ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 352

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਬਨੁ ਸਮਸਰਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਗਤੁ ਭਈ ਕੀਰਤਿ ਠਾਇ ॥ ਸਚ ਪਉੜੀ ਸਾਚਉ ਮੁਖਿ ਨਾਂਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਾਏ ਨਿਜ ਥਾਉ ॥੧॥ ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥ ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਧਿਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ॥ ਦੁਖੁ ਬਿਖਿਆ ਸੁਖੁ ਤਨਿ ਪਰਹਰੈ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅੰਤਰਿ ਧਨੁ ਹਿਰੈ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਰੈ ॥੨॥ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ॥ ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਗੈ ਜਿੰਦੁ ॥੩॥ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਦੇਹ ॥ ਭੇਖ ਵਰਨ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਖੇਹ ॥ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਸਥਿਰੁ ਨਾਮੁ ਰਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 352}

pdArQ:- bnu—jMgl [ smsir—brwbr, ieko ijhw [ shij—Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ gqu BeI—dUr ho jWdI hY [ kIriq—is&iq-swlwh [ Twie—(aus dI) QW qy [ muiK—mUMh ivc [ nWau—prmwqmw dw nwm [ syiv—syv ky, syvw kr ky [ inj—Awpxw [ inj Qwau—auh QW jo sdw Awpxw bixAw rhygw [1[

cUry—cUrw cUrw kry, mMdy sMskwrW dw nws kry [ Ktu—Cy [ Ktu drsn—Cy SwsqR (sWK, inAwie, Xog, vydWq, mImWsw, vYSyiSk) [ jwxu—igAwqw [ srb joiq—sB jIvW ivc ivAwpk joiq [1[rhwau[

AiDk—bhuq [ iqAws—iqRSnw [ duKu ibiKAw—mwieAw dI iqRSnw qoN pYdw hoieAw du`K [ qin—srIr ivc [ prhrY—dUr kr dyNdw hY [ Dnu—nwm-Dn [ ihrY—curw lYNdw hY [ Coif—C`f ky [ nwim—nwm ivc (juV ky) [ insqrY—pwr lµG jWdw hY [2[

shj Anµd—Afolqw dw Anµd [ sYnu—imqR [ AwgY—(hrI dy) A`gy [3[

dyh—srIr [ dIsih—id`sdy hn [ siB—swry [ aupjY—jMmdw hY [ jwie—clw jWdw hY [ AsiQru—sdw-iQr rihx vwlw [

ArQ:- jo mnu`K Awpxy mn ƒ Awpxy v`s ivc kr lYNdw hY, auh, mwno, Cy SwsqRW dw igAwqw ho igAw hY aus ƒ Akwl purK dI joiq sB jIvW ivc ivAwpk id`sdI hY [1[rhwau[

(ijs ny mn ƒ v`s ivc kr ilAw, aus mnu`K ƒ) Gr qy jMgl ie`k smwn hY, ikauNik auh Afol AvsQw ivc rihMdw hY, pRBU dy ipAwr ivc (msq rihMdw) hY; aus mnu`K dI BYVI miq dUr ho jWdI hY aus dy QW aus dy AMdr pRBU dI is&iq-swlwh v`sdI hY [ pRBU dw sdw-iQr rihx vwlw nwm aus dy mUMh ivc huMdw hY, (ismrn dI ies) s`cI pOVI dI rwhIN siqgurU dy d`sy rsqy auqy qur ky auh mnu`K auh Awqmk itkwxw pRwpq kr lYNdw hY jo sdw aus dw Awpxw bixAw rihMdw hY [1[

pr jy mnu`K dy AMdr mwieAw dI bhuq iqRSnw hovy (bwhr jgq-ivKwvy leI) bhuq Dwrimk ilbws pihny, mwieAw dy moh qoN pYdw hoieAw klyS aus dy AMdr Awqmk suK ƒ dUr kr dyNdw hY, qy kwm k®oD aus dy AMdrly nwm-Dn ƒ curw lY jWdw hY [ (iqRSnw dy hVH ivcoN auhI mnu`K) pwr lµGdw hY jo pRBU dy nwm ivc juiVAw rihMdw hY qy jo duic`qw-pn C`fdw hY [2[

(ijs ny mn ƒ mwr ilAw) auh prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY Awqmk Afolqw dw Awnµd mwxdw hY, goibMd dy pRym ƒ Awpxw swQI imqR bxWdw hY, auh mnu`K Awpxw qn, Awpxw mn, AwpxI ijMd pRBU dy hvwly krI r`Kdw hY, aus ƒ XkIn rihMdw hY ik pRBU Awp hI (jIvW ƒ) pYdw krdw hY Awp hI dwqW b^Sx vwlw hY [3[

(mn mwr ky Awqmk Awnµd lYx vwly ƒ) JUT Awidk ivkwr srIr vwsqy BwrI kSt (dw mUl) jwpdy hn, (jgq-ivKwvy vwly) swry Dwrimk ByK qy vrn (AwSRmW dw mwx) im`tI smwn id`sdy hn [ hy nwnk! aus ƒ XkIn rihMdw hY ik jgq qW pYdw huMdw qy nws ho jWdw hY, prmwqmw dw iek nwm hI sdw-iQr rihx vwlw hY (ies vwsqy auh nwm jpdw hY) [4[11[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਏਕੋ ਸਰਵਰੁ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥ ਸਦਾ ਬਿਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ॥ ਊਜਲ ਮੋਤੀ ਚੂਗਹਿ ਹੰਸ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਦੀਸੈ ਅੰਸ ॥੧॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ॥ ਬਿਨੁ ਜਲ ਸਰਵਰਿ ਕਮਲੁ ਨ ਦੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਦੁ ॥ ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਕਹੈ ਨਿਤ ਬੇਦੁ ॥ ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੨॥ ਮੁਕਤੋ ਰਾਤਉ ਰੰਗਿ ਰਵਾਂਤਉ ॥ ਰਾਜਨ ਰਾਜਿ ਸਦਾ ਬਿਗਸਾਂਤਉ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਬੂਡਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰਹਿ ਤਾਰਿ ॥੩॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ ॥ ਉਲਟ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਮਹਿ ਆਣਿਆ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 352}

pdArQ:- srvru—sohxw sr, sohxw qwlwb [ AnUp—sohxy [ ibgwsY—iKVWdw hY [ prml—sugMDI [ rUp—suMdrqw [ hMs—sqsMgI, gurmuK [ srb klw—swrIAW qwkqW vwlw [ jgdIsY—jgdIS dw [ AMs—ih`sw [1[

srvir—srvr ivc [1[rhwau[

Bydu—(sqsMg srovr dI) gupq kdr [ swKw qIin—iqMn AvsQw (mwieAw dIAW) [ nwd—Sbd, is&iq-swlwh dI bwxI [ ibMd—jwxnw [ nwd ibMd kI suriq—Sbd ƒ jwxn vwlI suriq ivc [ smwie—lIn huMdw hY [ prm—bhuq au~cw [ pdu—Awqmk drjw [2[

mukqo—mukq, ivkwrW qoN Awzwd [ rwqau—r`qw hoieAw [ rvWqau—ismrdw hY [ rwjn rwij—rwijAW dy rwjy (hrI) ivc [ ibgsWqau—ibgsdw hY, iKiVAw rihMdw hY [ pwhn—p`Qr [ qwir—byVI [3[

ault BeI—suriq mwieAw dy pRBwv vloN prq geI [ Gru—prmwqmw dw invws-QW [ Gr mih—(Awpxy) ihrdy ivc [ AwixAw—lY AWdw [ Aih—idn [ inis—rwq [ pwie—pYrIN [4[

ArQ:- jo kuJ id`s irhw hY (Bwv, ieh id`sdw jgq) pYdw huMdw hY qy nws ho jWdw hY [ pr srovr ivc (auigAw hoieAw) kOl pwxI qoN ibnw nhIN hY (ies vwsqy auh nws huMdw) nhIN id`sdw (Bwv, ijvyN srovr ivc au~igAw hoieAw kOl-Pu`l pwxI dI brkiq nwl hrw rihMdw hY, iqvyN sqsMg ivc itky rihx vwly gurmuiK dw ihrdw-kml sdw Awqmk jIvn vwlw hY) [1[rhwau[

(sqsMg iek srovr hY (ijs ivc) sMq-jn sohxy kOl-Pu`l hn [ (sqsMg auhnW ƒ nwm-jl dy ky) sdw iKVweI r`Kdw hY (auhnW ƒ Awqmk jIvn dI) sugMDI qy suMdrqw dyNdw hY [ sMq-hMs (aus sqsMg-srovr ivc rih ky pRBU dI is&iq-swlwh dy) sohxy moqI cug ky KWdy hn (qy ies qrHW) swrIAW qwkqW dy mwlk jgdIS dw ih`sw (bxy rihMdy hn; jgdIS nwl ie`k-rUp hoey rihMdy hn) [1[

(sqsMg srovr dI ies) gupq kdr ƒ koeI ivrlw hI bMdw smJdw hY (jgq Awm qOr qy iqRguxI sMswr dIAW g`lW krdw hY) vyd (BI) iqRguxI sMswr dw hI izkr krdw hY [ (sqsMg ivc rih ky) ijs mnu`K dI suriq prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dI sUJ ivc lIn rihMdI hY, auh Awpxy gurU dy d`sy rwh qy qur ky au~cI qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY [2[

(sqsMg srovr ivc cu`BI lwx vwlw mnu`K) mwieAw dy pRBwv qoN suqMqR hY, pRBU dI Xwd ivc msq rihMdw hY, pRym ivc itk ky ismrn krdw hY; rwijAW dy rwjy pRBU ivc (juiVAw rih ky) sdw pRsMn-ic`q rihMdw hY [

(pr hy pRBU! ieh qyrI hI myhr hY) qUM myhr kr ky ijs ƒ (mwieAw dy Asr qoN) bcw lYNdw hYN (auh bc jWdw hY), qUM Awpxy nwm dI byVI ivc (bVy bVy) p`Qr (-idlW) ƒ qwr lYNdw hYN [3[

(jo mnu`K sqsMg ivc itikAw aus ny) iqMnW BvnW ivc pRBU dI joiq vyK leI, aus ny swry jgq ivc v`sdy ƒ pCwx ilAw, aus dI suriq mwieAw dy moh vloN prq peI, aus ny prmwqmw dw invws-QW Awpxy ihrdy ivc ilAw bxwieAw, auh suriq joV ky idn rwq BgqI krdw hY [

nwnk Ajyhy (vfBwgI sMq) jnW dI crnIN lgdw hY [4[12[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤਿ ਦੂਰਿ ॥ ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰਿ ॥ ਲਾਗੀ ਮੈਲੁ ਮਿਟੈ ਸਚ ਨਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਹੈ ਹਜੂਰਿ ਹਾਜਰੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਾਚੁ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ ਕਹਣਿ ਕਥਨਿ ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੇ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪੇ ॥ ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥ ਚਲਤਉ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਭਾਖੈ ॥ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 352}

pdArQ:- hujiq—dlIl-bwzI, AsrDw [ DUir—mYl [ nwie—nwm dI rwhIN [ gur prswid—gurU dI ikrpw nwl [1[

hjUir—AMg sMg [ hwjru—hwzr ho ky, iek-mn ho ky [ swcu—ieh XkIn jwxo [ pRB pwis—pRBU dy kol, pRBU jwxdw hY [1[rhwau[

kUVu—hu`jq Awidk ivArQ kMm [ vwrw—AMq [ khix kQin—khx ivc kQn ivc, ivArQ g`lW ivc [ ikAw dyKw—aus ny vyiKAw kuJ nhIN [ min—mn ivc [ iqRpiq—SWqI [2[

roig—rog ivc [ ivAwpy—gRsy hoey [ haumY—mYN mYN, AhMkwr, vf`px dI lwlsw [ bwcy—bcy [ pRiB—pRBU ny [3[

clqau—cMcl [ syiv—syv ky, hukm ivc qur ky [ BwKY—aucwrdw hY [ sbid—Sbd dI rwhIN [ ivchu—Awpxy AMdroN [ Awpu—Awpw-Bwv, suAwrQ [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw hr vyly swfy AMg-sMg hY, iek-mn ho ky aus dy A`gy Ardws kro [ ieh XkIn jwxo ik hryk jIv dw du`K-suK auh krqwr pRBU jwxdw hY [1[rhwau[

jo mnu`K gurU dI (ies) miq ƒ idRV kr ky Dwrdw hY, (prmwqmw dI AMg-sMgqw bwry) aus mnu`K dI AsrDw dUr ho jWdI hY [ (gurU dI miq auqy srDw dy QW) mnu`K dIAW AwpxIAW bhuqIAW cqurweIAW nwl mn ivc (ivkwrW dI) mYl iek`TI huMdI hY [ ieh iek`TI hoeI mYl sdw-iQr pRBU dy nwm dI rwhIN hI imt skdI hY, qy, gurU dI ikrpw nwl hI mnu`K (prmwqmw dy crnW ivc) suriq itkw ky r`K skdw hY [1[

jo mnu`K (AsrDw-BrIAW cqurweIAW dI) ivArQ kmweI krdw hY auh jnm-mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY, aus dIAW ieh ivArQ g`lW kdy mu`kdIAW hI nhIN [ (AigAwnI AMnHy ny hu`dqW ivc hI rih ky) AslIAq vyKI nhIN, ies vwsqy aus ƒ koeI smJ nhIN AwauNdI, qy, prmwqmw dy nwm qoN ibnw aus dy mn ivc SWqI nhIN AwauNdI [2[

jo BI jIv jgq ivc jnm lYNdy hn (prmwqmw dI hsqI vloN AsrDw dy kwrn) Awqmk rog ivc dby rihMdy hn, qy, haumY dy du`K ivc, mwieAw dy moh dy du`K ivc auh klyS pWdy rihMdy hn [ ies rog qoN ies du`K qoN auhI mnu`K bcdy hn, ijnHW dI pRBU ny Awp rwKI kIqI; ijnHW ny gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky pRBU dw AMimRq-nwm c`iKAw [3[

jo mnu`K prmwqmw dw sdw-iQr rihx vwlw nwm-rs c`Kdw hY, qy cMcl mn ƒ kwbU ivc r`Kdw hY, jo mnu`K gurU dI is`iKAw auqy qur ky At`l Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdw hY, auh mnu`K ies s`cI bwxI dI rwhIN ivkwrW qoN ^lwsI hwsl kr lYNdw hY, au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr lYNdw hY, qy, hy nwnk! auh Awpxy AMdroN (AwpxI isAwxp dw) AhMkwr dUr kr lYNdw hY [4[13[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਸਚੁ ਥੀਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਭੰਗੁ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਵਰੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਧਨ ਨਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥੩॥ ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮੁ ਸਤ ਭਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੪॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 352-353}

pdArQ:- jo—ijs jIv ƒ [ iqin—aus (prmwqmw) ny [ kIAw—Awpxw bxw ilAw [ scu—sdw-iQr pRBU (dw rUp) [ siqguir—siqgurU ny [ AMimRq—At`l Awqmk jIvn dyx vwlw [ min—mn ivc [ BMgu—qot, prmwqmw dy nwm nwloN ivCoVw [ Anidnu—hr roz [1[

rwKhu—r`Kdy ho [ nau iniD—nO ^zwny [1[rhwau[

krm—j`g Awidk krm [ Drm—vrnwSRrm dy nIXq kIqy &rz [ scu—sdw-iQr pRBU (dw ismrn) [ prm—sB qoN au~cw [ inDwnu—^zwnw [2[

vru—pqI, Ksm [ ijin—ijs ny [ Dn—BwgW vwlI [ rwqI—r`qI hoeI [ qqu—swr vsq, mnu`Kw jnm dw Asl lwB [3[

sq Bwau—s`cw ipAwr [ dUjw—prmwqmw qoN ibnw iksy hor dw ipAwr [4[

ArQ:- ijs jIv ƒ aus prmwqmw ny Awpxw bxw ilAw, auh aus sdw-iQr pRBU dw rUp hI bx igAw [ aus ƒ siqgurU ny At`l Awqmk jIvn dyx vwlw hrI-nwm dy id`qw [ aus jIv dy ihrdy ivc (sdw pRBU dw) nwm v`sdw hY, aus dy mn ivc pRBU-crnW nwloN kdy ivCoVw nhIN huMdw, hr roz (hr vyly) ipAwry pRBU nwl aus dw swQ bixAw rihMdw hY [1[

hy pRBU jI! ijs mnu`K ƒ qUM AwpxI srn ivc r`Kdw hYN, gurU dI ikrpw nwl auh qyry nwm dw suAwd c`K lYNdw hY; aus ƒ qyrw au~qm nwm iml jWdw hY (jo aus dy vwsqy, mwno) nO ^zwny hn (Bwv, DrqI dw swrw hI Dn-pdwrQ nwm dy twkry qy aus ƒ qu`C jwpdw hY) [1[rhwau[

mYN aus mnu`K qoN sdky jWdw hW jo pRBU dy sdw-iQr nwm ƒ hI sB qoN sRySt krm qy Dwrimk &rz smJdw hY [ pRBU dI hzUrI ivc auhI mnu`K kbUl hn jo pRBU dy ipAwr ivc rMgy rihMdy hn, auhnW dI sMgiq kIiqAW sB qoN kImqI (nwm) ^zwnw imldw hY [2[

auh jIv-iesqRI BwgW vwlI hY ijs ny pRBU-pqI (Awpxy ihrdy ivc) l`B ilAw hY, jo pRBU dy ipAwr ivc rMgI rihMdI hY, jo pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI ƒ (Awpxy mn ivc) ivcwrdI hY [ auh jIv-iesqRI Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdI hY, Aqy AwpxI sMgq ivc AwpxI kul ƒ qwr lYNdI hY, siqgurU dy d`sy rwh auqy qur ky mnu`Kw jnm dw Asl lwB auh AwpxIAW A`KW dy swhmxy r`KdI hY [3[

(dunIAw ivc iksy ƒ au~cI jwiq dw mwx hY iksy ƒ au~cI kul dw Drvws hY [ hy pRBU! myhr kr) qyrw sdw-iQr rihx vwlw nwm hI myry vwsqy au~cI jwiq qy kul hovy, qyrw s`cw ipAwr hI myry leI Dwrimk krm, Drm qy jIvn-jugiq hovy [

hy nwnk! ijs mnu`K au~qy pRBU Awpxy nwm dI b^SS krdw hY (aus dw jnmW jnmWqrW dw krmW dw lyKw inbV jWdw hY) aus pwsoN (iPr) kIqy krmW dw lyKw nhIN pu`iCAw jWdw, aus ƒ (hr pwsy) iek pRBU hI id`sdw hY, pRBU qoN ibnw iksy hor dI hoNd dw i^Awl hI aus dy AMdroN imt jWdw hY [4[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh