ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 362

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਮੂਲਿ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਡਾਲੀ ਲਾਗੈ ਨਿਹਫਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਪਚਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿ ਵਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਮਹਲੁ ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਸਰਿ ਹਰਿ ਜਲਿ ਨਾਇਆ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਸਭੁ ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 362}

pdArQ:- Bwie—ipAwr ivc [ Bwau—ipAwr [ dUjY Bwie—hor dy ipAwr ivc [ ibrQw—ivArQ [ syvY—srn pYNdw hY [ koie—koeI BI mnu`K [1[

mUil—(jgq dy) mUl (-pRBU) ivc [ sy jn—auh bMdy [ Anidnu— {æAnuidn} hr roz, hr vyly [ jip—jp ky [ jwxu—jwxU, pCwxU [1[rhwau[

inhPlu—A`Pl [ AMD—(mwieAw ivc) AMnHy hoey mnu`K ƒ [ mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ pcwie—sVdw hY [1[

imil—iml ky [ nwmy—nwim hI, nwm ivc hI [ auDrxhwru—bcwx-jogw [3[

vjwey—(vwjw) vjWdw hY [ mhlu—itkwxw, pRBU-crn [ Gru—pRBU dw Gr [ sqsir—swD sMgiq-rUp srovr ivc [ sir—srovr ivc [ jil—jl nwl, pwxI nwl [ nwieAw—nHwqw [ durqu—pwp [4[

ArQ:- (hy BweI! jyhVy mnu`K) jgq dy rcnhwr prmwqmw (dI Xwd) ivc juVdy hn auh mnu`K (prmwqmw dIAW nzrW ivc) kbUl ho jWdy hn [ prmwqmw dw nwm hr vyly Awpxy ihrdy ivc jp ky gurU dy Sbd dI brkiq nwl mnu`K iek prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdw hY [1[rhwau[

(jyhVy mnu`K prmwqmw ƒ C`f ky) iksy hor dy ipAwr ivc m`qy rihMdy hn auhnW ny du`K hI du`K shyiVAw, gurU dy Sbd qoN vWjy rih ky auhnW AwpxI izMdgI ivArQ gvw leI [ jyhVw koeI mnu`K gurU dy d`sy rwh auqy qurdw hY aus ƒ (shI jIvn dI) smJ Aw jWdI hY, auh iPr mwieAw dy ipAwr ivc nhIN l`gdw [1[

(jyhVw mnu`K jgq dy mUl-pRBU-ru`K ƒ C`f ky aus dI rcI mwieAw-rUp) thxI ƒ cMbiVAw rihMdw hY auh A`Pl hI jWdw hY (jIvn-Pl pRwpq nhIN kr skdw), by-smJI dy kMmW ivc pY ky (mwieAw dy moh ivc) AMnHw hoieAw mnu`K (mwieAw dI Btkxw qoN bcx dw) itkwxw nhIN l`B skdw (auh mnu`K mwieAw dy moh ivc ieauN hI) ^uAwr huMdw hY (ijvyN) gMd dw kIVw gMd ivc [2[

jyhVw mnu`K gurU dI d`sI syvw krdw hY auh sdw Awqmk Awnµd mwxdw hY (ikauNik) swD sMgiq ivc iml ky auh prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY (is&iq-swlwh krdw rihMdw hY) [ auh sdw prmwqmw dy nwm ivc juV ky (prmwqmw dy guxW dI) ivcwr krdw hY [ (ies qrHW) auh Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY qy AwpxIAW kulW ƒ pwr lµGwx jogw ho jWdw hY [3[

prmwqmw dy nwm ivc juV ky jyhVw mnu`K siqgurU dI bwxI (dw vwjw) vjWdw hY (Awpxy AMdr gurU dI bwxI dw pUrn pRBwv pweI r`Kdw hY), hy nwnk! gurU dy Sbd dI brkiq nwl auh mnu`K prmwqmw dy crnW ivc Gr mhl hwsl kr lYNdw hY [

gurU dI miq lY ky ijs mnu`K ny sqsMg-srovr ivc prmwqmw dy nwm-jl nwl ieSnwn kIqw, aus ny BYVI KotI miq dI mYl Do leI aus ny (Awpxy AMdroN) swrw pwp dUr kr ilAw [4[5[44[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਮਰਣੁ ਵਿਗਾੜਹਿ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰਹਿ ॥ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥ ਆਤਮੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਭਰਮੈ ਵਿਚਿ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਮਰੁ ਮੁਇਆ ਸਬਦੇ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰਿ ਸਮ ਜਾਣਾਈ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਜਪਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲਿ ਜਾਇ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਦੁਖਿ ਜਲੈ ਸਬਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ ਏਥਹੁ ਛੁੜਕਿਆ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਵਿਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸੁ ॥ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਮਨਮੁਖੁ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੬॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 362}

pdArQ:- mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ mrih—Awqmk mOq mrdy hn [ mir—Awqmk mOqy mr ky [ dUjY Bwie—mwieAw dy ipAwr ivc [ Awqm—Awqmk jIvn [ sMGwrih—nws kr lYNdy hn [ ivgUqw—^uAwr huMdw hY [ Awqmu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ cInY—prKdw, pCwxdw [ sUqw—Zw&l hoieAw rihMdw hY [1[

mru—mOq, AslI mOq, mwieAw dy moh vloN mOq [ sbdy—gurU dy Sbd dI rwhIN [ guir—gurU ny [ sm—brwbr [ jwxweI—smJw id`qI [ jug mih—jIvn ivc [ lwhw—lwB, K`tI [1[rhwau[

grB—jnm mrn dy gyVW ivc [ gil jwie—gl jWdw hY, Awqmk jIvn nws kr lYNdw hY [ loBwie—loB krdw hY [ duiK—du`K ivc [ sbweI—swrI lukweI [ siqguir—siqgurU ny [ bUJ—smJ [2[

eyQhu CuVikAw—ies mnu`Kw jnm dI vwrI qoN KuMiJAw [ Taur—itkwxw, QW [ iqqu Gir—aus Gr ivc [3[

bil jweI—mYN kurbwn jWdw hW (jweIN) [ inj Gir—Awpxy Gr ivc [ audwsw—ivrkq [4[

ArQ:- koeI cMgw AwKy, koeI mMdw AwKy, ies ƒ ieko ijhw shwrnw—gurU ny ijs mnu`K ƒ ieh sUJ b^S id`qI hY, auh mnu`K ies jIvn ivc prmwqmw dw nwm jp ky (jgq qoN) K`tI K`t ky jWdw hY, auh mnu`K (mwieAw dy moh vloN) surKrUeI mOq mrdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN (moh vloN) auh ACoh rihMdw hY [1[rhwau[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (Awqmk mOqy) mrdy hn (ies qrHW) mr ky auh AwpxI mOq ^rwb krdy hn, ikauNik mwieAw dy moh ivc pY ky auh Awpxw Awqmk jIvn qbwh kr lYNdy hn [

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K (ieh Dn) myrw hY (ieh prvwrw) myrw hY—in`q iehI AwK AwK ky ^uAwr huMdw rihMdw hY, kdy Awpxy Awqmk jIvn ƒ nhIN pVqwldw, mwieAw dI Btkxw ivc pY ky (Awqmk jIvn) vloN Zwi&l hoieAw rihMdw hY [1[

nwm qoN vWijAw rih ky mnu`K jnm mrn dy gyVW ivc Awqmk jIvn nws kr lYNdw hY, auh sdw mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY (ies vwsqy) aus dI izMdgI ivArQ clI jWdI hY [ nwm qoN s`KxI rih ky swrI lukweI du`K ivc sVdI rihMdI hY [ pr ieh smJ pUry gurU ny (iksy ivrly ƒ) b^SI hY [2[

ijs mnu`K dw mn hr vyly mwieAw dy moh ivc Btkdw hY auh moh dIAW s`tW KWdw rihMdw hY, ies mnu`Kw jIvn ivc (ismrn vloN) KuMiJAw hoieAw iPr Awqmk Awnµd dI QW nhIN pRwpq kr skdw [ jnm mrn dw gyV (mwno) gMd dw Gr hY, ies Gr ivc aus mnu`K dw invws hoieAw rihMdw hY jo Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY [3[

(hy BweI!) mYN Awpxy siqgurU qoN sdw sdky jWdw hW [ gurU dI srn pYx vwly mnu`K dI suriq ƒ gurU prmwqmw dI joiq ivc imlw dyNdw hY [

hy nwnk! gurU dI pivqR bwxI dI brkiq nwl Awpxy Asl Gr ivc (pRBU-crnW ivc) itkwxw iml jWdw hY, (gurU dI myhr nwl mnu`K) haumY ƒ mukw lYNdw hY qy (mwieAw dy moh vloN) sdw auprwm rihMdw hY [4[6[45[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh