ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 380

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਭ੍ਰਮ ਮਹਿ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥ ਕੋਊ ਜਾਗੈ ਹਰਿ ਜਨੁ ॥੧॥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਕੋਊ ਤਿਆਗੈ ਵਿਰਲਾ ॥੨॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮੰਤ ॥ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗਿ ॥ ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ ॥੪॥੧॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 380}

pdArQ:- BRm—Btkx [ soeI—su`qI hoeI [ sgl—swrI (lukweI) [ AMD—AMnHI [ koaU—koeI ivrlw [1[

mohnI—mn ƒ moh lYx vwlI mwieAw [ mgn—msq [ ipRA—ipAwrI [ pRwn—ijMd [2[

AwnUp—suMdr [ mMq—aupdyS [ swDU—gurmuiK mnu`K [3[

sMig—sMgiq ivc [ swDU—gurU [ rMig—rMg ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) jgq dy DMiDAW ivc AMnHI hoeI hoeI swrI lukweI mwieAw dI Btkxw ivc su`qI hoeI hY [ koeI ivrlw prmwqmw dw Bgq (ies moh dI nINd ivcoN) jwg irhw hY [1[

(hy BweI!) mn ƒ moh lYx vwlI blI mwieAw ivc lukweI msq peI hY, (mwieAw nwl ieh) pRIq ijMd nwloN BI ipAwrI l`g rhI hY [ koeI ivrlw mnu`K (mwieAw dI ies pRIiq ƒ) C`fdw hY [2[

(hy BweI!) prmwqmw dy sohxy suMdr crnW ivc, sMq jnW dy aupdyS ivc, koeI ivrlw gurmuiK mnu`K ic`q joVdw hY [3[

hy nwnk! koeI BwgW vwlw mnu`K ijs auqy pRBU dI ikrpw ho jwey, gurU dI sMgiq ivc Aw ky (gurU dy b^Sy) igAwn dy rMg ivc (rMgIj ky, mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwgdw rihMdw hY [4[1[39[

not:- ‘Gru 5’ dw ieh pihlw Sbd hY [ mhlw 5 dy kul Sbd 39 Aw cuky hn [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ ॥੧॥ ਤੇਰੇ ਜਨ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ॥ ਮਸਲਤਿ ਮਤਾ ਸਿਆਣਪ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ॥੨॥ ਜਾ ਕਉ ਟੇਕ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ॥ ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੇ ਸਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਤਾ ॥੩॥ ਭਰਮ ਮੋਹ ਧ੍ਰੋਹ ਸਭਿ ਨਿਕਸੇ ਜਬ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ ਵਰਤਣਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਰੰਗਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 380}

pdArQ:- prvwnw—kbUl [ shju—Awqmk Afolqw [ min—mn ivc [ soeI—auhI, (prmwqmw dI rzw mMnxw hI) [ ry—hy BweI! [1[

rsik—rs lY lY ky, suAwd nwl [ gwvih—gWdy hn [ msliq—slwh-mSvrw [ mqw—&Yslw [1[rhwau[

AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ iqRpiq—iqRpqI, sMqoK, r`j [ AGwie—r`j ky [ inDwnu—^zwnw [2[

kau—ƒ [ tyk—Awsrw [ BgvMqw—BwgW vwly [3[

Brm—Btkx [ DRoh—T`gI [ siB—swry [ inksy—inkl gey [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ nwmy—nwm ivc hI [ rMig—pRym nwl [4[

ArQ:- (hy pRBU!) qyry dws muV muV suAwd nwl qyry gux gWdy rihMdy hn [ jo kuJ qUM Awp krdw hYN jo kuJ jIvW pwsoN krWdw hYN (aus ƒ isr-m`Qy qy mMnxw hI) qyry dwsW vwsqy isAwxp hY (Awqmk jIvn dI AgvweI leI) slwh-mSvrw qy &Yslw hY [1[rhwau[

hy pRBU! jo kuJ qYƒ cMgw l`gdw hY auh qyry syvkW ƒ (isr-m`Qy au~qy) prvwn huMdw hY, qyrI rzw hI auhnW dy mn ivc Awnµd qy Awqmk Afolqw pYdw krdI hY [ hy pRBU! qYƒ hI qyry dws sB kuJ krn Aqy jIvW pwsoN krwx dI qwkq r`Kx vwlw mMndy hn, qUM hI auhnW dI ingwh ivc byAMq hYN [

hy BweI! prmwqmw dy dwsW ƒ prmwqmw dy brwbr dw hor koeI nhIN id`sdw [1[

hy ipAwry pRBU! qyry dwsW vwsqy qyrw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, swD sMgiq ivc bYT ky auh (qyry nwm dw) rs mwxdy hn [ (hy BweI!) ijnHW ny suKW dy ^zwny hrI dI is&iq-swlwh kIqI auh mnu`K guxW nwl BrpUr ho gey auhI mnu`K (mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j gey iqRpq ho gey [2[

hy pRBU! hy suAwmI! ijnHW mnu`KW ƒ qyrw Awsrw hY auhnW ƒ koeI icMqw poh nhIN skdI [ hy suAwmI! ijnHW auqy qyrI myhr huMdI hY auh (nwm-Dn nwl) swhUkwr bx gey auh BwgW vwly bx gey [3[

hy nwnk! (AwK—) jdoN hI koeI mnu`K prmwqmw dw drSn kr lYNdw hY (aus dy AMdroN) Btkxw moh, T`gIAW Awidk swry ivkwr inkl jWdy hn [ auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly prwmqmw dy nwm ƒ AwpxI roz dI vrqx bxw lYNdw hY, auh pRBU dy pRym-rMg ivc (rMgIj ky) prmwqmw dy nwm ivc hI lIn rihMdw hY [4[1[40[

not:- ‘Gru 6’ dy nvyN sMgRh dw ieh pihlw Sbd hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ॥੧॥ ਨਿੰਦਕਿ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ ਆਗੈ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਕਿਆ ਓਹੁ ਕਰੈ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਤਹਾ ਬਿਗੂਤਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥ ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥ ਸੰਤਾ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 380-381}

pdArQ:- mlu—pwpW dI mYl [ prweI—hornW dI [ eIhw—ies lok ivc [ FoeI—Awsrw, itkwxw [ jmpuir—jm dy ngr ivc [ jwie—jw ky [ pcwvY—^uAwr huMdw hY, du`KI huMdw hY [1[

inMdik—inMdk ny [ Aihlw—kImqI [ kwhU bwqY—iksy BI g`l ivc [ AwgY—prlok ivc [1[rhwau[

ikrqu—ipCly jnmW ivc kIqy mMd krmW dy sMskwrW dw iek`T [ pieAw—pyS ipAw, au~GV AwieAw [ bpurw—ivcwrw, bd-nsIb, mMd-BwgI [ qhw—aus QW, aus in`GrI Awqmk AvsQw ivc [ ibgUqw—^uAwr huMdw hY [ pih—pws [2[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ kq hUM—ikqy BI [ eyvYN—ieauN hI [3[

shweI—mddgwr [4[

ArQ:- (hy BweI!) sMqW dI inMdw krn vwly mnu`K ny (inMdw dy kwrn Awpxw) kImqI mnu`Kw jnm gvw ilAw [ (sMqW dI inMdw kr ky auh ieh Aws krdw hY ik auhnW ƒ dunIAw dIAW nzrW ivc fyg ky mYN auhnW dy QW Awdr-sqkwr hwsl kr lvWgw, pr auh inMdk) iksy g`ly BI (sMq jnW) dI brwbrI nhIN kr skdw, (inMdw dy kwrn) AgWh prlok ivc BI aus ƒ Awdr dI QW nhIN imldI [1[rhwau[

(inMdk) dUijAW dI AnykW jnmW dy kIqy ivkwrW dI mYl DoNdw hY (qy auh mYl auh Awpxy mn dy AMdr sMskwrW dy rUp ivc iek`TI kr lYNdw hY, ies qrHW auh) Awpxy kIqy krmW dw mMdw Pl Awp hI Bogdw hY [ (inMdw dy kwrn aus ƒ) ies lok ivc suK nhIN imldw, prmwqmw dI hzUrI ivc BI aus ƒ Awdr dI QW nhIN imldI, auh nrk ivc A`pV ky duKI huMdw rihMdw hY [1[

pr inMdk dy BI v`s dI g`l nhIN (auh inMdw dy mMd krm qoN ht nhIN skdw, ikauNik) ipCly jnmW ivc kIqy krmW dy sMskwr aus mMd-BwgI inMdk dy p`ly pY jWdy hn (aus dy AMdr jwg pYNdy hn qy aus ƒ inMdw vl pRyrdy hn) [ inMdk AjyhI in`GrI hoeI Awqmk dSw ivc ^uAwr huMdw rihMdw hY ik auQy (Bwv, aus in`GrI dSw ivcoN k`Fx leI) koeI aus dI mdd nhIN kr skdw [ shwieqw vwsqy auh iksy kol pukwr krn jogw BI nhIN rihMdw [2[

Ksm-pRBU dI rzw ieauN hI hY ik (sMq jnW dI) inMdw krn vwly mnu`K ƒ ikqy BI au~cI Awqmk AvsQw pRwpq nhIN ho skdI (ikauNik auh au~cI Awqmk AvsQw vwilAW dI qW sdw inMdw krdw hY [ dUjy pwsy) ijauN ijauN koeI mnu`K sMq jnW dI inMdw krdw hY (aukweIAW nSr krdw hY) iqauN iqauN sMq jn ies ivc suK pRqIq krdy hn (auhnW ƒ Awpxy Awqmk jIvn dI pVqwl krn dw mOkw imldw rihMdw hY) [3[

hy mwlk-pRBU! qyry sMqW ƒ (jIvn-AgvweI vwsqy) sdw qyrw Awsrw rihMdw hY, qUM (sMqW dw jIvn au~cw krn ivc) mddgwr BI bxdw hYN [

hy nwnk! AwK—(aus inMdw dI brkiq nwl) sMqW ƒ qW prmwqmw (mMd krmW qoN) bcweI r`Kdw hY pr inMdw krn vwilAW ƒ (auhnW dy inMdw dy hV ivc) roVH dyNdw hY (auhnW dy Awqmk jIvn ƒ inMdw dy hV ivc roVH ky mukw dyNdw hY) [4[2[41[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh