ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 350

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਤੇਤੀ ਜੇਤਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥੧॥ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ॥ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋਡੈ ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਦੇਇ ॥ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ ਜੈਸਾ ਵਰਤੈ ਤੈਸੋ ਕਹੀਐ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੩॥ ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮੀਠਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਲਾ ਪੀਵਤੁ ਰਹੈ ॥ ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀਂ ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 350}

pdArQ:- jyqw—ijqnw hI (Bwv, ieh swrw) [ sbdu—Awvwz, bolxw [ suriq—suxnw [ Duin—jIvn-rO [ Duin qyqI—qyqI (qyrI) Duin, ieh swrI qyrI hI jIvn-rO hY [ rUpu—id`sdw Awkwr [ kwieAw—srIr [ rsnw—rs lYx vwlw [ Awpy—Awp hI [ bsnw—izMdgI [ khau—khauN, mYN AwK skW [ mweI—hy mW! 1[

eyko—iek hI, isr& [1[rhwau[

vyKY—sMBwl krdw hY [ ivgsY—^uS huMdw hY [2[

n krxw jweI—kIqw nhIN jw skdw [ vrqY—kwr clWdw hY [ qYso khIAY—auho ijhw aus dw nwm r`iKAw jWdw hY [3[

kil—kiljugI suBwau [ klvwlI—klwln, Srwb vycx vwlI [ mdu—Srwb [ mqvwlw—msq [ bhu BWqIN—keI iksmW dy [ {not:- pihlI quk dw l&z ‘rUpu’ iek-vcn hY, A^IrlI quk dw l&z ‘rUp’ bhu-vcn hY} [ bpuVw—ivcwrw, Awijz [ eyv—ies qrHW [4[

ArQ:- (hy pRBU!) (jgq ivc) ieh ijqnw bolxw qy suxnw hY (ijqnI ieh bolx qy suxn dI ik®Aw hY), ieh swrI qyrI hI jIvn-rO (dw sdkw) hY, ieh ijqnw id`sdw Awkwr hY, ieh swrw qyrw hI srIr hY (qyry Awpy dw ivsQwr hY) [ (swry jIvW ivc ivAwpk ho ky) qUM Awp hI rs lYx vwlw hYN, qUM Awp hI (jIvW dI) izMdgI hYN [

hy mW! prmwqmw qoN ibnw koeI hor dUjI hsqI nhIN hY ijs dI bwbq mYN AwK skW (ik ieh hsqI prmwqmw dy brwbr dI hY) [1[

hy BweI! prmwqmw hI swfw ieko iek Ksm-mwlk hY, b`s! auh hI ieko mwlk hY, aus vrgw, hor koeI nhIN hY [1[rhwau[

pRBU Awp hI (sB jIvW ƒ) mwrdw hY Awp hI r`Kdw hY Awp hI (ijMd) lY lYNdw hY Awp hI (ijMd) dyNdw hY [ pRBU Awp hI (sB dI) sMBwl krdw hY, Awp hI (sMBwl kr ky) ^uS huMdw hY, Awp hI (sB auqy) imhr dI nzr krdw hY [2[

(jgq ivc) jo kuJ vrq irhw hY pRBU Awp hI kr irhw hY (pRBU qoN AwkI ho ky iksy hor jIv pwsoN) kuJ kIqw nhIN jw skdw [ ijho ijhI kwr pRBU krdw hY, auho ijhw aus dw nwm pY jWdw hY [

(hy pRBU!) ieh jo kuJ id`s irhw hY qyrI hI bzurgI (dw pRkwS) hY [3[

ijvyN iek Srwb vycx vwlI hY aus dy pws Srwb hY; SrwbI Aw ky in`q pINdw rihMdw hY iqvyN jgq ivc kiljugI suBwau hY (aus dy Asr hyT) mwieAw im`TI l`g rhI hY, qy jIvW dw mn (mwieAw ivc) msq ho irhw hY—ieh BWq BWq dy rUp BI pRBU Awp hI bxw irhw hY (BwvyN ieh g`l AlOikk hI jwpdI hY; pr aus pRBU ƒ hr cMgy mMdy ivc ivAwpk vyK ky) ivcwrw nwnk iehI AwK skdw hY [4[5[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਜਾ ਮਤਿ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਏਹੋ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪਾਉ ॥੧॥ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਜਾਣੈ ਸਾਲਾਹ ॥ ਹੋਰੁ ਨਚਣਾ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਮਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵਜਹਿ ਦੁਇ ਤਾਲ ॥ ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪਾਉ ॥੨॥ ਭਉ ਫੇਰੀ ਹੋਵੈ ਮਨ ਚੀਤਿ ॥ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨੀਤਾ ਨੀਤਿ ॥ ਲੇਟਣਿ ਲੇਟਿ ਜਾਣੈ ਤਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪਾਉ ॥੩॥ ਸਿਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪੈਰ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 350}

pdArQ:- miq—sRySt bu`iD [ pKwvju—joVI, qblw [ Bwau—pRym [ Anµdu—Awqmk suK [ min—mn ivc [ Bgiq—rws pwxI [ qp qwau—qp dw qpxw [ {not:- ‘eyhw’ Aqy ‘eyho’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [ ‘eyhw’ ivSySx iesqRI-ilMg hY, ‘ieho’ ivSySx puilMg hY} [ iequ—ies ivc [ iequ rMig—ies rMg ivc, ies mOj ivc [ riK riK pwau—pYr r`K r`K ky, jIvn-rwh qy qur qur ky [1[

pUry qwl—qwl pUrdw hY, qwl-isr n`cdw hY [ swlwh—prmwqmw dI is&iq-swlwh [ mn mwh—mn dy aumwh, mn dy cwau [1[rhwau[

squ—dwn, syvw [ qwl—CYxy [ pYrI vwjw—GuMGrU [ inhwl—pRsMn [ dUjw Bwau—pRBU qoN ibnw hor dw ipAwr [2[

PyrI—BuAwtxI [ cIiq—icq ivc [ nIqw nIq—in`q in`q, sdw hI [ lytix—lytxI, lµmy pY ky nwc [ lyit—lyt ky [ suAwh—nwsvMq, (suAwh vWg) [3[

isK sBw—sqsMg [ dIiKAw—gurU dw aupdyS [ Bwau—ipAwr [ gurmuiK—gurU dy snmuK rih ky [ AwKxu—(nwm) jpxw [ vyrw vyr—muV muV [4[

ArQ:- ijs mnu`K ny sRySt bu`iD ƒ vwjw bxwieAw hY, pRBU-ipAwr ƒ joVI bxwieAw hY (iehnW swjW dy v`jx nwl, sRySt bu`iD qy pRBU-ipAwr dI brkiq nwl) aus dy AMdr sdw Awnµd bixAw rihMdw hY, aus dy mn ivc auqSwh rihMdw hY [ Asl BgqI iehI hY, qy iehI hY mhwn qp [ ies Awqmk Awnµd ivc itky rih ky sdw jIvn-rsqy auqy quro [ b`s! ieh nwc n`co (rwsW ivc nwc n`c ky aus ƒ ik®Sn-BgqI smJxw BulyKw hY) [1[

jo mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI jwxdw hY auh (jIvn-nwc ivc) qwl-isr n`cdw hY (jIvn dIAW shI lIhW qy qurdw hY) [ (rws AwidkW ivc ik®Sn-mUrqI A`gy ieh) hor hor nwc ieh inrIAW mn dIAW ^uSIAW hn, mn dy cwau hn (ieh BgqI nhIN, ieh qW mn dy ncwey n`cxw hY) [1[rhwau[

(^lkq dI) syvw, sMqoK (vwlw jIvn)—ieh dovyN CYxy v`jx, sdw iKVy-im`Qy rihxw—ieh pYrIN GuMGrU (v`jx); (pRBU-ipAwr qoN ibnw) koeI hor lgn n hovy—ieh (hr vyly AMdr) rwg qy Alwp (huMdw rhy) [ (hy BweI!) ies Awqmk Awnµd ivc itko, ies jIvn-rsqy quro [ b`s! ieh nwc n`co (Bwv, ies qrHW dy jIvn dw Awqmk hulwrw mwxo) [2[

auTidAW bYTidAW sdw hr vyly pRBU dw fr Adb mn-icq ivc itikAw rhy—nwc dI ieh BuAwtxI hovy; Awpxy srIr ƒ mnuK nwsvMq smJy—ieh lyt ky inrqkwrI hovy [ (hy BweI!) ies Awnµd ivc itky rho; ieh jIvn jIvo [ b`s! ieh nwc n`co (ieh Awqmk hulwrw mwxo) [3[

sqsMg ivc rih ky gurU dy aupdyS dw ipAwr (Awpxy AMdr pYdw krnw); gurU dy snmuK rih ky prmwqmw dw At`l nwm suxdy rihxw; prmwqmw dw nwm muV muV jpxw—ies rMg ivc, hy nwnk! itko, ies jIvn-rsqy ivc pYr Dro [ b`s! ieh nwc n`co (ieh jIvn-Awnµd mwxo) [4[6[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥ ਅੰਧੁਲੈ ਦਹਸਿਰਿ ਮੂੰਡੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਰਿ ਕਿਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥੧॥ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥ ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਿ ਕੀਨੀ ਕਾਲੀ ਨਥਿ ਕਿਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ਕਿਸੁ ਤੂੰ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥੨॥ ਨਾਲਿ ਕੁਟੰਬੁ ਸਾਥਿ ਵਰਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਗਇਆ ॥ ਆਗੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛੇਦਿ ਕਿਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥੩॥ ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰੁ ਮਥਿਆ ਹੋਰਿ ਭਖਲਾਏ ਜਿ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਕਿਉ ਛਪਿਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਡਿ ਦੀਆ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 350}

pdArQ:- pauxu—hvw [ aupwie—aupweI, pYdw kIqI [ DrI—itkweI [ bMDu—myl [ dhisir—dhisr ny, rwvx ny [ AMDulY—AMnHy ny, mUrK ny [ mUMfu—isr [ mwir—mwr ky [ ikAw vfw BieAw—v`fw nhIN ho igAw [1[

aupmw—vifAweI [ ilv lwie—ivAwpk ho ky [1[rhwau[

hiQ kInI—Awpxy h`Q ivc kIqI hoeI hY [ niQ—n`Q ky, v`s ivc kr ky [ iksu—iks (iesqRI) dw? purKu—Ksm [ jorU kaux—kaux qyrI iesqRI? inrMqir— {inr-AMqir [ AMqru—iv`Q} ibnw iv`Q dy, iek-rs [2[

nwil—kOl-Pu`l dI nwlI [ kutMbu—prvwr, {kutuiMbnI—mW, kutMibnI} mW, jnnI [ swiQ—nwl, kol [ vrdwqw—vr dyx vwlw, ivSƒ [ kMsu—rwjw augRsYn dw pu`qr, ik®Sn jI dw mwmw [ ies ƒ ik®Sn jI ny mwr ky augRsYn ƒ muV rwj id`qw sI [3[

aupwie Dry—pYdw kIqy [ KIru—smuMdr [ miQAw—irVikAw [ (purwxW dI kQw hY ik dyviqAW qy dYNqW ny rl ky smuMdr irVikAw sI, aus ivcoN 14 rqn inkly [ vMfx vyly JgVw pY igAw [ ivSƒ ny ieh JgVw inbyVn leI mohnI Avqwr DwirAw qy rqn iek iek kr ky vMf id`qy) [ hoir—dYNq qy dyvqy [ BKlwey—k®oD ivc Aw ky bolx l`gy [ ij—ik [ AsI kIAw—AsW (rqn smuMdr ivcoN) k`Fy hn [ eykI eykI—iek iek kr ky [4[

ArQ:- prmwqmw ny hvw bxweI, swrI DrqI swjI, pwxI A`g dw myl kIqw (Bwv, ieh swry ivroDI q`q iek`Ty kr ky jgq-rcnw kIqI [ rcnhwr pRBU dI ieh iek Ascrj lIlw hY, ijs qoN id`sdw hY ik auh byAMq v`fIAW qwkqW vwlw hY, pr aus dI ieh vifAweI Bu`l ky inrw rwvx dy mwrn ivc hI aus dI vifAweI smJxI Bu`l hY) [ Akl dy AMnHy rwvx ny AwpxI mOq (mUrKpx ivc) shyVI, prmwqmw (inrw aus mUrK) rwvx ƒ mwr ky hI v`fw nhIN ho igAw [1[

(hy pRBU!) qyrI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ qUM sB jIvW ivc ivAwpk hYN, mOjUd hYN [1[rhwau[

(hy Akwl purK!) isRStI dy swry jIv pYdw kr ky sBnW dI jIvn-jugq qUM Awpxy h`Q ivc r`KI hoeI hY, (sB ƒ n`iQAw hoieAw hY) inrw kwlI-nwg ƒ n`Q ky qUM v`fw nhIN ho igAw [ nwh qUM iksy ^ws iesqRI dw Ksm hYN, nwh koeI iesqRI qyrI vhutI hY, qUM sB jIvW dy AMdr ie`k-rs mOjUd hYN [2[

(kihMdy hn ik jyhVw) bRhmw kOl dI nwl ivcoN jMimAw sI, ivSƒ aus dw hmwieqI sI, auh bRhmw prmwqmw dI kudrq dw AMq l`Bx vwsqy igAw, (aus nwl dy ivc hI Btkdw irhw) pr AMq n l`B sikAw [ (Akwl purK byAMq kudrq dw mwlk hY) inrw kMs ƒ mwr ky auh ikqnw ku v`fw bx igAw? (ieh qW aus dy A`gy swDwrn ijhI g`l hY) [3[

(kihMdy hn ik dyviqAW qy dYNqW ny rl ky) smuMdr irVikAw qy (aus ivcoN) cOdW rqn k`Fy, (vMfx vyly auh dovyN DVy) gu`sy ivc Aw Aw ky AwKx l`gy ik ieh rqn AsW k`Fy hn, AsW k`Fy hn (Awpxy vloN prmwqmw dI vifAweI ibAwn krn leI kihMdy hn ik prmwqmw ny mohxI Avqwr Dwr ky auh rqn) iek iek kr ky vMf id`qy, (pr) nwnk AwKdw hY (ik inry ieh rqn vMfx nwl prmwqmw dI kyhVI vifAweI bx geI, aus dIAW vifAweIAW qW aus dI rcI kudriq ivcoN QW QW id`s rhIAW hn) auh BwvyN AwpxI kudriq ivc luikAw hoieAw hY, pr luikAw rih nhIN skdw (pRq`K aus dI byAMq kudriq d`s rhI hY ik auh bhuq qwkqW dw mwlk hY) [4[7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh