ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 361

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਬਦਿ ਮੁਆ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗਿ ਕੋਇ ॥੧॥ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਅਉਗੁਣ ਜਾਹਿ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨ ਜਾਹਿ ॥ ਮਨਿ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਸਦਾ ਗੁਣਦਾਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥੩॥ ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥੨॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 361}

pdArQ:- sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ muAw—(mwieAw dy moh vloN) ACoh ho igAw [ Awpu—Awpw-Bwv [ iqlu—rqw Br BI [ qmwieAw—lwlc [ min—mn ivc [ Bwig—iksmiq nwl [1[

sMgRhu—iek`Ty kro (Awpxy AMdr) [ jwih—dUr ho jwxgy [ smwih—(pRBU ivc) lIn ho jwihˆgw [1[rhwau[

vKwxY—aucwrdw hY, ismrdw hY [ sUcw—pivqR [ qy—qoN [2[

min inrml—pivqR mn ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [ mMin—min, mn ivc [3[

jwau—mYN jWdw hW [ dir swcY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [ gwau—mYN gWdw hW [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [4[

ArQ:- (hy BweI! Awpxy AMdr prmwqmw dy) gux iek`Ty kro (prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rho, is&iq-swlwh dI brkiq nwl) mn ivcoN ivkwr dUr ho jWdy hn [ pUry gurU dy Sbd dI rwhIN (is&iq-swlwh kr ky qUM guxW dy mwlk pRBU ivc) itikAw rhyNgw [1[rhwau[

jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky (mwieAw dy moh vloN) inrlyp ho jWdw hY auh Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr lYNdw hY [ jyhVw mnu`K siqgurU dI srn pYNdw hY aus ƒ (mwieAw dw) rqw Br BI lwlc nhIN rihMdw [ aus mnu`K dy mn ivc auh dwqwr sdw v`isAw rihMdw hY ijs ƒ iksy qoN koeI fr nhIN [ pr koeI ivrlw mnu`K hI cMgI iksmiq nwl sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN aus ƒ iml skdw hY [1[

jyhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh dw sOdw ivhwJdw hY auh aus is&iq-swlwh dI kdr smJdw hY; auh mnu`K Awqmk jIvn dyx vwly gur-Sbd dI rwhIN prmwqmw dw nwm ismrdw rihMdw hY [ sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dI brkiq nwl auh mnu`K pivqR jIvn vwlw ho jWdw hY [ is&iq-swlwh dI brkiq nwl aus ƒ prmwqmw dy nwm dw sOdw iml jWdw hY [2[

prmwqmw dy guxW dw mu`l nhIN pY skdw, iksy BI kImiq qoN iml nhIN skdy, (hW,) sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd dI rwhIN (ieh gux) pivqR hoey mn ivc Aw v`sdy hn [ (hy BweI!) ijnHW bMidAW ny prmwqmw dw nwm ismirAw hY Awpxy guxW dI dwiq dyx vwlw pRBU Awpxy mn ivc vswieAw hY auh v`fy BwgW vwly hn [3[

(hy BweI!) jyhVw jyhVw mnu`K prmwqmw dy gux (Awpxy AMdr) iek`Ty krdw hY, mYN auhnW qoN kurbwn jWdw hW (auhnW dI sMgiq dI brkiq nwl) mYN sdw-iQr pRBU dy dr qy (itk ky) aus sdw kwiem rihx vwly dy gux gWdw hW [

hy nwnk! (guxW dI dwiq ijs mnu`K ƒ) pRBU Awp hI dyNdw hY (auh mnu`K) Awqmk Afolqw ivc itkdw hY pRym ivc juiVAw rihMdw hY (aus dy au~cy jIvn dw mu`l nhIN d`isAw jw skdw [4[2[41[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਵਿਰਲੇ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਊਚੀ ਬਾਣੀ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਉਤਰੈ ਪੀਰ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਅਤਿ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥ ਪੀਵਤ ਰਹੈ ਪੀਆਏ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 361}

pdArQ:- myil—(pRBU dy) imlwp ivc [ Awpy—(pRBU) Awp hI [ kImiq—kdr [1[

ikn ibiD—iks qrIky nwl? AprMpru—pry qoN pry [ Agm—AphuMc [ Agocru— {A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ koie—koeI ivrlw [1[rhwau[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ krim—myhr nwl [ aUcw—au~cy jIvn vwlw [2[

srIir—srIr ivc, ihrdy ivc [ Byty—imly [ qw—qdoN [ ibnu gur Byty—gurU ƒ imlx qoN ibnw [ mnmuiK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwlw [3[

Aiq rsu—bhuq rs vwlw [ pIAwey—iplWdw hY [ soie—auh (pRBU) hI [ qy—qoN [ nwim—nwm ivc [ rqy—rMgIj ky [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [4[

ArQ:- (hy BweI!) iks qrIky nwl (mnu`K dy mn ivc) prmwqmw (dy nwm) dI kdr pYdw hovy? prmwqmw pry qoN pry hY, prmwqmw AphuMc hY, prmwqmw qk igAwn-ieMidRAW dI rwhIN phuMc nhIN ho skdI [ (b`s!) gurU dy Sbd dI rwhIN (hI) koeI ivrlw mnu`K pRBU ƒ imldw hY (qy aus dy AMdr pRBU dy nwm dI kdr pYdw huMdI hY) [1[rhwau[

(hy BweI!) siqgurU ivc ieh v`fw Bwrw gux hY ik auh AnykW jnmW dy ivCuVy hoey jIvW ƒ prmwqmw dy crnW ivc joV dyNdw hY [ pRBU Awp hI (gurU) imlWdw hY, gurU imlw ky Awpxy crnW ivc joVdw hY qy (ies qrHW jIvW dy ihrdy ivc) Awpxy nwm dI kdr Awp hI pYdw krdw hY [1[

koeI ivrlw mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dy nwm dI kdr smJdw hY iksy ivrly ƒ prmwqmw dI myhr nwl (prmwqmw dw nwm) imldw hY [ sB qoN au~cy pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI brkiq nwl mnu`K au~cy jIvn vwlw bx jWdw hY [ koeI (ivrlw BwgW vwlw mnu`K) gurU dI srn pY ky gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw dw nwm ismrdw hY [2[

prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw mnu`K dy srIr ivc (ivkwrW dw) du`K rog pYdw hoieAw rihMdw hY, jdoN mnu`K ƒ gurU imldw hY, qdoN aus dw ieh du`K dUr ho jWdw hY [ gurU ƒ imlx qoN ibnw mnu`K auhI krm kmWdw hY jo du`K pYdw krn, (ies qrHW) Awpxy mn dy ipCy qurn vwly mnu`K ƒ sdw bhuq szw imldI rihMdI hY [3[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm (iek AYsw AMimRq hY jo) im`Tw hY, bVy rs vwlw hY [ pr auhI mnu`K ieh nwm-rs pINdw rihMdw hY, ijs ƒ auh prmwqmw Awp iplwey [

hy nwnk! gurU dI ikrpw nwl hI mnu`K prmwqmw dy nwm-jl dw Awnµd mwxdw hY, nwm-rMig ivc rMgIj ky mnu`K au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY [4[3[42[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ॥ ਸੇਵਤ ਹੀ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤਿਨ ਕੈ ਹਮ ਸਦ ਲਾਗਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਜੋ ਮਨਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਬਦੁ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਦੁ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਰਿ ॥੨॥ ਆਖਣਿ ਆਖੈ ਬਕੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋਇ ॥ ਕਹਣੈ ਕਥਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 361-362}

pdArQ:- swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ gihr—fUMGw, ijs dy idl dw Byq nwh pwieAw jw sky [ gMBIr—fUMGy ijgry vwlw, v`fy ijgry vwlw [ syvq—ismridAW [ sbid—gur-Sbd dI rwhIN [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ sd—sdw [ lwgh—(AsI) lgdy hW [ pwie—pYrIN [1[

min—mn ivc [ lwie—lw ky [ drgh—hzUrI ivc [ suBwie—pRym dI rwhIN [1[rhwau[

mMin—min, mn ivc [2[

AwKix AwKY—AwKx ƒ AwKdw hY, irvwjI qOr qy AwKdw hY [ bkY—boldw hY [ sBu koie—hryk mnu`K [ khxY—AwKx nwl [ kQin—AwKx nwl [ prswid—ikrpw nwl [ min—mn ivc [3[

Awpu—Awpw-Bwv [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [ rMig rwqy—rMg ivc rMigAw jwx krky [ Aiq—bhuq [ nwim—nwm dI rwhIN [4[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K prmwqmw dw pRym-rMg vrq vrq ky Awpxy mn ivc (pRym-rMg nwl) rMgy jWdy hn, auhnW mnu`KW dw jnm mrn dy gyV dw du`K dUr ho jWdw hY, pRym dI brkiq nwl auh mnu`K prmwqmw dI hzUrI ivc itky rihMdy hn [1[rhwau[

(hy BweI!) ipAwrw pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY, fUMGw hY qy v`fy ijgry vwlw hY [ aus dw ismrn kIiqAW srIr ƒ suK imldw hY, SWqI imldI hY [ (jyhVy mnu`K) gurU dI rwhIN (ismrn krdy hn auh sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn auh Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hn auh pRBU-pRym ivc juVy rihMdy hn, AsI (mYN) sdw auhnW dI crnIN l`gdy (l`gdw) hW [1[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K gurU dy Sbd dw rs c`Kdw hY, auh sdw kwiem rihx vwlw (Awqmk) Awnµd mwxdw hY (ikauNik) auh prmwqmw dy nwm ƒ (sdw Awpxy) mn ivc vsweI r`Kdw hY (aus ƒ iPr pRq`K ieauN id`sdw hY ik) prmwqmw sdw hr QW ivAwp irhw hY, auh Awp hI (hryk jIv dy) AMg-sMg hY qy Awp hI dUr (AphuMc) BI hY [2[

(hy BweI!) irvwjI qOr qy hryk mnu`K AwKdw hY, suxWdw hY ik (prmwqmw) hryk dy nyVy v`sdw hY, pr ijs iksy ƒ auh Awpxy crnW ivc imlWdw hY, auh Awp hI myhr kr ky imlWdw hY [ zbwnI AwKx nwl g`lW krn nwl prmwqmw imldw nhIN, gurU dI ikrpw nwl mn ivc Aw v`sdw hY [3[

gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr lYNdw hY, qy prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMgIj ky (Awpxy AMdroN mwieAw dw) moh mukWdw hY [

hy nwnk! gurU dy Sbd dI ivcwr mnu`K ƒ bhuq pivqR jIvn vwlw bxw dyNdI hY, pRBU-nwm ivc juV ky mnu`K hornW dw jIvn sMvwrn jogw BI ho jWdw hY [4[4[43[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh