ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 364

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਇਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਗਿਆਨ ਰਤਨਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਾਸੈ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਵੇਖੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹੈ ਥਿਰੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅਚੇਤੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 364}

pdArQ:- swieru—swgr, smuMdr [ scu—sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw [ soie—auhI [ Bwig—iksmq nwl [ bUJY—smJdw hY [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ syv—syvw-BgqI [1[

rqin—rqn nwl [ igAwn rqin—igAwn dy rqn nwl [ ibnwsY—dUr ho jWdw hY [ Anidnu—hr roz, hr vyly [1[rhwau[

sbid—Sbd dI rwhIN [ qy—qoN, pwsoN [ AMqir—AMdr [ mhlu—itkwxw [ rhY—mu`k jWdw hY [ nwim—nwm ivc [2[

mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ Acyqu—Zwi&l [ gubwru—hnyrw [3[

imil—iml ky [ idRVwey—(ihrdy ivc) p`kI kr dyNdw hY [ sic—sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dy b^Sy hoey igAwn-rqn dI brkiq nwl (mnu`K ƒ shI jIvn-jugiq bwry) hryk iksm dI smJ Aw jWdI hY [ gurU dI ikrpw nwl (ijs mnu`K dw) AigAwn dUr ho jWdw hY auh hr vyly (mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdw hY, auh (hr QW) aus sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ (hI) vyKdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU (guxW dw) smuMdr hY, gurU aus sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw rUp hY, v`fI iksmiq nwl hI gurU dI (d`sI) syvw ho skdI hY [ (ies Byq ƒ) auh mnu`K smJdw hY ijs ƒ (prmwqmw) Awp smJWdw hY, qy (aus pwsoN) gurU dI ikrpw nwl (AwpxI) syvw-BgqI krWdw hY [1[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K gurU dy Sbd dI brkiq nwl (Awpxy AMdroN) moh Aqy AhMkwr swV dyNdw hY, jyhVw mnu`K pUry gurU pwsoN (shI jIvn-jugiq) smJ lYNdw hY, auh gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxy AMdr (v`sdy prmwqmw dw) itkwxw pCwx lYNdw hY; aus dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY auh prmwqmw dy nwm ivc itikAw rihMdw hY qy Afol-ic`q ho jWdw hY [2[

(hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K vwsqy) jgq jnm mrn (dw gyV hI) hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K (prmwqmw dI Xwd vloN) Zwi&l rihMdw hY, mwieAw dw moh-rUp Gu`p hnyrw (aus ƒ kuJ su`Jx nhIN dyNdw), auh sdw prweI inMdw krdw rihMdw hY, auh inrw JUT-&ryb hI kmWdw

rihMdw hY (prweI inMdw kUV-T`gI ivc hI auh ieauN msq rihMdw hY ijvyN) gMd dw kIVw gMd ivc hI itikAw rihMdw hY (qy aus ivcoN bwhr inklxw psMd nhIN krdw) [3[

hy nwnk! jyhVw mnu`K swD sMgq ivc iml ky (shI jIvn dI) swrI sUJ hwsl krdw hY, jyhVw gurU dy Sbd nUµ (ihrdy ivc vsw ky) prmwqmw dI BgqI ƒ (Awpxy AMdr) p`kI qrHW itkWdw hY, jyhVw prmwqmw dI rzw ƒ (im`Tw kr ky) mMndw hY, aus ƒ sdw Awqmk Awnµd imilAw rihMdw hY, auh sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [4[10[49[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਨਾ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ॥ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਤੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥ ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ ਜਹਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਹਾਂ ਦੁਖੁ ਜਾਏ ॥ ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥ ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੫॥੧੧॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 364}

not:- pMc pdw—auh Sbd ijs ivc pMj bMd hox [ pMc pdy— {bhu-vcn} [ l&z ‘pMj pdy’ dy hyT AMk 2 dw Bwv ieh hY ik nµ: 11 Aqy 12 do Sbd pMc pdy hn [

pdArQ:- siqgur Byty—gurU ƒ imldw hY [ qy—qoN [ swic—sdw-iQr pRBU ivc [1[

Duir—pRBU dI hzUrI qoN [ qy—auh bMdy [ ivsyKu—m`Qy auqy kysr Awidk dw it`kw [1[rhwau[

ghx—fUMGI [ giq—Awqmk AvsQw [ pUrY siqgur—gur pUry ny [ nwim—nwm ivc [2[

Qwip—Qwp ky, bxw ky [ auQwip—auQwpy, nws krdw hY [ kih kih khxw—muV muV AwKxw [3[

poqY—^zwny ivc [ scu—sdw-iQr pRBU [ igAwin—igAwn dI rwhIN [ rqin—rqn dI rwhIN [4[

nwvY jyvfu—nwm dy brwbr [ swcw—sdw-iQr pRBU [ mMin—min, mn ivc [5[

ArQ:- (hy BweI! ipCly kIqy krmW Anuswr prmwqmw ny) ijnHW dy m`Qy qy nwm-ismrn dw lyK ilK id`qw, auh mnu`K hr vyly, sdw hI nwm ismrdy hn, pUry gurU pwsoN auhnW ƒ pRBU-BgqI dw it`kw (m`Qy auqy) imldw hY [1[rhwau[

jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky (mwieAw dy moh vloN) mrdw hY aus ƒ sdw Awqmk Awnµd imldw hY [ jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY prmwqmw dw Awsrw lYNdw hY auh muV Awqmk mOqy nhIN mrdw, auh muV muV jMmdw mrdw nhIN [ pUry gurU dI ikrpw nwl auh sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [1[

(hy BweI!) ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY auhnW dI fUMGI Awqmk AvsQw ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ ijnHW ƒ pUry gurU ny (pRBU-crnW ivc juVn dI ieh) vifAweI b^SI auhnW ƒ au~cI Awqmk AvsQw pRwpq ho geI, prmwqmw dy nwm ivc auhnW dI hr vyly lInqw ho geI [2[

‘jo kuJ krdw hY prmwqmw Awpy hI krdw hY [ prmwqmw iek GVI ivc pYdw kr ky qurq nws BI kr skdw hY’—jyhVw mnu`K muV muV iehI AwK ky lokW ƒ suxw dyNdw hY (pr gurU dI srn pY ky prmwqmw dw ismrn kdy nhIN krdw, Ajyhw mnu`K) jy ieho ijhI (inrI hornW ƒ khx dI) sO Gwlxw BI Gwly qW BI aus dI AjyhI koeI myhnq (prmwqmw dy dr qy) kbUl nhIN pYNdI [3[

(ipCly kIqy krmW Anuswr) ijnHW dy p`ly (ismrn dy) cMgy sMskwr hn, auhnW ƒ prmwqmw gurU imlWdw hY, gurU auhnW ƒ is&iq-swlwh dI bwxI suxWdw hY, sdw-iQr pRBU dw nwm suxWdw hY, is&iq-swlwh dw Sbd suxWdw hY [ (hy BweI!) ijs ihrdy ivc gurU dw Sbd v`sdw hY, auQoN hryk iksm dw du`K dUr ho jWdw hY [ gurU dy b^Sy igAwn-rqn dI brkiq nwl mnu`K sdw-iQr prmwqmw ivc juiVAw rihMdw hY Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [4[

(hy BweI!) prmwqmw dy nwm dy brwbr dw hor koeI Dn nhIN hY (pr ieh Dn isr& aus mnu`K ƒ imldw hY) ijs ƒ sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw Awp b^Sdw hY, pUry gurU dy Sbd dI shwieqw nwl auh mnu`K prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsweI r`Kdw hY [ hy nwnk! prmwqmw dy nwm ivc rMgIj ky mnu`K (sdw) Awqmk Awnµd mwxdw hY [5[11[50[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਭਰਮੁ ਅਨਲ ਵਾਉ ॥ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਤਿ ਹਰਿ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਹਜਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਤਿ ਦੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੪॥ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਿਹਚਲ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥੧੨॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 364-365}

pdArQ:- inriq—nwc [ iksu—iks ƒ? AwiK—AwK ky [ Anl— {Anl} A`g [ vwau—hvw, J`KV [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ Git—ihrdy ivc [ Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ pCwix—pCwxY, pCwx lYNdw hY [1[rhwau[

Bwau—pRym [ Awpu—Awpw-Bwv, haumY [ jwxu—jwxU [ sbid—Sbd dI rwhIN [ pCwxu—pCwxU [2[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [ pwKMif—pKMf nwl [3[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ Qwie pwie—kbUl ho jWdI hY [ Qwie—QW ivc, lyKy ivc [ min—mn ivc [4[

inhcl—nwh folx vwlI [ isau—nwl [ soie—soBw [ scI—sdw-iQr [ nwim—nwm ivc [5[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dy snmuK rih ky kIqI hoeI BgqI dI brkiq nwl ihrdy ivc (Awqmk igAwn dw) cwnx ho jWdw hY [ (ies BgqI nwl mnu`K) Awpxy Awqmk jIvn ƒ prKdw rihMdw hY (qy mnu`K ƒ) auh pRBU iml pYNdw hY [1[rhwau[

(pr ijqnw icr mnu`K dw) ieh Awpxw mn (mwieAw dy moh ivc) AMnHw qy bolw hoieAw ipAw hY (auh jy BgqI vjoN) nwc krdw hY qy keI swj BI vjWdw hY qW BI auh iksy ƒ BI AwK ky nhIN suxw irhw (ikauNik auh qW Awp hI nhIN sux irhw) [ aus dy Awpxy AMdr iqRSnw-A`g bl rhI hY Btkxw (dw) J`KV Ju`l irhw hY (AjyhI hwlq ivc aus dy AMdr igAwn dw) dIvw nhIN jg skdw, auh (shI jIvn dI) smJ nhIN hwsl kr skdw [1[

gurU dy snmuK rihxw hI nwc hY (ies qrHW) prmwqmw nwl ipAwr bxdw hY (ies qrHW mnu`K Awpxy) AMdroN haumY dUr krdw hY iehI hY qwl isr nwc krnw [ (jo mnu`K ieh nwc n`cdw hY) sdw-iQr pRBU Awp hI aus dw im`qr bx jWdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN aus dy AMdr v`sdw pRBU aus dw pCwxU ho jWdw hY [2[

gurU dy snmuK rih ky kIqI BgqI nwl mnu`K dy AMdr pRIiq pYdw huMdI hY ipAwr pYdw huMdw hY [ gurU dw Sbd mnu`K ƒ Awqmk Afolqw ivc lY jWdw hY (pRBU dy guxW dw) ivcwr b^Sdw hY [ gurU dy snmuK rih ky kIqI hoeI BgqI hI (shI) qrIkw hY (ijs nwl) auh prmwqmw imldw hY [ ivKwvy dI BgqI dy nwc dI rwhIN du`K huMdw hY [3[

Asl BgqI iehI hY ik (ijs dI brkiq nwl) mnu`K dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI mwieAw dy moh vloN ACoh ho jWdw hY, qy gurU dI ikrpw nwl sMswr-smuMdr (dIAW ivkwrW dIAW lihrW) qoN pwr lµG jWdw hY [ gurU dy aupdyS Anuswr kIqI hoeI BgqI (pRBU dy dr qy) prvwn huMdI hY, pRBU Awp hI mnu`K dy mn ivc Aw v`sdw hY [4[

(pr jIv dy kIh v`s? ijs mnu`K auqy) prmwqmw myhr krdw hY aus ƒ gurU imlWdw hY (gurU dI shwieqw nwl) auh nwh folx vwlI BgqI krdw hY qy prmwqmw nwl Awpxw ic`q joVI r`Kdw hY [

hy nwnk! jyhVy mnu`K (prmwqmw dI) BgqI (dy rMg) ivc rMgy jWdy hn auhnW ƒ sdw kwiem rihx vwlI soBw imldI hY [ prmwqmw dy nwm-rMg iv`c rMgy hoieAW ƒ Awqmk Awnµd imldw hY [5[12[51[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh