ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 374

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦੇ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ ਦੁਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪਾਂਤਿ ॥ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੁ ॥ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਮਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੧॥ ਸੋਹਨੀ ਸਰੂਪਿ ਸੁਜਾਣਿ ਬਿਚਖਨਿ ॥ ਅਤਿ ਗਰਬੈ ਮੋਹਿ ਫਾਕੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਤਿ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਲਾਲ ॥ ਗਲੀ ਗਰਬਹਿ ਮੁਖਿ ਗੋਵਹਿ ਗਿਆਨ ॥ ਸਭ ਬਿਧਿ ਖੋਈ ਲੋਭਿ ਸੁਆਨ ॥੨॥ ਕਾਪਰ ਪਹਿਰਹਿ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥ ਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋਭਾ ਮਹਿ ਲੋਗ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥ ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪਹਿ ਦਾਮ ॥ ਸੀਲੁ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ॥੪॥ ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਸਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਲਈ ਛਡਾਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਓਹ ਕਾਇਆ ॥੫॥ ਸਭਿ ਰੂਪ ਸਭਿ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਨਿ ॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰਿ ਬਿਚਖਨਿ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 374}

pdArQ:- pRQmy—pihlW qW (vyK) [ nIkI—cMgI, sohxI [ mnIAY—mMn jWdI hY [ pWiq—^wndwnI [ ibgV—ivgiVAw hoieAw, koJw [1[

srUip—sohxy rUp vwlI [ sujwix—isAwxI [ ibcKin—cqur [ Aiq—bhuq [ grbY—hMkwr ivc [ moih—moh ivc [ PwkI—PsI hoeI [1[rhwau[

sUcI—su`cI, pivqR [ pwkswl—rsoeI [ kir—kr ky [ glI—glIN, g`lW nwl [ grbih—qUM AhMkwr krdI hYN [ muiK—mUMh nwl [ govih—aucwrdI hYN [ KoeI—gvw id`qI [ loiB—loB ny [ suAwn—ku`qw [2[

pihrih—qUM pihndI hYN [ Awcwr—(imQy hoey Dwrimk) krm [ coAw—Aqr [ Kotw—BYVw, Kot krn vwlw [3[

pinhwrI—pwxI Brn vwlI, syvk [ iskdwrI—srdwrI [ rUpw—cWdI [ quJ pih—qyry pws [ dwm—Dn [ sIlu—suBwE [ kwm—kwm vwsnw ny [4[

jw kau—ijs auqy [ mieAw—dieAw [ hir rwie—pRBU-pwiqSwh [ bMdI—ZulwmI, kYd [ kwieAw—srIr [5[

siB—swry [ bny—P`by [ suhwgin—suhwg vwlI, pqI vwlI [ rhwau dUjw [

ArQ:- (hy jIv-iesqRI!) qUM (vyKx ƒ) sohxI hYN, rUp vwlI hYN, isAwxI hYN, cqur hYN [ pr qUM bVy AhMkwr Aqy moh ivc PsI peI hYN [1[rhwau[

(hy jIv-iesqRI! vyK) pihlW qW qyrI (mnu`Kw jnm vwlI) cMgI jwiq hY; dUjy, qyrI ^wndwnI BI mMnI jWdI hY; qIjy, qyrw sohxw srIr hY, pr qyrw rUp koJw hI irhw (ikauNik) qyry mn ivc AhMkwr hY [1[

(hy jIv-iesqRI!) qyrI bVI su`cI (suQrI) rsoeI hY (ijs ivc qUM Awpxw Bojn iqAwr krdI hYN [ bwkI pSU pMCI qW ivcwry gMdy mMdy QwvW qoN hI iF`f Br lYNdy hn) [ qUM ieSnwn kr ky pUjw BI kr skdI hYN m`Qy auqy lwl iqlk lw lYNdI hYN [ qUM g`lW nwl Awpxw Awp BI jqw lYNdI hYN (pSUAW pMCIAW ƒ qW ieh dwiq nhIN imlI) mUMh nwl igAwn dIAW g`lW BI kr skdI hYN [ pr ku`qy loB ny qyrI ieh hryk iksm dI vifAweI gvw id`qI hY [2[

(hy jIv-iesqRI!) qUM (sohxy) k`pVy pihndI hYN (dunIAw dy swry) Bog BogdI hYN, jgq ivc soBw K`tx leI qUM Aqr cMdn qy hor AnykW sugMDIAW vrqdI hYN [ pr cMfwl k®oD qyrw BYVw swQI hY [3[

(hy jIv-iesqRI!) hor swrIAW jUnW qyrIAW syvk hn, ies DrqI auqy qyrI hI srdwrI hY qyry pws sonw hY cWdI hY Dn-pdwrQ hY (hor jUnW pws ieh cIzW nhIN hn) pr kwm-vwsnw ny qyrw suBwau (jo sB qoN au~cI SRyxI vwilAW ƒ Pbdw hY) ivgwV id`qw hoieAw hY [4[

hy nwnk! ijs jIv-iesqRI auqy pRBU-pwiqSwh dI myhr dI nzr pYNdI hY, aus ƒ auh (loB k®oD kwm Awidk dI) kYd qoN Cfw lYNdw hY [ ijs srIr ny (jIv ny mnu`Kw srIr pRwpq kr ky) swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy nwm dw svwd mwixAw, auh srIr hI kwmXwb hY [5[

(hy jIv-iesqRI!) jy qUM pRBU-pqI vwlI bx jweyN qW swry sohj qy swry suK (jo qYƒ imly hoey hn) qYƒ Pb jwx; qUM (sc-muc) bVI sohxI qy bVI isAwxI bx jweyN [1[ rhwau dUjw [12[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ੨ ॥ ਜੀਵਤ ਦੀਸੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥ ਮੁਆ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਰਹਣਾ ॥੧॥ ਜੀਵਤ ਮੁਏ ਮੁਏ ਸੇ ਜੀਵੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਾ ॥ ਜਿਸੁ ਛੂਟੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੨॥ ਊਚਾ ਚੜੈ ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ ॥ ਧਰਨਿ ਪੜੈ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਨ ਕਾਲਾ ॥੩॥ ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰੇ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੫॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 374}

not:- iek quky 2—do Sbd ijnHW dy hryk bMd ivc isr& iek iek quk hY [

pdArQ:- jIvq—jIaUNdw, r`ijAw-pu`ijAw, mwieAw dy md ivc msq [ dIsY—id`sdw hY [ srpr—zrUr [ mrxw—Awqmk mOq [ muAw—(mwieAw dy mwx vloN) ACoh [ inhclu rhxw—At`l Awqmk jIvn [1[

AvKDu—dvweI [ muiK—mUMh ivc [ rsu AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [1[rhwau[

mtu—v`fw GVw [ mtukI—GVI, Cotw GVw [ ibnis ibnwsw—zrUr nws hox vwlw [ CutY—mu`k jwey [ iqRkutI— {iqR—iqMn [ kutI—ivMgI lkIr} iqMn ivMgIAW lkIrW, iqRaUVI [ {not:- l&z ‘inkit’ qoN pRwik®q l&z ‘inAiV’ qy pMjwbI l&z ‘nyVy’ hY [ l&z ‘ktk’ qoN pMjwbI l&z ‘kVw’ hY [ ‘k’ qoN ‘A’, Aqy ‘ku’ qoN ‘au’ bx igAw hY [ ‘t’ qoN ‘V’ ho igAw hY [ iesy qrHW ‘iqRkutI’ dw pMjwbI rUp ‘iqRaUVI’ hY [ ijs dy m`Qy auqy ‘iqRaUVI’ hY aus dy AMdr ‘iK`J’ huMdI hY [ so, ‘iqRkutI’ dw ArQ hY ‘AMdrlI iK`J’} [ inj Gir—Awpxy Asl Gr ivc, pRBU-crnW ivc [2[

pieAwlw—pqwl ivc, Awqmk mOq dy toey ivc [ Drin—DrqI [ Drin pVY—jo inmRqw Dwrdw hY [ kwlw—kwl, mOq, Awqmk mOq [3[

ikCu n—(Awqmk jIvn dw) kuJ BI n [ AsiQr—Afol-ic`q [4[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ gur imil—gurU ƒ iml ky [5[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K mwieAw dy mn ivc msq rihMdy hn auh Awqmk mOqy mry rihMdy hn [ pr, jyhVy mnu`K mwieAw dy mwx vloN ACoh hn auh Awqmk jIvn vwly hn [ ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm-dwrU Awpxy mUMh ivc r`iKAw (Awqmk mOq vwlw rog auhnW dy AMdroN dUr ho igAw) gurU dy Sbd dI brkiq nwl auhnW Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pIqw [1[rhwau[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K (mwieAw dy mwx dy Awsry) jIaUNdw id`sdw hY aus ƒ zrUr Awqmk mOq hV`p krI r`KdI hY; pr jyhVw mnu`K (mwieAw dy mwx vloN) ACoh hY aus ƒ At`l Awqmk jIvn imilAw rihMdw hY [1[

(hy BweI! ijvyN) k`cw GVw zrUr nws hox vwlw hY (iqvyN mwieAw nwloN BI swQ Aw^r zrUr tu`tdw hY [ mwieAw dy mwx qy dUijAW nwl iK`Jxw mUrKqw hY) ijs mnu`K dy AMdroN (mwieAw dy mwx dy kwrn pYdw hoeI) iK`J mu`kI rihMdI hY, aus dw invws (sdw) pRBU-crnW ivc rihMdw hY [2[

(hy BweI! mwieAw dy ivc) jyhVw mnu`K isr au~cw krI r`Kdw hY (AwkiVAw iPrdw hY) auh Awqmk mOq dy toey ivc ipAw rihMdw hY [ pr, jyhVw mnu`K sdw inmRqw Dwrdw hY aus ƒ Awqmk mOq poh nhIN skdI [3[

(hy BweI!) jyhVy mnu`K (mwieAw dI ^wqr hI sdw) Btkdy iPrdy hn (Awqmk jIvn dI dwiq ivcoN) auhnW ƒ kuJ BI nhIN imldw [ pr, ijnHW ny gurU dy Sbd ƒ (Awpxy jIvn ivc) vriqAw hY auh (mwieAw dy moh vloN) Afol-ic`q rihMdy hn [4[

hy nwnk! ijnHW mnu`KW ny ieh ijMd qy srIr sB kuJ prmwqmw dI id`qI dwiq smiJAw hY auh gurU ƒ iml ky sdw iKVy-m`Qy rihMdy hn (auhnW dI iqRkutI mu`k jWdI hY) [5[13[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੁਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਥਾਟੀ ॥ ਜਾਨੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਹੋਇਗੀ ਮਾਟੀ ॥੧॥ ਮੂਲੁ ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ॥ ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨੁ ॥ ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਤੁਝ ਪਾਹਿ ਅਮਾਨ ॥੨॥ ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥ ਇਸੁ ਊਪਰਿ ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥ ਏਕ ਵਸਤੁ ਬੂਝਹਿ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥੫॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 374}

pdArQ:- puqrI—puqlI, srIr [ ibiD kir—qrIky nwl, isAwxp nwl [ QwtI—bxweI [ siq kir—s`c kr ky [1[

mUlu—mu`F, ijs qoN pYdwieS hoeI hY [ Acyq—hy Zwi&l! gvwrw—hy mUrK! ieqny kau—ies QoVy ijhy vwsqy [ ikAw grby—kIh mwx krdw hYN?[1[rhwau[

imhmwnu—prwhuxw [ Avr—hor, bwkI dI [ pwih—pws [ Amwn—Amwnq [2[

ibstw—ivStw, gMd [ Asq—h`fIAW {AiÔQ} [ rkqu—roq, lhU [ pryty—lpyty hoey [ gumwn—AhMkwr [3[

pwk—piv`qR [ nwpwk—gMdw, Apiv`qR [4[

kau—ƒ, qoN [ ijs qy—ijs gurU pwsoN, ijs dI rwhIN [ purKu—srb-ivAwpk [5[

ArQ:- hy Zwi&l jIv! hy mUrK jIv! (ijs qoN qUM pYdw hoieAw hYN aus) mu`F (-pRBU) ƒ (ihrdy ivc sdw) sWB ky r`K [ ies hoCI pWieAW vwly srIr dI ^wqr kIh mwx krdw hYN? [1[rhwau[

(ieh TIk hY ik prmwqmw ny) qyrw ieh srIr bVI isAwxp nwl bxwieAw hY, (pr ieh BI) s`c kr ky smJ ik (ies srIr ny Awi^r) im`tI ho jwxw hY [1[

(qUM jgq ivc iek) prwhuxw hYN ijs ƒ roz dw iqMn syr (k`cy Awtw Awidk) imldw hY [ hor swrI cIz qyry pws Amwnq (vWg hI peI) hY [2[

(qyry AMdr dy) ivStw h`fIAW qy lhU (Awidk bwhrly) cMm nwl lpyty hoey hn pr qUM iesy auqy hI mwx krI jw irhw hYN [3[

jy qUM iek pRBU dy nwm-pdwrQ nwl sWJ pw leyN qW qUM pivqR jIvn vwlw ho jweyN [ pRBU dy nwm nwl sWJ pwx qoN ibnw qUM sdw hI ApivqR hYN [4[

hy nwnk! AwK—(hy mUrK jIv!) aus gurU qoN sdky ho ijs dI rwhIN sB dy idl dI jwxn vwlw srb-ivAwpk prmwqmw iml skdw hY [5[14[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ ॥ ਇਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਹਾਰੇ ॥ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਮਿਲਉ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ ਇਕੁ ਪਲੁ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਹਾਵੈ ॥ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਨਿ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਮੋ ਕਉ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਰਿ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥ ਰੈਣਿ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੇ ॥੨॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਿਲਿ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ ॥੩॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਆਤਮੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 374-375}

pdArQ:- iek GVI idnsu—idn dI iek GVI [ mo kau—mYƒ [ idhwry—idhwVy, idn [ n rhY—nhIN itkdw, DIrj nhIN PVdw [ imlau—mYN imlW [1[

ibhwvY—bIqdw, lµGdw, guzrdw [ kbhu n ibhwvY—mu`kx ivc hI nhIN AwauNdw [ min—mn ivc [ GnyrI—bhuq [ iprih—pqI nwl [1[rhwau[

smwny—smwn, brwbr [ rYix—rwq [ AMqu—(rwq dw) A^Ir [2[

dUq—vYrI [ imil—iml ky [ iprhu—ipr qoN [ BRim BRim—Btk Btk ky [ hwQ pCoVI—h`Q mldI hY, pCuqWdI hY [3[

Awqmu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ cIin—prK ky, pVqwl ky [4[

ArQ:- (hy BweI! pRBU-pqI dy ivCoVy ivc) iek pl BI iek idn BI mYƒ (ieauN jwpdw hY ik) kdy mu`kdw hI nhIN [ myry mn ivc bVI qWG l`gI rihMdI hY ik mYƒ koeI Ajyhw sMq iml pey jyhVw mYƒ pRBU-pqI nwl imlw dyvy [1[rhwau[

(hy BweI!) idn dI iek GVI BI (pRBU-pqI dy ivCoVy ivc) mYƒ keI idnW brwbr jwpdI hY (pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw) myrw mn DIrj nhIN PVdw (mYN hr vyly socdI rihMdI hW ik) ipAwry ƒ ikvyN imlW [1[

(idn dy) cwr phr (ivCoVy ivc mYƒ) cwr jugW dy brwbr jwpdy hn, jdoN rwq Aw pYNdI hY qdoN qW auh mu`kx ivc nhIN AwauNdI [2[

(kwmwidk) pMjW vYrIAW ny iml ky (ijs BI jIv-iesqRI ƒ) pRBU-pqI qoN ivCoiVAw hY auh Btk Btk ky roNdI hY qy pCuqWdI hY [3[

hy dws nwnk! (ijs jIv ƒ) prmwqmw ny drsn id`qw aus ny Awpxy Awqmk jIvn ƒ pVqwl ky sB qoN au~cw Awqmk Awnµd pRwpq kr ilAw [4[15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh