ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 382

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਬਿਸਾਰੇ ਅਉਗਨ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿਆ ॥ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਆਈ ਬਾਰਿਕ ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਿਆ ॥੧॥ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਿ ॥ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਮਹਾ ਭਵਜਲ ਤੇ ਅਪਨੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੀਐ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ॥ ਛਿਜੈ ਨ ਜਾਇ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗਾਠੇ ॥੩॥ ਅੰਤਿ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ਇਤ ਉਤ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮੀਤ ਹੀਤ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ॥੪॥੬॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 382}

pdArQ:- kwit—k`t ky [ ibswry—Bulw dyNdw hY [ ibrdu—mu`F-kdImW dw suBwau [ sm@wirAw—smHwly, cyqy r`Kdw hY {not:- ies Sbd ivc vrqy BUqkwl-Sbd dw ArQ vrqmwn kwl ivc krnw hY} [ inAweI—vWg [ pRiqpwirAw—rwKI krdw hY [1[

gur gopwil—gur gopwl ny [ gopwl—DrqI dw rwKw [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ qy—qoN [ inhwil—vyK [1[rhwau[

ismrix—ismrn dI rwhIN [ CutIAY—^lwsI pweIdI hY [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [ swis—swh dy nwl [ igrwis—igrwhI dy nwl [ rsnw—jIB nwl [2[

prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ sMig—sMgiq ivc [ iCjY—kmzor huMdw [ jwie—jWdw, guAwcdw [ n ibAwpy—jor nhIN pw skdw [ inrmlu—pivqR [ gwTy—gWT ivc, p`ly [3[

ieq auq—ies lok qy prlok ivc [ hIqu—ihqU [ myrY—myry vwsqy, myry pws, myry ihrdy ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI srn pYx vwly (vf-BwgI) is`KW ƒ sB qoN v`fw jgq-pwlk pRBU (ivkwrW qoN) bcw lYNdw hY [ AwpxI myhr dI nzr nwl q`k ky auhnW ƒ v`fy sMswr-smuMdr ivcoN k`F lYNdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dI srn Awey is`KW dy mwieAw dy) bMDn k`t ky prmwqmw (auhnW dy ipCly kIqy) AOguxW ƒ Bulw dyNdw hY (qy ies qrHW) Awpxw mu`F-kdImW dw suBwau cyqy r`Kdw hY, mW ipau vWg auhnW auqy dieAwvwn huMdw hY Aqy b`icAW vWg auhnW ƒ pwldw hY [1[

ijs prmwqmw dy ismrn dI brkiq nwl jmW qoN (Awqmk mOq qoN) ^lwsI pweIdI hY, ies lok qy prlok ivc suK mwxIdw hY (hy BweI!) hryk swh nwl hryk igrwhI nwl aus dw nwm AwpxI jIB nwl jipAw kro [ Awau, sdw hI aus dI is&iq-swlwh dy gIq gWdy rhIey [2[

(hy BweI! gurU dI srn Awaux vwly) is`KW dy pws prmwqmw dy nwm dw pivqR Dn iek`Tw ho jWdw hY (aus Dn ƒ iksy cor Awidk dw) fr nhIN ivAwpdw, auh Dn Gtdw nhIN, auh Dn guAwcdw nhIN, swD sMgiq ivc Aw ky (auhnW guris`KW dy swry) du`K dUr ho jWdy hn, prmwqmw dy pRym qy BgqI dI brkiq nwl auh sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr lYNdy hn [3[

(hy BweI!) pRBU jI (guris`KW dy) AMq smyN BI mddgwr bxdy hn, ies lok qy prlok ivc r`iKAw krdy hn [

hy nwnk! (AwK—) mYN prmwqmw qoN sdw kurbwn jWdw hW aus dw nwm hI myry pws AYsw Dn hY jo myrI ijMd dw ihqU qy myrw im`qr hY [4[6[45[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਏਕੁ ਤੂੰ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਮੈ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਬਿਖੁ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਰਖਿਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਣਹਿ ਬਿਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰੁ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ਜਿ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸਿ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥ ਜੇ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 382}

pdArQ:- swihbu—mwlk [ swlwhI—mYN SlwGw krW [ sBu ikCu—hryk (loVINdI) cIz [1[

bwbw—hy pRBU! ibKu—zhr [ sMswru—jgq (dw moh) [ gusweI myry—hy myry mwlk! AwDwru—Awsrw [1[rhwau[

jwxih—qUM jwxdw hYN [ ibrQw— {ÒXQw} pIVw [ sBw—swrI [ pih—pws, kol [ baurwieAw—J`lw hoieAw [2[

ikhw khIAY—kuJ nhIN kihxw cwhIdw [ ij—jo kuJ [ vrqY—vrq irhw hY, ho irhw hY [3[

ieq auq—lok prlok ivc [ quJih—qYƒ hI [ qwxu—bl, shwrw [4[

ArQ:- hy pRBU! mYN vyK ilAw hY ik sMswr (dw moh) zhr hY (jo Awqmk jIvn ƒ mwr mukWdw hY) [ hy myry Ksm-pRBU! (ies zhr qoN) mYƒ bcweI r`K, qyrw nwm myrI izMdgI dw Awsrw bixAw rhy [1[rhwau[

hy pRBU! jy qUM mwlk (myry isr auqy h`Q r`KI r`KyN, qW mYƒ mwieAw-zhr qoN) koeI fr-^qrw nhIN ho skdw, mYN qYQoN ibnw iksy hor dI SlwGw nhIN krdw (mYN qYQoN ibnw iksy hor ƒ mwieAw-zhr qoN bcwx dy smrQ nhIN smJdw) [ hy pRBU! jy iek qUM hI myry v`l rhyN qW hryk loVINdI SY myry pws hY, qYQoN ibnw myrw koeI hor shweI nhIN hY [1[

hy pRBU! qUM hI (hryk jIv dy) mn dI swrI pIVw jwxdw hYN, qYQoN ibnw iksy hor ƒ Awpxy mn dw du`K-drd d`sxw ivArQ hY [ (hy BweI!) prmwqmw dy nwm qoN KuMJ ky swrw jgq J`lw hoieAw iPrdw hY [ jy prmwqmw dw nwm pRwpq ho jwey qW Awqmk Awnµd mwxIdw hY [2[

(hy BweI! Awpxy mn dw du`K-drd) jo kuJ BI AwKxw hovy prmwqmw dy kol hI AwKxw cwhIdw hY, aus qoN ibnw iksy hor ƒ kuJ nhIN kihxw cwhIdw (ikauNik prmwqmw hI swfy du`K dUr krn jogw hY) [

hy pRBU! jgq ivc jo kuJ ho irhw hY sB kuJ qyrw kIqw hI ho irhw hY [ Aswƒ jIvW ƒ sdw qyrI shwieqw dI hI Aws ho skdI hY [3[

hy pRBU! jy qUM mYƒ koeI mwx-vifAweI b^Sdw hYN qW ies nwl BI qyrI hI soBw iKlrdI hY ikauNik mYN qW ies lok qy prlok ivc sdw hI qyrw hI iDAwn Drdw hW [ hy nwnk dy pRBU! hy sdw suK dyx vwly pRBU! qyrw nwm hI myry vwsqy shwrw hY [4[7[46[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਹਿ ਪੀਓ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤੁ ਬਿਨਾਸਿਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਜੀਓ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਠਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਆਪਿ ਕੀਓ ॥ ਦਿੜੁ ਕਰਿ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੇ ਸਹਜੇ ਬਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲੀਓ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਮੇਲਿ ਲੀਓ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਲਿਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 382}

pdArQ:- AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ Twkur—hy pwlxhwr pRBU! jnih—jn ny hI, dws ny hI [ BY— {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ Bwry—boJ, izMmyvwrIAW [ durqu—pwp [ bIE—dUjw [1[

mY jIE—mYƒ Awqmk jIvn imldw hY [ siqgur—hy siqgur! Twru—sIql, TMFw, SWq [1[rhwau[

qy—qoN, nwl [ idVu kir—p`ky krky, Gu`t ky [ ghy—PV ley [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc itikAW [ ibiKAw—mwieAw (dw pRBwv) [ KIE—KY, nws [2[

suK inDwn—hy suKW dy ^zwny! AibnwsI—kdy nws nwh hox vwlw [ moih—mYƒ [ siqguir—gurU ny [ gIE—clw ilAw hY [3[

dyhI—srIr [ ijqu—ijs dI rwhIN [ pRiB—pRBU ny [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ hIE—ihrdy dw [ ADwru—Awsrw [4[

ArQ:- hy siqgurU! qyrw drsn kr ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY, qyry bcn sux ky myrw mn myrw qn TMfw-Twr ho jWdw hY [1[rhwau[

hy Twkur! qyrw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw jl hY (gurU dI shwieqw nwl) ieh sRySt-rs qyry iksy dws ny hI pIqw hY (ijs ny pIqw aus dy) jnmW jnmWqrW dy fr qy (kIqy ivkwrW dy) Bwr mu`k gey, (aus dy AMdroN) pwp nws ho igAw (aus dy AMdroN) dUjI Btkxw (mwieAw dI Btkxw) dUr ho geI [1[

hy pRBU! qyrI myhr nwl (mYƒ) gurU dI sMgiq hwsl hoeI, ieh (sohxw) kMm qUM Awp hI kIqw, (gurU dI is`iKAw nwl) mYN, hy pRBU! qyry crn Gu`t ky PV ley, mYN Awqmk Afolqw ivc itk igAw qy (myry AMdroN) mwieAw dw zor ^qm ho igAw hY [2[

hy suKW dy ^zwny pRBU! kdy nwh nws hox vwlw qyrw nwm-mMqR mYN jpxw SurU kr id`qw, qyrw ieh nwm-mMqR myhr kr ky mYƒ siqgurU ny id`qw (ijs dI brkiq nwl) myry AMdroN (hryk iksm dw) du`K klyS qy vYr-ivroD dUr ho igAw [3[

hy nwnk! (AwK—) mYƒ BwgW vwlw mnu`Kw srIr imilAw ijs dI brkiq nwl pRBU ny mYƒ Awpxy crnW ivc joV ilAw (lok kiljug ƒ inMddy hn, pr) ieh kiljug BI mubwirk hY jy gurU dI sMgiq ivc itk ky prmwqmw dw kIrqn kIqw jwey qy jy prmwqmw dw nwm ihrdy dw Awsrw bixAw rhy [4[8[47[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh