ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 375

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗਿ ਸਖਾਈ ॥ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸਿਮਰੀ ਤਹ ਮਉਜੂਦੁ ਜਮੁ ਬਪੁਰਾ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਡਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈ ਹਰਿ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ਦੀਬਾਣੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਖਟੀ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹੁ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 375}

pdArQ:- prm inDwnu—sB qoN au~cw (Awqmk) ^zwnw {l&z ‘inDwnu’ iek-vcn hY} [ muiK—mUMh nwl [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [1[

sMig—nwl [ sKweI—im`qr [ duiK—du`K ivc, du`K vyly [ suiK—suK ivc, suK vyly [ ismrI—ismrIN, (jdoN) mYN ismrdw hW [ qh—auQy [ bpurw—ivcwrw, inmwxw [1[rhwau[

qwxu—bl, zor [ mY—mYƒ [ dIbwxu—Awsrw [2[

vyswhu—ieqbwr, swK [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ KtI—K`tI, mYN K`tdw hW [3[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw myrw swQI hY im`qr hY [ du`K vyly suK vyly (jdoN BI) mYN aus ƒ Xwd krdw hW, auh auQy hwzr huMdw hY [ so, ivcwrw jm mYƒ ikQy frw skdw hY? [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm mUMh nwl aucwrnw—ieh prmwqmw dI syvw hY, qy, prmwqmw dI syvw ivc sB qoN au~cw (Awqmk jIvn dw) ^zwnw (luikAw ipAw hY) [1[

(hy BweI!) prmwqmw hI myrI Et hY, mYƒ prmwqmw dw hI shwrw hY, prmwqmw myrw im`qr hY, mYƒ Awpxy mn ivc prmwqmw dw hI Awsrw hY [2[

prmwqmw (dw nwm hI) myrI rwis-pUMjI hY, prmwqmw (dw nwm hI) myry vwsqy (Awqmk jIvn dw vpwr krn leI) swK hY (ieqbwr dw vsIlw hY) [ gurU dI srn pY ky mYN nwm-Dn kmw irhw hW, prmwqmw hI myrw Swh hY (jo mYƒ nwm-Dn dw srmwieAw dyNdw hY) [3[

dws nwnk (AwKdw hY ik ijs mnu`K ƒ) gurU dI ikrpw nwl ies vpwr dI smJ Aw jWdI hY auh sdw prmwqmw dI god ivc lIn rihMdw hY [4[16[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥ ਮਨ ਕਿਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਹਿਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥ ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥ ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਸੁਖਿ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 375}

pdArQ:- ik®pwlu— {øpw-AwlX} dieAwvwn [ lweI—lweIN, mYN lwvW [ syiv—syvw kr ky [ pweI—pweIN, mYN pwvW [1[

mn—hy mn! ikau bYrwgu krihgw—ikauN Gwbrdw hYN? mnsw—mn dw Purnw, ie`Cw [ dwqw—dyx vwlw [ suK inDwnu—suKW dw ^zwnw [ AMimRq sir—AMimRq dy srovr-gurU ivc [ BrpUrw—nkw-nk BirAw hoieAw [1[rhwau[

ird—ihrdw [2[

pMc sKI—pMj shylIAW, pMj igAwn-ieMdRy [ mMglu—is&iq swlwh dw gIq [ Anhd—iek-rs, lgwqwr [ bwxI—is&iq-swlwh dI bwxI (dw) [ nwdu—vwjw [3[

quTw—pRsMn hoieAw [ hir rwie—pRBU-pwiqSwh [ suiK—suK ivc [ rYix—rwq [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [4[

ArQ:- hy myry mn! qUM ikauN Gwbrdw hYN? (XkIn r`K, qyry isr auqy auh) ipAwrw siqgurU (rwKw) hY jo mn dIAW loVW pUrIAW krn vwlw hY jo swry suKW dw ^zwnw hY Aqy ijs AMimRq dy srovr-gurU ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl nkw-nk BirAw hoieAw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jy prmwqmw dieAwvwn hovy qW hI mYN ieh mn (gurU dy crnW ivc) joV skdw hW, qdoN hI gurU dI (d`sI) syvw kr ky mn-ie`zq Pl pRwpq kr skdw hW [1[

(hy BweI!) ijs mnu`K ny Awpxy ihrdy ivc (gurU dy) sohxy crn itkw ley (aus dy AMdr) prmwqmw dI joiq jg peI, aus ƒ ipAwrw pRBU iml ipAw [2[

aus dy pMjy igAwn-ieMidRAW ny iml ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dw vwjw iek-rs vjwxw SurU kr id`qw [3[

hy nwnk! ijs mnu`K auqy gurU pRsMn ho ipAw aus ƒ pRBU-pwiqSwh iml ipAw, aus dI (izMdgI dI) rwq suK ivc Awqmk Afolqw ivc bIqx l`g peI [4[17[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥ ਭਾਹਿ ਨ ਜਾਲੈ ਜਲਿ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਸੰਗੁ ਛੋਡਿ ਕਰਿ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥ ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 375}

pdArQ:- kir—kr ky [ imil—iml ky [ Dnu pUrw—kdy nwh Gtx vwlw nwm-Dn [1[

sMcIAY—iek`Tw krnw cwhIdw hY [ BweI—hy BweI! Bwih—A`g [ jwlY—swVy [ jil—pwxI ivc [ sMgu—swQ [ Coif kir—C`f ky [ kqhU—iksy hor QW [1[rhwau[

qoit—Gwtw [ Kwie—Kw ky, Awp vrq ky, Awp jp ky [ Kric—Krc ky, vMf ky [ rihAw AGwie-r`ijAw rihMdw hY [2[

scu—sdw kwiem rihx vwlw [ swhu—swhUkwr [ Git—ihrdy-Gr ivc [ sMcwxw—jmHW ho igAw [ qy—qoN [ vrswxw—lwB auTWdw hY [3[

iqin—aus (mnu`K) ny [ purb ilKy kw—pUrbly jnmW ivc kIqy Bly krmW dy sMskwrW Anuswr [ lhxw—pRwpqI [ AMiq vwr—A^Ir smy [4[

ArQ:- hy vIr! ieho ijhw prmwqmw dw nwm-Dn iek`Tw krnw cwhIdw hY ijs ƒ A`g swV nhIN skdI, jo pwxI ivc fu`bdw nhIN Aqy jo swQ C`f ky iksy BI hor QW nhIN jWdw [1[

(hy vIr!) ijs mnu`K ny siqgurU ƒ iml ky kdy nwh Gtx vwlw nwm-Dn hwsl kr ilAw prmwqmw ikrpw kr ky aus dy AMdr Awp Aw prq`K huMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! prmwqmw dw nwm AYsw Dn hY ijs ivc) kdy Gwtw nhIN pYNdw jo kdy nhIN mu`kdw [ ieh Dn Awp vrq ky hornW ƒ vMf ky (mn`K dw) mn (dunIAw dy Dn dI lwlsw vloN) r`ijAw rihMdw hY [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy ihrdy-Gr ivc prmwqmw dw nwm-Dn jmHW ho jWdw hY auhI mnu`K sdw leI swhUkwr bx jWdw hY [ aus dy ies Dn qoN swrw jgq lwB auTWdw hY [3[

(pr, hy BweI!) aus mnu`K ny ieh hir-nwm-Dn hwsl kIqw hY, ijs dy BwgW ivc pUrbly kIqy Bly krmW dy sMskwrW Anuswr ies dI pRwpqI ilKI huMdI hY [ hy dws nwnk! (AwK—) prmwqmw dw nwm-Dn (mnu`K dI ijMd vwsqy) A^Irly vyly dw ghxw hY [4[18[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ ॥ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਢਿ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨਹੁ ਮੂਆ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਭਗਤੁ ਅਸਥਿਰੁ ਹੈ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤਿ ॥ ਰੈਣਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਪਰਭਾਤਿ ॥੨॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗੇ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਅਹਿ ਨੀਤ ॥ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ॥੪॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 375}

pdArQ:- ikrswxu—ikswn [ ikrswnI—KyqI, pYlI [ kwcI—k`cI [ pwkI—p`kI [ bwiF—bwFY, v`F lYNdw hY [ prwnI—hy pRwxI! [1[

jwnhu—XkIn jwxo [ AsiQru—(mOq dy shm vloN) Afol-ic`q [ QIAw—ho igAw hY [1[rhwau[

qy—qoN [ srpr—zrUr [ pausI—peygI [ rYix—rwq [ prBwiq—svyr [2[

moih—moh ivc [ ABwgy—bd-nsIb bMdy [ ko—koeI [3[

gweIAih—gwey jwxy cwhIdy hn [ nIq—sdw [ cIq—ic`q, mn [ inrml—pivqR [4[

ArQ:- hy pRwxI! (ijvyN) koeI ikswn KyqI bIjdw hY (qy jdoN jI cwhy) aus ƒ v`F lYNdw hY (cwhy auh) k`cI (hovy cwhy) p`kI (iesy qrHW mnu`K auqy mOq iksy BI aumry Aw skdI hY) [1[

(hy BweI!) XkIn jwxo ik ijhVw jIv pYdw huMdw hY auh mrdw BI (zrUr) hY [ prmwqmw dw Bgq (ies At`l inXm ƒ jwxdw hoieAw mOq dy shm vloN) Afol-ic`q ho jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) idn qoN zrUr rwq pY jwiegI, rwq (BI) mu`k jWdI hY iPr muV svyr ho jWdI hY (iesy qrHW jgq ivc jnm qy mrn dw islslw quirAw rihMdw hY) [2[

(ieh jwxidAW BI ik mOq zrUr AwauxI hY) bd-nsIb bMdy mwieAw dy moh ivc (Ps ky jIvn-mnorQ vloN) gwi&l hoey rihMdy hn [ koeI ivrlw mnu`K gurU dI ikrpw nwl (moh dI nINd qoN) jwgdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) sdw prmwqmw dy gux gwey jwxy cwhIdy hn (ies au~dm dI brkiq nwl, iek qW, lok prlok ivc) muK aujlw ho jWdw hY, (dUjy) mn (BI) pivqR ho jWdw hY [4[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh