ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 353

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਵਹਿ ਆਈ ॥ ਇਕਿ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ਰਹਹਿ ਸਮਾਈ ॥ ਇਕਿ ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਮਹਿ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥ ਸੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਧਿਆਵਹਿ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖੁ ਵਤ ਅਤਿ ਭਉਜਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਆਪਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨ ਸਾਕੈ ਪੇਲਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਰਹਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਭ ਊਪਰਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਰੇ ॥੨॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ॥ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਲਹੀਐ ॥ ਅਕਥੁ ਕਥਉ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਉ ਪਾਰੁ ॥੩॥ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬਹੁ ਭੇਦ ॥ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰੇਦ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਡੇ ਧੁਰਿ ਭਾਗੈ ॥੪॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 353}

pdArQ:- ieik— {pVnWv ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI, AnykW jIv [ Awvih—jgq ivc jnm lYNdy hn [ AweI—Aw ky, jnm lY ky [ jwvih—(^wlI hI) cly jWdy hn [ rhih smweI—(pRBU-crnW ivc) lIn rihMdy hn [ Drin—DrqI [ ggn—AwkwS [ mih—ivc [ Taur—QW, mn dy itkx leI QW [ krmhIx—inBwgy [1[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mrXwdw [ ibKu—ivhu, zhr [ ibKu vq—ivhulw [ Aiq—bhuq [ Baujlu—GuMmx GyrI [1[rhwau[

pyil n swkY—pIV nhIN skdw, fyg nhIN skdw [ kwlu—mOq (dw fr) [ inrml—pivqR-Awqmw [ AMB—pwxI [ inrwry—inrlyp [2[

khu—d`so [ scu—sdw-iQr rihx vwlw hrI [ kQau—mYN kQdw hW [ pwvau—mYN l`Bdw hW [ pwru—pwrlw bMnw {l&z ‘pwir’ Aqy ‘pwru’ dw &rk cyqy r`Ko [ “hir pwir lµGweI” ivc l&z ‘pwir’ ik®Aw ivSySx hY, ies dw ArQ hY ‘pwrly pwsy’ [ ‘pwvau pwru’ ivc ‘pwru’ nWv hY, ArQ hY ‘pwrlw bMnw’} [3[

swsq—Cy SwsqR {vydWq, inAwie, Xog, sWK, mImWsw, vYSyiSk} [ Byd—vK vK ivcwr [ ATsiT—ATwhT [ mjnu—cu`BI, ieSnwn [ ryd—irdy ivc, ihrdy ivc [ Duir—Dur qoN, pRBU dI myhr nwl [4[

ArQ:- au~cy Awqmk jIvn dI mrXwdw pUry gurU qoN hI imldI hY [ ieh sMswr iek bhq ivhulI GuMmxGyrI hY, prmwqmw gurU dy Sbd ivc joV ky (qy au~cw Awqmk jIvn b^S ky) ies ivcoN pwr lµGWdw hY [1[rhwau[

AnykW jIv jgq ivc jnm lYNdy hn qy (au~cI Awqmk AvsQw dI pRwpqI qoN ibnw) inry jMmdy hI hn qy (iPr ieQoN) cly jWdy hn [ pr iek (suBwgy AYsy) hn jo pRBU dy ipAwr ivc rMgy rihMdy hn qy pRBU dI Xwd ivc rihMdy hn [ jyhVy bMdy pRBU dw nwm nhIN ismrdy hn auh ABwgy hn (auhnW dy mn sdw Btkdy rihMdy hn) swrI isRStI ivc auhnW ƒ ikqy SWqI leI QW nhIN l`BdI [1[

ijnHW bMidAW ƒ pRBU Awp AwpxI Xwd ivc joVdw hY, auhnW ƒ mOq dw fr Fwh nhIN skdw, gurU dy snmuK rih ky (mwieAw ivc vrqdy hoey BI) auh ipAwry ieauN pivqR-Awqmw rihMdy hn ijvyN pwxI ivc kOl-Pu`l inrlyp rihMdy hn [2[

pr nwh iksy ƒ mwVw qy nwh iksy ƒ cMgw ikhw jw skdw hY ikauNik hryk ivc prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY [ hW, auh sdw-iQr pRBU l`Bdw hY gurU dy snmuK hoieAW hI [ prmwqmw dw srUp ibAwn qoN pry hY, gurU dI miq ilAW hI mYN aus dy (kuJ) gux kih skdw hW qy ivcwr skdw hW [ gurU dI sMgiq ivc rih ky hI mYN (ies ivhulI GuMmxGyrI dw) pwrlw bMnw l`B skdw hW [3[

(hy BweI!) prmwqmw dy nwm dw Awnµd ihrdy ivc mwxo—iehI hY vydW SwsqRW isimRqIAW dy vK vK ivcwr ivcwrny, iehI hY ATwhT qIrQW dw ieSnwn [ gurU dy snmuK rih ky (nwm dw Awnµd ilAW) jIvn pivqR rihMdw hY qy ivkwrW dI mYl nhIN lgdI [ hy nwnk! DuroN prmwqmw vloN hI myhr hovy qW nwm ihrdy ivc v`sdw hY [4[15[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨਿਹਾਰਿਆ ॥ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥੧॥ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਲਾਭੈ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਟਹਿ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਹਉਮੈ ਤੂਟੈ ਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੩॥ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝਿ ਮਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 353}

pdArQ:- iniv—inv ky [ pwie—pYrIN [ lgau—mYN l`gW [ Awqm rwmu—Awpxy AMdr v`sdw rwm [ inhwirAw—mYN vyiKAw hY [ rivAw—ismirAw hY [ dyiK—vyK ky [1[

lwBY—l`Bdw hY [1[rhwau[

rvnI—rvwxI, zbwnI zbwnI [ rvY—jo boldw hY [ Brmu—Btkxw [ qw—qdoN [ ko—koeI mnu`K [ lyKY pweI—kbUl huMdw hY [2[

Bgiq ipRA—ipAwry dI BgqI [ suK swgru—suKW dw smuMdr (pRBU) [ aur Dwry—ihrdy ivc itkWdw hY [ vClu— {vÄsl} ipAwr krn vwlw [ jg jIvnu—jgq dw dwqw (pRBU) [3[

jUiJ—jUJ ky, lV ky, qkVw twkrw kr ky [ mnsw—mn dw Purnw [ mnih—mn ivc hI [ smwey—lIn kr dyvy [ shj Bwie—sOKy hI [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismro, ismrn (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [ jdoN gurU dI ikrpw nwl kImqI hrI-nwm l`B pYNdw hY AMdroN AigAwnqw dw hnyrw imt jWdw hY, qy igAwn dw cwnx ho jWdw hY [1[rhwau[

mYN muV muV Awpxy gurU dy crnI lgdw hW, (gurU dI ikrpw nwl) mYN Awpxy AMdr v`sdw hoieAw rwm vyK ilAw hY [ (gurU dI shwieqw nwl) prmwqmw dy guxW dw ivcwr kr ky mYN aus ƒ Awpxy ihrdy ivc ismr irhw hW, ihrdy ivc mYN aus dw dIdwr kr irhw hW, aus dIAW is&qW ƒ ivcwr irhw hW [1[

(jyhVw mnu`K ismrn qW nhIN krdw, pr) inrIAW zbwnI zbwnI (bRhm-igAwn dIAW) g`lW krdw hY, aus dy (mwieAw vwly) bMDn tu`tdy nhIN hn, auh haumY ivc hI PisAw rihMdw hY (Bwv, mYN v`fw bx jwvW mYN v`fw bx jwvW—iesy GuMmxGyrI ivc rihMdw hY), aus dy mn dI Btkxw dUr nhIN huMdI [ jdoN pUrw gurU imly qdoN hI haumY tu`tdI hY, qdoN hI mnu`K (pRBU dI hzUrI ivc) prvwn huMdw hY [2[

jyhVw mnu`K hrI-nwm ismrdw hY, ipAwry dI BgqI krdw hY, suKW dy smuMdr pRIqm-pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, aus mnu`K ƒ BgqI ƒ ipAwr krn vwlw pRBU jgq dI izMdgI dw Awsrw pRBU sRySt miq dyx vwlw pRBU gurU dy aupdyS dI brkiq nwl (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [3[

jyhVw jIv Awpxy mn nwl qkVw twkrw kr ky haumY vloN mr jWdw hY (Bwv, haumY ƒ mukw lYNdw hY), mn dy Purny ƒ mn dy AMdr hI (pRBU dI Xwd ivc) lIn kr dyNdw hY, auh pRBU ƒ l`B lYNdw hY [ hy nwnk! jgq dw jIvn pRBU ijs mnu`K auqy myhr krdw hY, auh Afol-ic`q rih ky (pRBU-crnW ivc) juiVAw rihMdw hY [4[16[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਿਸ ਕਉ ਕਹਹਿ ਸੁਣਾਵਹਿ ਕਿਸ ਕਉ ਕਿਸੁ ਸਮਝਾਵਹਿ ਸਮਝਿ ਰਹੇ ॥ ਕਿਸੈ ਪੜਾਵਹਿ ਪੜਿ ਗੁਣਿ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖਿ ਰਹੇ ॥੧॥ ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸੂਚੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੰਗਾ ॥ ਮਿਥਿਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਰਹੈ ਨਿਰਾਰਾ ॥੨॥ ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ॥ ਆਦਿ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੀਰਾ ॥ ਲਾਲਿ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ ਕਥਨੀ ਕਹਹਿ ਕਹਹਿ ਸੇ ਮੂਏ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂੰ ਹੈ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 353-354}

pdArQ:- smiJ rhy—jo igAwnvwn ho gey [ iksy pVwvih—AwpxI iv`idAw dw idKwvw iksy A`gy nhIN krdy [ guix—ivcwr ky [ sMqoiK—sMqoK ivc [ rhy—rihMdy hn; jIvn ibqIq krdy hn [1[

AYsw hir—Ajyhw prmwqmw [ rmqu srIrw—jo sB srIrW ivc ivAwpk hY [ rmqu—ivAwpk [ mn—hy mn! [1[rhwau[

Anq—Anµq, byAMq [ qrMg—lihrW [ rMgu—ipAwr [ Anidnu—hr roz [ imiQAw—ivArQ [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey, mwieAw-vyVHy [ jnu—dws, syvk [2[

sUcI—pivqR [ kwieAw—srIr [ Awqmu—Awpxy Awp ƒ [ cIin—pCwx ky [ myrw mnu—auh mn jo hr vyly ‘myrw, myrw’ krdw imQdw rihMdw sI [3[

khih khih—hr vyly kihMdy sn [ CwieAw—CW, prCwvW [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU dI miq qy qur ky aus AQwh qy v`fy ijgr vwly hrI dw Bjn kr jo swry srIrW ivc ivAwpk hY [1[rhwau[

(‘gihr gMBIr’ pRBU ƒ ismirAW ismrn krn vwlw BI gMBIr suBwv vwlw ho jWdw hY, aus dy AMdr idKwvw qy hoCw-pn nhIN rihMdw), jo mnu`K (‘gihr gMBIr’ ƒ ismr ky) igAwnvwn ho jWdy hn, auh Awpxw-Awp nwh iksy ƒ d`sdy hn nwh suxWdy hn nwh smJWdy hn [ jo mnu`K (‘gihr gMBIr’ dIAW is&qW) pVH ky ivcwr ky (jIvn-Byq ƒ) smJ lYNdy hn auh AwpxI iv`idAw dw idKwvw nhIN krdy, gurU dy Sbd ivc juV ky (hoCw-pn iqAwg ky) auh sMqoK ivc jIvn ibqIq krdy hn [1[

jyhVy mnu`K hr roz (hr vyly) prmwqmw dI is&iq-swlwh nwl swQ bxWdy hn auhnW dw jIvn pivqR huMdw hY, auhnW dy AMdr pRBU dy ipAwr dIAW pRBU dI BgqI dIAW AnykW lihrW auTdIAW rihMdIAW hn [ mwieAw-vyVHy sMswrI jIv dw jIvn ivArQ clw jWdw hY [ jo mnu`K prmwqmw dI BgqI krdw hY auh (mwieAw dy moh qoN) inrlyp rihMdw hY [2[

jo mnu`K hrI dy gux gWdw hY aus dw srIr (ivkwrW vloN bicAw rih ky) pivqR rihMdw hY, Awpxy Awp ƒ (Awpxy Asly ƒ) pCwx ky auh sdw pRBU-crnW ivc suriq joVI r`Kdw hY [ auh mnu`K aus pRBU dw rUp ho jWdw hY jo sB dw mu`F hY jo byAMq hY jo pry qoN pry hY jo hIry smwn Amolk hY [ aus dw auh mn, jo pihlW mmqw dw iSkwr sI, lwl-smwn Amolk-pRBU dy ipAwr ivc rMigAw jWdw hY qy TrHMmy vwlw ho jWdw hY [3[

jyhVy mnu`K (ismrn qoN s`Kxy hn qy) inrIAW zbwnI zbwnI hI igAwn dIAW g`lW krdy hn auh Awqmk mOqy mry hoey hn (auhnW dy AMdr Awqmk jIvn nhIN hY) [

(pr) hy nwnk! ijnHW mnu`KW ny gurU dI miq dw Awsrw lY ky pRBU dw nwm ismirAw hY, auhnW ƒ prmwqmw Awpxy A`q nyVy id`sdw hY (auh mnu`K jgq dy pdwrQW nwl moh nhIN bxWdy, ikauNik) auhnW ƒ swrw jgq mwieAw dw pswrw id`sdw hY [4[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh