ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 369

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕੇ ਕਾਫੀਮਹਲਾ ੪ ॥ ਆਇਆ ਮਰਣੁ ਧੁਰਾਹੁ ਹਉਮੈ ਰੋਈਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਈਐ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ਚਲਣੁ ਜਾਣਿਆ ॥ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੇ ਡੇਹ ਸਿ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥ ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ ਕਲ੍ਹ੍ਹਿ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥੨॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਜਗਿ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਾਰਿਆ ॥੩॥ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧੨॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 369}

not:- Awsw Gru 8 ky kwPI—l&z ‘ky’ puilMg hY [ jy l&z ‘kwPI’ ‘kw&IAW’ vwsqy huMdw qW ‘ky’ dy QW ‘kIAW’ huMdw [ so, ‘kwPI’ rwg dw nwm hY [ Awsw Gr ATvyN dy do Sbd rwg kwPI nwl imlw ky gwey jwx vwly [

pdArQ:- Durwhu—Dur drgwh qoN [ mrxu—mOq, mrxw [ roeIAY—roeIdw hY [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ AsiQru—Afol-ic`q [1[

gur pUry—pUry gurU dI rwhIN [ lwhw—lwB [ swru—sRySt [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [1[rhwau[

pUrib—pihly jnm ivc [ fyh—idn [ is—auh idn [ mwieAw—hy mW! ik—jW [2[

jUAY—jUey ivc [ jig—jg ivc [3[

jIvix mrix—jIvn ivc BI qy mrn ivc BI [ scy—sdw-iQr pRBU dw rUp [ sic—sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc [4[

ArQ:- ijnHW mnu`KW ny pUry gurU dI rwhIN jwx ilAw ik jgq qoN Awi^r cly jwxw hY auhnW ny SwbwSy K`tI, auhnW ny prmwqmw dw nwm (-rUp) sRySt lwB K`t ilAw, auh gurU dy Sbd dI rwhIN (prmwqmw dy nwm ivc) lIn hoey rhy [1[rhwau[

(hy BweI!) Dur drgwh qoN hI (hryk jIv vwsqy) mOq (dw prvwnw) AwieAw hoieAw hY (Dur qoN hI ieh rzw hY ik jyhVw jMimAw hY aus ny mrnw BI zrUr hY) haumY dy kwrn hI (iksy dy mrn qy) roeIdw hY [ gurU dI rwhIN prmwqmw dw nwm ismr ky Afol-ic`q ho jweIdw hY (mOq Awaux qy folxoN ht jweIdw hY) [1[

hy mW! pUrbly jnm ivc (DuroN) ilKy Anuswr (ijnHW ƒ izMdgI dy) idn imldy hn auh jgq ivc Aw jWdy hn (jMm pYNdy hn, iesy qrHW hI) DuroN ieh &urmwn BI hY ik ieQoN A`j Blk qur BI jwxw hY [2[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny (jgq ivc Aw ky) prmwqmw dw nwm Bulw id`qw auhnW dw mnu`Kw jnm ivArQ clw igAw [ auhnW ny jgq ivc (Aw ky) jUey dI Kyf hI KyfI (qy ies Kyf ivc) Awpxw mn (ivkwrW dI h`QIN) hwr id`qw [3[

ijnHW mnu`KW ƒ gurU iml ipAw auhnW ny (swry) jIvn ivc (BI) Awqmk Awnµd mwixAw, qy mrn ivc BI (mrn vyly BI) suK hI pRqIq kIqw, (ikauNik) hy nwnk! auh mnu`K sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc hI sdw lIn rhy Aqy sdw-iQr pRBU dw rUp bxy rhy (sdw-iQr pRBU nwl iek-iek hoey rhy) [4[12[64[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥ ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਅਨੇਕ ਮਨਮੁਖਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ ਹਉਮੈ ਗਰਬੈ ਗਰਬੁ ਆਪਿ ਖੁਆਈਐ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਖੁਆਈਐ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧੩॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 369}

pdArQ:- pdwrQu—kImqI vsq [ pwie—pRwpq kr ky [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ buiJ—smJ ky, kdr smJ ky [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [1[

Duir—DuroN pRBU dy hukm nwl [ iqnI—auhnW ny hI [ dir scY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [ sicAwr—sur^rU [ mhil—pRBU dI hzUrI ivc [1[rhwau[

AMqir—(sB dy) AMdr [ inDwnu—^zwnw [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ Anidnu—hr roz {Anuidnwz} [ gweIAY—AwE gwvIey [2[

vsqu—nwm-pdwrQ [ Anyk—AnykW gux [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy quirAW [ grbY—grbdw hY, AhMkwr krdw hY [ grbu—AhMkwr [ KuAweIAY—KuMiJAw iPrdw hY [3[

nwnk—hy nwnk! Awpy—Awp hI [ min—mn ivc [ prgwsu—(shI jIvn dw) cwnx [4[

ArQ:- (hy BweI!) auhnW mnu`KW ny hI prmwqmw dy nwm ismrn dw kmweI kIqI hY ijnHW dy m`Qy au~qy Dur drgwh qoN ieh kmweI krn dw lyK iliKAw hoieAw hY (ijnHW dy AMdr ismrn krn dy sMskwr mOjUd hn) [ auh mnu`K sdw-iQr rihx vwly pRBU dy dr qy sur^rU huMdy hn auhnW ƒ prmwqmw dI hzUrI ivc s`idAw jWdw hY (Awdr imldw hY) [1[rhwau [

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny kImqI mnu`Kw jnm hwsl kr ky prmwqmw dw nwm ismirAw, gurU dI ikrpw nwl (auh mnu`Kw jnm dI kdr) smJ ky sdw-iQr pRBU ivc lIn ho gey [1[

(hy BweI!) nwm-^zwnw hryk mnu`K dy AMdr mOjUd hY, pr ieh l`Bdw hY gurU dI srn ipAW [ (ies vwsqy) hr roz prmwqmw dw nwm ismr ky (Awau, gurU dI rwhIN) prmwqmw dy gux gWdy rhIey [2[

(hy BweI!) nwm-pdwrQ hryk dy AMdr hY (prmwqmw vwly) AnykW (gux) hryk dy AMdr hn, pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw kuJ BI nhIN l`Bdw [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K AwpxI haumY dy kwrn (AwpxI sUJ-bUJ dw hI) AhMkwr krdw rihMdw hY, (qy ies qrHW) Awp hI (prmwqmw qoN) ivCuiVAw rihMdw hY [3[

hy nwnk! mnmuK mnu`K sdw Awp hI (AwpxI hI mnmuKqw dy kwrn) prmwqmw qoN iv`CuiVAw rihMdw hY [ gurU dI miq qy quirAW mn ivc cwnx ho jWdw hY, qy sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw iml pYNdw hY [4[13[64[

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮਰੈ ਸ੍ਰਵਣੁ ਸਿਮਰਨੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ॥ ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰਵਰ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਜਨੁ ਕਿਉ ਰਹੈ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ॥੧॥ ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਿਦ ਧਾਰਿ ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 369}

not—Gru 16 ky 2—solHvyN Gr dy do Sbd [ suDMg—su`D surW vwlI [

pdArQ:- hau—mYN [ Anidnu—hr roz [ krau—krdw hW, krauN [ siqguir—siqgurU ny [ mo kau—mYƒ [ rih n skau—mYN rih nhIN skdw [1[rhwau[

hmrY—myry pws [ sRvxu—suxn [1[

ikn hUM—iksy ny [ dUjw Bwau—pRBU qoN ibnw koeI hor ipAwr [ ird—ihrdy ivc [ Dwir—Dwr ky [ Apmwn—AiBmwn, AhMkwr [ inrbwx pd—vwSnw-rihq AvsQw [2[

ArQ:- (hy BweI! jdoN dI) gurU ny mYƒ prmwqmw dy nwm dI d`s pweI hY (qdoN qoN) mYN prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw iek GVI pl BI nhIN rih skdw [ mYN hr vyly prmwqmw dw nwm jpdw hW, mYN hr vyly prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hW [1[rhwau[

(hy BweI!) myry pws prmwqmw dI is&iq-swlwh suxnI qy prmwqmw dw nwm jpxw hI (rws-pUMjI) hY, prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw mYN iek pl BI nhIN rih skdw [ ijvyN hMs srovr qoN ibnw nhIN rih skdw iqvyN prmwqmw dw Bgq prmwqmw dI syvw-BgqI qoN ibnw nhIN rih skdw [1[

(hy BweI!) iksy mnu`K ny mwieAw dw ipAwr ihrdy ivc itkw ky mwieAw nwl pRIq joVI hoeI hY, iksy ny moh qy AhMkwr nwl pRIq joVI hoeI hY, pr hy nwnk! prmwqmw dy BgqW ny prmwqmw nwl pRIq lweI hoeI hY [ auh sdw vwSnw-rihq AvsQw mwxdy hn, auh sdw hir-Bgvwn ƒ ismrdy rihMdy hn [2[14[66[

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਕਰਹਲੁ ਬੇਲਿ ਰੀਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਕਤੁ ਭਇਓ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਜੈਸੇ ਅਲਿ ਕਮਲਾ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਿ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਹਰਿ ਗੁਸਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਹੈ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 369-370}

pdArQ:- mweI—hy mW [ rI mweI—hy mW! krhlu—aUNT, aUNT dw b`cw [ rIJweI—rIJdw hY, ^uS huMdw hY [1[rhwau[

bYrwg—vYrwgvwn [ ibrkqu—audws, auprwm [ kY qweI—dI ^wqr [ Ail—BOrw [ kmlw—kml, kOl-Pu`l [ moih—mYQoN [1[

jgdIsur—hy jgq dy eISÍr! moih srDw—myrI srDw, myrI kwmnw [ pUir—pUrI kr [ gusweI—hy gusweIN! hy DrqI dy Ksm! kY min—dy mn ivc [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ idKweI—ivKwl [2[

ArQ:- hy mW! mYƒ d`s ipAwrw rwm (ikQy hY, aus ƒ vyK ky myrw mn ieauN ^uS huMdw hY) ijvyN aUNT dw b`cw vylW vyK vyK ky ^uS huMdw hY [ mYN aus hrI (dy drsn) qoN ibnw iek iKn BI, iek pl BI (suKI) nhIN rih skdw [1[rhwau[

(hy mW!) im`qr pRBU dy drsn dI ^wqr myrw mn auqwvlw ho irhw hY, myrw mn (dunIAw vloN) auprwm hoieAw ipAw hY [ ijvyN BOrw kOl-Pu`l qoN ibnw nhIN rih skdw, iqvyN mYQoN BI prmwqmw (dy drsn) qoN ibnw irhw nhIN jw skdw [1[

hy jgq dy mwlk! hy ipAwry! hy hrI! hy DrqI dy Ksm! mYƒ AwpxI srn ivc r`K, myrI ieh qWG pUrI kr [ (jdoN qyrw drsn huMdw hY jdoN qyry) dws nwnk dy mn ivc cwau pYdw ho jWdw hY, hy hrI! (mYƒ nwnk ƒ) A`K Jmkx ijqny smy vwsqy hI Awpxw drsn dyh [2[39[13[15[67[

not:

Sbd mhlw 1 — 39
Sbd mhlw 3—  13
Sbd mhlw 4 — 15
 . . . . . . . .  ——
 . . . . .joV . . 67

Awsw rwg dy SurU ivc ilKy hoey ‘so dru’ Aqy ‘so purKu’ ies igxqI ivc Swml nhIN hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh