ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 371

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਤਾ ਕਰਉ ਸੋ ਪਕਨਿ ਨ ਦੇਈ ॥ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਖਲੋਈ ॥ ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਨਿ ਨ ਦੇਈ ਵਖਿ ਵਖਿ ਭਰਮਾਵੈ ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਕਿ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ ॥ ਜਤਨ ਕਰਉ ਉਰਝਾਇ ਪਰੇਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਰਿ ॥ ਨਉ ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭਿ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ॥ ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨ ਛੋਡੈ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ ॥ ਪੜਿ ਥਾਕੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ ॥੨॥ ਜਹ ਬੈਸਉ ਤਹ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ ॥ ਸਗਲ ਭਵਨ ਮਹਿ ਸਬਲ ਪ੍ਰਵੇਸੈ ॥ ਹੋਛੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਈ ॥ ਕਹੁ ਮੀਤਾ ਹਉ ਕੈ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥੩॥ ਸੁਣਿ ਉਪਦੇਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੋਹਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਨੰਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਚਿੰਤਾ ॥੪॥ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕਿ ਹਮਾਰੀ ॥ ਇਹ ਆਮਰਿ ਹਮ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 371}

pdArQ:- mqw—slwh, &Yslw [ sIl—im`Tw suBwau [ sMjm—ivkwrW vloN bcx dw jqn [ inkit—nyVy [ igRih—ihrdy-Gr ivc [1[

nwieik—mwilkw [ krau—mYN krdw hW [ aurJwie pryvY—hor aulJxW ivc pw dyNdI hY [1[rhwau[

Awmir—Awilm, kwirMdI [ Qnµqr—Qwn AMqr, hor hor QW [ qit—ndI dy kMFy auqy [ qIriQ—qIrQ auqy [2[

jh—ijQy [ bYsau—mYN bYTdw hW [ sbl—bl vwlI [ pRvysY—jw vVdI hY [ hoCI—kmzor [ kY pih—iks dy pws? [3[

guir—gurU ny [ moih—mYƒ [ idRVwieAw—p`kw krwieAw [ Gir—Gr ivc [ AicMqw—icMqw-rihq [4[

drbwrI—hzUrI ivc rihx vwlw [ hm—mYƒ [ Awmir—syivkw [ rhwau dUjw [

ArQ:- (ieh mwieAw myry) ihrdy-Gr dI mwlk bx bYTI hY, mYƒ Gr dw vsybw dyNdI hI nhIN (mYƒ Awqmk Afolqw nhIN imlx dyNdI) [ jy mYN (Awqmk Afolqw leI) jqn krdw hW, qW sgoN vDIk aulJxW pw dyNdI hY [1[rhwau[

(Awqmk Afolqw vwsqy) mYN jyhVI BI slwh krdw hW aus ƒ (ieh mwieAw) isry nhIN cVHn dyNdI, im`Ty suBwau Aqy sMjm dy ieh hr vyly nyVy (rwKI bx ky) KloqI rihMdI hY (ies vwsqy mYN nwh sIl hwsl kr skdw hW, nwh sMjm) [ (ieh mwieAw) AnykW vys krdI hY AnykW rUp ivKWdI hY, ihrdy-Gr ivc ieh mYƒ itkx nhIN dyNdI, keI qrIikAW nwl BtkWdI iPrdI hY [1[

(ieh mwieAw) Dur drgwh qoN qW syvkw bxw ky ByjI hoeI (jgq ivc) AweI hY, (pr ieQy Aw ky ies ny) nO KMfW vwlI swrI DrqI ij`q leI hY, swry hI QW ij`q ley hn, ndIAW dy kMFy auqy hryk qIrQ auqy bYTy jog-swDn krn vwly qy sMinAws Dwrn vwly BI (ies mwieAw ny) nhIN C`fy [ isMimRqIAW pVH pVH ky, qy vydW dy (pwTW dy) AiBAws kr kr ky pMifq lok BI (ies dy swhmxy) hwr gey hn [1[

mYN ijQy BI (jw ky) bYTdw hW (ieh mwieAw) myry nwl hI Aw bYTdI hY, ieh bVy bl vwlI hY, swry hI BvnW ivc jw phuMcdI hY, iksy kmzor dI srn ipAW ieh mYQoN pry nhIN htdI [ so, hy im`qr! d`s, (ies mwieAw qoN KihVw Cufwx leI) mYN iks dy jwvW [3[

(sqsMgI im`qr pwsoN) aupdyS sux ky mYN gurU dy pws AwieAw, gurU ny prmwqmw dw nwm-mMqR mYƒ (myry ihrdy ivc) p`kw kr ky dy id`qw [ (aus nwm-mMqR dI brkiq nwl) byAMq prmwqmw dy gux gw gw ky mYN hux Awpxy ihrdy ivc Aw v`isAw hW [ hy nwnk! (AwK—hux mYƒ) prmwqmw iml ipAw hY, qy mYN (mwieAw dy h`ilAW vloN) by-i&kr ho igAw hW [4[

(hux ieh ihrdw-Gr) myrw Awpxw Gr bx igAw hY (ieh mwieAw) mwlkw BI myrI (dwsI) bx geI hY, gurU ny ies ƒ myrI syvkw bxw id`qw hY qy mYƒ pRBU dI hzUrI ivc rihx vwlw bxw id`qw hY [1[ rhwau dUjw [4[4[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜਿ ਪਤ੍ਰੀ ਚਲਾਵਉ ॥ ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੁਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁਚਾਵਉ ॥ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛੁ ਕਰਉ ਉਪਾਇਆ ॥ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਛੋਡਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥੧॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਜਾਇਆ ॥ ਦੁਸਮਨ ਦੂਤ ਮੁਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਦੀਆ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦੇਸੁ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥੨॥ ਤੁਧਨੋ ਛੋਡਿ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈਂ ਧਰਿ ॥ ਆਨ ਨ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰਿ ॥ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣਿ ॥ ਸਾਕਤੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਬੇਬਾਣਿ ॥੩॥ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜਹ ਕਹ ਰਾਖਿ ਲੈਹਿ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 371}

not:- is`K-ieiqhws d`sdw hY ik doKI sulhI ^w vwlI blw tlx qy siqgurU jI ny ieh Sbd aucwirAw sI [

pdArQ:- mqw—slwh [ ij—ik [ pqRI—ic`TI [ clwvau—mYN ByjW, clwvaUN [ duie—do [ phucwvau—phucwvauN, mYN ApVwvW [ krau—mYN krW [ aupwieAw—aupwau [ pRB—hy pRBU! quhI—qYƒ hI [1[

AicMq—insicMqqw [ shjwieAw—shj, Awqmk Afolqw [ dUq—vYrI [1[rhwau[

siqguir—gurU ny [ mo kau—mYƒ [ kau—ƒ [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ krI—krIN, mYN krdw hW [ qwxu—bl [ dIbwxu—Awsrw [2[

no—ƒ [ kYN Dir—kyhVy pwsy? Awn—hor [ bIAw—dUjw [ smsir—brwbr [ kwix—muQwjI [ swkqu—r`b nwloN tu`tw hoieAw [ bybwix—jMgl ivc [3[

jh kh—ijQy ikQy, hr QW [ gil—gl nwl [ lwie—lw ky [ pRiB—pRBU ny [ pYj—ie`zq [ vwDweI—vDI hoeI AvsQw, cVHdI klw, Awqmk qwkq [ vjI—v`j peI, zor ivc Aw geI [4[

ArQ:- (prmwqmw dw Awsrw ilAW) bVw Awqmk Awnµd imldw hY, insicMqqw ho jWdI hY, Awqmk Afolqw pYdw ho jWdI hY, swry vYrI duSmn mu`k jWdy hn (koeI duSmn nhIN jwpdw, koeI vYrI nhIN jwpdw), (ies qrHW) AMqr Awqmy suK imldw hY [1[rhwau[

pihlW mYƒ slwh id`qI geI ik (vYrI bx ky Aw rhy ƒ) ic`TI ilK ByjW, iPr slwh imlI ik mYN (aus pws) do mnu`K ApVwvW, qIjI slwh imlI ik mYN koeI n koeI aupwau zrUr krW, pr hy pRBU! hor swry jqn C`f ky mYN isr& qYƒ hI ismirAw [1[

siqgurU ny mYƒ is`iKAw id`qI ik ieh ijMd qy ieh srIr sB kuJ prmwqmw dy rihx leI QW hY [ (ies vwsqy) mYN jo kuJ BI krdw hW qyrw shwrw lY ky krdw hW, qUM hI myrI Et hYN qUM hI Awsrw hYN [2[

hy pRBU! qYƒ C`f ky hor jweIey BI ikhVy pwsy? (ikauNik) qyry brwbr dw dUjw koeI hY hI nhIN (ijs ƒ inScw hovy aus) qyry syvk ƒ hor iks dI muQwjI ho skdI hY? (pr hy pRBU!) qYQoN tu`tw hoieAw mnu`K kurwhy pY ky (mwno) aujwV ivc Btkdw iPrdw hY [3[

hy pRBU! qUM kyfw v`fw hYN ieh g`l mYQoN ibAwn nhIN kIqI jw skdI, qUM hr QW (mYƒ Awpxy) gl nwl lw ky bcw lYNdw hYN [ hy dws nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN qyrI srn hI ipAw rihMdw hW [

(hy BweI!) pRBU ny myrI ie`zq r`K leI hY (musIbqW dy vyly BI aus dI myhr nwl) myry AMdr cVHdI klw pRbl rihMdI hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh