ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 379

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਖੇਲਤ ਸਭਿ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਇਹ ਅਪੁਨੈ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਵਾਰੇ ॥੧॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਭਾਰੇ ॥ ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਲੈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸਹਿ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਭ ਮਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤ ਸਭਿ ਜੀਅ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੨॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਆਪਿ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਬਹੁਤੁ ਉਧਾਰੇ ॥੩॥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੇ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥੪॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 379}

pdArQ:- md—AhMkwr [ mqsr—eIrKw [ ey—ieh swry {bhu-vcn} [ siB—swry [ jUAY—jUey ivc [ BIqir—AMdr [ vwry—lY AWdy [1[

cUky—mu`k gey [ Bwry—izMmyvwrIAW [ guir—gurU ny [ iKn mih—bVI hI CyqI [1[rhwau[

rynu—crn-DUV [ mnUAw—mn [ dIsih—id`sdy hn [ mDy—ivc [ sm@wry—sMBwl krdw hY [2[

eykY pwswry—ie`k pRBU dw hI iKlwrw [ swD jn—Bly mnu`K [ auDwry—(ivkwrW qoN) bcw ley [3[

gihr—fUMGw [ gMBIr—v`fy ijgry vwlw [ gusweI—isRStI dw mwlk [ pwrwvwry—pwr Avwr, pwrlw bMnw qy aurlw bMnw [ qy—qoN, nwl [ kau—ƒ [4[

ArQ:- (hy BweI!) swD sMgiq ivc iml bYiTAW mn pivqR ho jWdw hY, (swD sMgiq ivc bYTx vwly ƒ) pUry gurU ny iek iKn ivc (ivkwrW dy smuMdr qoN) pwr lµGw ilAw, aus dy jnm mrn dy gyV mu`k gey aus dIAW (Awpxy Awp Awpxy isr auqy leIAW) izMmyvwrIAW mu`k geIAW [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc iml bYTdw hY auh) kwm, k®oD, mwieAw dw moh, AhMkwr, eIrKw—iehnW swry ivkwrW ƒ (mwno) jUey dI bwzI ivc Kyf ky hwr dyNdw hY Aqy sq sMqoK dieAw Drm s`c—iehnW guxW ƒ Awpxy ihrdy-Gr ivc lY AwauNdw hY [1[

(hy BweI! jyhVw mnu`K sMgiq ivc bYTdw hY aus dw) mn sBnW dI crn-DUV bx jWdw hY aus ƒ (isRStI dy) swry jIv ipAwry im`qr id`sdy hn (aus ƒ pRq`K id`sdw hY ik) ipAwrw pwlxhwr pRBU sB jIvW ivc mOjUd hY qy sB jIvW ƒ dwqW dy dy ky sB dI sMBwl kr irhw hY [2[

(hy BweI! jyhVy mnu`K swD sMgiq ivc AwauNdy hn) prmwqmw dw nwm ismr ismr ky auh swry mnu`K gurmuiK bx jWdy hn, iek prmwqmw dy nwm dw iDAwn Dr ky auh hor AnykW ƒ ivkwrW qoN bcw lYNdy hn (auhnW ƒ inScw bx jWdw hY ik swry sMswr ivc) prmwqmw Awp hI Awp v`s irhw hY, ieh swrw jgq aus ie`k prmwqmw dw hI iKlwrw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy fUMGy pRBU! hy v`fy ijgry vwly pRBU! hy byAMq gusweIN! qyry guxW dw AMq nhIN pY skdw, qyrI hsqI dw aurlw qy pwrlw bMnw nhIN l`B skdw, jyhVw BI koeI jIv qyry gux gWdw hY, jyhVw BI koeI qyrw nwm ismr ismr ky qyry A`gy isr invWdw hY auh ieh sB kuJ qyrI myhr nwl hI krdw hY [4[36[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂ ਬਿਅੰਤੁ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਇਹੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰਹ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਝੈ ਮਝਾਰਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਬਾਲਿਕ ਰਾਖਹੁ ਲੀਲਾ ਧਾਰਿ ॥ ਦੇਹੁ ਸੁਮਤਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈਸੇ ਜਨਨਿ ਜਠਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓਹੁ ਰਹਤਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ॥ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰਿ ॥੨॥ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਵਾਰਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰਿ ॥੩॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰਿ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਵਹਿ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ॥੪॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 379}

pdArQ:- Aivgqu— {AÒX#q} AidRSt [ Agocru— {A-go-cru} jo igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ Awkwru—id`sdw sMswr [ krh—AsI krIey [ quJY mJwir—qyry (hukm dy) AMdr [1[

lIlw—Kyf, coj [ Dwir—Dwr ky, kr ky [ Agm— {AgMX} AphuMc [1[rhwau[

jnin—mW [ jTr—pyt [ ADwir—Awsry [ swis swis—hryk swh dy nwl [ Agnwir—A`g [2[

dwrw—iesqRI [ invwir—dUr kr [ kml—kOl-Pu`l [ syvI—syvIN, mYN syvw krW [ ird—ihrdw [ AwDwir—Awsry nwl [3[

sMgwir—sMg jwx vwlw [ jIvih—qUM jIaUNdw hYN [ klI kwl mih—jgq ivc {not:- swDwrx hwlq ivc ‘kiljug’ vriqAw hY ikauNik ijs jug ivc siqgurU jI Awey aus dw nwm ‘kiljug’ pRisD hY [ ieQy ‘klI-kwl’ qoN Bwv hY ‘sMswr, jgq’} [ sm@wir—sMBwl, ihrdy ivc pRo r`K [4[

ArQ:- hy myry siqgur! hy myry AphuMc qy byAMq Twkur! Awpxy b`icAW ƒ Awpxw kOqk vrqw ky (ivkwrW qoN) bcweI r`K [ mYƒ suc`jI miq dyh mYN sdw qyry gux gWdw rhW [1[rhwau[

(hy Twkur!) qUM byAMq hYN qUM AidRSt hYN, qUM igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hYN, ieh id`sdw jgq swrw qyrw hI ricAw hoieAw hY [ AsI qyry pYdw kIqy hoey jIv qyry swhmxy AwpxI ilAwkq dw kIh ivKwvw kr skdy hW? jo kuJ ho irhw hY sB qyry hukm AMdr ho irhw hY [1[

(hy Twkur! ieh qyrw hI coj hY ijvyN) jIv mW dy pyt ivc rihMdw hoieAw qyry nwm dy Awsry jIaUNdw hY (mW dy pyt ivc) auh hryk swh dy nwl (qyrw nwm) Xwd krdw hY qy Awqmk Awnµd mwxdw hY aus ƒ mW dy pyt dI A`g syk nhIN ApVw skdI [2[

(hy Twkur! ijvyN qUM mW dy pyt ivc r`iKAw krdw hYN iqvyN hux BI) prwieAw Dn, prweI iesqRI, prweI inMdw—iehnW ivkwrW nwloN myrI pRIiq dUr kr [ (myhr kr) pUry gurU dw Awsrw lY ky mYN qyry sohxy crnW dw iDAwn Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KW [3[

hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) Gr mMdr mhl-mwVIAW jyhVy BI qYƒ id`s rhy hn iehnW ivcoN koeI BI qyry nwl (AMq vyly) nhIN jwiegw [ (ies vwsqy) jd qk qUM jgq ivc jIaUNdw hYN prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc pRo r`K (iehI AslI swQI hY) [4[37[

not:- iehnW iqMn SbdW dy SurU ivc ieh nhIN d`isAw igAw ik iehnW ƒ iks ‘Gr’ ivc gwvxw hY [ pihly 34 Sbd ‘Gru 2’ dy sn [ AgWh ‘Gru 3’ c`l ipAw hY [

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜਆਨੀ ॥ ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥ ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥੧॥ ਕਾਹੇ ਏਕ ਬਿਨਾ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹਾ ਬਚਿਤ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਆਖਾੜੇ ਰਣ ਮਹਿ ਜਿਤੇ ਪਵਾੜੇ ॥ ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ॥ ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਛੋਡਿ ਚਲਿਆ ਏਕ ਦਿਹਾੜੇ ॥੨॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਿ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੈ ਆਪਿ ਨ ਕਮਾਵੈ ਤਤੁ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨੈ ॥੩॥ ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਭਿ ਮੀਤਾ ਝੂਠਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਡੂਬੇ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 379-380}

pdArQ:- imlk—jIvn, Buieˆ [ igRh—Gr [ rUpvMqu—rUp vwlw [ jouAwnI— {Asl l&z ‘juAwnI’ hY, ieQy ‘joAwnI’ pVHnw hY} [ drbu—Dn {dàÒX} [ hsqI—hwQI [ bY—mu`l ^rId ky [ AwnI—lY AWdy [ kwim—kMm ivc [1[

kwhy—ikauN? [1[rhwau[

bicqR—Ascrj [ AwKwVy—ipV [ ijqy—ij`q ley [ pvwVy—JgVy [ hau—mYN [ bMDau—mYN bMnHdw hW [ Cofau—CofauN, mYN C`fdw hW [ eyv—ies qrHW [ qy—qoN [ bbwVy—bkdw hY, vwhI-qbwhI boldw hY [2[

jugiq bhu—AnykW qrIikAW nwl [ jwsI—clw jwiegw [ Kwku—im`tI [3[

siB—swry [ JUTw—nwsvMq [ pswrw—iKlwrw [ Kip Kip—^uAwr ho ho ky [ imil—iml ky [ swic nwim—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm ivc juiVAW [4[

ArQ:- (hy BweI!) iek prmwqmw qoN ibnw iksy hor ivc pRIiq nhIN joVnI cwhIdI [ auTidAW bYTidAW su`iqAW jwgidAW sdw hI sdw hI prmwqmw ivc hI suriq joVI r`KxI cwhIdI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) hkUmiq, zmIn dI mwlkI, jobn, Gr, ie`zq, suMdrqw, juAwnI, bhuq Dn, hwQI Aqy GoVy (jy ieh sB kuJ iksy mnu`K dy pws hovy), jy l`KW rupey ^rc ky (kImqI) lwl mu`l lY Awvy (qy iehnW pdwrQW dw mwx krdw rhy), pr AgWh prmwqmw dI drgwh ivc (iehnW ivcoN koeI BI cIz) kMm nhIN AwauNdI [ (iehnW pdwrQW dw) mwx krn vwlw mnu`K (iehnW sBnW ƒ ieQy hI) C`f ky (ieQoN) qur pYNdw hY [1[

jy koeI mnu`K bVy Ascrj sohxy ipV (Bwv, kuSqIAW) ij`qdw hY jy auh rxBUmI ivc jw ky (bVy bVy) JgVy-lVweIAW ij`q lYNdw hY qy Awpxy mUMh ieauN vwhI-qbwhI BI boldw hY ik mYN (Awpxy vYrIAW ƒ) mwr skdw hW mYN (auhnW ƒ) bMnH skdw hW (qy jy jI cwhy qW auhnW ƒ kYd qoN) C`f BI skdw hW (qW BI kIh hoieAw?) Awi^r iek idn prmwqmw dw hukm AwauNdw hY (mOq Aw jWdI hY, qy) ieh sB kuJ C`f ky ieQoN qur pYNdw hY [2[

jy koeI mnu`K (hornW ƒ ivKwx leI) AnykW iksmW dy (imQy hoey) Dwrimk kMm krdw hovy pr isrjxhwr pRBU nwl sWJ nwh pwey, jy hornW ƒ qW (Drm dw) aupdyS krdw rhy pr Awpxw Dwrimk jIvn nwh bxwey, qy prmwqmw dI is&iq swlwh dI bwxI dI swr n smJy, qW auh ^wlI-h`Q jgq ivc AwauNdw hY qy ieQoN ^wlI-h`Q hI qur pYNdw hY (aus dy ieh ivKwvy dy Dwrimk kMm ivArQ hI jWdy hn) ijvyN hwQI (ieSnwn kr ky iPr Awpxy auqy) im`tI pw lYNdw hY [3[

hy sMq jno! hy s`jxo! hy im`qro! swry sux lvo, ieh swrw jgq-iKlwrw nwsvMq hY [ jyhVy mUrK in`q ieh AwKdy rhy ik ieh myrI mwieAw hY ieh myrI jwiedwd hY auh (mwieAw-moh dy smuMdr ivc) fu`by rhy qy ^uAwr ho ho ky Awqmk mOq shyVdy rhy [

hy nwnk! ijs mnu`K ny siqgurU ƒ iml ky prmwqmw dw nwm ismirAw, sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm ivc juV ky (ies sMswr-smuMdr qoN) aus dw pwr-auqwrw ho igAw [4[1[38[

not:- ‘Gru 3’ dw ieh pihlw Sbd hY hux qk ku`l 38 Sbd mhlw 5 dy Aw cuky hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh