ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 378

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ ਸਰੰਜਾਮਿ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ ਜਨਮੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- dyhurIAw—sohxI dyhI [ mwnuK dyhurIAw—mnu`Kw jnm dI sohxI dyhI [ brIAw—vwrI [ Avir— {l&z ‘Avr’ qoN bhu-vcn} hor hor [1[

srMjwim—srMjwm ivc, Awhr ivc [ lwgu—l`g [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ qrn kY srMjwim—qrn dy Awhr ivc [ ibRQw jwq—ivArQ jw irhw hY [ rMig—rMg ivc, ipAwr ivc, moh ivc [1[rhwau[

sMjmu—(ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN rokx dw) jqn [ swD—sMq-jn [ hir rwieAw—hy pRBU pwqSwh! nwnk—hy nwnk! nIc krMmw—mMd-krmI [ srmw—Srm, lwj [2[

ArQ:- (hy BweI!) sMswr-smuMdr ivcoN (shI-slwmiq Awqmk jIvn lY ky) pwr lµGx dy Awhr ivc (BI) l`g [ mwieAw dy moh ivc (Ps ky) qyrw mnu`Kw jnm ivArQ jw irhw hY [1[rhwau[

hy BweI! qYƒ mnu`Kw jnm dy sohxy srIr dI pRwpqI hoeI hY, iehI hY smw prmwqmw ƒ imlx dw [ qyry hor hor kMm (prmwqmw ƒ imlx dy rsqy ivc) qyry iksy kMm nhIN Awauxgy [ (ies vwsqy) swD sMgiq ivc (BI) bYiTAw kr (qy auQy) isr& prmwqmw dy nwm dw Bjn kirAw kr [1[

hy nwnk! AwK—hy pRBU pwqSwh! mYN koeI jp nhIN kIqw, mYN koeI qp nhIN kIqw, mYN koeI sMjm nhIN swiDAw; mYN ieho ijhw koeI hor Drm BI nhIN kIqw (mYƒ iksy jp qp sMjm Awidk dw shwrw-mwx nhIN hY) [ hy pRBU-pwqSwh! mYN qW qyry sMq jnW dI syvw krn dI jwc BI nwh is`KI [ mYN bVw mMd-krmI hW (pr mYN qyrI srn Aw ipAw hW) srn pey dI myrI lwj r`KIN [2[29[

not:- nµbr 29 qoN do bMdW vwly Sbd SurU hoey hn jo nµbr 34 qk igxqI ivc 6 hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਬੈਠਤ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- Avru—hor [ mwhI—ivc [ sMgI—swQI [ jIA—hy ijMdy! kwhy frwhI—ikauN frdI hYN? [1[

Et—Awsrw [ sws—swh [ igrwsw—igrwhI [1[rhwau[

pRB—hy pRBU! ivkrwlw—frwauxw [ swgr—smuMdr [ bwl—b`cy [ gupwlw—hy gopwl! [2[

ArQ:- hy gopwl! mYƒ qyrw hI shwrw hY, mYƒ qyrI shwieqw dI Aws rihMdI hY [ (hy pRBU! myhr kr) bYTidAW, auTidAW, su`iqAW, jwgidAW, hryk swh nwl, hryk igrwhI dy nwl mYƒ qUM kdy BI nwh Bu`l [1[rhwau[

hy myrI ijMdy! qUM ikauN frdI hYN? (hr vyly ieauN Ardws kirAw kr—) hy pRBU! qYQoN ibnw myrw koeI hor shwrw nhIN, qUM sdw myry mn ivc v`sdw rhu [ qUM hI myrw s`jx hYN, qUM hI myrw swQI hYN qUM hI myrw mwlk hYN [1[

hy pRBU! ieh A`g dw smuMdr (sMswr bVw) frwauxw hY (ies qoN bcn leI) mYƒ AwpxI srn ivc sdw itkweI r`K [ hy gupwl! hy siqgur! hy nwnk dy suK-dwqy pRBU! mYN qyrw (AM\wx) b`cw hW [2[30[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਲੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਡਾਇ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਾਪੁ ਮੁਆ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਲਾ ਤਾਊ ਕਛੂ ਨ ਬਿਆਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ॥੧॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸਹਾਇ ॥ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- hir jn—prmwqmw dy Bgq [ Cfwie lIny—bcw ley hn [ isau—nwl [ qwpu—(mwieAw dy moh dw) qwp [ ibKu—zhr [ ibKu Kwie—zhr Kw ky [1[rhwau[

qwaU—qwau, qwp {not:- ies Sbd ivc mwieAw dy pRBwv ƒ mlyrIey qwp nwl aupmw id`qI hY [ mlyrIey ivc pihlW kWbw iCVdw hY qy Bwry k`piVAW dI loV pYNdI hY [ iPr PUk ky qwp cVH jWdw hY} [ pwlw qwaU kCU n—nwh kWbw nwh qwp (nwh mwieAw dw lwlc Aqy nwh koeI shm) [ n ibAwpY—zor nhIN pw skdw [ fwkI ko kCU—mwieAw fYx dw kuJ BI (pRBwv) [ iciq—ic`q auqy [1[

sMq—gurU [ pRswid—ikrpw nwl [ shwie—shweI [ inDwn—^zwny [ shsw—shm [2[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw Awpxy BgqW ƒ (mwieAw-fYx dy pMjy qoN) Awp bcw lYNdw hY [ (gurU dI ikrpw nwl) myrw mn BI pRIqm-prmwqmw nwl ig`iJAw hY, myrw BI (mwieAw dw) qwp (ieauN) mu`k igAw hY (ijvyN koeI pRwxI) zhr Kw ky mr jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dy sohxy crnW dw Awsrw ilAW (mnu`K dy) ic`q qy (mwieAw-) fYx dw koeI zor nhIN cVHdw [ prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gw gw ky nwh mwieAw dw lwlc zor pw skdw hY, nwh mwieAw dw shm dbwau pWdw hY [1[

(hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl (prmwqmw myry auqy) dieAwvwn ho igAw hY (mwieAw fYx qoN bcx leI myrw) Awp shweI bixAw hoieAw hY [ hux (gurU dI ikrpw nwl) nwnk (mwieAw dw) shm qy du`K dUr kr ky guxW dy ^zwny prmwqmw dy gux sdw gWdw rihMdw hY [2[31[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਬਚਨਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਭਿ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- AauKDu—dvweI [ ko—dw [ duK Qwau—duKW dw QW, du`KW dw somw (mwieAw dw moh) [1[

bicn—bcn dI rwhIN, aupdyS nwl [ Andu—Anµd [ siB—swry [ ivsUry—icMqw, i&kr [1[rhwau[

jIA— {l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ sgl—swry [ min—mn ivc [2[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K ny prmwqmw dw nwm-dvweI KwDI (aus dy AMdroN mwieAw dw moh) du`KW dw somw su`k igAw Aqy aus ny Awqmk Awnµd mwx ley [1[

(hy BweI!) pUry gurU dy aupdyS dI brkiq nwl (nwm-dvweI Kw ky mwieAw dy moh dw) qwp lih jWdw hY, Awqmk-Awnµd pYdw huMdw hY, swry icMqw i&kr imt jWdy hn [1[rhwau[

hy nwnk! (gurU dy aupdyS rwhIN) ijs ijs mnu`K ny prmwqmw ƒ Awpxy mn ivc ismirAw, auhnW sBnW ny Awqmk Awnµd pRwpq kIqw [2[32[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਸੁ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥ ਬਿਨੁ ਹੁਕਮੈ ਕਿਉ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਠੰਢੀ ਤਾਤੀ ਮਿਟੀ ਖਾਈ ॥ ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢਾ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਰਣਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਉ ਪਾਰਿ ਪਰਾਈ ॥੨॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- bWCq nwhI—psMd nhIN krdw [ su bylw—auh vylw, mOq dw vylw [ ikau bUJY—ikvyN smJy? nhIN smJ skdw [ buJweI—smJwieAW [1[

TMfI KweI—pwxI Kw jWdw hY, pwxI ivc roiVHAw jWdw hY [ qwqI KweI—A`g swV dyNdI hY [ imtI KweI—im`tI Kw jWdI hY [ Eh—auh jIv-Awqmw [ bwlw—bwlk [ BweI—hy BweI! [1[rhwau[

swD—gurU [ gur pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ Bau—fr [ pwir prweI—pwr lµG jWdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! jIvwqmw (prmwqmw dI AMS hY jo) nwh kdy bwlk hY qy nwh kdy bu`Fw hY (auh kdy nhIN mrdw [ srIr hI kdy bwlk hY kdy jvwn hY, kdy bu`Fw hY qy iPr mr jWdw hY [ mry srIr ƒ) jl-pRvwh kIqw jWdw hY, A`g swV dyNdI hY jW (d`ibAW) im`tI Kw jWdI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs ƒ koeI BI psMd nhIN krdw, mOq dw auh smw zrUr Aw jWdw hY (mnu`K iPr BI nhIN smJdw ik mOq zrUr AwauxI hY) jd prmwqmw dw hukm nwh hovy jIv ƒ ikqnw smJwE ieh nhIN smJdw [1[

hy dws nwnk! gurU dI srn ipAW hI, gurU dI ikrpw nwl hI mnu`K (mOq dy) fr-shm qoN pwr lµG skdw hY [2[33[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤਿ ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹਿ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੨॥੩੪॥ ਦੂਜੇ ਘਰ ਕੇ ਚਉਤੀਸ ॥ {ਪੰਨਾ 378}

pdArQ:- Awqm prgwsu—Awqmk jIvn dw cwnx, ieh cwnx ik Awqmk jIvn ikvyN jIvIdw hY [1[

iniq—sdw [ mn—hy mn! iklivK—pwp [1[rhwau[

krm—Bwg [ Byty—imldw hY [2[

ArQ:- hy myry mn! sdw prmwqmw dw nwm jipAw kr [ hy mn! (nwm dI brkiq nwl) qyry swry pwp dUr ho jwxgy, qyrw Awpw TMfw-Twr ho jwiegw, qyry AMdr SWqI pYdw ho jwiegI, qUM sdw Awqmk Awnµd mwxdw rhyNgw [1[rhwau[

(hy BweI!) swD sMgiq ivc rih ky ijs mnu`K dw mn prmwqmw dy crnW ivc itikAw rihMdw hY aus ƒ sdw kwiem rihx vwlw Awqmk jIvn dw cwnx iml jWdw hY [1[

(pr) hy nwnk! AwK, ijs mnu`K dy pUry Bwg jwgdy hn auh hI siqgurU ƒ imldw hY qy sB guxW nwl BrpUr prmwqmw ƒ imldw hY [2[34[

not:- dUjy Gr ky cauqIs [ AwrMB ivc isr-lyK AwieAw sI—Gru 2 mhlw 5 [ Gr dUjy dy sMgRih ivc 34 Sbd hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਾ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਲੀ ॥ ਪੀੜ ਗਈ ਫਿਰਿ ਨਹੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਮੇਲੀ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਤੋਲੀ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮੋਲੀ ॥੨॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 378-379}

pdArQ:- jw kw—ijs (mnu`K) dw [ bylI—mddgwr, shweI [ suAwmI—mwlk [ duhylI—duKI, du`K BrI [1[rhwau[

sMig—nwl [ shj—Awqmk Afolqw [ suhylI—suKI, suK-BrI [1[

swD sMig—swD sMgiq ivc [ gwie—gw ky [ AqolI—jo qolI n jw sky, ijs dy brwbr dI koeI hor cIz nwh iml sky [ AmolI—ijs dw mu`l nwh pY sky [2[

ArQ:- (hy BweI!) sB jIvW dw mwlk hir pRBU ijs mnu`K dw mddgwr bx jWdw hY, aus dw hryk iksm dw du`K-drd dUr ho jWdw hY aus ƒ muV kdy duK Gyr nhIN skdy [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs jIv ƒ prmwqmw ikrpw kr ky Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY aus dy AMdr suK Awnµd Awqmk Afolqw Aw v`sdy hn aus dw jIvn suKI ho jWdw hY [1[

hy nwnk! swD sMgiq ivc prmwqmw dy gux gw ky prmwqmw dw ismrn kr ky (mnu`K dw jIvn ieqnw au~cw ho jWdw hY ik aus dy) brwbr dw koeI nhIN iml skdw, aus dI kImq dw koeI nhIN l`B skdw [2[35[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh