ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 367

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ ॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਰਸਿ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਲੋਗਾ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਨਿਰਜੋਗਾ ॥੨॥ ਗੁਣ ਵਿਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ॥ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਜਨਮਿ ਮੁਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥ ਸਰੀਰਿ ਸਰੋਵਰਿ ਗੁਣ ਪਰਗਟਿ ਕੀਏ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਥਿ ਤਤੁ ਕਢੀਏ ॥੪॥੫॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 367}

pdArQ:- gwvw—gwvW, mYN gWdw hW [ bolI—bolIN, mYN aucwrdw hW [ gux bwxI—is&iq-swlwh dI bwxI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky, gurU dy d`sy rwh qy qur ky [ AwiK—AwK ky, aucwr ky [ vKwxI—vKwxIN, mYN ibAwn krdw hW [1[

min—mn ivc [ siq siq siq nwmu—siqnwmu, siqnwmu, siqnwmu [ guir—gurU ny [ ris—rs nwl, pRym nwl [ gux prmwnµdw—sB qoN au~cy Awqmk Awnµd dy mwlk pRBU dy gux [1[rhwau[

inrjog—inrlyp [2[

DwrI—Dwrn vwlw [ jnim muey—jMmdy mrdy rihMdy hn [3[

srIir—srIr ivc [ srovir—srovr ivc [ gurmuiK—gurU dI srn pYx vwly mnu`K ny [ miQ—irVk ky, ivcwr ky [ qqu—incoV, AslIAq [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm muV muV jp ky mn ivc Awnµd pYdw ho jWdw hY [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU ny siqnwmu siqnwmu siqnwmu p`kw kr id`qw, aus ny bVy pRym nwl prmwnµd pRBU dy gux gwxy SurU kr id`qy [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dI srn pY ky mYN BI prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hW, prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdw rihMdw hW, prmwqmw dy gux aucwr aucwr ky ibAwn krdw rihMdw hW [1[

(gurU dI srn pY ky hI) prmwqmw dw Bgq prmwqmw dy gux gWdw hY, qy v`fI iksmiq nwl aus inrlyp prmwqmw ƒ iml pYNdw hY [2[

(hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh qoN vWjy hoey mnu`K mwieAw dy moh dI mYl (Awpxy mn ivc) itkweI r`Kdy hn [ is&iq-swlwh qoN ibnw AhMkwr ivc m`qy hoey jIv muV muV jMmdy mrdy rihMdy hn [3[

(hy BweI! mnu`K dy) ies srIr srovr ivc (prmwqmw dy gux gurU ny hI) prgt kIqy hn [ hy nwnk! (ijvyN du`D irVk ky m`Kx k`FIdw hY, iqvyN) gurU dI srn pYx vwlw mnu`K (prmwqmw dy guxW ƒ) muV muV ivcwr ky (jIvn dw) incoV (au~cw su`cw jIvn) pRwpq kr lYNdw hY [4[5[57[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਧਰ ਨਹੀ ਕਾਈ ਨਾਮੁ ਰਵਿਆ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥ ਜੋ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਖਾਈ ॥੨॥ ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ ॥ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗਾ ॥੩॥ ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ॥੪॥੬॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 367}

pdArQ:- suxI—suxIN, mYN suxdw hW [ nwmo—nwm hI [ min—mn ivc [ gurmuiK—gurU dI srn pYx vwlw mnu`K [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ prgwsw—cwnx [ Dr—Awsrw [ mY—mYƒ [ rivAw—ismirAw [ sws igrwsw—swh qy igrwhI nwl [1[rhwau[

nwmY suriq—nwm dI hI sRoq [ BweI—ipAwrI l`gI [ sKweI—swQI [2[

mUV—mUrK [ nµgw—nµgy, kMgwl [ pic pic—sV sV ky, ^uAwr ho ho ky [ muey—Awqmk mOqy mry [ ibK—zhr [ dyiK—vyK ky [3[

Qwpy—swjdw hY [ Qwip—swj ky [ auQwpy—nws krdw hY [ Awpy—Awp hI [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm jipAw kro (nwm ismrn dI brkiq nwl AMdr aucy Awqmk jIvn dw) cwnx ho jwiegw [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw mYƒ (qW Awqmk jIvn vwsqy) hor koeI Awsrw nhIN id`sdw (ies vwsqy) mYN hryk swh nwl, hryk igrwhI nwl pRBU dw nwm ismrdw rihMdw hW [1[rhwau[

(hy BweI!) mYN (sdw prmwqmw dw) nwm suxdw rihMdw hW, nwm hI myry mn ivc ipAwrw l`g irhw hY [ gurU dI srn pYx vwlw mnu`K v`fI iksmiq nwl ieh hir-nwm pRwpq kr lYNdw hY [1[

(hy BweI!) jdoN qoN mYN hir-nwm dI sRoq suxI hY (qdoN qoN myry) mn ivc ipAwrI l`g rhI hY [ auhI mnu`K myrw im`qr hY, myrw swQI hY jyhVw mYƒ prmwqmw dw nwm suxWdw hY [2[

(hy BweI!) prmwqmw dy nwm qoN vWjy hoey mUrK mnu`K (ieQoN) ^wlI h`Q cly jWdy hn, (ijvyN) pqMg (bldy dIvy ƒ) vyK ky (sV mrdw hY, iqvyN nwm-hIn mnu`K Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dy) zhr ivc ^uAwr ho ho ky Awqmk mOqy mrdy hn [3[

(pr), hy nwnk! (jIvW dy BI kIh v`s?) jyhVw prmwqmw Awp hI jgq-rcnw rcdw hY jyhVw Awp hI rc ky nws BI krdw hY auh prmwqmw Awp hI hir-nwm dI dwiq dyNdw hY [4[6[58[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵੇਲਿ ਵਧਾਈ ॥ ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਰਿ ਰਸਕ ਰਸਾਈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲੁ ਜਮਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮਹਿ ਭਗਤਿ ਰਖਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਿਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਿਛੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੁ ਨਾਇ ਖਾਕੁ ਸਿਰਿ ਛਾਣੈ ॥੩॥ ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵਹਿ ਵਡ ਊਚੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ ਸਚਿ ਸੂਚੇ ॥੪॥੭॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 367}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ vDweI—pwl ky v`fI kIqI [ hir rsk—hir-nwm dy rsIey [ rsweI—rs dyx vwly, suAwdly [1[

hir Anq qrMgw—byAMq lhrW dw mwlk hrI [ Anq—Anµq, ibAMq [ qrMg—lhrW [ swlwhI—is&iq-swlwh kr [ kwlu—mOq, Awqmk mOq, mOq dw fr [ jm kMkr— {ikMkr—nOkr} jmdUq [ BuieAMgw—s`p [1[rhwau[

mih—ivc [ quTw—pRsMn [ isK—is`K ƒ, isKW ƒ [ BweI—hy BweI! [2[

ibiD—qrIkw [ kuMcru—hwQI [ nweI—nHw ky [ isir—isr auqy [3[

hovih—ho jwx [ jpih—jpdy hn [ sic—sdw-iQr pRBU ivc (juV ky) [ sucy—pivqR [4[

ArQ—(hy BweI! jgq dy AnykW jIAw-jMq-rUp) byAMq lhrW dy mwlk prmwqmw dw nwm ismr [ gurU dI miq lY ky muV muV hir-nwm ismr qy is&iq-swlwh krdw rhu [ (ijs mnu`K ny nwm jipAw, ijs ny is&iq-swlwh kIqI aus ny mn-) s`p ƒ mwr ilAw, aus ny mOq dy fr ƒ mukw ilAw, aus ny jmdUqW ƒ mwr ilAw [ jmdUq aus dy nyVy nhIN Fukdy [1[rhwau[

(hy BweI! prmwqmw dw nwm, mwno, vyl hY) gurU dI srn pYx vwly mnu`KW ny ies hir-nwm-vyl ƒ (ismrn dw jl isMj isMj ky Awpxy AMdr) vfI kr ilAw hY, (auhnW dy AMdr auhnW dy Awqmk jIvn ivc ies vyl ƒ) rs dyx vyly suAwdly (Awqmk guxW dy) Pl l`gdy hn [1[

hy myry BweI! prmwqmw ny (AwpxI) BgqI gurU ivc itkw r`KI hY, qy gurU pRsMn ho ky (BgqI dI ieh dwiq) is`K ƒ dyNdw hY [2[

(pr jyhVw mnu`K gurU dI srn nhIN pYNdw qy AwpxI) haumY ivc hI (Awpxy vloN Dwrimk) kMm (BI krdw hY, auh prmwqmw dI) BgqI dI rqw BI swr nhIN jwxdw (haumY dy Awsry kIqy hoey aus dy Dwrimk kMm ieauN hn) ijvyN hwQI nHw ky Awpxy isr qy im`tI pw lYNdw hY [3[

hy nwnk! jy v`fy Bwg hox, jy bVy aucy Bwg hox qW mnu`K (gurU dI srn pY ky prmwqmw dw) nwm jpdy hn (ies qrHW) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc juV ky auh pivqR jIvn vwly bx jWdy hn [4[7[59[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨਿ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ॥ ਨਾਮਿ ਸੁਨਿਐ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤਾ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨਿ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਸਰਸਾ ॥ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਗਸਾ ॥੨॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ ॥ ਸਭ ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖੁ ਧੰਧਾ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੮॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 367}

pdArQ:- min—mn ivc [ nwim suinAY—jy hir-nwm suxdy rhIey [ iqRpqY—rj jWdw hY [ BweI—hy vIr! [1[

nwmy—nwm ivc hI [ min—mn ivc [1[rhwau[

nwmo nwmu—nwm hI nwm [ suxI—sux sux ky [ srsw— {s-rs} hrw, jIvn-rs vwlw [ lwhw—lwB [ ibgsw—iKV pYNdw hY [2[

kustI—kohVw [ inhPl—ivArQ [ DMDw—mwieAw dw jMjwl [3[

jsu—is&iq-swlwh [ nwim—nwm ivc [ ilv—lgn [4[

ArQ:- hy myry gurU dy is`Ko! hy myry im`qro! (sdw prmwqmw dw) nwm jpdy rho, nwm jpdy rho [ nwm ivc juV ky Awqmk Awnµd mwxo, gurU dI miq dI rwhIN prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy mn ivc, Awpxy icq ivc itkweI r`Ko [1[rhwau [

hy myry vIr! (myry) mn ivc sdw prmwqmw dI Bu`K l`gI rihMdI hY (ies Bu`K dI brkiq nwl mwieAw dI Bu`K nhIN l`gdI, ikauNik) jy prmwqmw dw nwm suxdy rhIey qW mn (mwieAw vloN) r`ijAw rihMdw hY [1[

(hy myry vIr!) sdw prmwqmw dw nwm hI nwm sux ky mn (pRym dieAw Awidk guxW nwl) hrw hoieAw rihMdw hY [ gurU dI miq dI brkiq nwl prmwqmw dw nwm K`t K`t ky mn KuS itikAw rihMdw hY [2[

(ijvyN koeI kohVw, kohV dy drdW nwl ivlkdw hY, iqvyN) prmwqmw dy nwm qoN iv`CuiVAw hoieAw mnu`K Awqmk rogW nwl gRisAw hoieAw duKI huMdw rihMdw hY, mwieAw dw moh aus ƒ (shI jIvn-jugq vloN) AMnHw krI r`Kdw hY [ hor ijqny BI kMm auh krdw hY, sB ivArQ jWdy hn, auh kMm aus ƒ (Awqmk) du`K hI dyNdy hn, aus leI mwieAw dw jwl hI bxy rihMdy hn [3[

hy nwnk! v`fy BwgW vwlw hY auh mnu`K jyhVw (gurU dI miq lY ky) sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY [ gurU dI miq dI brkiq nwl prmwqmw dy nwm ivc lgn bxI rihMdI hY [4[8[60[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh