ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 370

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਖਾਇਆ ॥ ਜਿਨਿ ਸੁਖਿ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਿ ਬਿਬਾਦੇ ॥ ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥ ਐਸਾ ਦੇਖਿ ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਬਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਧ੍ਰੋਹਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੈ ॥ ਇਕਿ ਸੰਚਹਿ ਗਿਰਹੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥ ਇਕਿ ਸਤੀ ਕਹਾਵਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਬਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥ ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਲਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭਿ ਸਬਾਏ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸੁ ॥ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥੁ ॥੩॥ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਸਿ ॥ ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਹਿ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 370}

pdArQ:- KwieAw—KwDw jWdw hY [ suiK—suK nwl, Awdr nwl [ dyiK—vyK ky [ ibbwdy—JgVdy hn [ hm vsgiq—swfy v`s ivc [ prswdy—prswid, ikrpw nwl [1[

ibmoihq—msq [ swiDk—swDnw krn vwly [ sur—dyvqy [ isD—swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swDU—gurU [ siB—swry [ DRohin—TgxI (mwieAw) ny [ DRohy—T`g ley [1[rhwau[

ieik— {l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ kwim—kwm-vwsnw dI rwhIN [ ivAwpY—kwbU kr lYNdI hY [ sMcih—iek`TI krdy hn [ AwpY—AwpxI [ sqI—dwnI [ klpwvY—du`KI krdI hY [ pwvY—pYrIN [2[

Bulwey—kurwhy pw id`qy [ loiB—loB ivc [ sbwey—swry [ Awkwsu—(Bwv), AwkwS-vwsI, dyvqy [3[

dwis—dwsI [ kr—h`Q [ kmwvw—kmwvW [4[

ArQ:- swDn krn vwly jogI, swDnW ivc pu`gy hoey jogI, dyvqy, mnu`K—ieh swry (mwieAw ƒ) vyK ky bhuq msq ho jWdy hn [ gurU qoN ibnw hor ieh swry TgxI (mwieAw) dy h`QIN T`gy jWdy hn [1[rhwau[

ijs mnu`K ny (ies mwieAw nwl) ipAwr pwieAw, auhI prq ky KwDw igAw (mwieAw ny ausy ƒ hI Kw ilAw) [ ijs ny (ies ƒ) Awdr dy ky Awpxy kol ibTwieAw aus ƒ (ies mwieAw ny) bVw fr ivKwilAw [ Brw im`qr prvwr (dy jIv, swry hI ies mwieAw ƒ) vyK ky (Awpo ivc) lV pYNdy hn [ gurU dI ikrpw nwl ieh swfy v`s ivc Aw geI hY [1[

AnykW bMdy iqAwgI bx ky qury iPrdy hn (pr) auhnW ƒ (ieh mwieAw) kwm-vwSnw dI Skl ivc Aw dbWdI hY [ AnykW bMdy (Awpxy Awp ƒ) dwnI AKvWdy hn, auhnW ƒ (BI) ieh bhuq duKI krdI hY [ siqgurU dy crnI lgx kr ky swƒ prmwqmw ny (ies mwieAw dy pMjy qoN) bcw ilAw hY [2[

qp kr rhy qpsÍIAW ƒ (ies mwieAw ny) kurwhy pw id`qw hY [ swry ivdvwn pMifq lok loB ivc Ps ky (mwieAw dI h`QIN) T`gy gey [ swry qRY-guxI jIv T`gy jw rhy hn, dyvqy BI T`gy jw rhy hn [ swƒ qW gurU ny Awpxw h`Q dy ky (ies pwsoN) bcw ilAw hY [3[

hy dws nwnk! (AwK—) jyhVw mnu`K prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdw hY (ieh mwieAw) aus  dI dwsI bx ky kwr krdI hY, aus dy A`gy (dovyN) h`Q joVdI hY aus dI syvw krdI hY, aus A`gy bynqI krdI hY (qy AwKdI hY—) mYN auhI kwr krWgI jyhVI qUM AwKyN, mYN aus mnu`K dy nyVy nhIN FukWgI (mYN aus mnu`K auqy Awpxw dbwau nhIN pwvWgI) ijhVw gurU dI srn pYNdw hY [4[1[

not:- AMk 1 d`sdw hY ik mhlw 5 dw ieh pihlw Sbd hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਸੂ ਤੇ ਪਿਰਿ ਕੀਨੀ ਵਾਖਿ ॥ ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੁਈ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪਿ ॥ ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ॥ ਪਿਰਿ ਰਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਿ ॥੧॥ ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗਿ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ॥ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥ ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬਾਧਿਆ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜਿਆ ॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ ॥੩॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 370}

pdArQ:- ssU qy—s`s qoN {l&z ‘ssu’ u AMq hY, pr iesqRI ilMg hY [ sMsik®q l&z hY Ôvœu [ sMbMDk dy kwrn   u  dy QW  U ho jWdw hY; ijvyN, ‘Kwk’ qoN ‘KwkU’, ‘ijMdu’ qoN ‘ijMdU’} ssu—AigAwnqw [ ipir—ipr ny [ vwiK—v`K [ dyr ijTwxI—idrwxI ijTwxI; Awsw iqRSnw [ ijTyrw—Drm-rwj [ kwix—DONs [ sujwix—sujwn ny [1[

durjn—BYVy bMdy, mMdy Bwv [ sMGwry—mwr ley hn [ siqguir—gurU ny [1[rhwau[

pRQmY—pihlW [ logw rIiq—lok lwj, jgq-cwl, lokwcwrI rsmW [ smwny—ieko ijhy [ qurIAw—cOQw pd ijQy mwieAw dy gux poh nhIN skdy [ swD—gurU [2[

shj—Awqmk Afolqw [ bwiDAw—bMinHAw, bxwieAw [ joiq srUp—auh ijs dI hsqI nUr hI nUr hY [ Anwhdu— {Anhq} ibnw vjwey, iek-rs, auh rwg jo swj ƒ vjwx qoN ibnw pYdw ho irhw hovy [ vIcwir—ivcwr ky [ Dn—DMn, BwgW vwlI [ nwir—iesqRI [ sohwgix—suhwg vwlI [3[

bRhm bIcwru—prmwqmw dy guxW dw ivcwr [4[

ArQ:- hy loko! suxo, (gurU dI ikrpw nwl) mYN prmwqmw dy ipAwr dw Awnµd mwixAw hY, gurU ny mYƒ prmwqmw dy nwm dI dwiq id`qI hY (aus dI brkiq nwl) mYN BYVy Bwv mwr ley hn (kwmwidk) vYrI mukw ley hn [1[

(gurU dI ikrpw nwl mYƒ pRBU-pqI imilAw) pqI ny mYƒ (AwigAwnqw-) s`s qoN v`K kr ilAw hY, myrI idrwxI ijTwxI (Awsw iqRSnw, ies) du`K klyS nwl mr geI hY (ik mYƒ pqI iml ipAw hY) [ (myry auqy) jyT (Drm-rwj) dI BI DONs nhIN rhI [ suc`jy isAwxy pqI ny mYƒ (iehnW sBnW qoN) bcw ilAw hY [1[

(jdoN gurU dI ikrpw nwl mYƒ pRBU-pqI imilAw, qW sB qoN) pihlW mYN haumY ƒ ipAwrnw C`f id`qw, iPr mYN lokwcwrI rsmW C`fIAW, iPr mYN mwieAw dy iqMny gux C`f ky vYrI qy im`qr ieko ijhy (im`qr hI) smJ ley [ gurU ƒ iml ky mYN aus gux nwl sWJ pw leI jyhVw (mwieAw dy iqMnW guxW qoN auqWh) cOQy Awqmk drjy qy ApVWdw hY [2[

(jogI guPw ivc bYT ky Awsx lWdw hY [ jdoN gurU dI ikrpw nwl mYƒ pRBU-pqI imilAw qW mYN) Awqmk Afolqw (dI) guPw ivc Awpxw Awsx jmw ilAw [ myry AMdr inry nUr hI nUr-rUp prmwqmw dy imlwp dw iek-rs vwjw v`jx l`g ipAw [ gurU dy Sbd ivcwr ivcwr ky myry AMdr v`fw Awqmk Awnµd pYdw ho irhw hY [ (hy loko!) DMn hY auh (jIv-) iesqRI, BwgW vwlI hY auh (jIv-) iesqRI jyhVI (pRBU-) pqI dy ipAwr-rMg nwl rMgI geI hY [3[

(hy BweI!) dws nwnk prmwqmw dy guxW dw ivcwr hI aucwrdw rihMdw hY [ jyhVw BI mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh suxdw hY qy aus Anuswr Awpxw jIvn au~cw krdw hY auh (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY, auh (muV muV) nwh jMmdw hY nwh mrdw hY auh (jgq ivc muV muV) nwh AwauNdw hY nwh (ieQoN muV muV) jWdw hY, auh sdw prmwqmw dI Xwd ivc lIn rihMdw hY [4[2[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥ ਰੂਪਿ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰਿ ॥ ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਸੈ ਸੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜੰਤਾ ॥੧॥ ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਣਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹਮ ਪਾਈ ॥ ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਪਰਥਾਇ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਚਰੁ ਵਸੀ ਪਿਤਾ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥ ਤਿਚਰੁ ਕੰਤੁ ਬਹੁ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸਿ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਆਣੀ ਘਰ ਮਹਿ ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਬਤੀਹ ਸੁਲਖਣੀ ਸਚੁ ਸੰਤਤਿ ਪੂਤ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥ ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਰ ਜੇਠਾਨੀ ॥੩॥ ਸਭ ਪਰਵਾਰੈ ਮਾਹਿ ਸਰੇਸਟ ॥ ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸਟ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 370-371}

pdArQ:- inj—AwpxI, Awpxy Awp dI, Awqmw dy kMm Awaux vwlI [ sIl—im`Tw suBwau [ nwir—iesqRI [ rUip—rUp ivc [ AnUp—aupmw-rihq, byimswl [ Awcwir—Awcwr ivc, Awcrn ivc [ ijqu—ijs ivc [ igRih—ihrdy-Gr ivc [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[

sukrxI—sRySt krxI [ kwmix—iesqRI [ imil—iml ky [ jij—j`g ivc [ kwij—ivAwh ivc [ prQwie—hr QW [1[rhwau[

ijcru—ijqnw icr [ ipqw—(Bwv) gurU [ kMqu—jIv [ iPrY audwis—Btkdw iPrdw hY [ sqpurKu—Akwl-purK, prmwqmw [ guir—gurU ny [ AwxI—ilAw id`qI [2[

bqIh sulKxI—(l`jw, inmrqw, dieAw, ipAwr Awidk) b`qI cMgy l`CxW vwlI [ scu—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dw nwm [ sMqiq—sMqwn [ suGV—suc`jI [ srUp—suMdr [ ieC mn kMq—kMq dy mn dI ie`Cw [ sMqoKI—sMqoK dyNdI hY [ dyr ijTwxI—idrwxI ijTwxI [ (Awsw-iqRSnw) ƒ [3[

sryst—au~qm [ mqI— {l&z ‘miq’ qoN bhu-vcn} m`qW [ dyvI—dyx vwlI [ dyvr jyst—idaurW jyTW (igAwn-ieMidRAW) ƒ [ suiK—suK ivc [ ivhwie—bIqdI hY [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU ƒ iml ky mYN sRySt krxI (-rUp) iesqRI hwsl kIqI hY jyhVI ivAwh SwdIAW ivc hr QW sohxI l`gdI hY [1[rhwau[

Awqmw dy kMm Awaux vwlI (prmwqmw dI) BgqI (mwno) im`Ty suBwv vwlI iesqRI hY (jo) rUp ivc byimswl hY (jo) Awcrx ivc mukMml hY [ ijs (ihrdy-) Gr ivc (ieh iesqRI) v`sdI hY auh Gr soBw vwlw bx jWdw hY, pr iksy ivrly jIv ny gurU dI srn pY ky (ieh iesqRI) pRwpq kIqI hY [1[

(ieh BgqI-rUp iesqRI) ijqnw icr gurU dy pws hI rihMdI hY auqnw icr jIv bhuq Btkdw iPrdw hY [ jdoN (gurU dI rwhIN jIv ny) syvw kr ky prmwqmw ƒ pRsMn kIqw, qdoN gurU ny (ies dy ihrdy-) Gr ivc ilAw ibTweI qy ies ny swry suK Awnµd pRwpq kr ley [2[

(ieh BgqI-rUp iesqRI dieAw, inmRqw, l`jw Awidk) b`qI sohxy l`CxW vwlI hY, sdw-iQr prmwqmw dw nwm ies dI sMqwn hY, pu`qr hn, (ieh iesqRI) AwigAw ivc qurn vwlI hY, suc`jI hY, sohxy rUp vwlI hY [ jIv-kMq Ksm dI (hryk) ie`Cw ieh pUrI krdI hY, idrwxI ijTwxI (Awsw iqRSnw) ƒ ieh hr qrHW sMqoK dyNdI hY (SWq krdI hY) [3[

(im`Tw bol, inmRqw, syvw, dwn, dieAw) swry (Awqmk) prvwr ivc (BgqI) sB qoN au~qm hY, swry idaurW jyTW (igAwn-ieMidRAW) ƒ m`qW dyx vwlI hY (cMgy rwhy pwx vwlI hY) [ hy dws nwnk! (AwK—) auh ihrdw-Gr BwgW vwlw hY, ijs Gr ivc (ieh BgqI-iesqRI) Aw drSn dyNdI hY, (ijs mnu`K dy ihrdy ivc prgt huMdI hY aus dI aumr) suK Awnµd ivc bIqdI hY [4[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh