l`g pYNdy hn [4[12[63[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh