ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 381

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਾਹਰੁ ਧੋਇ ਅੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਦੁਇ ਠਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ॥ ਈਹਾ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਆਗੈ ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਏ ॥੧॥ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਹੋਰਾ ॥ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ਨਾਮੁ ਨ ਸੁਨਈ ਡੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤਿ ਛੋਡਿ ਗਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥ ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਉ ਤਰਕਨਿ ਲਾਗਾ ਤਤੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥ ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਬੰਚਿ ਨਿੰਮੁਨੀਆਦਾ ਬਿਨਸਿ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲੇ ॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਨਾਨਕਿ ਕਹਿਆ ਅਪਨੈ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੩॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 381}

pdArQ:- bwhru—bwhrlw pwsw, ipMfw, srIr [ AMqru—AMdrlw [ Koey—gvw ley [ eIhw—ies lok ivc [ kwim—kwm ivc [ ivAwipAw—PisAw irhw [ AwgY—prlok ivc [ muis muis—htkory lY lY ky [1[

miq—Akl [ horw—hor iksm dI [ vrmI—Ku`f [ forw—bolw [1[rhwau[

ikriq—myhnq [ swr—kdr, sUJ [ kau—ƒ [ qrkn lwgw—bhsx l`g ipAw [ qqu—AslIAq [ jogu—imlwp [2[

FbUAw—cWdI dw rupieAw [ qy—qoN, pwsoN [3[

kUiV—kUV ivc, mwieAw dy moh ivc [ kpit—T`gI ivc [ bMic—TgIj ky [ inMmunIAwdw—by-muinAwdw, ijs dI p`kI nINh nhIN hY [ qqkwly—qurq [ siq—s`c [ nwnik—nwnk ny [ smwly—smwil, sMBwl ky [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw Bjn krn vwlI Akl hor iksm dI huMdI hY (aus ivc ivKwvw nhIN huMdw) [ jy mnu`K prmwqmw dw nwm nhIN suxdw, jy nwm vloN bolw rihMdw hY (qW bwhrly Dwrmk krm ieauN hI hn ijvyN s`p ƒ mwrn dy QW s`p dI Ku`f ƒ ku`tI jwxw), pr jy Ku`f ƒ ku`tdy jweIey qW ies qrHW s`p nhIN mrdw (bwhrly krmW nwl mn v`s ivc nhIN AwauNdw) [1[rhwau[

jyhVw mnu`K (qIrQ AwidkW qy inrw) ipMfw Do ky AMdrlw mn (ivkwrW nwl) mYlw hI r`Kdw hY auh lok prlok Awpxy dovyN QW gvw lYNdw hY [ ies lok ivc rihMidAW kwm-vwSnw ivc, k®oD ivc, moh ivc, PisAw rihMdw hY, AgWh prlok ivc jw ky htkory lY lY roNdw hY [1[

(ijs mnu`K ny iqAwg dy BulyKy ivc AwjIvkw ^wqr) mwieAw kmwx dw au~dm C`f id`qw auh BgqI dI kdr BI nhIN jwxdw, jyhVw mnu`K vyd Swsqr Awidk Drm-pusqkW ƒ isr& bhsW ivc hI vrqxw SurU kr dyNdw hY auh (Awqmk jIvn dI) AslIAq nhIN smJdw, auh prmwqmw dw imlwp nhIN smJdw [2[

ijvyN jdoN koeI Kotw rupieAw srw&W dI nzry pYNdw hY qW aus dw Kot prq`K id`s pYNdw hY; (iqvyN jyhVw mnu`K AMdroN qW ivkwrI hY, pr bwhroN Dwrimk ByKI) auh prmwqmw pwsoN (Awpxw AMdrlw Kot) lukw nhIN skdw, hryk dy idl dI jwxn vwlw prmwqmw aus dI hryk krqUq ƒ jwxdw hY [3[

mnu`K dI ies jgq ivc cwr-rozw izMdgI hY pr ieh mwieAw dy moh ivc T`gI-&ryb ivc Awqmk jIvn lutw ky bVI CyqI Awqmk mOqy mr jWdw hY [

hy BweI! nwnk ny ieh g`l XkInI qOr qy s`c khI hY ik prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw ky aus ƒ Awpxy AMdr v`sdw vyK (iehI Awqmk jIvn hY, iehI jIvn-mnorQ hY) [4[3[42[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਤਿ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਹਿ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥ ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਹਿਰਦੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥ ਕਰ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਤਨਿ ਲਾਵੈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ ਐਸੀ ਨਿਰਤਿ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 381}

pdArQ:- inrmlu—sw&, pivqR [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [ pMc jnw—kwmwidk pMjW ƒ [ vsgiq—kwbU ivc [1[

inriq—nwc, BgqI dw nwc [ pKwvj—joVI, qblw [ qwl—CYxy [ Anhd—iek-rs, ibnw swj vjwieAW pYdw hox vwlw rwg [1[rhwau[

prboDY—jgWdw hY, smJWdw hY [ Avr—hornW ƒ [ rIJwvY—^uS krdw hY [ qy—qoN [2[

kr sMig—h`QW nwl [ swDU crn—gurmuKW dy pYr [ pKwrY—DoNdw hY, pKwlY [ qin—srIr au~qy [ Arip—hvwly kr ky [ siq—sdw kwiem rihx vwlw [3[

pyKY—vyKdw hY [ srDw—XkIn [ qw kw—aus dw [ invwrY—dUr krdI hY [ gurmuiK—gurU dI srn pYxw vwlw mnu`K [4[

ArQ:- hy pRBU! (dyvI dyviqAW dy Bgq Awpxy ieSt dI BgqI krn vyly aus dy A`gy nwc krdy hn, pr) qyrw Bgq qyrI is&iq-swlwh dy gIq gWdw hY (ieh, mwno) auh nwc krdw hY [ hy pRBU! qyrw Bgq qyrI is&iq-swlwh dw Sbd-rUp vwjw (Awpxy AMdr) lgwqwr vjWdw rihMdw hY (Sbd ƒ hr vyly Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY) iehI hY aus dy vwsqy rbwb qblw CYxy GuMGrU (Awidk swzW dw v`jxw) [1[rhwau[

(hy BweI! prmwqmw dw Bgq ijauN ijauN is&iq-swlwh dw) au~dm krdw hY aus dw mn pivqR huMdw jWdw hY, auh Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY (ieh, mwno, auh prmwqmw dI hzUrI ivc) nwc krdw hY [ (prmwqmw dw syvk) Awpxy mn ivc prmwqmw ƒ vsweI r`Kdw hY (ies qrHW) auh kwmwidk pMjW ƒ kwbU ivc r`Kdw hY [1[

(prmwqmw dI is&iq-swlwh dI brkiq nwl prmwqmw dw Bgq) pihlW Awpxy mn ƒ (moh dI nINd ivcoN) jgWdw hY, iPr hornW dy AMdr (is&iq-swlwh dI) rIJ pYdw krdw hY, pihlW auh Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dy nwm dw jwp krdw hY qy iPr mUMh nwl auh jwp hornW ƒ BI suxWdw hY [2[

(prmwqmw dw syvk) Awpxy h`QW nwl gurmuKW dy pYr DoNdw hY sMq jnW dy crnW dI DUV Awpxy srIr au~qy lWdw hY, Awpxw mn gurU dy hvwly krdw hY Awpxw srIr (hryk igAwn-ieMdRw) gurU dy hvwly krdw hY qy gurU pwsoN sdw kwiem rihx vwlw hir-nwm pRwpq krdw hY [3[

hy nwnk! (prmwqmw dI is&iq-swlwh iek AYsw nwc hY ik) jyhVw jyhVw mnu`K ies ƒ isdk Dwr ky suxdw vyKdw hY aus dw jnm mrn dy gyV dw du`K dUr ho jWdw hY [ Ajyhw nwc gurU dI srn pYx vwly mnu`K ƒ nrkW qoN bcw lYNdw hY (ies nwc dI brkiq nwl) auh (moh dI nINd qoN) jwg pYNdw hY [4[4[43[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸਟਾਈ ਰੇ ॥ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖਿ ਡਰਾਈ ਰੇ ॥ ਅਜ ਕੈ ਵਸਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਕੇਹਰਿ ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਝੁ ਥੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮ੍ਹ੍ਹਿਆ ਨੀਘਰਿਆ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੇ ॥੨॥ ਦਾਦੀ ਦਾਦਿ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਨਿਰਨਉ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥ ਮਾਲਿ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮਿਰਤਕੁ ਨੈਨ ਦਿਖਾਲਨੁ ਧਾਇਆ ਰੇ ॥੩॥ ਸੋਈ ਅਜਾਣੁ ਕਹੈ ਮੈ ਜਾਨਾ ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਅਮਿਉ ਪੀਆਇਆ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ ॥੪॥੫॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 381}

pdArQ:- ADm—nIc [ cMfwlI—cMfwlx [ sUdI—SUdrnI [ qy—qoN [ sRystweI—au~qm [ ry—hy BweI! sKnI—s`KxI, ^wlI, AsMquSt [ lhbr— {ArbI ‘lhb’—A`g dI lwt} [ bUJI—bu`J geI [ KweI—KwDI geI, mu`k geI [1[

iblweI—ib`lI [ Gr kI iblweI—mn dI sMqoK-hIx ibrqI [ Avr isKweI—hor qrHW isKweI geI [ mUsw—cUhw [ Aj—b`krI, inmRqw [ guir—gurU ny [ kyhir—Syr, AhMkwr [ kUkr—ku`qw, qmo gux vwly ieMdRy [ iqnih—iqRx, Gwh [1[rhwau[

QUnIAw—QMmHIAW [ nIGirAw—in-Grw, Btkdw iPrdw [ jVIAw—suinAwrw [ jVwvw—jVwaU ghxw [ Qyvw—ng [2[

dwdI—&irAwdI, igly krn vwlw [ dwid—iensw& [ cUpI—SWq rihx vwlw [ inrnau—iensw& [ mwil—m`l ky [ dulIcY—dulIcy au~qy [ imrqku—Awm qOr qy murdw [ nYn idKwlnu—hornW ƒ A`KW ivKwxw, GUrnw [ DwieAw—dUr ho igAw [3[

Ajwxu—mUrK [ jwnw—jwxdw hW [ jwnxhwru—ijs ny jwx ilAw hY auh [ Cwnw—luikAw hoieAw [ guir—gurU ny [ rsik—suAwd lw ky [ ibgswnw—iKiVAw rihMdw hY [4[

ArQ:- (ijs mnu`K ƒ gurU ny nwm-AMimRq iplw id`qw aus dI pihlI) sMqoK-hIx ibRqI ib`lI hux hor iksm dI is`iKAw lYNdI hY auh dunIAw dy pdwrQ (cUhw) vyK ky lwlc krnoN sMgdI hY [ gurU ny aus dy AhMkwr-Syr ƒ inmRqw-b`krI dy ADIn kr id`qw, aus dy qmoguxI ieMidRAW (ku`iqAW) ƒ sqo guxI pwsy (Gwh Kwx vl) lw id`qw [1[rhwau[

hy BweI! nwm AMimRq dI brkiq nwl A`q nIc cMfwlx ibRqI (mwno) bRwhmxI bx geI qy SUdrnI qoN au~cI kul vwlI ho geI [ jyhVI ibrqI pihlW pqwl qoN lY ky AkwS qk swrI dunIAw dy pdwrQ lY ky BI Bu`KI rihMdI sI aus dI iqRSnw-A`g dI lwt bu`J geI [1[

(hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU ny nwm-AMimRq iplw id`qw aus dy mn dw) C`pr (C`q) duinAwvI pdwrQW dIAW AwsW dIAW QMmHIAW qoN ibnw hI QMimHAw igAw aus dy Btkdy mn ny (pRBU-crnW ivc) itkwxw l`B ilAw [ kwrIgr suinAwirAW dI shwieqw qoN ibnw hI (aus dy mn dw) jVwaU gihxw iqAwr ho igAw qy aus mn-gihxy ivc prmwqmw dy nwm dw suMdr ng jV id`qw igAw [2[

(hy BweI! prmwqmw dy crnW qoN iv`CV ky in`q) igly krn vwlw (Awpxw mn-ie`Cq) iensw& kdy BI pRwpq nhIN sI kr skdw (pr hux jdoN nwm-AMimRq iml igAw qW) SWq-ic`q hoey ƒ iensw& imlx l`g ipAw (ieh XkIn bx igAw ik prmwqmw jo kuJ krdw hY TIk krdw hY) [ (nwm-AMimRq dI brkiq nwl mnu`K dw pihlw) hornW ƒ GUrn vwlw suBwau mu`k igAw, dulIcy m`l ky bYTx vwlI (AhMkwr-BrI ibrqI) aus ƒ hux Awqmk mOqy mrI hoeI id`sx l`g peI [3[

hy BweI! jyhVw mnu`K (inrw zbwnI zbwnI) AwKdw hY ik mYN (Awqmk jIvn dy Byq ƒ) smJ ilAw hY auh Ajy mUrK hY, ijs ny (scmuc Awqmk jIvn ƒ nwm-rs ƒ) smJ ilAw hY auh kdy gu`Jw nhIN rihMdw hY [ hy nwnk! AwK—ijs ƒ gurU ny Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl iplw id`qw hY auh ies nwm-jl dw suAwd mwx mwx ky sdw iKiVAw rihMdw hY [4[5[44[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh