ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 385

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਨਿ ਬਲੀਆ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗਿ ਰਲੀਆ ॥੧॥ ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਬਸਤ੍ਰ ਓਢਲੀਆ ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਨਿ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ ਸਿਰਿ ਕਨਿਕ ਛਤਰੀਆ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਲੇ ਧਰਨਿ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ ਅਨਿਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥ ਹਰਿ ਰਸ ਬਿਨੁ ਸਭਿ ਸੁਆਦ ਫਿਕਰੀਆ ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖਲੀਆ ॥ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥ {ਪੰਨਾ 385}

pdArQ:- pwvqu—pWdw hY, mwxdw hY [ rlIAw—mOjW [ jobin—juAwnI ivc, juAwnI dy smyN ivc [ blIAw—blvwn, qwkq vwlw [ mwtI sMig—im`tI nwl [ rlIAw—rl jWdw hY, iml jWdw hY [1[

kwn—kMnW ivc [ kuMflIAw—(sony dy) kuMfl [ EflIAw—pihndw [ syj suKlIAw—suKwlI syj, nrm nrm ibsqRy [ min—mn ivc [ grblIAw—grb krdw hY, AhMkwr krdw hY [1[rhwau[

qlY—hyT [ kuMcrIAw—hwQI [ isir—isr au~qy [ kink CqrIAw—sony dw Cqr [ Drin—DrqI [ gflIAw—d`b id`qw [2[

siB—swry [ iPkrIAw—iP`ky [3[

ClIAw—Clx vwlI, T`gx vwlI [ ibKlIAw—ivhuly, zhrIly [ nwnk—hy nwnk! pRB—hy pRBU! purK dieAwlIAw—hy dieAwl purK! [4[

ArQ:- (hy BweI! mnu`K) kMnW ivc (sony dy) kuMfl pw ky (sohxy sohxy) k`pVy pihndw hY, nrm nrm ibsiqRAW auqy (sONdw hY), (qy iehnW imly hoey suKW dw Awpxy) mn ivc mwx krdw hY (pr ieh nhIN smJdw ik ieh srIr Awi^r im`tI ho jwxw hY, ieh pdwrQ ieQy hI rih jwxy hn [ sdw dw swQ inbwhux vwlw isr& prmwqmw dw nwm hI hY) [1[rhwau[

(hy BweI! ijqnw icr) juAwnI ivc (srIrk) qwkq imlI hoeI hY (mnu`K bypRvwh ho ky) mOjW mwxdw rihMdw hY, srIr Awi^r im`tI nwl iml jWdw hY, (qy jIvwqmw) prmwqmw dy nwm qoN ibnw (^wlI h`Q) hI rih jWdw hY [1[

(hy BweI! mnu`K ƒ jy svwrI krn vwsqy Awpxy) hyT hwQI (BI imilAw hoieAw hY, qy aus dy) isr auqy sony dw Cqr Ju`l irhw hY, (qW BI srIr Awi^r) DrqI ivc hI imlwieAw jWdw hY (iehnW pdwrQW dy mwx ivc mnu`K) prmwqmw dI BgqI qoN vWijAw hI rih jWdw hY [2[

(hy BweI! jy) sohxy rUp vwlIAW AnykW iesqRIAW (BI imlIAW hoeIAW hn qW BI kIh hoieAw?) prmwqmw dy nwm dy suAwd dy twkry qy (dunIAw vwly ieh) swry suAwd iP`ky hn [3[

(hy BweI! cyqw r`Ko ik) mwieAw T`gx vwlI hI hY (Awqmk jIvn dw srmwieAw lu`t lYNdI hY), (dunIAw dy ivSy-) ivkwr zhr-Bry hn (Awqmk mOq dw kwrn bxdy hn) [

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! hy dieAwl purK! mYN qyrI srn AwieAw hW (mYƒ ies mwieAw qoN iehnW ivkwrW qoN bcweI r`K) [4[4[55[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਰਿਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਹਿ ਫਲਿਆ ॥੧॥ ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਗਿਆਨੀ ॥ ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ ਆਸਿ ਪਾਸਿ ਬਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ ਬੀਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥ ਖਬਰਿ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਆਣਿ ਜੜਾਈ ॥ ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਨਿਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਿਨਿ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥ {ਪੰਨਾ 385}

pdArQ:- bgIcw—bwZ, sMswr-bgIcw [ pyf—ru`K, bUty, jIv [ Gn—bhuq, AnykW [ kirAw—pYdw kIqy hn [ PilAw—Pl l`gw [1[

igAwnI—hy igAwnvwn mnu`K! jw qy—ijs (ivkwr) dI shwieqw nwl [ pdu—drjw [ inrbwnI—vwsnw-rihq, ijQy mwieAw dIAW vwsnW poh n skx [ Awis pwis—qyry cwr cuPyry [ ibKUAw—zhr [ kuMtw—kuMf, cSmy [ bIic—(qyry) AMdr [ BweI ry—hy BweI! [1[rhwau[

eykY mwlI—iek mwlI ƒ hI (ihrdy ivc sMBwl r`K) [ Kbir krq hY—swr lYNdw hY [ pwq pq—hryk p`qy dI [2[

sgl bnspiq—swrI bnspqI, byAMq jIA jMq [ Awix—ilAw ky [ jVweI—sjw id`qI hY [ PUlI—Pu`l dy rhI hY, Pu`l l`g rhy hn [ inPl—Pl qoN ^wlI [3[

ijin—ijs (mnu`K) ny [ gur qy—gurU pwsoN [ qrI—pwr kr leI, pwr lµG igAw [ iqin—aus (mnu`K) ny [4[

ArQ:- hy igAwnvwn mnu`K! koeI ieho ijhI ivcwr kr ijs dI brkiq nwl auh (Awqmk) drjw pRwpq ho jwey ijQy koeI vwsnw nwh poh sky [ hy BweI! qyry cuPyry (mwieAw dy moh dy) zhr dy cSmy (c`l rhy hn jo Awqmk mOq lY AwauNdy hn; pr qyry) AMdr (nwm-) AMimRq (dw cSmw c`l irhw) hY [1[rhwau[

hy BweI! ieh jgq iek bZIcw hY ijs ivc (isrjxhwr-mwlI ny) byAMq bUty lwey hoey hn (rMgw rMg dy jIv pYdw kIqy hoey hn, iehnW ivcoN ijnHW dy AMdr) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl (isMijAw jw irhw) hY, auhnW ivc (au~cy Awqmk jIvn dw) fr l`g irhw hY [1[

(hy BweI! Awqmk jIvn vwsqy nwm-jl) isMjx vwly aus iek (isrjxhwr-) mwlI ƒ (Awpxy ihrdy ivc sMBwl r`Ko) jo hryk bUty dy p`qr p`qr fwlI fwlI dI sMBwl krdw hY (jo hryk jIv dy Awqmk jIvn dy hryk pihlU dw i^Awl r`Kdw hY) [2[

(hy BweI! aus mwlI ny ies jgq-bZIcy ivc) swrI bnspqI ilAw ky sjw id`qI hY (rMgw rMg dy jIv pYdw kr ky sMswr-bZIcy ƒ sohxw bxw id`qw hY) [ swrI bnspqI Pu`l dy rhI hY, koeI bUtw Pl qoN ^wlI nhIN (hryk jIv mwieAw dy Awhry l`gw hoieAw hY) [3[

(pr) hy dws nwnk! (AwK—) ijs mnu`K ny gurU pwsoN Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl pRwpq kr ilAw hY aus ny mwieAw (dI ndI) pwr kr leI hY [4[5[56[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਬਨਾਈ ॥ ਜੋਗੁ ਬਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੈ ਓਲ੍ਹ੍ਹੈ ॥ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹ੍ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥੨॥ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੩॥ ਜਾ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 385}

pdArQ:- rwj lIlw—rwj dw mOj-mylw, rwj qoN imlx vwlw suK-Awnµd [ qyrY nwim—qyry nwm ny [ gweI—mYN gWdw hW [1[

qyrY El@Y—qyry Awsry (rihx nwl) [ BRm—Btkxw [1[rhwau[

bUiJ—smJ ky [ inrbwxy—vwsnw-rihq AvsQw [2[

ijin—ijs ny [ qUM—qYƒ [ audwsI—iqAwgI [ prvwxu—kbUl [ nwim—nwm ivc [ inrbwxu—vwsnw qoN rihq [3[

jw kau—ijs ƒ [ inDwnw—^zwnw [ Bniq—AwKdw hY [ pUr—BirAw hoieAw [4[

ArQ:- hy pRBU! (jdoN qoN) siqgurU ny (myry AMdroN mwieAw dI ^wqr) Btkxw pYdw krn vwly pVdy Kohl id`qy hn (qy qyry nwloN myrI iv`Q mu`k geI hY, qdoN qoN) qyry Awsry-prny rihx nwl myry vwsqy swry suK hI suK bx gey hn [1[rhwau[

hy pRBU! qyry nwm ny myry vwsqy auh mOj bxw id`qI hY jo rwjy lokW ƒ rwj qoN imldI pRqIq huMdI hY, jdoN mYN qyrI is&iq-swlwh dw gIq gWdw hW qW mYƒ jogIAW vwlw jog pRwpq ho jWdw hY (dunIAw vwlw suK qy &kIrI vwlw suK dovyN hI mYƒ qyrI is&iq-swlwh ivcoN iml rhy hn) [

hy pRBU! qyrI rzw ƒ smJ ky mYN swry Awqmk Awnµd mwx irhw hW, siqgurU dI (d`sI) syvw dI brkiq nwl mYƒ bVI au~cI vwsnw-rihq AvsQw pRwpq ho geI hY [2[

hy pRBU! ijs mnu`K ny qyry nwl fUMGI sWJ pw leI auh cwhy igRhsqI hY cwhy iqAwgI auh qyrIAW nzrW ivc kbUl hY [ jyhVw mnu`K, hy pRBU! qyry nwm (-rMg) ivc rMigAw hoieAw hY auhI sdw dunIAw dIAW vwsnw qoN bicAw rihMdw hY [3[

nwnk AwKdw hY—hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qyrw nwm-^zwnw iml igAw hY aus dw (au~cy Awqmk jIvn dy guxW dw) ^zwnw sdw BirAw rihMdw hY [4[6[57[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੀਰਥਿ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥ ਪੰਡਿਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥ ਗਿਰਸਤ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੀ ਤਿਨਿ ਮਾਇਆ ॥੪॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 385}

pdArQ:- qIriQ—(iksy) qIrQ au~qy [ jwau—jwauN, mYN jWdw hW [ hau hau—mYN (DrmI) mYN (DrmI) [ pMifq— {bhu-vcn} [ pUCau—pUCauN, mYN pu`Cdw hW [ rwqy—msq, rMgy hoey [1[

AsQwnu—QW [ mIqw—hy im`qr! jw ky—ijs dy pws, ijs dy AMdr, ijs dI rwhIN [ nIqw—in`q, sdw [1[rhwau[

nrik—nrk ivc [ surig—surg ivc [ Aauqwr—jnm [2[

icMq—icMqw [ audws—audws (mih), iqAwg ivc [ krm—krm-kWf, imQy hoey Dwrimk kMm [ jIA kau—ijMd ƒ [ jMjwr—jMjwl, bMDn [3[

qy—qoN nwl [ vis—v`s ivc [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ iqin—aus ny [4[

swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ qy—qoN, pwsoN [ rhwau dUjw [

ArQ:- hy im`qr! ƒ mYƒ auh QW d`s ij`Qy hr vyly prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI hovy [1[rhwau[

hy im`qr! jy mYN (iksy) qIrQ auQy jWdw hW qW auQy mYN ‘mYN (DrmI) mYN (DrmI)’ AwKdy vyKdw hW, jy mYN (jw ky) pMifqW ƒ pu`Cdw hW qW auh BI mwieAw dy rMg ivc rMgy hoey hn [1[

(hy im`qr!) SwsqR qy byd puMnW qy pwpW dy ivcwr hI d`sdy hn (ieh d`sdy hn ik Plwxy kMm pwp hn Plwxy kMm puMn hn, ijnHW dy krn nwl) muV muV (kdy) nrk ivc (qy kdy) surg ivc pY jweIdw hY [2[

(hy im`qr!) igRhsq ivc rihx vwilAW ƒ icMqw dbw rhI hY, (igRhsq dw) iqAwg krn vwly AhMkwr (nwl AwPry hoey hn), (inry) krm-kWf krn vwilAW dI ijMd ƒ (mwieAw dy) jMjwl (pey hoey hn) [3[

hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dI ikrpw nwl ijs mnu`K dw mn v`s ivc Aw jWdw hY aus ny gurU dI srn pY ky mwieAw (dI SUkdI ndI) pwr kr leI hY [4[

(hy im`qr!) swD sMgiq ivc rih ky (sdw) prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rihxw cwhIdw hY (ies dI brkiq nwl haumY, mwieAw dw moh, icMqw, AhMkwr dy jMjwl Awidk koeI BI poh nhIN skdw) pr ieh QW gurU pwsoN l`Bdw hY [1[ rhwau dUjw [7[58[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਘਰ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਆਂਵੈਂ ॥ ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਜਨੁ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਢਹੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥੨॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਜਾ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੩॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 385-386}

pdArQ:- Gr mih—ihrdy-Gr ivc [ bwhir Puin—bwhr dunIAw nwl vrqx-ivhwr krn ivc BI [ Puin—BI [ sgl—swry [1[

iciq—ic`q ivc [ AWvYN—Awvih, AwauNdw hYN {not:- swDwrn qOr qy vrqmwn kwl, m`Dm purS iek-vcn vwsqy ik®Aw dy nwl ‘ih’ vriqAw jWdw hY; ijvyN ‘krih’—qUM krdw hYN [ ‘vyKih’—qUM vyKdw hYN} [ quDu BwvY—qYƒ ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

sIqlu—TMFw [ jip—jp ky [ jpq—jpidAW [ FhY—if`g pYNdw hY [ duK fyrw—du`KW dw fyrw [2[

hukmu—rzw [ soeI—auhI (mnu`K) [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw [ swcu sbdu—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ jw kw—ijs dw, ijs dy pws [ nIswnu—prvwnw, rwhdwrI [3[

guir pUrY—pUry gurU ny [ Bniq nwnku—nwnk AwKdw hY [ min—mn ny [4[

ArQ:- hy pRBU! ijs mnu`K dy ic`q ivc qUM Aw v`sdw hYN aus ƒ swry suK hI suK pRqIq huMdy hn [ (pr) auhI mnu`K qyrw nwm jpdw hY jyhVw qYƒ ipAwrw l`gdw hY (ijs au~qy qyrI myhr huMdI hY) [1[rhwau[

(hy BweI! prmwqmw dw nwm ismrn vwly mnu`K ƒ Awpxy) ihrdy-Gr ivc Awnµd pRqIq huMdw rihMdw hY, bwhr dunIAw nwl vrqx-ivhwr kridAW BI aus dw Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY (ikauNik, hy BweI!) prmwqmw dw ismrn kIiqAW swry du`K nws ho jWdy hn [1[

hy pRBU! qyrw nwm jp ky mn SWq ho jWdw hY [ srIr (BI, hryk igAwn-ieMdRw BI) SWq ho jWdw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm jpidAW du`KW dw fyrw hI cu`ikAw jWdw hY [2[

(hy BweI! ies jIvn-s&r ivc) ijs mnu`K dy pws sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhdwrI hY (qy ies rwhdwrI dI brkiq nwl jyhVw prmwqmw dI) rzw ƒ smJ lYNdw hY (rzw ivc iKVy-m`Qy rwzI rihMdw hY) auh mnu`K (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl ho jWdw hY [

nwnk AwKdw hY—(hy BweI! jdoN qoN) pUry gurU ny prmwqmw dw nwm myry ihrdy ivc p`kw kr id`qw hY (qdoN qoN) myry mn ny (sdw) suK hI AnuBv kIqw hY [4[8[59[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh