ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 377

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਬਨਾਵਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ॥੧॥ ਊਤਮ ਮਤਿ ਮੇਰੈ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਆਉ ॥ ਧਿਆਵਉ ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹਿ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਸੰਤ ਧੂਰਾਇ ॥੨॥ ਸਭ ਮਹਿ ਜਾਨਉ ਕਰਤਾ ਏਕ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੩॥ ਦਾਸੁ ਸਗਲ ਕਾ ਛੋਡਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 377}

pdArQ:- sbid—Sbd dI rwhIN [ bnwvhu—nvyN isry GVo, sohxw bxw lvo [ sMchu—iek`Tw kro [1[

miq—hy miq! myrY irdY—myry ihrdy ivc, myry AMdr [ iDAwvau—mYN iDAwvW [ gwvau—mYN gwvW [ Aiq pRIqm—bhuq ipAwrw [ moih—mYƒ [1[rhwau[

iqRpiq—r`j [ AGwvnu—r`j [ nwie—nwm dI rwhIN [ ATsiT—ATwhT [ mjnu—ieSnwn [ DUrwie—DUV [2[

jwnau—mYN jwxdw hW, jwnauN [ imil—iml ky [ ibbyk—cMgy mMdy dI prK [3[

kau—ƒ [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- hy sRySt miq! (jy gurU myhr kry qW) qUM myry AMdr Aw v`s qw ik mYN prmwqmw dy gux gwvW prmwqmw dw iDAwn DrW qy prmwqmw dw nwm mYƒ bhuq ipAwrw l`g pey [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dy Sbd ivc juV ky (Awpxy) ies mn ƒ nvyN isry GVo [ (gurU dw Sbd hI) gurU dw dIdwr hY (ies Sbd dI brkiq nwl) prmwqmw dw nwm-Dn iek`Tw kro [1[

(hy BweI!) gurU dy crnW dI DUV ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [ (gurU dI rwhIN) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm ivc juiVAW iqRSnw mu`k jWdI hY mn r`j jWdw hY [2[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq ivc iml ky mYN cMgy mMdy dI prK krn vwlI Akl pRwpq kr leI hY qy mYN hux sBnW ivc iek krqwr ƒ hI v`sdw pCwxdw hW [3[

(hy BweI! mYƒ) nwnk ƒ gurU ny (ibbyk buiD dI AjyhI) dwiq b^SI hY ik mYN AhMkwr C`f ky sBnW dw dws bx igAw hW [4[25[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥ ਤਾ ਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰੀ ॥੧॥ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਅਲੇ ॥ ਬੂਡਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹਾ ਅਗਾਹ ਅਗਨਿ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਤਾਰੇ ਰਤਨਾਗਰੁ ॥੨॥ ਦੁਤਰ ਅੰਧ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪਰਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੩॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛੁ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਤੋਰੀ ॥੪॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 377}

pdArQ:- pRgws—(Awqmk jIvn dw) cwnx [ pUrI—aukweIhIx [ qw qy—aus qoN, aus dI shwieqw nwl [ dUrI—iv`Q [1[

pweIAly—mYN pRwpq kIqI hY [ bUfq—fu`bdw [ Gor AMD—Gu`p hnyrw [ kUp—KUh [1[rhwau[

Agwh—ijs dI fUMGweI nwh l`B sky, jo gwihAw nwh jw sky [ swgru—smuMdr [ boihQu—jhwz [ rqnwgru—rqnwkr, rqn-Awkr, rqnW dI Kwx [2[

duqr—du`qr, {duÔqr} ijs qoN pwr lµGxw AOKw hY [ ibKm—AOKw [ guir—gurU ny [ mwrgu—rsqw [ prgtu—sw& [3[

aukiq—dlIl [ morI—myrI, myry pws [ gur—hy gurU! [4[

ArQ:- hy myry vIr! mYN gurU pwsoN AjyhI miq pRwpq kr leI hY ijs dI shwieqw nwl mYN mwieAw dy Gu`p hnyry KUh ivcoN fubdw fubdw bc inkilAw hW [1[rhwau[

(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl myrI) bu`DI ivc (Awqmk jIvn dw) cwnx ho igAw hY myrI Akl aukweI-hIx ho geI hY, ies dI shwieqw nwl myrI BYVI miq dw nws ho igAw hY, myrI prmwqmw nwloN iv`Q imt geI hY [1[

(hy BweI! ieh sMswr iqRSnw dI) A`g dw iek bVw AQwh smuMdr hY, rqnW dI Kwx gurU (mwno) jhwz hY jo (ies smuMdr ivcoN) pwr lµGw lYNdw hY [2[

(hy vIr!) ieh mwieAw (mwno, iek smuMdr hY ijs ivcoN) pwr lµGxw AOKw hY ijs ivc Gu`p hnyrw hI hnyrw hY (ies ivcoN pwr lµGx leI) pUry gurU ny mYƒ sw& rsqw ivKw id`qw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy gurU! myry pws koeI jp nhIN koeI qp nhIN koeI isAwxp nhIN, mYN qW qyrI hI srn AwieAw hW (mYƒ ies Gu`p hnyry KUh ivcoN k`F lY) [4[26[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਦੇ ੨ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥ ਆਨ ਰਸਾ ਖਿਨ ਮਹਿ ਲਹਿ ਜਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਆਨ ਰਸਾ ਮਹਿ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਦ ॥੧॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥ ਆਨ ਰਸਾ ਸਭਿ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਟਿ ਸਮਾਇ ॥ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਮਿਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਦੇਹਿ ॥੨॥ ਨਾਨਕ ਚਾਖਿ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦੁ ॥ ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਰਿ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥੩॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 377}

not:- iqpdy 2—iqMn bMdW vwly do Sbd [

pdArQ:- pIvq—pINidAW [ sd—sdw [ rwqw—rMigAw hoieAw, msq [ Awn— {ANX} hor [ mwqy—msq, mqvwly [ min—mn ivc [ ivAwpY—zor pw lYNdI hY [ icMd—icMqw [1[

Almsqu—pUrn qOr qy msq [ mqvwrw—mqvwlw, AwiSk [ siB—swry [ hoCy—iP`ky [1[rhwau[

kImiq—mu`l [ swDU hwit—gurU dy h`t ivc, gurU dI sMgiq ivc [ smwie—itikAw rihMdw hY [ kyh—iksy ƒ [ ijsih prwpiq—ijs dy BwgW ivc ilKI hY pRwpqI [ dyih—qUM dyNdw hYN (hy pRBU!) [2[

cwiK—c`K ky [ qy—qoN, pwsoN [ swdu—suAwd, Awnµd [ eIq aUq—ies lok ivc qy prlok ivc [ kq—ikqy BI [ gIDw—ig`Jw hoieAw [3[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVw mnu`K prmwqmw dw nwm-AMimRq pINdw hY auh aus rs ivc pUrn qOr qy msq rihMdw hY auh aus nwm-rs dw AwiSk bx jWdw hY, aus ƒ dunIAw dy hor swry rs (nwm-rs dy twkry qy) iP`ky jwpdy hn [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm-AMimRq pIx vwlw mnu`K (nwm-rMg ivc) sdw hI rMigAw rihMdw hY (ikauNik nwm-rs dw Asr kdy dUr nhIN huMdw, ies qoN ibnw dunIAw dy pdwrQW dy) hor hor rsW dw Asr iek iKn ivc auqr jWdw hY [ prmwqmw dy nwm-rs dy mqvwly mnu`K dy mn ivc sdw Awnµd itikAw rihMdw hY, pr dunIAw dy pdwrQW dy svwdW ivc ipAW icMqw Aw dbWdI hY [1[

(hy BweI! hir-nwm-rs dunIAw dy Dn-pdwrQ dy v`ty ivc nhIN iml skdw) prmwqmw dy nwm-rs dw mu`l (Dn-pdwrQ dI Skl ivc) ibAwn hI nhIN kIqw jw skdw [ ieh nwm-rs gurU dy h`t ivc (gurU dI sMgiq ivc) sdw itikAw rihMdw hY [ l`KW k®oVW rupey id`iqAW BI ieh iksy ƒ iml nhIN skdw [ hy pRBU! ijs mnu`K dy BwgW ivc qUM ies dI pRwpqI ilKI hY ausy ƒ hI qUM Awp hI dyNdw hYN [2[

hy nwnk! (ieh nwm-rs) c`K ky (koeI ies dw svwd ibAwn nhIN kr skdw [ jy koeI jqn kry qW) hYrwn ipAw huMdw hY (ikauNik auh Awpxy Awp ƒ ies rs dw Asr ibAwn krn qoN AsmrQ vyKdw hY) [ ies hir-nwm-rs dw Anµd gurU pwsoN hI pRwpq huMdw hY (ijs ƒ iek vwrI ies dI pRwpqI ho geI auh) ies lok qy prlok ivc (iksy BI hor pdwrQ dI ^wqr) ies nwm-rs ƒ C`f ky nhIN jWdw, auh sdw hir-nwm-rs ivc hI msq rihMdw hY [3[27[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥ ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਸੁਣਿ ਸੁੰਦਰਿ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ ਦੂਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨਿ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥ ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਬਿਉਹਾਰਾ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥ ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 377}

pdArQ:- imtwvY—imtw dyNdw hY [ CutkY—mu`k jWdI hY [ durmiq—BYVI miq [ ApunI DwrI—AwpxI hI pYdw kIqI hoeI [ kmwvih—jy qUM kryN [ min—mn ivc [1[

suMdir—hy suMdrI! hy sohxI jIv-iesqRI! swDU bcn—gurU dy bcn [ auDwrI—auDwir, (Awpxy Awp ƒ sMswr-smuMdr ivc fu`bx qoN) bcw lY [ shsw—shm [ suKmin—ijs dy mn ivc Awqmk Awnµd v`s irhw hY [ nwrI—hy jIv-iesqRI! [1[rhwau[

pKwir—pKwil, Do ky [ krau—qUM kr [ suDu—pivqR [ ibKu—zhr (mwieAw dy moh dw zhr jo Awqmk jIvn ƒ mwr mukWdw hY) [ ipAws—iqRSnw, qRyh [ invwrI—dUr krdI hY [ dwis—dwsI [ dwsrI—inmwxI ijhI dwsI [ duAwrI—duAwir, dr qy [2[

Acwr—(imQIAW hoeIAW Dwrimk rsmW dw) krnw [ ibauhwrw—ivhwr, in`q dI rihxI [ mwin—mMn [ mMqRü—aupdyS [ Baujlu—sMswr-smuMdr [3[

ArQ:- hy suMdrI! hy Awpxy mn ivc Awqmk Awnµd itkweI r`Kx dI cwhvwn jIv-iesqRI! gurU dy bcn sux ky (Awpxy Awp ƒ sMswr-smuMdr ivc fu`bx qoN) bcw [ (gurU dI bwxI dI brkiq nwl) qyrw du`K imt jwiegw qyrI mwieAw dI Bu`K imt jwiegI qUM Awqmk Anµd mwxyNgI [1[rhwau[

hy suMdrI! jy qUM mwx iqAwg ky pRBU dI syvw-BgqI kryNgI qW pRIqm-pRBU dy mn ivc ipAwrI l`gyNgI, (gurU dw aupdyS qyry AMdroN) kwm k®oD loB moh ƒ imtw dyvygw, qyrI AwpxI hI pYdw kIqI hoeI BYVI miq (qyry AMdroN) mu`k jwiegI [1[

hy suMdrI! gurU dy crn Do ky gurU dI (d`sI) syvw kirAw kr, qyrw Awqmw pivqR ho jwiegw (ieh syvw qyry AMdroN Awqmk jIvn ƒ mwr mukwx vwly mwieAw-moh dy) zhr ƒ dUr kr dyvygI, mwieAw dI iqRSnw ƒ imtw dyvygI [ (hy suMdrI!) jy qUM prmwqmw dy syvkW dI dwsI bx jweyN inmwxI ijhI dwsI bx jweyN qW qUM prmwqmw dI hzUrI ivc soBw-Awdr hwsl kryNgI [2[

(hy suMdrI!) iehI kuJ qyry vwsqy Dwrimk rsmW dw krnw hY iehI qyrw in`q dw ivhwr cwhIdw hY, prmwqmw dI rzw ƒ isr-m`Qy qy mMn (ies qrHW kIqI hoeI) qyrI pRBU-BgqI (pRBU-dr qy prvwn) ho jwiegI [

hy nwnk! jyhVw BI mnu`K ies aupdyS ƒ kmWdw hY (Awpxy jIvn ivc vrqdw hY) auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [3[28[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh