ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 357

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ ਤਿਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥ ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਪਿਰੁ ਜਾਣਿਆ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥ ਤਾਂ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥੩॥ ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 357}

pdArQ:- pyvkVY—pyky Gr ivc, jgq dy moh ivc [ Dn—iesqRI, jIv-iesqRI [ KrI—bhuq [ ieAwxI—AM\wx, mUrK [ sh kI—Ksm dI [ {not:- l&z ‘shu’ Aqy ‘sh’ dw &rk cyqy rKx-jog hY [ l&z ‘shu’ krqw kwrk iek-vcn hY qy (   u ) AMq hY [ sMbMDk ‘kI’ dy kwrn ies dw ieh (   u ) lih igAw hY} [ swr—kdr [1[

eyku—sdw iek-rs rihx vwlw [1[rhwau[

swhurVY—shury Gr ivc, jgq dy moh qoN inkl ky, pRBU-crnW ivc juV ky [ shij—Afol AvsQw ivc [ suBwie—pRym ivc [2[

gur prswdI—gur prswid, gurU dI ikrpw nwl [ kMqY min—kMq dy mn ivc [3[

BY kw—fr dw [ Bwv kw—pRym dw [ sIgwru—Awqmk sohj [4[

ArQ:- myrw Ksm-pRBU hr vyly iek-rs rihMdw hY, aus vrgw hor koeI nhIN hY [ auh sdw myhr dI nzr krdw hY (aus dI myhr dI nzr nwl hI) myrw aus nwl imlwp ho skdw hY [1[rhwau[

pr jgq dy moh ivc Ps ky jIv-iesqRI bhuq mUrK rihMdI hY [ (ies moh ivc Ps ky hI) mYN aus Ksm-pRBU (dI myhr dI nzr) dI kdr nhIN smJ skI (qy aus dy crnW qoN ivCuVI rhI) [1[

jyhVI jIv-iesqRI jgq dy moh qoN inkl ky pRBU-crnW ivc juVdI hY auh (pRBU dI imhr dI nzr nwl) aus sdw-iQr pRBU (dI kdr) pCwx lYNdI hY; Afol AvsQw ivc itk ky pRym ivc juV ky auh Awpxy Ksm-pRBU nwl fUMGI sWJ pw lYNdI hY [2[

jdoN gurU dI ikrpw nwl (jIv-iesqRI ƒ) AjyhI Akl Aw jWdI hY (ik auh jgq dw moh C`f ky pRBU-crnW ivc juVn dw au~dm krdI hY) qdoN jIv-iesqRI kMq-pRBU dy mn ivc cMgI l`gx l`g pYNdI hY [3[

nwnk AwKdw hY jyhVI jIv-iesqRI prmwqmw dy fr dw qy pRym dw isMgwr bxWdI hY, aus dI ihrdy-syj auqy pRBU-pqI sdw itikAw rihMdw hY [4[27[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨ ਕਿਸ ਕਾ ਪੂਤੁ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਈ ॥ ਝੂਠੈ ਮੋਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ॥ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਜਪੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਹੁਤੇ ਅਉਗਣ ਕੂਕੈ ਕੋਈ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੩॥ ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥ ਤਾਂ ਕੋ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 357}

pdArQ:- JUTY moih—JUTY moh dy kwrn [ Brim—Btkxw ivc (pY ky) [ BulweI—(dunIAw) Bu`lI hoeI hY, kurwhy peI hoeI hY [1[

kIqw qyrw—qyrw pYdw kIqw hoieAw [ jpI—mYN jpdw hW [1[rhwau[

kUkY—pukwr kry [ iqsu BwvY—aus pRBU ƒ cMgw l`gy [2[

durmiq—KotI miq [ jh—ijs pwsy, ijDr [ dyKw—mYN vyKdw hW [3[

scy—sc ivc hI, sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc hI [4[

ArQ:- hy myry mwilk-pRBU! mYN qyrw pYdw kIqw hoieAw hW (myrIAW swrIAW srIrk qy Awqmk loVW qUM hI jwxdw hYN qy pUrIAW krn dy smr`Q hYN, myry Awqmk jIvn dI ^wqr) jdoN qUM mYƒ Awpxw nwm dyNdw hYN, qdoN hI mYN jp skdw hW [1[rhwau[

JUTy moh dy kwrn dunIAw Btkxw ivc pY ky kurwhy peI hoeI hY (mW ipau puqR Awidk ƒ hI Awpxw sdw swQI jwx ky jIv prmwqmw ƒ ivswrI bYTw hY) Asl ivc nwh mW nwh pu`qr koeI BI iksy dw p`kw swQI nhIN hY [1[

AnykW hI pwp kIqy hoey hox, iPr BI jy koeI mnu`K (prmwqmw dy dr qy) ArzoeI krdw hY (prmwqmw pYdw kIqy dI lwj r`Kdw hY) jdoN aus ƒ (aus A`q ivkwrI dI BI ArzoeI) psMd AwauNdI hY qW auh b^SS krdw hY (qy aus dy Awqmk jIvn vwsqy aus ƒ Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY) [2[

mYN ijDr vyKdw hW auDr (sB jIvW ƒ pYdw krn vwlw) auh prmwqmw hI ivAwpk vyKdw hW (pr ieh BI qdoN hI id`sdw hY jdoN) gurU dI ikrpw nwl swfI KotI miq nws huMdI hY [3[

nwnk AwKdw hY ik jdoN (pRBU dI AwpxI hI myhr nwl gurU dI rwhIN) jIv ƒ AjyhI Akl Aw jwvy ik hr pwsy aus ƒ prmwqmw hI id`sy, qW jIv sdw aus sdw-iQr pRBU dI Xwd ivc lIn rihMdw hY [4[28[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਪਦੇ ॥ ਤਿਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ॥ ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ ॥੨॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 357}

pdArQ:- dupdy—do pdW vwly, do bMdW vwly Sbd [

iqqu—aus ivc [ srvrVY—iBAwnk srovr ivc [ iqqu srvrVY—aus iBAwnk srovr ivc [ BlIly—hoieAw hY [ pwvku—A`g [ iqnih—aus (pRBU) ny (Awp hI) [ pMk—ic`kV [ pMk ju moh—jo moh dI pMk hY, jo moh dw ic`kV hY [ pgu—pYr [ hm dyKw—swfy vyKidAW, swfy swhmxy hI [ qh—aus ivc, auQy [ fUbIAly—fu`b gey [1[

mn—hy mn! mUV—mUrK! gilAw—gldy jWdy hn, Gtdy jWdy hn [1[rhwau[

hau—mYN [ jqI—jq vwlw, kwm-vwsnw ƒ rok r`Kx vwlw [ sqI—sq vwlw, au~cy Awcrn vwlw [ mugDw—mUrK, by-smJ [ jnmu—jIvn [ pRxviq—bynqI krdw hY [2[

ArQ:- (swfI jIvW dI) aus iBAwnk srovr ivc v`soN hY ijs ivc aus pRBU ny Awp hI pwxI dy QW (iqRSnw dI) A`g pYdw kIqI hY, (qy aus srovr ivc) jo moh dw ic`kV hY (aus ivc jIvW dw) pYr cl nhIN skdw (Bwv, jIv moh dy ic`kV ivc Psy pey hn), swfy swhmxy hI keI jIv (moh dy ic`kV ivc Ps ky iqRSnw-A`g dy Asgwh jl ivc) fu`bdy jw rhy hn [1[

hy mn! hy mUrK mn! qUM iek pRBU ƒ Xwd nhIN krdw [ qUM ijauN ijauN pRBU ƒ ivswrdw hYN, qyry (AMdroN) gux Gtdy jw rhy hn [1[rhwau[

hy pRBU! nwh mYN jqI hW nwh mYN sqI hW nwh hI mYN piVHAw hoieAw hW, myrw jIvn qW mUrKW by-smJW vwlw bixAw hoieAw hY, (Bwv, jq sq qy iv`idAw ies iqRSnw dI A`g qy moh dy ic`kV ivc if`gxoN bcw nhIN skdy [ jy mnu`K pRBU ƒ ivswr dyvy, qW jq sq iv`idAw dy huMidAW BI mnu`K dI izMdgI mhW mUrKW vwlI huMdI hY) [ (so) nwnk bynqI krdw hY—(hy pRBU! mYƒ) auhnW (gurmuKW) dI srn ivc (r`K) ijnHW ƒ qUM nhIN Bu`ilAw (ijnHW ƒ qyrI Xwd nhIN Bu`lI) [2[29[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ ॥ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਜੈ ਘਰਿ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਿਸੁਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਭਇਆ ॥ ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 357}

pdArQ:- iCA—Cy [ Gr—SwsqR [ iCA Gr—sWK, inAwie, vYSyink, mImWsw, Xog, vydWq [ gur—krqw, SwsqR-kwr [ iCA gur—klp, goqm, kxwd, jYimnI pqMjlI, ivAws [ aupdys—is`iKAw, is`DWq [ guru guru—ieSt gurU [ eyko—ie`k hI [1[

jY Gir—ijs Gr dI rwhIN, ijs sqsMg-Gr ivc [ kIriq—is&iq-swlwh [ vfweI—vifAweI [ qoih—qYƒ [1[rhwau[

A`K dy 15 Por  =  1 ivsw [
15 ivsuey  =  1 csw [
30 csy  =  1 pl [
30 pl  =  1 GVI [
7½ GVIAW  =  1 phr [
15 iQ`qW [ 7 vwr [ 12 mhIny [ 6 ru`qW [
vys—rUp [ kyqy—AnykW [2[

ArQ:- Cy SwsqR hn, Cy hI (iehnW SwsqRW dy) clwx vwly hn, Cy hI iehnW dy is`DWq hn [ pr iehnW swirAW dw mUl-gurU (prmwqmw) ie`k hY [ (ieh swry is`DWq) aus ie`k pRBU dy hI AnykW vys hn (pRBU dI hsqI dy pRkwS dy keI rUp hn) [1[

ijs (sqsMg-) Gr ivc Akwl-purK dI is&iq-swlwh huMdI hY, (hy BweI!) qUM aus Gr ƒ sWB r`K (aus sqsMg dw Awsrw lY, iesy ivc) qYƒ vifAweI imlygI [1[rhwau[

ijvyN ivsuey, csy, GVIAW, phr, iQ`qW, vwr, mhInw (Awidk) qy hor AnykW ru`qW hn, pr sUrj ieko hI hY (ijs dy ieh swry vK vK srUp hn), iqvyN, hy nwnk! krqwr dy (ieh swry jIAw jMq) AnykW srUp hn [2[30[

not:- “Gru 2” dy 30 SbdW dw sMgRh ieQy ^qm huMdw hY [ AgWh ‘Gru 3’ dy Sbd SurU huMdy hn [ nvyN isry mUlmMqR dw iliKAw jwxw BI iehI d`sdw hY ik nvW sMgRh SurU ho irhw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh