ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 373

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੂਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਤੁ ਤਨ ਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਭਏ ਅਨੰਦ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਤਪਤਿ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਾਇ ॥ ਬਿਨਸਿ ਗਇਓ ਤਾਪ ਸਭ ਸਹਸਾ ਗੁਰੁ ਸੀਤਲੁ ਮਿਲਿਓ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਾਵਤ ਰਹੇ ਏਕੁ ਇਕੁ ਬੂਝਿਆ ਆਇ ਬਸੇ ਅਬ ਨਿਹਚਲੁ ਥਾਇ ॥ ਜਗਤੁ ਉਧਾਰਨ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੨॥ ਜਨਮ ਦੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੂਆ ਅਬ ਤਾ ਕਉ ਫੁਨਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹਮਾਰੇ ਸੁਖਦਾਈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਇ ॥੪॥੯॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ {ਪੰਨਾ 373}

pdArQ:- Bey gqu—cly gey, dUr ho gey [ qy—qoN [ gwie—gw ky [ imil—iml ky [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ kq hI—ikqy BI [1[

qpiq—qpS, sVn [ mwie—hy mW! shsw—shm [ sIqlu—TMF pwx vwlw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [1[rhwau[

Dwvq—dOVnw-B`jxw [ rhy—mu`k gey [ Qwie—itkwxy qy [ inhclu—Afol-ic`q ho ky [ rhy AGwie—r`j gey, iqRSnw mu`k geI [2[

doK—AYb [ pry pwCY—ip`Cy rih gey hn, ^lwsI kr gey hn [ pwie—pYr [

shj Duin—Awqmk Afolqw dI sur nwl [ mMgl—is&iq-swlwh dy gIq [ qw qau—aus (mn) ƒ [ Puin—iPr, muV [ kwlu—Awqmk mOq [3[

krn kwrn smrQ—sB kuJ krn qy krwx dI qwkq r`Kx vwly! hir rwie—pRBU-pwiqSwh! jIvY—jIaUNdw hY, Awqmk jIvn hwsl krdw hY [ Eiq—auxy hoey ivc [ poiq—pRoqy hoey ivc [ Eiq poiq—ijvyN qwxy pyty ivc [ sMig—nwl [ shwie—shweI, swQI [4[

ArQ:- hy mW! gurU dy sbd dI brkiq nwl (myry AMdroN ivkwrW dI) sVn imt geI hY [ myry swry du`K klyS qy shm nws ho gey hn [ Awqmk TMf dyx vwlw gurU mYƒ iml ipAw hY [ hux mYN Awqmk Afolqw ivc itikAw hoieAw hW, hux mYN pRBU-pRym ivc mgn hW [1[rhwau[

(hy mW!) prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gw gw ky myrw mn piv`qr ho igAw hY, myry srIr qoN swry du`K qy rog dUr ho gey hn [ gurU dI sMgq ivc iml ky myry AMdr Awnµd hI Awnµd bixAw ipAw hY [ hux myrw mn iksy BI pwsy nhIN Btkdw [1[

(hy mW!) jdoN dI mYN isr& iek prmwqmw nwl sWJ pweI hY myrIAW swrIAw BtkxW mu`k geIAW hn, hux mYN Afol-ic`q ho ky pRBU crnW ivc Aw itikAw hW [

(hy pRBU!) swry sMswr ƒ ivkwrW qoN bcwx vwly qyry sMq jnW dw drSn kr ky myrI swrI iqRSnw mu`k geI hY [2[

(hy mW!) hux mYN Afol-ic`q ho ky gurU dy pYr PV ley hn, myry AnykW jnmW dy pwp myrI ^lwsI kr gey hn [ myrw mn Awqmk Afolqw dI sur ivc is&iq-swlwh dy gIq gWdw rihMdw hY, hux ies mn ƒ kdy Awqmk mOq hV`p nhIN krdI [3[

hy myry pRBU pwqSwh! hy suKW dy b^Sx vwly! hy sB kuJ krn qy krwx dI SkqI r`Kx vwly! (qyrw dws) nwnk qyrw nwm Xwd kr kr ky Awqmk jIvn hwsl kr irhw hY, qUM myry nwl (ieauN hr vyly dw) swQI hYN, (ijvyN) qwxy pyty ivc (sUqr imilAw hoieAw huMdw hY) [4[9[

ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਿਸਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਸਿਧਾਵੈ ॥ ਅਣਹੋਦਾ ਅਜਗਰੁ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ਨਿੰਦਕੁ ਅਗਨੀ ਮਾਹਿ ਜਲਾਵੈ ॥੧॥ ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਜਿ ਹੋਇ ਬਿਤੀਤੈ ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਬਿਗਸਾਵੈ ॥੨॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 373}

pdArQ:- ArVwvY—AVWdw hY, au~cI au~cI roNdw hY, bhuq du`KI huMdw hY [1[rhwau[

sMgI—swQI [ nwly—Awpxy nwl hI [ ley—lY ky [ isDwvY—(inMdw dy mMd-krm vl) qur pYNdw hY [ Axhodw—ijs dI hoNd nhIN [ Ajgru— {Aj—b`krw [ gru—inglx vwlw} Azdhw, v`fw Bwrw nwg; bhuq [ mwih—ivc [ jlwvY—swVdw hY [1[

kY duAwrY—dy dr qy [ ij—jyhVw inXm [ ibqIqY—vrqdw hY [ AwiK—AwK ky [ ibgswvY—^uS rihMdw hY [2[

ArQ:- (hy BweI! Bgq jnW dI) inMdw krn vwlw (Awpxy AMdr) bVw du`KI huMdw rihMdw hY bVw ivlkdw hY [ (inMdw ivc Psy hoey aus ƒ) pwrbRhm prmwqmw Bu`ilAw huMdw hY, (ies krky) inMdw krn vwlw mnu`K (gurmuKW dI) kIqI inMdw dw (du`K-rUp) Pl Bogdw rihMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jy koeI mnu`K aus inMdk dw swQI bxy (inMdk nwl myl-jol r`Kxw SurU kry, qW inMdk) aus ƒ BI Awpxy nwl lY qurdw hY (inMdw krn dI vwdI pw dyNdw hY) [ inMdk (inMdw dw) mno-klpq hI byAMq Bwr (Awpxy isr auqy) cu`kI iPrdw hY, qy Awpxy Awp ƒ inMdw dI A`g ivc swVdw rihMdw hY [1[

(hy BweI! Awqmk jIvn bwry) jyhVw inXm prmwqmw dy dr qy sdw vrqdw hY nwnk auh inXm (quhwƒ) KolH ky suxWdw hY (ik Bgq) jnW dw inMdk qW inMdw dI A`g ivc sVdw rihMdw hY, (pr) Bgq jnW ƒ (BgqI dw sdkw) sdw Awnµd pRwpq rihMdw hY [ prmwqmw dw Bgq prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gw gw ky ^uS rihMdw hY [2[10[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ ਤਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥ ਅਨਿਕ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਮਹਿ ਲਾਵਉ ॥ ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਤਿਲੁ ਸਮਾਨਿ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਖਤ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਰਾਗੁ ਹਿਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਬਿਸੇਖੈ ॥ ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਅਰੁ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ ਬਿੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰ ॥ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ॥ ਮਨੁ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਜਾਇਸਿ ॥ ਬਿਨੁ ਮਿਲਬੇ ਇਹੁ ਦਿਨੁ ਨ ਬਿਹਾਵੈ ॥ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬਿਨੁ ਤਰਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡੰਝਾ ॥ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 373}

pdArQ:- jau—jdoN, jy [ kIE—kIqw [ pqIAwrw—pqIijAw, sMquSt hoieAw [ sugMDq—sugMDIAW, ^uSboAW [ lwvau—mYN lwauNdw hW [ smwin—brwbr [ AwsweI—Aws [ icqvau—mYN icqvdI hW [ mweI—hy mW [1[

DIrY—DIrj PVdw [ bYrwgu—pRym [ ihrY—iK`c pw irhw hY [1[rhwau[

ibBUKn—ghxy [ ibsyKY—aucycy [ Eie— {l&z ‘Ehu’ qoN bhu-vcn} [ piq—iezq [ mhqu—vifAweI [ suMdr—sohxw [ lwl—kImqI [ pRB Bwvw—pRB BwvW, jy pRBU ƒ cMgI l`gW [ inhwl—^uS [2[

ibMjn—suAwdly Kwxy [ ibsQwr—iKlwry [ imlK—zmIn [ Purmwieis—hkUmq [ DRwpY—r`jdw [ ibhwvY—lµGdw [3[

soie—^br [ msqik—m`Qy auqy [ iqin—aus ny [ pRB imilAw—pRBU ƒ imilAw [ fMJw—BVkI [ mMJw—ivc [4[

ArQ:- hy mW! mYN kIh krW? (ipAwry qoN ibnw) myrw mn KloNdw nhIN [ ipAwry pRIqm dw pRym iK`c pw irhw hY [1[rhwau[

jy mYN hryk iksm dw isMgwr kIqw qW BI myrw mn sMquSt nwh hoieAw [ jy mYN Awpxy srIr auqy AnykW sugMDIAW vrqdI hW qW BI mYN iql ijqnw BI auh suK nhIN hwsl kr skdI (jo suK ipAwry pRBU-pqI dy drSn qoN imldw hY) [ hy myrI mW! hux mYN ieho ijhIAW AwsW hI bxWdI rihMdI hW (ik ikvyN pRBU-pqI imly), ipAwry pRBU-pqI dw drSn kr ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY [1[

(sohxy) k`pVy, ghxy, aucycy AnykW suK—mYN smJdI hW ik auh swry BI (pRBU-pqI qoN ibnw) iksy kMm nhIN [ ie`zq, soBw, Awdr, vifAweI (BI iml jwey), swrw jgq myrI AwigAw ivc qurn l`g pey, bVw sohxw qy kImqI Gr (rihx vwsqy imilAw hovy, qW BI) qdoN hI mYN sdw leI ^uS rih skdI hW jy pRBU-pqI ƒ ipAwrI l`gW [2[

(hy mW!) jy AnykW iksm dy suAwdly Kwxy iml jwx, jy bhuq qrHW dy rMg qmwSy (vyKx ƒ hox), jy rwj iml jwey, Buieˆ dI mwlkI ho jwey Aqy bhuq hkUmq iml jwey, qW BI ieh mn kdy r`jdw nhIN, ies dI iqRSnw mu`kdI nhIN [ (ieh sB kuJ huMidAW BI, hy mW! pRBU-pqI ƒ) imlx qoN ibnw myrw ieh idn (suK nwl) nhIN lµGdw [ jdoN (jIv-iesqRI ƒ) pRBU-pqI iml pey qW auh (mwno) swry suK hwsl kr lYNdI hY [3[

Bwl kridAW kridAW (hy mW!) mYN ieh ^br sux leI ik swD sMgiq qoN ibnw (iqRSnw dy hVH qoN) koeI jIv kdy pwr nhIN lµG sikAw ijs dy m`Qy auqy cMgw Bwg jwigAw aus ny gurU l`B ilAw, aus dI hryk Aws pUrI ho geI, aus dw mn r`j igAw [

hy nwnk! jdoN jIv (gurU dI srn pY ky) pRBU ƒ iml ipAw aus dI (AMdrlI iqRSnw dI) BVkI mu`k geI, aus ny Awpxy mn ivc Awpxy ihrdy ivc (v`sdw) pRBU l`B ilAw [4[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh