ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 383

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ ॥ ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨਾ ਬਾਰਿਕੁ ਬਖਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕਉ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ॥ ਕਾਟਿਆ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰਹਰਿਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ॥੨॥ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਐਸੀ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਮੇਲਾ ॥ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸਹੇਲਾ ॥੪॥੯॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 383}

pdArQ:- AwgY hI qy—Dur drgwh qoN hI [ ik—kyhVw? BUl cUk—Bu`lW cu`kW, ZlqIAW [1[

moih—mYƒ [ kau—ƒ [ dIn—kMgwl [ muiK—mUMh ivc [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [1[rhwau[

prhirAw—dUr kr id`qy [ mukq—suqMqr [ kUp—KUh [ qy—qoN, ivcoN [ AMD Gor—Gu`p hnyrw [ pkir—PV ky [ guir—gurU ny [2[

rwKnhwry—bcwx dI smr`Qw r`Kx vwly pRBU ny [ sgl—swry [3[

muin—mn ivc [ mylw—imlwp [ suohylw—sOKw {not:- A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z hY ‘suhylw’, pr ieQy ies ƒ ‘sohylw’ pVHnw hY} [

ArQ:- (hy BweI!) myrw siqgurU sdw hI dieAwvwn rihMdw hY aus ny mYƒ (Awqmk jIvn dy srmwey vloN) kMgwl ƒ (Awqmk mOq ilAwaux vwly rog qoN) bcw ilAw [ (siqgurU ny) myry mUMh ivc prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pwieAw (myrw ivkwrW dw) rog k`itAw igAw, mYƒ bVw Awqmk Awnµd pRwpq hoieAw [1[rhwau[

jo b^SS myry auqy hoeI hY DuroN hI hoeI hY—ies qoN ibnw jIv hor kI igAwn smJ skdw hY? myrIAW AnykW Bu`lW cu`kW vyK ky BI pwrbRhm Bgvwn ny mYƒ Awpxy bwlk ƒ b^S ilAw hY [1[

(hy BweI!) gurU ny myry AnykW pwp dUr kr id`qy hn, myry (mwieAw dy moh dy) bMDn k`t id`qy hn mYN (moh dy bMDnW qoN) suqMqr ho igAw hW [ gurU ny myrI bWh PV ky mYƒ (mwieAw dy moh dy) Gu`p hnyry KUh ivcoN k`F ilAw hY [2[

(hy BweI! ivkwrW qoN) bcw skx dI qwkq r`Kx vwly prmwqmw ny (mYƒ ivkwrW qoN) bcw ilAw hY, hux (mwieAw dy h`ilAW vloN) by-i&kr hW (ies pwsy vloN) myrw hryk iksm dw fr-^qrw mu`k igAw hY [ hy myry pRBU! qyrI AjyhI b^SS myry au~qy hoeI hY ik myry (Awqmk jIvn dy) swry hI kwrj isry cVH gey hn [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) guxW dy ^zwny mwlk-pRBU dw myry mn ivc imlwp ho igAw hY (jdoN dw gurU dI ikrpw nwl) mYN (aus dI) srn ipAw hW mYN sOKw ho igAw hW [4[9[48[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਾਂ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਿ ਆਵਹਿ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ॥ ਜਿਸੁ ਜਨ ਊਪਰਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕਉ ਬਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥ ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 383}

pdArQ:- sBu ko—hryk jIv [ lwgU—vYrI [ cIiq—ic`q ivc [ Awvih—jy qUM Aw v`syN [ syvw—Awdr [ Avru—hor [ swcy—hy sdw kwiem rihx vwly! AlK—hy Al`K [ (ijs dw shI srUp ibAwn nwh kIqw jw sky) [ AByv—ijs dw Byd nwh pwieAw jw sky [1[

AwvY cIiq—jy prmwqmw ic`q ivc Aw v`sy [ vycwry—inmwxy [ khu—d`s [ jIA— {l&z ‘jIv’ qoN bhu-vcn} [1[rhwau[

AwDwrw—Awsrw [ dyie—dy ky [ kau—ƒ [ ibpu— {ivpRyX} mMdw bcn [ BwKY—AwKdw [2[

Eho—auh hI [ Ehw—auh hI {iesqRIilMg l&z “Eho” dw} [ min—mn ivc [ BwxI—psMd AwauNdI [ dwnw—jwxn vwlw [ mwxI—mYN mwxW [ sd—sdw [3[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dI Xwd itkI rihMdI hY aus auqy prmwqmw sdw dieAwvwn rihMdw hY, dunIAw dy ivcwry lok aus dw kuJ ivgwV nhIN skdy [

hy pRBU! swry jIv qyry pYdw kIqy hoey hn [ iPr d`s, iks ƒ cMgw AwiKAw jw skdw hY qy iks ƒ mMdw ikhw jw skdw hY? (Bwv, prmwqmw dI Xwd mn ivc vswx vwly mnu`K ƒ sB jI prmwqmw dy pYdw kIqy id`sdy hn, auh iksy ƒ mwVw nhIN smJdw) [1[rhwau[

hy pRBU! jy qUM myry mn ivcoN Bu`l jweyN qW hryk jIv mYƒ vYrI jwpdw hY, pr jy qUM myry ic`q ivc Aw v`syN qW hr koeI myrw Awdr sqkwr krdw hY [ hy sdw kwiem rihx vwly! hy Al`K! hy AByv pRBU! mYƒ (jgq ivc) qyry brwbr dw hor koeI nhIN id`sdw [1[

hy pRBU! mYƒ qyrI hI Et hY, qyrw hI Awsrw hY, qUM Awpxw h`Q dy ky Awp (swfI) r`iKAw krdw hYN [ ijs mnu`K auqy qyrI (myhr dI) nzr hovy aus ƒ koeI mnu`K mMdw bcn nhIN AwKdw [2[

hy pRBU jI! jyhVI g`l qYƒ Awpxy mn ivc cMgI l`gdI hY auhI myry vwsqy suK hY, auhI myry vwsqy Awdr sqkwr hY [ qUM sB dy idl dI jwxn vwlw hYN, qUM sdw sB jIvW qy dieAwvwn rihMdw hYN [ mYN qdoN hI Anµd pRqIq kr skdw hW jdoN mYƒ qyrw nwm imilAw rhy [3[

hy pRBU! qyry A`gy myrI Ardws hY—myrI ieh ijMd myrw ieh srIr sB kuJ qyrw hI id`qw hoieAw hY [ hy nwnk! AwK—(jy koeI myrw Awdr sqkwr krdw hY qW) ieh qyrI hI b^SI hoeI vifAweI hY [ (jy mYN qYƒ Bulw bYTW qW) koeI jIv myrw nwm pqw krn dI BI prvwh nwh kry [4[10[49[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸਨੁ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਈਐ ॥੧॥ ਮਿਲਉ ਪਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਹਰਉ ਰੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਿਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ॥੨॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਥਾਪਿ ਕੀਓ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ॥੩॥ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਾਣੇ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੧੧॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 383}

pdArQ:- pRB AMqrjwmI—hy sB dy idl dI jwxn vwly pRBU! swD sMgiq—swD sMgiq ivc [ ikvwr—ikvwV, iB`q [ punrip— {pun: Aip—iPr BI} muV muV [ jnim—jnm ivc [1[

imlau—mYN imlW [ hrau—mYN dUr krW [ hy—hy BweI! ijin@—ijs mnu`K ny [ irdY—ihrdy ivc [ qw kY sMig—aus dI sMgiq ivc [1[rhwau[

mhw—v`fw [ auidAwn—jMgl [ pwvk—A`g [ swgr—smuMdr [ hrK—^uSI [ sog—ZmI [ Byit—Byty, imldw hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ rsnw—jIB (nwl) [2[

Qwip—imQ ky [ koml—nrm, im`Ty [ prswid—ikrpw nwl [ mukqy—suqMqr, Awzwd [3[

pRiB—pRBU ny [ pRB BwxY—pRBU ƒ cMgy l`gy [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ dwqy—hy dwqwr! sd—sdw [4[

ArQ:- hy BweI! (jy myry auqy pRBU dI ikrpw ho jwey qW) mYN Awpxy ipAwry Ksm-pRBU ƒ iml pvW qy Awpxy swry du`K dUr kr lvW [ hy BweI! ijs mnu`K ny pwrbRhm pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc ismirAw hY, mYN BI aus dI sMgiq ivc rih ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwvW [1[rhwau[

hy sB dy idl dI jwxn vwly pRBU! myhr kr (qy mYƒ gurU dI sMgiq imlw) [ (hy BweI!) gurU dI sMgiq ivc irhW prmwqmw iml pYNdw hY, swfy (mwieAw dy moh dy v`jy hoey) iB`q KolH ky Awpxw drSn krWdw hY, qy iPr muV jnmW dy gyV ivc nhIN peIdw [1[

(hy BweI! pRBU qoN ivCuiVAW ieh jgq mnu`K vwsqy) iek v`fw jMgl bx jWdw hY (ijs ivc mnu`K Btkdw iPrdw hY) A`g dw smuMdr bx jWdw hY (ijs ivc mnu`K sVdw rihMdw hY) kdy ^uSI ivc v`sdw hY, kdy ZmI ivc v`sdw hY [ ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY, Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm jIB nwl jp ky aus mnu`K dw mn pivqR ho jWdw hY [2[

(hy BweI!) ies srIr ƒ Awpxw imQ ky, ies Dn ƒ Awpxw mMn ky jIv (mwieAw dy moh dy) im`Ty im`Ty bMDnW nwl b`Jy rihMdy hn, pr jyhVy mnu`KW ny prmwqmw dy nwm dw AwrwDn kIqw auh gurU dI ikrpw nwl (iehnW koml bMDnW qoN) Awzwd ho jWdy hn [3[

(hy BweI!) jyhVy mnu`K, ipAwry pRBU ƒ cMgy l`gx l`g pYNdy hn, auhnW ƒ (mwieAw dy koml bMDnW qoN) bcwx dI qwkq vwly pRBU ny bcw ilAw [

hy nwnk! (AwK—) hy dwqwr! ieh ijMd qy ieh srIr sB kuJ qyrw hI id`qw hoieAw hY (myhr kr, mYN iehnW ƒ Awpxw hI nwh imQdw rhW) [ hy dwqwr! mYN qYQoN kurbwn jWdw hW [4[11[50[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh