ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 366

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਨਾਲਿ ਭਾਈ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲਿ ਜਵਾਈ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਲਿ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥ ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਹਮ ਹਰਿ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰਿ ਟੇਕ ॥ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪਖੁ ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਿਉ ਧੜੇ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਾਹਿ ॥ ਝੂਠੁ ਧੜੇ ਕਰਿ ਪਛੋਤਾਹਿ ॥ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਹਿ ਮਨਿ ਖੋਟੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਹਮ ਹਰਿ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ਏਹ ਸਭਿ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥ ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਹਿ ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥ ਹਮਰੈ ਹਰਿ ਧੜਾ ਜਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਵਧਾਏ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਹਮਰਾ ਹਰਿ ਧੜਾ ਜਿਨਿ ਏਹ ਧੜੇ ਸਭਿ ਗਵਾਏ ॥੪॥ ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਹਿ ਪਾਵੈ ॥ ਪਰਾਇਆ ਛਿਦ੍ਰੁ ਅਟਕਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ॥ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰਿ ਧੜਾ ਧਰਮੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਣਿ ਆਵੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥ {ਪੰਨਾ 366}

pdArQ:- iks hI—iksih, iksy ny [ suq—pu`qr [ iskdwr—srdwr [ suAweI—suAwie, suAwrQ vwsqy [1[

tyk—Awsrw [ AsMK—Axigxq [1[rhwau[

min—mn ivc [ Kotu—T`gI [ ijs kw smrQu—ijs dy brwbr dw [2[

pswrI—iKlwrw [ lUJih—JgVdy hn [ ij—ijhVw [ hlqu plqu—ieh lok qy prlok [3[

kiljug mih—prmwqmw qoN ivCV ky [ ijin—ijs ny [ siB—swry [4[

imiQAw—JUTw, ivArQ [ Bwau—ipAwr [ AtklY—jwcdw hY [ iCdRü—AYb [ ijix—ij`q ky [5[

ArQ:- AsW prmwqmw nwl swQ bxwieAw hY, prmwqmw hI myrw Awsrw hY [ prmwqmw qoN ibnw myrw hor koeI p`K nhIN koeI DVw nhIN [ mYN prmwqmw dy hI AnykW qy Axigxq gux gWdw rihMdw hW [1[rhwau[

iksy mnu`K ny Awpxy im`qr nwl pu`qr nwl Brw nwl swQ gMiFAw hoieAw hY, iksy ny Awpxy s`ky kuVm nwl jvweI nwl DVw bxwieAw hoieAw hY, iksy mnu`K ny AwpxI Zrz dI ^wqr (ipMf dy) srdwr nwl cODrI nwl DVw bxwieAw hoieAw hY; pr myrw swQI auh prmwqmw hY jo sB QweIN mOjUd hY [1[

lok ijnHW bMidAW nwl DVy gMFdy hn auh (Aw^r jgq qoN) kUc kr jWdy hn, (DVy bxwx vwly ieh) JUTw AfMbr kr ky ieh DVy bxw ky (auhnW dy mrn qy) pCuqWdy hn [ (DVy bxwx vwly Awp BI) sdw (dunIAw ivc) itky nhIN rihMdy, (ivArQ hI DiVAW dI ^wqr Awpxy) mn ivc T`gI-&ryb krdy rihMdy hn [ pr mYN qW aus prmwqmw nwl Awpxw swQ bxwieAw hY ijs dy brwbr dI qwkq r`Kx vwlw hor koeI nhIN hY [2[

(hy BweI! dunIAw dy) ieh swry DVy mwieAw dw iKlwrw hn moh dw iKlwrw hn [ (DVy bxwx vwly) mUrK lok mwieAw dI ^wqr hI (Awpo ivc) lVdy rihMdy hn [ (ies kwrn auh muV muV) jMmdy hn mrdy hn, auh (mwno) jUey ivc hI (mnu`Kw jIvn dI) bwzI hwr ky cly jWdy hn (ijs ivcoN hwsl kuJ nhIN huMdw) [ pr myry nwl qW swQI hY prmwqmw jo myrw lok qy prlok sB kuJ svwrn vwlw hY [3[

prmwqmw nwloN ivCV ky (kiljugI suBwv ivc Ps ky) mnu`KW dy DVy bxdy hn, kwmwidk pMjW corW dy kwrn JgVy pYdw huMdy hn, (prmwqmw nwloN ivCoVw mnu`KW dy AMdr) kwm kRoD loB moh Aqy AhMkwr ƒ vDWdw hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw myhr krdw hY aus ƒ swD sMgiq ivc imlWdw hY (qy auh iehnW pMjW corW dI mwr qoN bcdw hY) [ (hy BweI!) myrI mdd qy prmwqmw Awp hY ijs ny (myry AMdroN) ieh swry DVy mukw id`qy hoey hn [4[

(prmwqmw ƒ C`f ky) mwieAw dw JUTw ipAwr (mnu`K dy AMdr) itk ky DVy (-bwzIAW) pYdw krdw hY (mwieAw dy moh dy pRBwv hyT mnu`K) hornW dw AYb jwcdw iPrdw hY qy (ies qrHW Awpxy Awp ƒ cMgw smJ ky) Awpxw AhMkwr vDWdw hY [ (hornW dy AYb Prol ky qy Awpxy Awp ƒ nyk imQ imQ ky mnu`K Awpxy Awqmk jIvn vwsqy) ijho ijhw bI bIjdw hY auho ijhw Pl hwsl krdw hY [

dws nwnk dw p`K krn vwlw swQI qW prmwqmw hY (prmwqmw dw Awsrw hI nwnk dw) Drm hY (ijs dI brkiq nwl mnu`K) swrI isRStI ƒ ij`q ky Aw skdw hY [5[2[54[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਿਰਦੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਾਇਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਭੈਨਾ ॥ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੁ ॥੨॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਵਹਿ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥ ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਪੀਆਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੫॥ {ਪੰਨਾ 366}

pdArQ:- ihrdY—ihrdy ivc [ suix suix—(gurbwxI) muV muV sux ky [ min—mn ivc [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ BwieAw—ipAwrw l`gw [ AlKu—AidRSt [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ myrI BYnw—hy myrI BYxo! hy sqsMgIho! eyko—iek pRBU hI [ Gt—ihrdw [ muiK—mUMh nwl [ gur bYnw—gurU dy bcn [1[rhwau[

mY min—myry mn ivc [ mY qin—myry qn ivc [ bYrwgu—lgn [ vfBwgu—v`fy BwgW vwlw [2[

Bwie—ipAwr ivc [ dUjY Bwie—pRBU qoN ibnw hor dy ipAwr ivc [ Bvih—Btkdy hn [ ibKu—zhr, Awqmk mOq ilAwaux vwlI [3[

hir rsu—hir nwm dw rs [ guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN [4[

ArQ:- hy myrI BYxo! gurU dI srn pY ky aus prmwqmw dw nwm suixAw kro jo Awp hI hryk jIv dy srIr ivc mOjUd hY [ (hy myrI BYxo!) mUMh nwl gurU dy Awqmk jIvn dyx vwly Sbd boilAw kro [1[rhwau[

(hy BYxo!) gurU dI bwxI sux ky ijs mnu`K dy ihrdy ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY gurbwxI dI brkiq nwl auh mnu`K AidRSt prmwqmw dw drSn kr lYNdw hY [1[

(hy BYxo!) prmwqmw dw rUp qy v`fy BwgW vwlw siqgurU mYƒ BI iml ipAw hY (aus dI myhr nwl) myry mn ivc ihrdy ivc prmwqmw vwsqy ipAwr pYdw ho igAw hY prmwqmw vwsqy bVI lgn pYdw ho geI hY [2[

(pr, hy BYxo!) bd-nsIb hn auh mnu`K ijnHW ƒ gurU nhIN imilAw auh mwieAw dy moh ivc Ps ky mwieAw dI ^wqr Btkdy iPrdy hn jo auhnW leI Awqmk mOq dw kwrn bxdI hY [3[

hy nwnk! (jIv dy v`s dI g`l nhIN) prmwqmw ny Awp hI ijs mnu`K ƒ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl hir-nwm-rs iplw id`qw aus ny pUry gurU dI rwhIN aus prmwqmw ƒ l`B ilAw [4[3[55[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾਇ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਇ ॥੨॥ ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥੩॥ ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਰਿ ਭਾਗ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਦਿਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥ {ਪੰਨਾ 366}

pdArQ:- min—mn ivc [ qin—qn ivc, ihrdy ivc [ ADwru—Awsrw [ jpI—jpIN, mYN jpdw hW [ nwmo—nwm hI [ suK swru—suKW dw q`q [1[

swjn sYnw—s`jxoN im`qro! mY—mYƒ [ Bwig—iksmq nwl [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[rhwau[

pwie—imldw hY [2[

muiK—mUMh auqy [ iDRgu—iPtkwr-jog [3[

Bwg kir—iksmiq nwl [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [4[

ArQ:- hy myry sjxoN! hy myry im`qro! prmwqmw dw nwm jipAw kro [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw mYƒ (qW izMdgI dw) hor koeI (Awsrw) nhIN id`sdw [ ieh hir-nwm v`fI iksmiq nwl gurU dI rwhIN hI iml skdw hY [1[rhwau[

(hy myry s`jxoN im`qro!) prmwqmw dw ipAwr qy prmwqmw dw nwm (hI) myry mn ivc myry ihrdy ivc Awsrw hY [ mYN (sdw pRBU dw) nwm jpdw rihMdw hW, nwm hI (myry vwsqy swry) suKW dw incoV hY [1[

(hy myry im`qro!) prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw Awqmk jIvn nhIN iml skdw [ ieh hir-nwm v`fI iksmiq nwl gurU dI rwhIN hI imldw hY [2[

(hy myry im`qro!) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw jIaUxw iPtkwr-jog hY [ prmwqmw dy nwm qoN vWjy irhW mwieAw dy (moh dy) kwrn mUMh auqy kwlK l`gdI hY [3[

hy nwnk! gurU dI rwhIN (ijs mnu`K ƒ prmwqmw) Awpxy nwm dI dwiq idvWdw hY auh mnu`K aus sB qoN v`fy prmwqmw ƒ v`fI iksmiq nwl iml pYNdw hY [4[4[56[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh