ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 372

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਗਿ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥ ਗੁਣ ਰਾਸਿ ਬੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਪਲੈ ਆਨੀ ॥ ਦੇਖਿ ਰਤਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥ ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਸਿ ॥ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਸਿ ॥ ਵਿਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥ ਸਉਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥ ਭਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥ ਸਹਜਿ ਵਿਹਾਝੀ ਸਹਜਿ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥ ਸਤ ਕੈ ਖਟਿਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਦ ॥ ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਸਿੰਦ ॥ ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥ ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 372}

pdArQ:- prdysu—(cOrwsI l`K jUnW vwlw) Eprw dys [ Jwig—AOiKAweIAW nwl lµG ky [ kau—vwsqy [ AnUp—ijs vrgI hor koeI n hovy, Aiq suMdr [ lwBwieAw—lwhyvMdI [ bMin@—bMnH ky [ plY—p`lY, p`ly ivc [ AwnI—ilAWdI [ dyiK—vyK ky [ lptwnI—rIJ ipAw [1[

swh—hy Swh! hy gurU! duAwrY—duAwry qy [ krwey—krwie [1[rhwau[

swih—Swh ny, prmwqmw ny [ pTwieAw—ByijAw [ swhY pwis—Swh dy kol, gurU kol [ Amol—ijs dy v`ty ivc koeI cIz brwbr dy mu`l dI nwh hovy [ ivstu—vkIl, ivcolw [ suBweI—pRym krn vwlw [ inhcl—Afol [2[

qskr—cor [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ sq kY KitAY—eImwndwrI nwl kmwieAW [ Gir—ihrdy-Gr ivc [3[

lwhw—lwB [ DMnu—slwhx-jog [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ shlI—sPlI [ Kyp—sOdw [4[

ArQ:- hy Swh! hy siqgurU! qyry dr qy (nwm dw vxj krn vwly) jIv-vpwrI Awey hn (qUM Awpxy ^zwny ivcoN nwm dw) sOdw k`F ky iehnW ƒ sOdw krn dI jwc isKw [1[rhwau[

hy Swh! (cOrwsI l`K jUnW vwlw) Eprw dys bVIAW AOiKAweIAW nwl lµG ky mYN (qyry dr qy nwm dw) sOdw krn AwieAw hW, mYN suixAw hY ik nwm vsq bVI suMdr hY qy lwB dyx vwlI hY [ hy gurU! mYN guxW dw srmwieAw p`ly bMnH ky ilAWdw hY, pRBU dw nwm-rqn vyK ky myrw ieh mn (ies ƒ KrIdx vwsqy) rIJ ipAw hY [1[

(hy BweI!) prmwqmw-Swh ny mYƒ gurU dy pws ByijAw (gurU dy dr qoN mYƒ auh) rqn iml ipAw hY auh srmwieAw iml ipAw hY, dunIAw ivc ijs dy brwbr dI kImq dw koeI pdwrQ nhIN hY [ (prmwqmw dI myhr nwl mYƒ) ipAwr-Bry ihrdy vwlw ivcolw im`qr iml ipAw hY, aus pwsoN prmwqmw dy nwm dw sOdw l`Bw hY qy myrw mn dunIAw dy pdwrQW vl folxoN ht igAw hY [2[

(hy BweI! ies rqn ƒ ies srmwey ƒ) corW qoN ^qrw nhIN, hvw qoN fr nhIN, pwxI qoN fr nhIN (nwh cor curw skdy hn nwh J`KV aufw skdy hn nwh pwxI fob skdw hY) [ Awqmk Afolqw dI brkiq nwl ieh rqn mYN (gurU pwsoN) KrIidAw hY, Awqmk Afolqw ivc itikAw rih ky ieh rqn mYN Awpxy nwl lY jwvWgw [ eImwndwrI nwl K`tx krky ieh rqn hwsl krn ivc mYƒ koeI du`K nhIN shwrnw ipAw, qy ieh nwm-sOdw mYN shI slwmiq sWB ky Awpxy ihrdy-Gr ivc lY AWdw hY [3[

hy pUrIAW b^SSW krn vwly Swh-pRBU! mYN qYƒ hI slwhuMdw hW (qyrI myhr nwl mYƒ qyry nwm dw) lwB imilAw hY qy myry AMdr Awnµd pYdw ho igAw hY [

hy BweI! iksy ivrly BwgW vwly ny gurU dI srn pY ky (pRBU dy nwm dw) sOdw pRwpq kIqw hY (gurU dI srn pY ky hI) nwnk BI ieh lwhyvMdw sOdw K`t sikAw hY [4[6[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥ ਨਹ ਦੇਖਿਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀਗਾਰੋ ॥ ਚਜ ਅਚਾਰ ਕਿਛੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥ ਸੁਨਿਬੋ ਸਖੀ ਕੰਤਿ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਰਾਖਿਓ ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਕਿਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਣਿ ਸੋਹਿਓ ॥ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜੋਹਿਓ ॥ ਆਂਗਨਿ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਅਨੰਦ ॥੨॥ ਬਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੇ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ॥ ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਠਿ ਫੂਲ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਨਿ ॥੩॥ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਰਹਿ ਸੀਗਾਰੀ ॥ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਸੰਗਿ ਭਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 372}

pdArQ:- bIcwro—bIcwrw, ivcwirAw [ cj—suc`j [ Acwr—Awcwr, cMgw Awcrn [ ibiD—FMg, qrIkw, jwc [ jwnI—jwxI, is`KI [ pkir—PV ky [ ipRA—ipAwry ny [ AwnI—lY AWdw [1[

bo sKI—hy sKI! kMiq—kMq ny [ kIAlo—kIqw [ Ksmwnw—Ksm vwlw &rz, sMBwl [ kru—h`Q {iek-vcn} [ msqik—m`Qy auqy [ Dwir—r`K ky [ Ajwnw—AM\wx, mUrK [1[rhwau[

suhwgu—cMgw Bwg [ soihE—sohxw l`g irhw hY, cmikAw hY [ joihE—ghu nwl vyiKAw hY (ijvyN koeI hkIm iksy rogI dw du`K ghu nwl vyKdw hY) [ AWgin—(ihrdw-rUp) vyhVy ivc [ inis—rwq [ bwsur—idn [ sMig—nwl, sMgiq ivc [2[

rMig clUl—gUVHy rMg ivc [ sgl—swry [ AwBrx—ghxy [ kMiT—gl ivc [ pyKI—vyKI [ idRsit—ingwh, nzr [ inDwn—^zwny [ dUq—vYrI [ kwin—kwix, DONs, dbwau [3[

sd—sdw [ nauiniD—(DrqI dy swry hI) nO ^zwny [ igRh mih—(ihrdy-) Gr ivc [ iqRpqwny—sMqoK Aw igAw [ jau—jdoN [ iprih—ipr ny, Ksm ny [ sIgwrI—sjw id`qI, sohxI bxw id`qI [ sMig—nwl [ iQru—Afol-icq [4[

ArQ:- hy (myrI) shylIey! sux myry Ksm-pRBU ny (myrI) sMBwl kIqI hY, (myry) m`Qy auqy (Awpxw) h`Q r`K ky aus ny mYƒ AwpxI jwx ky myrI r`iKAw kIqI hY [ pr ieh mUrK jgq ies (Byq) ƒ kIh smJy? [1[rhwau[

(hy shylIey! myry Ksm ny) myrw koeI gux nhIN ivcwirAw myrw koeI AOgux nhIN q`ikAw [ aus ny myrw rUp nhIN vyiKAw, rMg nhIN vyiKAw, isMgwr nhIN vyiKAw, mYN koeI suc`j nhIN sW is`KI hoeI, mYN au~cy Awcrn dw koeI FMg nhIN sW jwxdI [ iPr BI (hy shylIey!) myrI bWh PV ky ipAwry (pRBU-pqI) ny mYƒ AwpxI syj auqy lY AWdw [1[

(hy shylIey!) hux myrw cMgw sqwrw cmk ipAw hY, myrw pRBU-pqI mYƒ iml ipAw hY, aus ny myrw swrw rog ghu nwl q`k ilAw hY [ myry (ihrdy dy) vyhVy ivc soBw dw cMd cVH ipAw hY [ mYN rwq idn ipAwry (pRBU-pqI) nwl Awnµd mwx rhI hW [2[

(hy shylIey!) ipAwry (pRBU-pqI) ny mYƒ (ipAwr dI) ingwh nwl q`ikAw hY (hux, mwno) mYN swry hI ^zwny pRwpq kr ley hn, myry (swlU Awidk) k`pVy, gUVHy rMg ivc rMgy gey hn, swry ghxy (myry srIr auqy Pb rhy hn) Pu`lW dy hwr myry gl ivc soBw dy rhy hn [ hux, hy shylIey! (kmwidk) BYVy vYrIAW dI DONs (myry au~qoN) mu`k geI hY [3[

(hy shylIey! jgq dy swry) nO ^zwinAW (vrgw) prmwqmw dw nwm myry ihrdy-Gr ivc Aw v`isAw hY, myrI swrI iqRsnw mu`k geI hY, mYƒ hux sdw ^uSIAW hI ^uSIAW hn, mYN hux sdw Awqmk Awnµd mwx rhI hW [

hy nwnk! (AwK—) jdoN (iksy jIv-iesqRI ƒ) pRBU-pqI ny suMdr jIvn vwlI bxw id`qw auh pRBU-pqI dy crnW ivc juV ky cMgy BwgW vwlI bx geI, auh sdw leI Afol-ic`q ho geI [4[7[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਕਰਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ॥ ਲੈਤ ਦੇਤ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਮੂਕਰਿ ਪਰਨਾ ॥ ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਾ ॥ ਤਿਤੁ ਦਰਿ ਤੂੰਹੀ ਹੈ ਪਛੁਤਾਣਾ ॥੧॥ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੂਬੇ ਭਾਈ ॥ ਨਿਰਾਪਰਾਧ ਚਿਤਵਹਿ ਬੁਰਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਫਿਰਹਿ ਹਲਕਾਏ ॥ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਏ ॥ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ॥੨॥ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਿਖਿਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰੇ ॥ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ॥ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀ ਨ ਸੀਝੈ ॥੩॥ ਮੂਰਖ ਬਾਮਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਲਿ ॥ ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਤੇਰੈ ਹੈ ਨਾਲਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ ਭਾਗੁ ॥ ਮਾਨੁ ਛੋਡਿ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 372}

pdArQ:- dyie kir—dy ky [ lYq dyq—lYNidAW dyNidAW [ aun@—auhnW (bRwhmxW) ny [ mUkir prnw—mu`kr jwxw, jjmwnW dy id`qy dwn qy jjmwnW dw kdy Ahswn nwh mMnxw [ ijqu dir—ijs (pRBU-) dr qy [ bRwhmx—hy bRwhmx! iqqu dir—aus dr qy [1[

fUby—(mwieAw dy moh ivc) fu`by hoey [ BweI—hy BweI! inrwprwD—inr-AprwD, indoisAW dI [ icqvih buirAweI—nukswn krn dIAW socW socdy rihMdy hn [1[rhwau[

AMqir—AMdr, mn ivc [ hlkwey—hlky hoey hoey [ isir—isr auqy [ auTwey—auTwie, cu`k ky [ mUTw—T`igAw hoieAw, Awqmk jIvn dw srmwieAw lutw cu`ikAw hY [ Brmy—Btkxw ivc [2[

krih—krdy hn [ Gnyry—bhuq [ ibiKAw—mwieAw [ Gyry—Gyir, Gyr ky [ auqrI—fyrw pweI bYTI hY [ Avr—hornW ƒ [ n sIJY—kwmXwb nhIN huMdw [ khI—ikqy BI, khIN [3[

bwmx—hy bRwhmx! hovI—hovy [ Coif—C`f ky [4[

ArQ:- hy BweI! ieho ijhy bRwhmxW ƒ (mwieAw dy moh ivc) fu`by hoey jwxo jyhVy indosy bMidAW ƒ BI nukswn ApVwn dIAW socW socdy rihMdy hn (aucI jwiq dw hoxw, jW vyd SwsqR pVHy hoxw BI auhnW dy Awqmk jIvn ƒ Zrk hoxoN nhIN bcw skdw, jy auh dUijAW dw burw q`kdy rihMdy hn) [1[rhwau[

(hy BweI! vyKo Ajyhy bRwhmxW dw hwl! jjmwn qW) auhnW ƒ dwn dy ky auhnW dI pUjw-mwnqw krdy hn, pr auh bRwhmx lYNdy dyNdy BI (sB kuJ hwsl krdy hoey BI) sdw mu`kry rihMdy hn (kdy Awpxy jjmwnW dw DMnvwd qk nhIN krdy [ sgoN dwn lY ky BI iehI zwhr krdy hn ik AsI jjmwnW dw prlok svwr rhy hW) [ pr, hy bRwhmx! (ieh cyqw r`K) ijs pRBU-dr qy (Awi^r) qUM phuMcxw hY aus dr qy qUM hI (AwpxIAW iehnW krqUqW dy kwrn) pCuqwvyNgw [1[

hy BweI! auN\ qW ieh bRwhmx Awpxy Awp ƒ vyd Awidk Drm-pusqkW dy igAwqw zwhr krdy hn, pr iehnW dy mn ivc loB (TwTW mwr irhw hY, ieh loB nwl) hlky hoey iPrdy hn [ Awpxy Awp ƒ ivdvwn zwhr krdy hoey BI ieh (dUijAW dI) inMdw krdy iPrdy hn, Awpxy isr auqy inMdw dw Bwr cu`kI iPrdy hn [

(hy BweI!) mwieAw (dy moh) dy h`QoN Awpxy Awqmk jIvn dI rwis-pUMjI lutw bYTw ieh bRwhmx prmwqmw ƒ cyqy nhIN krdw (ies pwsy) iDAwn nhIN dyNdw [ mwieAw dI Btkxw dy kwrn kurwhy ipAw hoieAw bRwhmx keI pwsIN ^uAwr huMdw iPrdw hY [2[

(hy BweI!) Ajyhy bRwhmxW dy Awpxy AMdr qW mwieAw Gyr ky fyrw pweI bYTI hY pr bwhr (lokW ƒ piqAwaux vwsqy, Awpxy Awp ƒ lokW dw Dwrimk AwgU zwhr krn vwsqy) keI (Dwrimk) ByK krdy hn [

(hy BweI! jyhVw bRwhmx) hornW ƒ qW (Drm dw) aupdys krdw hY, pr Awp (aus Drm ƒ) nhIN smJdw, Ajyhw bRwhmx (lok prlok) ikqy BI kwmXwb nhIN huMdw [3[

hy nwnk! (Ajyhy bRwhmx ƒ AwK—) hy mUrK bRwhmx! prmwqmw ƒ (Awpxy ihrdy ivc) Xwd kirAw kr, auh prmwqmw (qyry swry kMm) vyKdw (qyrIAW swrIAW g`lW) suxdw (sdw) qyry nwl rihMdw hY [ jy qyry Bwg jwgx qW (AwpxI au~cI jwiq qy iv`dvqw dw) mwx C`f ky gurU dI srn pau [4[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh