ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 365

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਮੈ ਸਹੁ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧ ਗਵਾਰਿ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੪॥੩੯॥੧੩॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 365}

not:- ieh Sbd—Awsw rwg Aqy kwPI rwg—dohW imlvyN rwgW ivc gwey jwx dI hdwieq hY [

pdArQ:- BwxY—rzw Anuswr [ scu—sdw-iQr pRBU [ min—mn ivc [ soeI—auhI mnu`K [1[

mY—myrw [ shu—Ksm [ dwqw—dwqW dyx vwlw [ qy—qoN, nwl [1[rhwau[

jug mih—jgq ivc, jIvn ivc [ vIcwir—ivcwr dI rwhIN [ vis—v`s ivc [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI [ AMD—mwieAw dy moh ivc AMnHI hoeI jIv-iesqRI [ gvwir—mUrK jIv-iesqRI [2[

hir kY BwxY—prmwqmw dI rzw ivc rih ky [ swlwhIAY—isi&iq-swlwh kIqI jw skdI hY [ BwxY mMinAY—jy pRBU dy hukm ivc quirAw jwey [3[

miq—Akl [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [4[

ArQ:- (hy BweI!) iek prmwqmw hI myrw Ksm-rwKw hY qy mYƒ sB dwqW dyx vwlw hY, aus qoN ibnw myrw hor koeI nhIN hY [ pr gurU dI myhr nwl hI auh mn ivc v`s skdw hY (jdoN auh pRBU mn ivc Aw v`sdw hY) qdoN sdw leI Awnµd bx jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dI rzw Anuswr gurU imldw hY (ijs ƒ gurU iml pYNdw hY, aus ƒ) sdw kwiem rihx vwlw pRBU iml pYNdw hY, (qy aus ƒ shI jIvn-jugiq dI) smJ Aw jWdI hY [ ijs mnu`K dy mn ivc gurU dI ikrpw nwl prmwqmw Aw v`sdw hY, auhI mnu`K prmwqmw nwl sWJ pWdw hY [1[

(hy BweI!) ies jgq ivc prmwqmw dw nwm hI hY jo (jgq dy) swry frW qoN bcwaux vwlw hY, pr ieh nwm gurU dI d`sI hoeI ivcwr dI brkiq nwl imldw hY [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI Awqmk mOq dy kwbU ivc rihMdI hY, mwieAw dy moh ivc AMnHI hoeI rihMdI hY qy mUrK itkI rihMdI hY [2[

jyhVw mnu`K prmwqmw dI rzw ivc c`ldw hY auhI mnu`K prmwqmw dI syvw-BgqI krdw hY auhI aus sdw-iQr pRBU ƒ smJdw hY [ prmwqmw dI rzw ivc quirAW hI prmwqmw dI is&iq-swlwh ho skdI hY [ jy prmwqmw dI rzw ivc qurIey qW hI Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY [3[

(hy BweI! ijs mnu`K ny) prmwqmw dI rzw ivc qur ky mnu`Kw jnm dw mnorQ hwsl kr ilAw aus dI Akl vDIAw bx geI [

hy nwnk! (gurU dI srn pY ky) qUM BI prmwqmw dy nwm dI vifAweI kr [ gurU dI srn ipAW au~cI Awqmk AvsQw pRwpq ho jWdI hY [4[39[13[52[

not:

Sbd mhlw 1 — 39
Sbd mhlw 3 — 13
 . . . . . . . . . ——
 . . . . joV . . . 52

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਿ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥ ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥ ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 365}

pdArQ:- sicAwru—sdw kwiem rihx vwlw [ mYfw—myrw [ sWeI—Ksm [ qau—qYƒ [ QIsI—hovygw [ hau—mYN [ pweI—pweIN, pRwpq krdw hW [1[rhwau[

sB—swrI lukweI [ qUM—qYƒ [ iqin—aus (mnu`K) ny [ lwDw—l`Bw [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K ny [ quDu—qUM [1[

mwih—ivc [ siB—swry [ ivjoig—(Dur dy) ivjog dy kwrn [ imil —iml ky (BI) [ sMjogI—(Dur dy) sMjog dy kwrn [ mylu—imlwp [2[

jwxwieih—qUM smJ b^Sdw hYN [ sd hI—sdw hI [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ nwim—nwm ivc [3[

vyKih—qUM vyKdw hYN [ jwxih—qUM jwxdw hYN [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [4[

ArQ:- (hy pRBU!) qUM (swry jgq dw) rcnhwr hYN, qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN, qUM (hI) myrw Ksm hYN [ hy pRBU! (jgq ivc) auhI kuJ vrq irhw hY jo qYƒ cMgw l`gdw hY [ (hy pRBU!) mYN auhI kuJ hwsl kr skdw hW jo kuJ qUM (mYƒ) dyNdw hYN [1[rhwau[

(hy pRBU!) swrI lukweI qyrI (rcI hoeI) hY, sB jIvW ny (AOKy sOKy vyly) qYƒ hI ismirAw hY [ ijs auqy qUM myhr krdw hYN aus mnu`K ny qyrw nwm-rqn l`B ilAw [ (pr) l`Bw aus ny jo gurU dI srn ipAw, qy gvwieAw aus ny jo Awpxy mn dy ip`Cy quirAw [ (jIvW dy BI kIh v`s? mnmuK ƒ) qUM Awp hI (Awpxy crnW qoN) ivCoV r`iKAw hY qy (gurmuiK ƒ) qUM Awp hI (Awpxy crnW ivc) joiVAw hoieAw hY [1[

(hy pRBU!) qUM (izMdgI dw iek v`fw) drIAw hYN, swrI isRStI qyry ivc (jIaU rhI) hY, (qUM Awp hI Awp hYN) qYQoN ibnw koeI hor dUjI hsqI nhIN hY [ (jgq dy ieh) swry jIA jMq qyrw (ricAw) qmwSw hY (qyrI hI Dur drgwh qoN imly) ivjog dy kwrx imilAw hoieAw jIv ivCuV jWdw hY qy sMjog dy kwrn muV imlwp hwsl kr lYNdw hY [2[

(hy pRBU!) ijs mnu`K ƒ qUM smJ b^Sdw hYN auhI mnu`K (jIvn-mnorQ ƒ) smJdw hY qy auh mnu`K hir-pRBU dy gux sdw AwK ky ibAwn krdw hY [ (hy BweI!) ijs mnu`K ny prmwqmw dI syvw-BgqI kIqI aus ny Awqmk Awnµd mwx ilAw; auh mnu`K (ismrn-BgqI dy kwrn) Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw ivc lIn ho igAw [3[

(hy pRBU!) qUM Awp hI (jgq dw) rcn vwlw hYN (jgq ivc) sB kuJ qyrw kIqw hI ho irhw hY, qYQoN ibnw koeI hor kuJ krn vwlw nhIN hY [ qUM Awp hI (jgq-rcnw) kr kr ky (sB dI) sMBwl krdw hYN, qUM Awp hI ies swry (Byq) ƒ jwxdw hYN [

hy dws nwnk! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K ƒ ieh swrI g`l smJ ivc Aw jWdI hY [4[1[53[

not:

Sbd m: 4 — — — 1
Sbd m: 1, qy 3 — 52
 . . . . . . . . . . . ——
 . . . . . . joV . . . 53

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh