ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 376

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੇਰੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨ ॥੧॥ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥ ਤੂੰ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਤੇਰੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ ॥੩॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 376}

pdArQ:- qyrY—qyry Gr ivc (hy pRBU!) [ sgl—swry [ iniD—^zwnw [ inDwn—^zwny [ ieCw pUrku—ie`Cw pUrI krn vwlw [ rKY—rwKI krdw hY [ indwn—AMq ƒ (jdoN hor Awsry C`f ky jIv aus dI srn pYNdw hY) [1[

BUKw—Bu`K, iqRSnw [ min—mn ivc [1[rhwau[

prvwxu—kbUl [ swcy swihb—hy sdw-iQr rihx vwly mwlk! scu—sdw kwiem rihx vwlw [ Purmwxu—hukm [2[

quDu—qYƒ [ gwau—gwauN, mYN gWdw hW [ Gir—Gr ivc [ inAwau—iensw& [3[

AlK—ijs dw shI srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ AByv—ijs dw Byq nwh pwieAw jw sky [4[

ArQ:- (hy pRBU!) jdoN qUM myry nwl ipAwr krn vwlw hYN (qy mYƒ sB kuJ dyx vwlw hYN) qW mYƒ koeI iqRSnw nhIN rih skdI [ jy qUM myry mn ivc itikAw rhyN qW koeI BI du`K mYƒ poh nhIN skdw [1[rhwau[

(hy pRBU!) qyry Gr ivc (jgq dIAW) nO hI inDIAW mOjUd hn swry ^zwny mOjUd hn [ qUM AYsw ie`Cw-pUrk hYN (qUM hryk jIv dI ie`Cw pUrI krn dI AjyhI qwkq r`Kdw hYN) jyhVw AMq ƒ rwKI krdw hY (jdoN mnu`K hor swry imQy hoey Awsry C`f bYTdw hY) [1[

hy pRBU! jo kuJ qUM krdw hYN (jIvW ƒ) auhI (isr-m`Qy au~qy) kbUl huMdw hY [ hy sdw kwiem rihx vwly mwlk! qyrw hukm BI At`l hY [2[

hy pRBU! jdoN qYƒ mnzUr huMdw hY qdoN hI mYN qyrI is&iq-swlwh dy gIq gw skdw hW [ qyry Gr ivc sdw hI iensw& hY, sdw hI iensw& hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy sdw kwiem rihx vwly mwlk! hy Al`K qy AByv! qyrw pRyirAw hoieAw hI jIv qyrI syvw-BgqI ivc l`g skdw hY [4[20[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਕਟਿ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥ ਕਰ੍ਹੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣਿ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਣਿ ॥੨॥ ਜੋ ਲਉਡਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਆ ਅਜਾਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਤਿ ॥੩॥ ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 376}

pdArQ:- inkit—nyVy {inAiV} [ jIA kY inkit—sB jIvW dy nyVy [ sd—sdw [ kudriq—klw, qwkq [1[

krHY—kVHdw, iK`Jdw [ rovnhwrw—iglw krn vwlw [ Aivgqu— {AÒX#q} AidRSt [ Agocru— {A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ slwmiq—kwiem [1[rhwau[

dwsrw—syvk, ZrIb ijhw syvk [ kwix—muQwjI [ mIrw—pwiqSwh [ Awix—ie`zq [2[

laufw—dws, syvk [ pRiB—pRBU ny [ Ajwiq—au~cI jwiq Awidk dy AhMkwr qoN rihq [ qwiq—eIrKw [3[

vymuhqwjw—by-muQwj [ gur—sB qoN v`fw [ vwhu—DMn DMn [4[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K ƒ ieh inscw ho jWdw hY ik AibnwsI AidRS qy AphuMc prmwqmw swfy isr auqy sdw-kwiem rihx vwlw Ksm kwiem hY aus dw mn kdy iK`Jdw nhIN kdy Jurdw nhIN kdy igly guzwrIAW nhIN krdw [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw sB jIvW dy nyVy v`sdw hY sdw sBnW dy AMg-sMg rihMdw hY, ausy dI hI klw sB rUpW ivc sB rMgW ivc kMm kr rhI hY [1[

hy pRBU! qyry in`ky ijhy syvk ƒ BI iksy dI muQwjI nhIN rihMdI (hy BweI!) ijs syvk dI ie`zq pRBU-pwiqSwh Awp r`Ky (auh iksy dI muQwjI kry BI ikauN?) [2[

(hy BweI!) ijs syvk ƒ prmwqmw ny au~cI jwiq Awidk dy AhMkwr qoN rihq kr id`qw, aus ƒ iksy dI eIrKw dw fr nhIN rihMdw [3[

hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) aus sB qoN v`fy prmwqmw ƒ hI DMn DMn AwKdy rho jo by-prvwh hY ijs ƒ iksy dI muQwjI nhIN [4[21[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਛੋਡਿ ਹੋਛੈ ਰਸਿ ਮਾਤਾ ॥ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ ਬਾਹਰਿ ਉਠਿ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ ॥ ਰਾਰਿ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲਗਿ ਗਾਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਜਹੁ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵ ਬਿਰਾਨੀ ॥ ਐਸੇ ਗੁਨਹ ਅਛਾਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਲੂਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੀ ॥ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਸੋ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਮੰਗੀ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੪॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 376}

pdArQ:- Coif—C`f ky [ hoCY ris—aus rs ivc jo CyqI mu`k jWdw hY [ hoCw—CyqI mu`k jwx vwlw [ mwqw—msq [ vsqu—cIz [ Gr—ihrdw [ auiT—au~T ky [1[

sunI n jweI—suxI nhIN jw skdI, suxnI psMd nhIN krdw [ scu—sdw-iQr pRBU dw nwm [ AMimRq kwQw—pRBU dIAW Awqmk jIvn dyx vwlIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW [ rwir—JgVw [ JUTI gwQw lig—JUTIAW g`lW ivc l`g ky [1[rhwau[

vjhu—vzI&w, ruzInw, qn^wh [ ibrwnI—ibgwnI, iksy hor dI [ ACwidE—F`ikAw hoieAw [2[

lUk—lukwau, Ehlw [ sMgI—swQI [ kwim—kMm ivc [3[

pRB—hy pRBU! pRiqpwlw—rwKI, ih&wzq [4[

ArQ:- (hy BweI! jIv Ajyhw ivkwrW hyT dibAw rihMdw hY ik ieh) sdw-iQr prmwqmw dw nwm suxnw psMd nhIN krdw, Awqmk jIvn dyx vwlIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW suxnIAW psMd nhIN krdw, pr JUTI (iksy kMm nwh Awaux vwlI) kQw-khwxI ivc l`g ky (hornW nwl) JgVw-bKyVw krdw rihMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! ivkwrW hyT dibAw mnu`K) prwmqmw dw nwm-rs C`f ky (dunIAw dy pdwrQW dy) rs ivc msq rihMdw hY jo mu`k BI CyqI hI jWdw hY, (suK dyx vwlI) nwm-vsq (ies-dy) ihrdy-Gr ivc mOjUd hY (pr suK dI ^wqr dunIAw dy pdwrQW dI ^wqr) bwhr auT auT dOVdw hY [1[

(hy BweI!) mnu`K ivkwrW hyT ieauN dibAw rihMdw hY ik KWdw qW hY mwlk-pRBU dw id`qw hoieAw, pr syvw krdw hY ibgwnI (mwlk-pRBU ƒ Xwd krn dy QW sdw mwieAw dIAW socW socdw hY) [2[

jyhVw prmwqmw sdw hI (jIv dy nwl) swQI hY aus qoN Ehlw krdw hY, jyhVI cIz (Awi^r iksy) kMm nhIN AwauxI, auhI muV muV mMgdw rihMdw hY [3[

hy nwnk! AwK—hy dInW auqy dieAw krn vwly pRBU! ijvyN ho sky (ivkwrW Aqy mwieAw dy moh dy dbwau qoN jIvW dI) rwKI kr [4[22[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸੰਗਿ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੂਠੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਖਿਆ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹ ॥੪॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 376}

pdArQ:- jIA Dnu—ijMd dw Dn [ pRwn Dnu—pRwxW leI Dn [ ko—dw [ eIhw—ies lok ivc [ aUhW—prlok ivc [ aun sMig—auhnW (ijMd qy pRwxW) dy nwl [ kwmu—kMm [1[

Qowr—QoVHw, GwtyvMdw [ iqRpiq AGwvY—r`j jWdw hY [ drsin—drsn nwl [ morw—myrw [1[rhwau[

BMfwr—^zwny [ inhwl—pRsMn [2[

isau—nwl [ mwnu—mn [ siqguir qUTY—pRsMn hoey gurU ny [3[

kau—ƒ [ guir—gurU ny [ dIiKAw—is`iKAw [ Git Git—hryk Gt ivc [ cIn@—vyK ilAw [4[

ArQ:- prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor swrw (Dn pdwrQ) GwtyvMdw hI hY [ (hy BweI!) myrw mn prmwqmw dy drSn dI brkiq nwl (dunIAw dy Dn pdwrQ vloN) r`j igAw hY [1[

(hy BweI!) ijMd vwsqy pRwxW vwsqy prmwqmw dw nwm (hI Asl) Dn hY, (ieh Dn) ies lok ivc BI qy prlok ivc BI pRwxW dy nwl kMm (dyNdw hY) [1[

(hy BweI!) prmwqmw dI BgqI siqgurU dI bwxI (mwno) lwlW dy ^zwny hn [ (gurbwxI) gWidAW suxidAW qy kmWidAW mn sdw iKiVAw rihMdw hY [2[

(hy BweI!) dieAwvwn hoey siqgurU ny ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm-Dn dI dwiq id`qI, aus dw mn prmwqmw dy sohxy crnW nwl juV igAw [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ gurU ny is`iKAw id`qI, aus ny AibnwSI prmwqmw ƒ hryk ihrdy ivc (v`sdw) vyK ilAw [4[23[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਭਰੇਪੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧॥ ਪੂਰ ਸਮਗ੍ਰੀ ਪੂਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ॥ ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹੀ ਸੋਭ ਜਾ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥੩॥ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 376}

pdArQ:- ibnod—kOqk, qmwSy [ Brypuir—BrpUr pRBU ny, srb-ivAwpk prmwqmw ny [ DwirAw—Dwry hn, rcy hn [ kwrju—kIqw hoieAw jgq, ricAw hoieAw sMswr [1[

pUr smgRI—swry jgq dy pdwrQ [ Birpuir—BrpUr, hr QW [ Dwir rhI—iK`lr rhI hY [ soB—soBw [ jw kI—ijs (Twkur) dI [1[rhwau[

inDwnu—^zwnw [ soie—soBw, vifAweI [ inrml—pivqR krn vwlI [ Awpy—Awp hI [1[

jIA— {l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ siB—swry [ kY hwiQ—dy h`Q ivc [ riv rihAw—mOjUd hY, v`s irhw hY [ swiQ—nwl [3[

gur—sB qoN v`fw [ pUrI—ijs ivc koeI aukweI nhIN [ Bgq—BgqW ƒ [4[

ArQ:- ijs prmwqmw dI soBw-vifAweI (swry sMswr ivc) hr QW iK`lr rhI hY, ieh swry jgq-pdwrQ aus ABu`l prmwqmw dy hI bxwey hoey hn [1[rhwau[

jgq dy swry kOqk-qmwSy aus srb-ivAwpk prmwqmw dy hI rcy hoey hn, Awpxy rcy hoey sMswr ƒ aus ny Awp hI (iehnW kOqk-qmwiSAW nwl) sohxw bxwieAw hY [1[

ijs (prmwqmw) dI (kIqI hoeI) is&iq-swlwh (swry jIvW ƒ) pivqR jIvn vwlw bxw dyNdI hY, ijs dw nwm (swry jIvW vwsqy) ^zwnw hY auh Awp hI sB dy pYdw krn vwlw hY, aus dy brwbr dw hor koeI nhIN [2[

(hy BweI! jgq dy) swry jIA jMq aus prmwqmw dy hI h`Q ivc hn, auh prmwqmw sB QweIN v`s irhw hY, hryk jIv dy AMg-sMg v`sdw hY [3[

hy nwnk! prmwqmw sB qoN v`fw hY aus ivc koeI aukweI nhIN hY aus dI bxweI hoeI rcnw BI aukweI-hIx hY, prmwqmw dI BgqI krn vwilAW ƒ (lok prlok ivc) Awdr imldw hY [4[24[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh