ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 359

ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਭੀਤਰਿ ਪੰਚ ਗੁਪਤ ਮਨਿ ਵਾਸੇ ॥ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਹਿ ਜੈਸੇ ਭਵਹਿ ਉਦਾਸੇ ॥੧॥ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹੈ ॥ ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲਿ ਪਹਿਰਉਗੀ ਹਾਰੋ ॥ ਮਿਲੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ॥੨॥ ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕੁ ਭਤਾਰੋ ॥ ਪੇਡਿ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ॥੩॥ ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲਿ ਰੁਦਨੁ ਕਰੇਹਾ ॥ ਸਾਹੁ ਪਜੂਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਦੇਹਾ ॥੪॥੧॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 359}

not:- ieh Sbd ‘Gru 5’ dw hY [ nvW sMgRh hY [ mUl mMqR iPr nvyN isry drj hY [

pdArQ:- BIqir—mn dy Dur AMdr [ pMc—pMj kwmwidk [ gupq—luky hoey [ min—mn ivc [ iQru n rhih—itkdy nhIN [ audwsy—TTMbry hoey [ jYsy—ijvyN [1[

syqI—nwl [ iQru n rhY—itkdw nhIN, juVdw nhIN [ AiDk—bhuq [1[rhwau[

pihraugI—mYN pihnWgI [ kraugI—mYN krWgI [2[

pMc sKI—pMj shylIAW, igAwn-ieMdRy [ hm—swfIAW, myrIAW [ Bqwro—Ksm, jIvwqmw [ pyif—pyf ivc, srIr ivc, srIr dy Bog ivc [3[

imil—iml ky [ rudnu kryhw—rudn krdIAW hn, ro hI C`fdIAW hn, swQ C`f dyNdIAW hn [ swhu—jIvwqmw [ pjUqw—PiVAw jWdw hY [4[

ArQ:- myrw mn idAwl prmwqmw dI Xwd ivc juVdw nhIN hY [ ies auqy mwieAw ny bhuq zor pwieAw hoieAw hY [ ieh loBI kptI pwpI pwKMfI bixAw ipAw hY [1[

myry mn ivc Dur AMdr pMj kwmwidk luky pey hn, auh TTMbry hoieAW vWg B`jy iPrdy hn, nwh auh Awp itkdy hn (nwh myry mn ƒ itkx dyNdy hn) [1[

(myrw srIr aus nwr vWg Awpxy isMgwr dy AwhrW ivc rihMdw hY jo Awpxy pqI dI aufIk ivc hY qy AwKdI hY—) mYN Awpxy gl ivc Pu`lW dI mwlw pwvWgI, Pu`lW dw hwr pwvWgI, myrw pqI imlygw qW mYN isMgwr krWgI [2[

myrIAW pMjy shylIAW BI (igAwn-ieMdRy BI) ijnHW dw jIvwqmw hI Ksm hY (Bwv, ijnHW dw suK duK jIvwqmw dy suK duK nwl sWJw hY) (jIvwqmw dI mdd krn dy QW) srIr dy Bog ivc hI l`gIAW hoeIAW hn (auhnW ƒ ic`q cyqy hI nhIN ik ies srIr nwloN ies jIvwqmw dw ivCoVw ho jwxw hY) jIvwqmw ny cly jwxw hY [3[

(Aw^r ivCoVy dw vylw Aw jWdw hY) pMjy shylIAW rl ky isr& ro hI CfdIAW hn (Bwv, pMjy igAwn-ieMdRy jIvwqmw dw swQ C`f dyNdy hn, qy) nwnk AwKdw hY ik jIvwqmw (iek`lw) lyKw dyx leI PiVAw jWdw hY [4[1[34[

not:- ‘Gru 5’ ieQy ^qm hY [ iPr mUl mMqR hY, nvW sMgRh ‘Gru 6’ dw SurU huMdw hY [ ‘Gru 6’ dy pMj Sbd hn [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥ ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਣਿ ਤਨਿ ਪਹਿਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣਿ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹੀ ॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਹਿ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਲੇ ਪਹਿਰੈ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਤੁ ਲੇਈ ॥ ਕਰ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਹਿਰੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਚਿਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ ॥ ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਣਿ ਸ੍ਰੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥ ਮਨ ਮੰਦਰਿ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥ ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 359}

pdArQ:- pauxu—hvw, suAws [ sUq—Dwgw [ kwmix—iesqRI [ qin—qn auqy [ rwvy—mwxdI hY, imldI hY [1[

lwl—hy lwl! bhu guix—bhuq guxW vwly [ hoih n—nhIN hn [ AvrI—iksy hor ivc [1[rhwau[

kMiT—gl ivc [ dwmodru— {dwm audr—ijs dy l`k duAwly qVwgI hY} prmwqmw [ dMqu—dMdwsw [ kr—h`QW ivc [ kir—kr ky [ icq DryeI—ic`q ƒ itkwey [2[

mDusUdnu—prmwqmw [ kr—h`QW (dIAW auNglIAW) qy [ ptu—rySmI k`pVw [ DVI—mWg, p`tI [ sRIrMgu—l`CmI dw pqI, prmwqmw [3[

mMdir—mMdr ivc [ dIpku—dIvw [ kwieAw—srIr, ihrdw [ igAwn rwau—igAwn dw rwjw [4[

not:- iesqRI Awpxy pqI ƒ imlx dI Aws qy Awpxw srIr isMgwrdI hY qw ik pqI ƒ aus dw srIr cMgw l`gy [ jIv-iesqRI qy prmwqmw-pqI dw Awqmk myl hI ho skdw hY, ies myl dI sMBwvnw qdoN hI ho skdI hY, jy jIv-iesqRI Awpxy Awqmw ƒ suMdr bxwey [ Awqmw dI ^Ub-sUrqI vwsqy ies Sbd ivc hyT-ilKy Awqmk gihxy d`sy gey hn—pivqR Awcrn, suAws suAws nwm dw jwp, iKmw, DIrj, igAwn, Awidk [

ArQ:- hy bhu-guxI lwl pRBU! jyhVI jIv-iesqRI qyry guxW ivc suriq joVdI hY, aus ƒ qyry vwly gux iksy hor ivc nhIN id`sdy (auh qYƒ ivswr ky iksy hor pwsy pRIq nhIN joVdI) [1[rhwau[

jy jIv-iesqRI Awpxy mn ƒ su`cy moqI vrgw gihxw bxw ley (moqIAW dI mwlw bxwn leI Dwgy dI loV pYNdI hY) jy suAws suAws (dw ismrn moqI pRox leI) Dwgw bxy, jy dunIAw dI vDIkI ƒ shwr lYx dy suBwv ƒ jIv-iesqRI isMgwr bxw ky Awpxy srIr auqy pihn ley, qW pqI-pRBU dI ipAwrI ho ky aus ƒ iml pYNdI hY [1[

jy jIv-iesqRI prmwqmw dI hr vyly Xwd ƒ hwr bxw ky Awpxy gl ivc pw ley, jy pRBU-ismrn ƒ (dMdW dw) dMdwsw vrqy, jy krqwr dI BgqI-syvw ƒ kMgx bxw ky h`QIN pw ley, qW ies qrHW aus dw ic`q pRBU-crnW ivc itikAw rihMdw hY [2[

jy jIv-iesqRI hrI-Bjn dI muMdrI bxw ky h`Q dI auNglI ivc pw ley, pRBU nwm dI Et ƒ AwpxI pq dw rwKw rySmI kpVw bxwey, (ismrn dI brkiq nwl pRwpq kIqI) gMBIrqw ƒ p`tIAW sjwx ihq vrqy, l`CmI-pqI pRBU dy nwm dw (A`KW ivc) surmw pwey [3[

jy jIv-iesqRI Awpxy mn dy mihl ivc igAwn dw dIvw jgwey, ihrdy ƒ (pRBU-imlwp vwsqy) syj bxwey, hy nwnk! (aus dy ies swry Awqmk isMgwr auqy rIJ ky) jdoN igAwn-dwqw pRBU aus dI ihrdy-syj auqy prgt huMdw hY, qW aus ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [4[1[35[

not:- ‘Gru 6’ dy SbdW dy sMgRh dw ieh pihlw Sbd hY [ ies sMgRh ivc 5 Sbd hn v`fy AMk qoN pihlw Cotw AMk ies sMgRh dw hI hY [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਸੁ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੧॥ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਭਲਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹੁੜਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਪੜਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥ ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ ਸਤਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪਕੈ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ ॥੩॥ ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਮੰਦਾ ॥ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰਿ ਸਿਫਤਿ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ ॥੪॥੨॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 359}

pdArQ:- kIqw hovY—jo pRBU dw pYdw kIqw hoieAw hY, jIv [ ikAw khIAY—kIh iglw? BweI—hy BweI! kIqy—jIv dI [ ikAw—kuJ sMvwr nhIN skdI [1[

quDu BwvY—jyhVw jIv qYƒ cMgw lgdw hY [ Blw—ipAwrw, suKwvW [ nwim—nwm ivc [1[rhwau[

ikrqu—kIqw hoieAw kMm, jnm jnmWqrW dy kIqy kMmW dy sMskwrW dw iek`T [ pieAw—ipAw hoieAw, aukirAw hoieAw [ prvwxw—prvwnw, lyK [ bwhuiV—muV, aus dy ault [ piVAw—prgt huMdw hY, vwprdw hY [2[

drgh—hzUrI ivc, swhmxy [ bwjwrI—Avwrw bYx vwlw, bVbolw [ pkY nwhI—pu`gdI nhIN, ij`qI nhIN jWdI [ swrI—nrd [3[

bInw—isAwxw [ mMdw—mwVw, BYVw [ bMdI—rzw [4[

ArQ:- (hy pRBU!) jyhVw jIv qYƒ cMgw lgdw hY, aus ƒ qyrI rzw im`TI l`gx l`g pYNdI hY [ (so) hy nwnk! (pRBU dy dr qoN) aus jIv ƒ Awdr imldw hY jo (aus dI rzw ivc rih ky) aus sdw-iQr mwlk dy nwm ivc lIn rihMdw hY [1[rhwau[

(pr) hy BweI! jIv dy kIh v`s? jIv auhI kuJ krdw hY jo prmwqmw aus qoN krWdw hY [ jIv dI koeI isAwxp kMm nhIN AwauNdI, jo kuJ Akwl purK krnw cwhuMdw hY, auhI kr irhw hY [1[

swfy jnm jnmWqrW dy kIqy kMmW dy sMskwrW dw jo iek`T swfy mn ivc aukirAw ipAw huMdw hY, aus dy Anuswr swfI jIvn-rwhdwrI ilKI peI huMdI hY, aus dy ault zor nhIN c`l skdw [ iPr jyho jyhw auh jIvn-lyK iliKAw ipAw hY, aus dy Anuswr (jIvn-s&r) auGVdw clw AwauNdw hY, koeI (auhnW lIhW ƒ Awpxy au~dm nwl) imtw nhIN skdw (auhnW ƒ imtwx dw ieko iek qrIkw hY—rzw ivc qur ky is&iq-swlwh krdy rihxw) [2[

jy koeI jIv ies DuroN ilKy hukm dy ault bVy ieqrwz krI jwey (hukm Anuswr qurn dI jwc n is`Ky, aus dw sMvrdw kuJ nhIN, sgoN) aus dw nwm bVbolw hI pY skdw hY [ (jIvn dI bwzI) SqrMj (cOpV) dI bwzI (vrgI) hY, (rzw dy ault quirAW qy igly kIiqAW ieh bwzI) ij`qI nhIN jw skygI, nrdW k`cIAW hI rihMdIAW hn (pu`gdIAW isr& auhI hn jo) pu`gx vwly Gr ivc jw (phuMcdIAW hn) [3[

ies rsqy ivc nwh koeI ivdvwn pMifq isAwxw ikhw jw skdw hY, nwh koeI (AnpVH) mUrK BYVw mMinAw jw skdw hY (jIvn dy shI rsqy ivc nwh inrI iv`dvqw sPlqw dw vsIlw hY, nwh AnpVHqw vwsqy AsPlqw zrUrI hY) [ auh jIv bMdw AKvw skdw hY ijs ƒ pRBU AwpxI rzw ivc r`K ky aus pwsoN AwpxI is&iq-swlwh krWdw hY [4[2[36[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹਢਾਵਉ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨਉ ਸਹਜ ਜੋਗ ਨਿਧਿ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ ॥ ਸਿੰਙੀ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਸੋਹੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰੈ ਨਾਦੰ ॥੨॥ ਪਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਡੰਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਭੂਤੰ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਅਤੀਤੰ ॥੩॥ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸੰਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ ॥੪॥੩॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 359-360}

pdArQ:- mnY mih—mn ivc [ muMdRw—vwly (k`c Awidk dy) jo jogI lok kMnW ivc pWdy hn [ iKMQw—godVI [ hFwvau—mYN hMFWdw hW, mYN pihndw hW [ mwnau—mYN mMndw hW [ shj—mn dI Afolqw, SWqI [ jog iniD—jog (dI kmweI) dw ^zwnw [ pwvau—mYN pRwpq krdw hW [1[

jugqw—juiVAw hoieAw [ jugh jug—hryk jug qk, sdw leI [ prm qMq—prmwqmw [ jogM—imlwp [ AMimRqu—At`l Awqmk jIvn dyx vwlw [ inrMjn— {inr-AMjn [ AMjn—kwlK, mwieAw dI kwlK, mwieAw dw pRBwv} ijs qy mwieAw dw pRBwv nhIN huMdw aus dw [ inrMjn nwmu—inrMjn dw nwm [ igAwn rs—prmwqmw nwl fUMGI sWJ dy Awqmk Awnµd [ kwieAw—srIr ivc, ihrdy ivc [ BogM—mwxdw hY [1[rhwau[

isv—prmwqmw, kilAwx-srUp [ Awsix—Awsx auqy [ bYsau—mYN bYTdw hW [ klp—klpxw [ bwdM—JgVy, DMDy [ Duin—Awvwz, surIlI sur [ Aih—idn [ inis—rwq [ pUrY—pUrdw hY, vjWdw hY [2[

pqu—pwqR, p`Kr, ic`pI [ vrqmwn—hr QW mOjUd [ ibBUq—suAwh [ rhrwis—mrXwdw [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihxw [ AqIq pMQu—ivrkq pMQ [3[

sMimAw—bYrwgx, l`kV Awidk dI itkitkI ijs qy bwhW itkw ky jogI smwDI ivc bYTdw hY [ nwnw—keI iksmW dy [ BrQir jogI—hy BrQr jogI! [4[

not:- gorK BrQrI Awidk pRis`D jogI gurU nwnk dyv jI qoN pihlW ho cuky sn [ SrDwlU lok Awpxy ieSt gurU rwhbr dy nwm qy Awpxy GrW ivc nwm r`Kdy rihMdy hn [ muslmwn muhMmd AlI Awidk nwm vrqdy Aw rhy hn; ihMdU rwm ik®Sn Awidk vrq rhy hn; is`K BI nwnk Amr rwm Awidk vrqdy hn [ iesy qrHW jogI vI Awpxy pRis`D jogIAW dy nwm vrqdy rhy hn [ BrQrI nwm vwlw jogI BI koeI iesy SRyxI ivcoN hI sI [

not:- jogI lok Awpxy ByK dy icMnH Dwrdy hn [ muMdRw, iKMQw, ibBUq, isMgI, fMfw, bYrwgx (sMimAw) jog-ByK dIAW pRis`D cIzW hn [ l&z jog dw ArQ hY ‘imlwp’, ‘jogI’ dw ArQ hY auh jIv jo prmwqmw nwl imilAw hoieAw hY [ gurU nwnk dyv jI jog-ByK dy icMnHW dw twkrw pRBU-crnW ivc juVy hoey mnu`K dy Awqmk jIvn dy vK vK pihlUAW nwl krdy hn [

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dw prmysr dy crnW ivc joV ho igAw hY auhI juiVAw hoieAw hY auhI Asl jogI hY ijs dI smwDI sdw lgI rihMdI hY [ ijs mnu`K ny mwieAw-rihq prmwqmw dw At`l Awqmk jIvn dyx vwlw nwm pRwpq kr ilAw hY auh prmwqmw nwl fUMGI jwx-pCwx dy Awqmk Awnµd Awpxy ihrdy ivc (sdw) mwxdw hY [1[rhwau[

(hy jogI!) gurU dw Sbd mYN Awpxy mn ivc itkwieAw hoieAw hY ieh hn muMdRW (jo mYN kMnW ivc nhIN, mn ivc pweIAW hoeIAW hn) [ mYN iKmw dw suBwau (pkw irhw hW, ieh mYN) godVI pihndw hW [ jo kuJ prmwqmw krdw hY aus ƒ mYN jIvW dI BlweI vwsqy hI mMndw hW, ies qrHW myrw mn folxoN bicAw rihMdw hY—ieh hY jog-swDnW dw ^zwnw, jo mYN iek`Tw kr irhw hW [1[

(hy jogI!) mYN BI Awsx qy bYTdw hW, mYN mn dIAW klpnW Aqy dunIAw vwly JgVy-JWJy C`f ky kilAwn-srUp pRBU dy dys ivc (pRBU dy crnW ivc) itk ky bYTdw hW (ieh hY myrw Awsx auqy bYTxw) [ hy jogI! qUM isM|I vjWdw hYN) myry AMdr gurU dw Sbd (g`j irhw) hY; ieh hY isM|I dI im`TI suhwvxI sur, jy myry AMdr ho rhI hY [ idn rwq myrw mn gur-Sbd dw nwd vjw irhw hY [2[

(hy jogI! qUM h`Q ivc K`pr lY ky Gr Gr qoN iB`iCAw mMgdw hYN mYN pRBU dy dr qoN aus dy guxW dI) ivcwr (mMgdw hW, ieh) hY myrw K`pr [ prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw r`Kx vwlI miq (myry h`Q ivc) fMfw hY (jo iksy ivkwr ƒ nyVy nhIN Fukx dyNdw) [ pRBU ƒ hr QW mOjUd vyKxw myry vwsqy ipMfy qy mlx vwlI suAwh hY [ Akwl purK dI is&iq-swlwh (myry vwsqy) jog dI (pRBU nwl imlwp dI) mrXwdw hY [ gurU dy snmuK itky rihxw hI swfw Drm-rsqw hY jo swƒ mwieAw qoN ivrkq r`Kdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy BrQrI jogI! sux, sB jIvW ivc AnykW rMgW-rUpW ivc pRBU dI joiq ƒ vyKxw—ieh hY swfI bYrwgx jo swƒ pRBU-crnW ivc juVn leI shwrw dyNdI hY [4[3[37[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh