ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 363

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥ ਸੋਗੁ ਹਰਖੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਬਦਿ ਉਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਖਰੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਭੁਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਲਾਲਾ ਹੋਇ ॥ ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮੁ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਸਭ ਦੂ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 363}

pdArQ:- lwlY—Zulwm ny, dws ny, [ jwiq—hsqI, hoNd [ Arpy—Arip, Arp ky, hvwly kr ky [ ihrdY—ihrdy ivc [ sKweI—im`qr [1[

so lwlw—auh hY (AslI) dws [ jIvqu mrY—jIaUNdw hI (jIvn dI vwsnw vloN) mrdw hY [ sogu—ZmI [ hrKu—^uSI [ duie—dovyN [ sm—brwbr [ prswdI—ikrpw nwl [ auDrY—ivkwrW qoN bcdw hY [1[rhwau[

krxI— {krxIX} krn-jog [ Durhu—AwpxI hzUrI qoN [ ko—koeI mnu`K [ Qwie n pweI—kbUl nhIN huMdw [ kIriq—is&iq-swlwh [ vsweI—vswie, vsWdw hY [ Awpy—(pRBU) Awp hI [2[

mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ Brim—Btkxw ivc [ BulY—kurwh ipAw rihMdw hY [ rwsI—rwis, pUMjI, srmwieAw [ kUVw—JUTw, T`gI dw [ vKru—sOdw [ plY n pwie—hwsl nhIN kr skdw [3[

aUqmu—sRySt, au~cy jIvn vwlw [ soie—auhI (lwlw) [ gur pauVI—gurU dI (id`qI hoeI ismrn-rUp) pauVI (qy cVH ky) [ dU—qoN [ sBdU—sBnW nwloN [ nwim—nwm dI rwhIN [4[

ArQ:- (hy BweI!) AslI dws auh hY (AslI ivikAw hoieAw auh mnu`K hY) jo dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw dunIAw dIAW vwsnW vloN mirAw hoieAw hY [ (Ajyhw dws) ^uSI ZmI dohW ƒ ieko ijhw smJdw hY, qy gurU dI ikrpw nwl auh gurU dy Sbd ivc juV ky (dunIAw dIAW vwsnW qoN) bicAw rihMdw hY [1[rhwau[

Awpxw mn Awpxw srIr gurU dy hvwly kr ky qy gurU dI srn pY ky syvk ny AwpxI (v`KrI) hsqI imtw leI huMdI hY [ jyhVw prmwqmw sB dw ipAwrw hY qy sB dw swQI-im`qr hY aus dw nwm (pRBU qoN ivikAw hoieAw) dws Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY, iehI aus dy vwsqy sB qoN v`fI ie`zq hY [1[

prmwqmw ny Awpxy dws ƒ ismrn dI hI krn-jog kwr AwpxI hzUrI qoN d`sI hoeI hY (prmwqmw ny aus ƒ hukm kIqw hoieAw hY ik) gurU dy Sbd (ivc juVn) qoN ibnw koeI mnu`K (aus dy dr qy) kbUl nhIN ho skdw, ies vwsqy syvk aus dI is&iq-swlwh krdw hY aus dw nwm (Awpxy mn ivc) vsweI r`Kdw hY—iehI aus dy vwsqy krn-jog kwr hY [ (pr ieh dwiq pRBU) Awp hI (Awpxy dws ƒ) dyNdw hY (qy dyNidAW) icr nhIN lWdw [2[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw jgq mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy ipAw rihMdw hY (ijvyN koeI vpwrI) srmwey qoN ibnw T`gI dw hI vpwr krdw hY [ ijs dy pws srmwieAw nhIN aus ƒ sOdw nhIN iml skdw [ (iesy qrHW) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K (shI jIvn-rwh qoN) KuMJw hoieAw AwpxI izMdgI brbwd krdw hY [3[

(pRBU dy dr qy iv`ikAw hoieAw AslI) dws auhI hY jo siqgurU dI srn pYNdw hY, auhI au~cI hsqI vwlw bx jWdw hY auhI au~cy jIvn vwlw ho jWdw hY, gurU dI (id`qI hoeI nwm-ismrn dI) pauVI dw Awsrw lY ky auh sBnW nwloN au~cw ho jWdw hY [ hy nwnk! prmwqmw dw nwm ismrn ivc hI ie`zq hY [4[7[46[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਦੂਜੈ ਲਗੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵੈ ॥ ਮਮਤਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਾ ਮਨ ਦੇਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤਿ ਧਨਿ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਝੂਠੁ ਮੋਹੁ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵੈ ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰਾਵੈ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਾਚੀ ਜਿਸੁ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅਪਣਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖੈ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਨੇੜੈ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੩॥ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੮॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 363}

pdArQ:- mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI [ JUTo JUT—JUT hI JUT, auhI kMm jo iblkul aus dy kMm nhIN Aw skdw [ dUjy—mwieAw dy moh ivc [ BulwvY—kurwhy peI rihMdI hY [ mmqw bwDw—Apx`q dy bMDnW ivc b`Jw hoieAw [1[

dohwgxI—mMd-Bwgx, Ksm dI C`fI hoeI [ mn—hy mn! kliq—iesqRI (dy moh) ivc [ Din—Dn ivc [1[rhwau[

pRB BwvY—pRBU ƒ ipAwrI l`gdI hY [ syj—ihrdw-syj [ suKwlI—suKI [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ imil—iml ky [ imil pRIqm—pRIqm ƒ iml ky [2[

swcI—sdw-iQr rihx vwlI, sdw leI [ ijsu ipAwru—ijs dw ipAwr [ swic—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc [ aur—ihrdw [ aur Dwir—ihrdy ivc itkw ky [3[

AwgY—prlok ivc [ n jwie—nhIN jWdw [4[

ArQ:- hy mn! (Ksm dI C`fI hoeI) mMd-krmx iesqRI dw isMgwr vyK, inrw pKMf hY inrw ivkwr hY [ (iesy qrHW) jyhVw mnu`K pu`qrW ivc iesqRI ivc Dn ivc mwieAw ivc ic`q joVdw hY aus dw ieh swrw moh ivArQ hY [1[rhwau[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI sdw auhI kuJ krdI hY jo aus dy (Awqmk jIvn dy) iksy kMm nhIN Aw skdw, (auhnW au~dmW nwl auh jIv-iesqRI) Ksm-pRBU dw itkwxw kdy BI nhIN l`B skdI, mwieAw dy moh ivc PsI hoeI mwieAw dI Btkxw ivc pY ky auh kurwhy peI rihMdI hY [ (hy mn!) Apx`q dy bMDnW ivc b`Jw hoieAw jgq jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [1[

jyhVI jIv-iesqRI pRBU-pqI ƒ ipAwrI l`gdI hY auh sdw cMgy BwgW vwlI hY auh gurU dy Sbd dI rwhIN (pRBU-imlwp ƒ Awpxw Awqmk) sohj bxWdI hY, aus dy ihrdy dI syj suKdweI ho jWdI hY ikauNik auh hr vyly pRBU-pqI dw imlwp mwxdI hY, pRBU pRIqm ƒ iml ky auh sdw Awqmk Awnµd mwxdI hY [2[

(hy mn!) ijs jIv-iesqRI dw ipAwr sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc pY jWdw hY auh sdw leI cMgy BwgW vwlI bx jWdI hY, auh Awpxy pqI-pRBU ƒ hmySw Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KdI hY, auh pRBU ƒ sdw Awpxy nyVy Awpxy AMg-sMg vyKdI hY, aus ƒ ipAwrw pRBU sBnW ivc ivAwpk id`sdw hY [3[

(hy mn! au~cI jwiq qy sohxy rUp dw kIh mwx?) prlok ivc nwh ieh (au~cI) jwiq jWdI hY nwh ieh (sohxw) rUp jWdw hY [ (ies lok ivc mnu`K) ijho ijhy krm krdw hY auho ijhw aus dw jIvn bx jWdw hY (b`s! iehI hY mnu`K dI jwiq qy iehI hY mnu`K dw rUp) [

hy nwnk! (ijauN ijauN mnu`K) gurU dy Sbd dI brkiq nwl (Awqmk jIvn ivc) hor au~cw hor au~cw huMdw jWdw hY iqauN iqauN auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc lIn huMdw jWdw hY [4[8[47[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਭਗਤਿ ਰਤਾ ਜਨੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਾਚੈ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਰੁੰਨੇ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ॥ ਹਿਰਦੈ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਅੰਤਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਏ ॥ ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥੨॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਜਹਾ ਜਾਉ ਤਹ ਵੇਖਾ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ॥ ਊਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਅਪਾਰ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੪॥੯॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 363}

pdArQ:- rqw—r`qw, rMigAw hoieAw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ BY—Bau dI rwhIN [ Bau—fr, Adb [ gur kY BY—gurU dy Adb dI rwhIN [ BY swcY—sdw-iQr pRBU dy fr dI rwhIN [ swic—sdw-iQr pRBU ivc [ mnmuK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwly mnu`K [ Koie—gvw ky [ piq—ie`zq [1[

mn—hy mn! ieCY—ie`Cw krdw hY [1[rhwau[

qy—qoN, pwsoN [ pUrw—swry guxW dw mwlk pRBU [ ihrdY—ihrdy ivc [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ AMqru—AMdrlw, ihrdw, mn [ AMimRqsir—AMimRq dy srovr ivc, Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dy srovr ivc [ nwey—nwie, nHwie, nHw ky [ sUcy—pivqR [2[

hjUir—hwzr-nwzr, AMg-sMg [ prswid—ikrpw nwl [ jwau—mYN jWdw hW [ vyKw—vyKW, mYN vyKdw hW [3[

swgru—smuMdr [ pUrw—BirAw hoieAw [ BMfwr—^zwny [ Apwr—byAMq [ prswdI—prswid, ikrpw dI rwhIN [ dyvxhwru—dyx dI smr`Qw vwlw [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy gux cyqy kr, sdw prmwqmw dw iDAwn Dr [ (jyhVw mnu`K prmwqmw dw nwm jpdw hY aus dy AMdr) idn rwq sdw Awqmk cwau bixAw rihMdw hY, auh ijs Pl dI ie`Cw krdw hY, auhI Pl hwsl kr lYNdw hY [1[rhwau[

jyhVw mnu`K prmwqmw dI BgqI dy rMg ivc rMigAw jWdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY auh pRBU dy pRym ivc mgn rihMdw hY, gurU dy Adb ivc rih ky sdw-iQr prmwqmw dy fr ivc rih ky auh sdw-iQr prmwqmw ivc lIn ho jWdw hY [ (pr) pUry gurU dI srn pYx qoN ibnw prmwqmw dI BgqI nhIN ho skdI [ jyhVy mnu`K (gurU dw Awsrw-prnw C`f ky) Awpxy mn dy ipCy qurdy hn auh (AMq) AwpxI ie`zq gvw ky pCuqWdy hn [1[

pUry gurU pwsoN hI swry guxW dw mwlk prmwqmw l`Bdw hY, (pUry gurU dI srn pYx vwlw mnu`K Awpxy) ihrdy ivc gurU dw Sbd vsWdw hY, pRBU dw sdw-iQr nwm vsWdw hY, (ijauN ijauN) auh Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dy srovr ivc ieSnwn krdw hY aus dw ihrdw pivqR huMdw jWdw hY [ (hy BweI!) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn ho ky mnu`K sdw leI pivqR ho jWdy hn [2[

(hy myry mn! jyhVw mnu`K) gurU dI ikrpw nwl (prmwqmw dw nwm jpdw hY auh) prmwqmw ƒ sdw AMg-sMg v`sdw vyKdw hY, aus ƒ prmwqmw hr QW ivAwpk id`sdw hY [

(hy myry mn! myry qy BI gurU ny myhr kIqI hY, qy) mYN ijDr jWdw hW aus prmwqmw ƒ hI vyKdw hW [ (pr) gurU qoN ibnw koeI hor ieh (au~cI) dwiq dyx jogw nhIN hY [3[

hy nwnk! gurU smuMdr hY ijs ivc prmwqmw qy is&iq-swlwh dy byAMq kImqI rqn jvwhr Bry pey hn [ jIvW dI b^SS krn vwlw prmwqmw b^SS krdw hY qy gurU dI ikrpw dI rwhIN auh pRBU-dwqwr is&iq-swlwh dy kImqI rqn jvwhr dyNdw hY [4[9[48[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh