ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 368

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਕੇ ੩ ॥ ਹਥਿ ਕਰਿ ਤੰਤੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਨ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਬੋਲਹੁ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੇਨ ॥੧॥ ਜੋਗੀ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਾਵਹਿ ਰਾਗ ਭਾਤਿ ਬਹੁ ਬੋਲਹਿ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ ਜੋਵਹਿ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕਉ ਬਸੁਧਾ ਉਠਿ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰਿ ਬੇਲ ॥੨॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਰਮ ਹਰਿ ਬੋਵਹੁ ਹਰਿ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤੁ ॥ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਬੈਲੁ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿੰਚਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਤੁ ॥੩॥ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਜੋ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਤਿਤੁ ਚੇਲ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਿ ਲਾਵਹੁ ਮਨੂਆ ਪੇਲ ॥੪॥੯॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 368}

pdArQ:- Gru 6 ky 3—Gr CyvyN dy iqMn Sbd (nµ: 9, 10 Aqy 11) [

hiQ—h`Q ivc [ kir—kr ky, (ikMgurI) PV ky [ qMqu—qwr [ QoQr—^wlI, ivArQ, by-Asr [ byn—bIxw, ikMgurI [ jogI—hy jogI! rMig—rMg ivc [ Byn—iB`j jwey [1[

mqI—miq, Akl [ eyko—ie`k hI, Awp hI [ vrqY—mOjUd rihMdw hY [ hm—swfI [ Awdysu—nmskwr [1[rhwau[

gwvih—gWdy hn [ Bwiq bhu—keI qrIikAW nwl [ Kyl—KyfW [ jovih—joNdy hn [ kUp—KUh [ isMcn kau—isMjx vwsqy [ bsuDw—DrqI [ auiT—au~T ky [2[

kwieAw—srIr [ krm hir—hir-nwm-ismrn dy kMm [ bovhu—bIjo [ jwmY—jMmdw hY, au~gdw hY [ AsiQru—Afol, itikAw hoieAw [ jyqu—ijqu, ijs mn-bYl dI rwhIN [3[

jMgm—jogIAW dw iek i&rkw [ ieh kMnW ivc ip`ql dy Pu`l pWdy hn [ isr auqy mor dy KMB tuMgdy hn qy s`p dI Skl dI kwlI r`sI lpyt r`Kdy hn [ iqqu—aus pwsy [ cyl—c`ldI hY [ pyl—pyil, pRyr ky [4[

ArQ:- hy jogI! qusI (Awpxy mn ƒ) hir-nwm ismrn dI Akl is`iKAw idAw kro [ auh prmwqmw hryk jug ivc Awp hI Awp sB kuJ krdw rihMdw hY [ mYN qW aus prmwqmw A`gy hI sdw isr invWdw hW [1[rhwau[

jogI (ikMgurI) h`Q ivc PV ky qwr vjWdw hY, pr aus dI ikMgurI byAsr hI v`jdI hY (ikauNik mn hir-nwm qoN suM\w itikAw rihMdw hY) [ hy jogI! gurU dI is`iKAw lY ky prmwqmw dy guxW dw aucwrn krdw irhw kr (ies qrHW) ieh (AmoV) mn prmwqmw dy pRym-rMg ivc iB`ijAw rihMdw hY [1[

jogI lok rwg gWdy hn, hor BI keI iksm dy bol boldy hn, pr auhnW dw ieh AmoV mn hor KyfW hI Kyfdw rihMdw hY (ikMgurI Awidk dw mn qy Asr nhIN pYNdw, auhnW dI hwlq ieauN hI huMdI hY, ijvyN ikswn) pYlI isMjx vwsqy KUh joNdy hn, pr auhnW dy (Awpxy) bYl (hI) au~T ky vylW Awidk Kw jWdy hn [2[

(hy jogI!) ies srIr-ngr ivc hir-nwm ismrn dy krm bIjo; (jyhVw mnu`K Awpxy ihrdy-Kyq ivc hir-nwm bIj bIjdw hY, aus dy AMdr) hir-nwm dw sohxw hrw Kyq au~g pYNdw hY [ (hy jogI! ismrn dI brkiq nwl) ies mn ƒ folx qoN roko, ies itky hoey mn-bYl ƒ jovo, ijs nwl gurU dI miq dI rwhIN (Awpxy AMdr) hir-nwm jl isMjo [3[

(pr, hy pRBU! jIvW dy kIh v`s?) jogI, jMgm Awidk ieh swrI isRStI qyrI hI rcI hoeI hY, Awp jyhVI miq ies isRStI ƒ dyNdw hYN auDr hI ieh qurdI hY [

dws nwnk dy hy AMqrjwmI pRBU! swfy mn ƒ pRyr ky qUM Awp hI Awpxy crnW ivc joV [4[9[61[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਾਰ ਖਿਨੁ ਲਾਗੈ ਹਉ ਤਬ ਲਗੁ ਸਮਾਰਉ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮੀਨੁ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਬ ਕੋਊ ਮੇਲੈ ਪੰਚ ਸਤ ਗਾਇਣ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਉਠਾਵੈ ॥ ਮੇਲਤ ਚੁਨਤ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੨॥ ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਵ ਪਸਾਰੈ ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ ॥ ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਤ ਬਿਲਮੁ ਤਿਲੁ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ॥੩॥ ਕਬ ਕੋਊ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ ਲੋਕਿ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵਹੁ ਤਾ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੪॥੧੦॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 368}

pdArQ:- kb—kdoN, ikauN? ko—koeI [ BwlY—l`By [ Awvq jwq—AwauNidAW jWidAW [ bwr—icr [ iKnu—GVI pl [ hau—mYN [ qb lgu—auqnw icr [ smwrau—mYN sMBwldw hW, mYN Xwd krdw hW [1[

min—mn ivc [ mInu—m`C, m`CI [1[rhwau[

pMc—pMj qwrW [ sq—s`q surW [ csw—QoVw ku smw [2[

pwv— {l&z ‘pwau’ qoN bhu-vcn} pYr [ pswrY—iKlwry [ iblmu—dyr [ sm@wrY—sMBwldw hY [1[

kau—ƒ [ pqIAwvY—XkIn idvwey [ loik pqIxY—jy jgq pqIj BI jwey [ piq—ie`zq [ jY jY—Awdr-sqkwr [ sBu koie—hryk jIv [4[

ArQ:- ikauN koeI qwl dyx vwsqy GuMGrU l`Bdw iPry? (Bwv, mYƒ GuMGrUAW dI loV nhIN), ikauN koeI rbwb (Awidk swj) vjWdw iPry? (ieh GuMGrU rbwb Awidk ilAwaux vwsqy) AwauNidAW jWidAW kuJ n kuJ smw l`gdw hY [ pr mYN qW auqnw smw BI prmwqmw dw nwm hI Xwd krWgw [1[

(hy BweI!) myry mn ivc prmwqmw dI BgqI ieho ijhI bxI peI hY ik mYN prmwqmw dI Xwd qoN ibnw iek GVI pl BI rih nhIN skdw (mYƒ Xwd qoN ibnw Awqmk mOq jwpx l`g pYNdI hY) ijvyN pwxI qoN ivCuV ky m`CI mr jWdI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gwx vwsqy ikauN koeI pMj qwrW qy s`q surW imlWdw iPry? ikauN koeI rwg dI sur cu`kdw iPry? ieh qwrW surW imlWidAW qy sur cu`kidAW kuJ n kuJ smw zrUr l`gdw hY [ myrw mn qW auqnw smw BI prmwqmw dy gux gWdw rhygw [2[

(hy BweI!) ikauN koeI n`cdw iPry? (n`cx vwsqy) ikauN koeI pYr iKlwry? ikauN koeI h`Q iKlwry? iehnW h`QW pYrW ƒ iKlwridAW BI QoVw-bhuq smw l`gdw hI hY [ myrw mn qW auqnw smW BI prmwqmw ƒ ihrdy ivc vsWdw rhygw [3[

(hy BweI! Awpxy Awp ƒ Bgq zwhr krn vwsqy) ikauN koeI lokW ƒ XkIn idvWdw iPry? jy lokW dI qs`lI ho BI jwvy qW BI (pRBU-dr qy) ie`zq nhIN imlygI [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) sdw Awpxy ihrdy ivc prmwqmw ƒ ismrdy rho, ies qrHW hryk jIv Awdr-sqkwr krdw hY [4[10[62[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਬਲਿਆ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਫਿਰਿ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥ ਆਪੇ ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੋਲਿ ਬੁਲਾਇ ॥ ਸੇਈ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵਹਿ ਥਾਇ ॥੩॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਨ ਰਾਜੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਿਉ ਆਖੈ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਰਿ ਅਪੁਨੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਜਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 368}

pdArQ:- swDU—gurU [ imil—iml ky [ bilAw—cmk ipAw [ Git—Gt ivc, ihrdy ivc [1[

hir jn—hy hir jno! pwie—pYr [1[rhwau[

mn—hy mn! Anidnu—hr roz [ ilv lwie—suriq joV ky [2[

AprMpru—pry qoN pry [ boil—bolY, boldw hY [ pwvih Qwie—qUM prvwn krdw hYN [3[

BMfwr—^zwny [ vxij—^rId ky [4[

ArQ:- hy hrI dy syvko! prmwqmw dw nwm ismr ismr ky n`co (nwm ismro—iehI nwc n`co [ ismrn kro, mn n`c au~Tygw, mn cwau-BrpUr ho jwiegw) [ hy myry vIr! jy mYƒ ieho ijhy sMq-jn iml pYx, qW mYN auhnW dy pYr DovW (AsI auhnW dy pYr DovIey—l&zI) [1[rhwau[

(hy myry vIr!) pRBU dI gurU dI swD sMgiq ivc imlxw cwhIdw hY [ (hy vIr!) sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy gux gWdw rhu [ (jyhVw mnu`K pRBU dy gux gWdw hY aus dy AMdr gurU dy b^Sy) igAwn dw rqn cmk pYNdw hY, aus dy ihrdy ivc (Awqmk) cwnx ho jWdw hY, (aus dy AMdroN) AigAwnqw dw hnyrw dUr ho jWdw hY [1[

hy myry mn! hr roz prmwqmw (dy crnW) ivc suriq joV ky prmwqmw dw nwm jipAw kr, jyhVy Pl dI ie`Cw kryNgw auhI Pl hwsl kr leyNgw, qy muV qYƒ kdy mwieAw dI Bu`K nhIN l`gygI [2[

(pr ismrn krnw jIv dy Awpxy v`s dI g`l nhIN) isrjxhwr byAMq prmwqmw Awp hI (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) boldw hY qy Awp hI jIvW ƒ bolx leI pRyrdw hY [ hy pRBU! auhI mnu`K cMgy hn sMq hn jo qYƒ ipAwry l`gdy hn, ijnHW dI ie`zq qyry dr qy kbUl huMdI hY [3[

(hy BweI! pRBU dw dws) nwnk prmwqmw dy gux ibAwn kr kr ky r`jdw nhIN hY ijauN ijauN nwnk aus dI is&iq-swlwh krdw hY iqauN iqauN Awqmk Awnµd mwxdw hY [

(hy BweI!) prmwqmw ny (jIvW ƒ) AwpxI BgqI dy ^zwny id`qy hoey hn, pr iehnW guxW dw gwhk hI ^rId ky (ies jgq qoN Awpxy nwl) lY jWdw hY [4[11[63[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh