ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 384

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧੁ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਮਿ ਕਉਨ ਛੁਟਿਓ ਰੀ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਟਿਓ ਰੀ ॥੧॥ ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥ ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ ॥੨॥ ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਨਿਓ ਰੀ ॥ ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 384}

pdArQ:- mln—(mn ƒ) mYlw krn vwlI [ qy—qoN [ CutkI—^lwsI pweI [ AnugRhu—ikrpw [ rI—hy sKI! mohnI—mn ƒ mohn vwlI (mwieAw) [ n ivAwpY—zor nhIN pw skdI [ khw gieE—ikQy clw igAw? [1[

gwKro—gwKVo, AOKw, AOiKAweI dyx vwlw [ sMjim kaun—iks jugiq nwl? suir nr—Bly mnu`K [ dyv—dyvqy [ Asur—dYNq [ qRY gunIAw—iqR-guxI jIv [ Bvnu—sMswr [1[

dwvw Agin—jMgl dI A`g [ iqRx—Gwh, bnspqI [ bUt—bUtw [ AYso smrQ—Ajyhw blI jo ies A`g qoN bc irhw [ vrin n swkau—mYN ibAwn nhIN kr skdI [ aupmw—vifAweI [2[

kwjr koT—k`jl dI koTVI [ kwrI—kwlI [ brnu—rMg [ inrml—s&Yd [ mMqRü gur—gurU dw mMqR [3[

pRiB—pRBU ny [ ndir—myhr dI ingwh (nwl) [ Avlokn—vyKxw, (ik®Aw) [ crix—crn ivc [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ smweI—mYN smw geI [4[

ArQ:- hy shylI! qUM mn ƒ mYlw krn vwlI moh dI nINd qoN bc geI hYN, qyry auqy kyhVI ikrpw hoeI hY? (jIvW dy mn ƒ) moh lYx vwlI blI mwieAw BI qyry auqy zor nhIN pw skdI, qyrw Awls BI sdw leI mu`k igAw hY [1[rhwau[

hy BYx! ieh kwm k®oD, ieh AhMkwr (jIvW ƒ ieh hryk) bVI AOiKAweI dyx vwlw hY, (qyry AMdroN) iks jugiq nwl iehnW dw nws hoieAw hY? hy BYx! Bly mnu`K, dyvqy, dYNq, swry qRY-guxI jIv—swrw jgq hI ienHW ny lu`t ilAw hY (swry jgq dw Awqmk jIvn dw srmwieAw iehnW lu`t ilAw hY) [1[

hy shylI! jdoN jMgl ƒ A`g l`gdI hY qW bhuq swrw Gwh-bUt sV jWdw hY, koeI ivrlw hrw ru`K bcdw hY (jgq-jMgl ƒ iqRSnw dI A`g swV rhI hY, koeI ivrlw Awqmk blI mnu`K bc skdw hY, jyhVw ies iqRSnw-A`g dI sVn qoN bicAw hY) AYsy blI mnu`K dI Awqmk AvsQw mYN ibAwn nhIN kr skdI, mYN d`s nhIN skdI ik aus vrgw hor kOx ho skdw hY [2[

(not:- auprly pRSn dw au~qr—)

hy BYx! myry ihrdy ivc siqgurU dw (Sbd-rUp) bVw blI mMqr v`s irhw hY, mYN Ascrj (qwkq vwly) pRBU dw nwm suxdI rihMdI hW, (ies vwsqy ies) k`jl-BrI koTVI (sMswr ivc rihMidAW BI) mYN ivkwrW dI (kwlK nwl) kwlI nhIN hoeI, myrw sw&-suQrw rMg hI itikAw irhw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy BYx! pRBU ny ikrpw kr ky AwpxI (myhr dI) ingwh nwl mYƒ q`ikAw, mYƒ Awpxy crnW ivc joVI r`iKAw, mYƒ aus dw pRym pRwpq hoieAw, mYƒ aus dI BgqI (dI dwiq) imlI, mYN (iqRSnw-A`g ivc sV rhy sMswr ivc BI) Awqmk Awnµd mwx rhI hW, mYN swD sMgiq ivc lIn rihMdI hW [4[12[51[

not:- ‘Gru 6’ dy 12 Sbd ieQy ^qm huMdy hn [ m: 5 dy kul SbdW dw joV 51 hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨਿ ਸੋਹਿਆ ॥ ਸੁਰਿਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ॥੧॥ ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ ਕਵਨ ਰੰਗਿ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰਿ ਤੁਮਹਿ ਸੁਹਾਗੁ ॥ ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਰਿ ਭਾਗੁ ॥੨॥ ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪਰਧਾਨਿ ॥ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨਿ ॥੩॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗਿ ਗੁਲਾਲ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਹਾਲ ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਘਾਲ ॥ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ਸੀਗਾਰਿ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 384}

not:- ieQoN AgWh ‘Gru 7’ ivc gwey jwx vwly SbdW dw sMgRh SurU huMdw hY [

pdArQ:- qY qin—qyry srIr auqy [ soihAw—soB irhw hY, sohxw l`g irhw hY [ suirjn BwnI—s`jx hrI ƒ ipAwrI l`gI [ qW—qWhIeyN [ moihAw—moh ilAw hY [1[

kvn—ikvyN? rI—hy shylI! lwlI—mUMh dI lwlI [ rMig—rMg nwl [ gulwlI—gUVHy rMg vwlI [1[rhwau[

suMdir— {iesqRI ilMg} sohxI [ qumih suhwgu—qyrw hI suhwg [ qum Gir—qyry ihrdy-Gr ivc [ lwlnu—pRIqm-pRBU [2[

sqsMgI—au~cy Awcrn vwlI [ prDwin—mMnI-pRmMnI [ pRIqm BwnI—pRIqm-pRBU ƒ ipAwrI l`gI [ sur igAwin—sRySt igAwn vwlI [3[

rMig gulwl—gUVHy rMg ivc [ inhwl—vyiKAw, q`ikAw [4[

Gwl—myhnq [ pRB Awip—pRBU ny Awp hI [ sIgwir—isMgwr ky, sjw ky [ rhwau dUjw [

not:- ‘rhwau dUjw’ ivc pihly ‘rhwau’ ivc kIqy pRSn dw au~qr hY [

ArQ:- hy BYx! (d`s,) qyry cyhry auqy lwlI ikvyN Aw bxI hY? iks rMg dI brkiq nwl qUM sohxy gUVHy rMg vwlI bx geI hYN? [1[rhwau[

(hy BYx!) qyry srIr auqy lwl rMg dw colw sohxw l`g irhw hY (qyry mUMh dI lwlI sohxI flHk mwr rhI hY [ Swied) qUM s`jx-hrI ƒ ipAwrI l`g rhI hYN, qwhIeyN qUM myrw mn (BI) moh ilAw hY [1[

hy BYx! qUM bVI sohxI id`s rhI hYN, qyrw suhwg-Bwg au~GV AwieAw hY (ieauN jwpdw hY ik) qyry ihrdy-Gr ivc pRIqm-pRBU Aw v`isAw hY; qyry ihrdy-Gr ivc iksmq jwg peI hY [2[

hy BYx! qUM su`cy Awcrn vwlI ho geI hYN qUM hux sB QW Awdr-mwx pw rhI hYN [ (jy) qUM pRIqm-pRBU ƒ cMgI l`g rhI hYN (qW) qUM sRySt igAwn vwlI bx geI hYN [3[

hy nwnk! AwK—(hy BYx! mYN) pRIqm-pRBU ƒ cMgI l`g geI hW, qwhIeyN, mYN gUVHy pRym-rMg ivc rMgI geI hW, auh pRIqm-pRBU mYƒ cMgI (ipAwr-BrI) ingwh nwl q`kdw hY [4[

(pr) hy shylI! qUM pu`CdI hYN (mYN kyhVI myhnq kIqI, b`s!) iehI hY myhnq jo mYN kIqI ik aus suMdrqw dI dwiq dyx vwly pRBU ny Awp hI mYƒ (Awpxy ipAwr dI dwiq dy ky) sohxI bxw ilAw hY [1[rhwau dUjw[1[52[

not:- A^Irlw AMk 1 d`sdw hY ik ‘Gru’ 8 dw ieh pihlw Sbd hY [ hux qk m: 5 dy ku`l 52 Sbd Aw cuky hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਅਬ ਮਸਲਤਿ ਮੋਹਿ ਮਿਲੀ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥ ਚੁਕਾ ਨਿਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਕਟਿ ਆਨਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥ ਕਾਣਿ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਟਿ ਪਰੀ ॥੨॥ ਮੰਦਰਿ ਮੇਰੈ ਸਬਦਿ ਉਜਾਰਾ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 384}

pdArQ:- Gno—bhuq [ dUir—(prmwqmw dI hzUrI qoN) dUr [ msliq—slwh, isiKAw, gurU dI isiKAw [ moih—mYƒ [ hdUir—hzUrI, prmwqmw dI hzUrI [1[

cukw—mu`k igAw hY [ inhorw—aulwhmw, iglw-guzwrI [ sKI shyrI—hy sKI! hy shylI! guir—gurU ny [ myrI—mylI, imlw id`qI [1[rhwau[

inkit—nyVy [ Awin—ilAw ky [ ipRA syj—ipAwry dI syj auqy [ DrI—ibTw id`qI [ kwix—muQwjI [ qy—qoN [ CUit prI—bc geI hW [2[

mMdir—ihrdy-mMdr ivc [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ aujwrw—Awqmk jIvn dw cwnx [ And ibnodI—swry AwnµdW dw coj-qmwiSAW dw mwlk [3[

msqik—m`Qy auqy [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ iQru—sdw kwiem rihx vwlw [4[

ArQ:- hy sKI! hy shylI! mYƒ gurU ny pqI-pRBU dy nwl imlw id`qw hY, hux myrI Btkxw dUr ho geI hY (pRBU-crnW qoN pihly ivCoVy dy kwrn pYdw hoey du`KW klySW dw) aulwhmw dyxw mu`k igAw hY [1[rhwau[

hy sKI! hy shylI! jdoN mYN pRBU-crnW qoN dUr rihMdI sW mYƒ bhuq du`K (vwprdw rihMdw sI) hux (gurU dI) is`iKAw dI brkiq nwl mYƒ (pRBU dI) hzUrI pRwpq ho geI hY (mYN pRBU-crnW ivc itkI rihMdI hW, ies vwsqy koeI du`K-klyS mYƒ poh nhIN skdw) [1[

hy sKI! (gurU ny) mYƒ pRBU-crnW dy nyVy ilAw ky ipAwry pRBU-pqI dI syj auqy ibTwl id`qw hY (pRBU-crnW ivc joV id`qw hY) [ hux (iDr iDr dI) muQwjI krn qoN mYN bc geI hW [2[

(hy sKI! hy shylI!) gurU dy Sbd dI brkiq nwl myry ihrdy-mMdr ivc (shI Awqmk jIvn dw) cwnx ho igAw hY, swry AwnµdW qy coj-qmwiSAW dw mwlk myrw Ksm-pRBU (mYƒ iml igAw hY) [3[

hy dws nwnk! (AwK—hy sKI!) myry m`Qy auqy (dw) Bwg jwg ipAw hY (ikauNik) myrw pqI-pRBU myry (ihrdy-) Gr ivc Aw igAw hY, mYN hux auh suhwg l`B ilAw hY [4[2[53[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥੧॥ ਬਾਹਰਿ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮਉਲਾ ॥ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ ॥ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥੨॥ ਦੀਸਿ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥ ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥ {ਪੰਨਾ 384}

pdArQ:- swic—sdw-iQr rihx vwly ivc [ nwim—nwm ivc [ isau—nwl [ TwTw bwgw—T`T, v`g, Twh-TIAw, kMm swrn jogw au~dm, auqnw ku vrqx-ivhwr ijqny dI A`q zrUrI loV pvy [1[

bwhir—dunIAw ivc, dunIAw nwl vrqx smyN [ sUqu maulw—sUq imilAw hoieAw hY, ipAwr bixAw hoieAw hY, ipAwr vwlw sMbMD hY [ Ailpqu—inrlyp [ rhau—mYN rihMdw hW [ kaulw—kOl-Pu`l [1[rhwau[

muK kI bwq—mUMhoN g`lW [ jIA sMig—ihrdy ivc, ijMd ivc [2[

BIhwlw—frwauxw, ru`Kw, by-myhrw, korw [ rwlw—crn-DUV, ^wk [3[

jin—jn ny, dws ny [ AMqir—AMdr-v`sdw [ bwhir—swry jgq ivc v`sdw [

ArQ:- (hy BweI!) dunIAw nwl vrqx-ivhwr smy mYN sBnW nwl ipAwr vwlw sMbMD r`Kdw hW, (pr dunIAw nwl vrqdw hoieAw BI dunIAw nwl ieauN) inrlyp rihMdw hW ijvyN pwxI ivc (itikAw hoieAw BI) kOl-Pu`l (pwxI qoN inrlyp rihMdw hY) [1[rhwau[

(hy BweI!) myrw mn sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm ivc (sdw) juiVAw rihMdw hY, dunIAw dy lokW nwl myrw auqnw ku hI vrqx-ivhwr hY ijqny dI A`q zrUrI loV pYNdI hY [1[

(hy BweI!) mYN sB lokW nwl (loV Anuswr) mUMhoN qW g`lW krdw hW (pr ikqy moh ivc Awpxy mn ƒ Psx nhIN dyNdw) Awpxy ihrdy ivc mYN isr& Awpxy prmwqmw ƒ hI itkweI r`Kdw hW [2[

(hy BweI! myry ies qrHW dy Awqmk jIvn dy A`iBAws dy kwrn lokW ƒ myrw mn) bVw ru`Kw korw id`sdw hY; pr (Asl ivc myrw) ieh mn sBnW dy crnW dI DUV bixAw rihMdw hY [3[

hy nwnk! ijs (BI) mnu`K ny pUrw gurU l`B ilAw hY (gurU ny aus ƒ) aus dy AMdr qy bwhr swry jgq ivc ie`k prmwqmw hI v`sdw ivKw id`qw hY (ies vwsqy auh dunIAw nwl ipAwr vwlw slUk BI r`Kdw hY qy inrmoh rih ky suriq AMdr-v`sdy pRBU ivc hI joVI r`Kdw hY) [4[3[54[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh