ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 349

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨ ॥ ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥ ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ ॥ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥ ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ॥ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 349}

pdArQ:- sB koeI—hryk jIv [ suix—sux ky [ kyvfu—kyfw [ fITw—vyiKAW hI [ hoeI—(ibAwn) ho skdw hY, d`isAw jw skdw hY [ kImiq—mu`l, brwbr dI SY [ kImiq pwie n—mu`l nhIN pwieAw jw skdw, aus dy brwbr dI koeI hsqI d`sI nhIN jw skdI [ rhy smwie—lIn ho jWdy hn [1[

gihr—fUMGw [ guxI ghIrw—guxW kr ky fUMGw; byAMq guxW vwlw [ cIrw—pwt, cOVweI, dirAw dw pwt [1[rhwau[

siB—swirAW ny [ surqI—suriq [ siB imil—swirAW ny iml ky, iek dUjy dI shwieqw lY ky [ suriq kmweI—smwDI lweI [ gur—v`fy [ gur BweI—v`ifAW dy Brw, Ajyhy hor keI v`fy [ gur gurhweI—keI v`fy v`fy pRis`D {not:- ieh l&z ‘gur gurhweI’ l&z ‘igAwnI iDAwnI’ dw ivSySx hn} [ igAwnI—ivcwrvwn, au~cI smJ vwly [ iDAwnI—suriq joVn vwly [ iqlu—rqw ijqnI BI [2[

siB sq—swry Bly kMm [ qp—kSt, AOiKAweIAW [ cMigAweIAw—cMgy gux [ isD—pu`gy hoey, jIvn ivc sPl hoey mnu`K [ isDI—sPlqw, kwmXwbI [ krim—imhr nwl, b^^S dI rwhIN [ Twik—vrj ky [3[

isPqI—is&qW nwl, guxW nwl [ cwrw—zor, qdbIr, jqn [4[

ArQ:- hryk jIv (hornW pwsoN isr&) sux ky (kI) AwK dyNdw hY ik (hy pRBU!) qUM v`fw hYN [ pr qUM kyfw v`fw hYN ieh g`l qYnUµ vyiKAW hI d`sI jw skdI hY [ qyry vf`px dw AMdwzw nhIN lwieAw jw skdw, (ieh) nhIN d`isAw jw skdw (ik qUM kyfw v`fw hYN) qyrI vifAweI AwKx vwly (Awpw Bu`l ky) qyry ivc (hI) lIn ho jWdy hn [1[

hy myry v`fy mwlk! qUM (mwno, iek) fUMGw (smuMdr) hYN, qUM bVy ijgry vwlw hYN, qy byAMq guxW vwlw hYN [ koeI BI jIv nhIN jwxdw ik qyrw ikqnw v`fw ivsQwr hY [1[rhwau[

(qUM kyfw v`fw hYN—ieh g`l l`Bx vwsqy) smwDIAW lwx vwly keI v`fy pRis`D jogIAW ny iDAwn joVn dy Xqn kIqy, muV muV jqn kIqy; v`fy v`fy pRis`D (SwsqR-vy~qw) ivcwrvwnW Awpo ivc iek dUjy dI shwieqw lY ky qyry brwbr dI koeI hsqI l`Bx dI koiSS kIqI, pr qyrI vifAweI dw iek iql ijqnw ih`sw BI nhIN d`s sky {gur gurhweI iDAwnI siB imil suriq kmweI, suriq kmweI, gurgurhweI igAwnI sB imil kImiq pweI kImiq pweI} [2[

(ivcwrvwn kIh qy isD jogI kIh? qyrI vifAweI dw AMdwzw qW koeI nhIN lw sikAw; pr ivcwrvwnW dy) swry Bly kMm, swry qp qy swry cMgy gux, is`D lokW dIAW (ir`DIAW is`DIAW Awidk) v`fy v`fy kMm—iksy nUµ BI ieh kwmXwbI qyrI shwieqw qoN ibnw hwsl nhIN hoeI [ (ijs iksy nUµ sPlqw pRwpq hoeI hY) qyrI imhr nwl pRwpq hoeI hY, qy koeI hor (ivAkqI) ies pRwpqI dy rwh ivc rok nhIN pw sikAw [3[

(hy pRBU!) qyry guxW dy (mwno) ^zwny Bry pey hn [ jIv dI kIh pWieAW hY ik iehnW guxW nUµ ibAwn kr sky? ijs nUµ qUM is&iq-swlwh krn dI dwiq b^Sdw hYN, aus dy rwh ivc rukwvt pwx leI iksy dw zor nhIN c`l skdw, ikauNik, hy nwnk! (AwK—qUM) sdw kwiem rihx vwlw pRBU aus (BwgW vwly) nUµ svwrn vwlw Awp hYN [4[1[

not:- isrlyK pVHo [ ‘caupdy’ dw ArQ hY ‘cwr pd, cwr bMd’ [ iehnW SbdW dy cwr cwr bMd hn [

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥ ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ ਤਿਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥ ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 349}

pdArQ:- AwKw—AwKW, mYN AwKdw hW, mYN aucwrdw hW [ jIvw—jIvW, mYN jIaUNdw hW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ iqqu BUKY—ies BuK dy kwrn [ Kwie—(nwm-Bojn) Kw ky [ clIAih—nws kIqy jWdy hn [1[

myrI mwie—hy myrI mW! swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ swcY—s`cy dI rwhIN [ nwie—nwm dI rwhIN [ swcY nwie—s`cy nwm dI rwhIN, ijauN ijauN sdw-iQr pRBU dw nwm ismrIey [ ikau ivsrY—kdy n ivsry [1[rhwau[

siB—swry jIv [ AwKx pwih—AwKx dw jqn krn [2[

guxu eyho—ieh hI (aus dI) ^UbI hY [ hoAw—hoieAw hY [ nw hoie—nhIN hovygw [3[

jyvfu—jyfw v`fw [ qyvf—auqnI v`fI [ ijin—ijs (qYN) ny [ kmjwiq—BYVI jwiq vwlIAW [ snwiq—nIc [4[

ArQ:- ijauN ijauN mYN pRBU dw nwm aucwrdw hW myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ jdoN mYnUµ nwm Bu`l jWdw hY, myrI Awqmk mOq hox l`g pYNdI hY [ (ieh pqw huMidAW BI pRBU dw) sdw-iQr nwm ismrnw (iek) AOKw kMm hY [ (ijs mnu`K dy AMdr) pRBU dw sdw-iQr nwm ismrn dI Bu`K pYdw huMdI hY, ies Bu`K dI brkiq nwl (nwm-Bojn) Kw ky aus dy swry du`K dUr ho jWdy hn [1[

hy myrI mW! (Ardws kr ik) auh pRBU mYnUµ kdy n Bu`ly [ ijauN ijauN aus sdw-iQr rihx vwly dw nwm ismrIey, iqauN iqauN auh sdw-iQr rihx vwlw mwlk (mn ivc v`sdw hY) [1[rhwau[

sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy nwm dI rqw ijqnI BI mihmw (swry jIv) ibAwn kr ky Q`k gey hn (ibAwn nhIN kr skdy) [ koeI BI nhIN d`s sikAw ik aus dy brwbr dI kyhVI hor hsqI hY [ jy (jgq dy) swry hI jIv rl ky (prmwqmw dI mihmw) ibAwn krn dw jqn krn, qW auh prmwqmw (Awpxy Asly nwloN) v`fw nhIN ho jWdw (qy jy koeI BI aus dI vifAweI nwh kry) qW auh (A`gy nwloN) Gt nhIN jWdw [2[

auh prmwqmw kdy mrdw nhIN, nwh hI (aus dI ^wqr) sog huMdw hY [ auh pRBU sdw (jIvW nUµ irzk) dyNdw hY, aus dIAW id`qIAW dwqW dw vrqxw kdy mu`kdw nhIN (Bwv, jIv aus dIAW id`qIAW dwqW sdw vrqdy hn pr auh mu`kdIAW nhIN) [ aus pRBU dI v`fI ^UbI ieh hY ik koeI hor aus vrgw nhIN hY, (aus vrgw Ajy qk) nwh koeI hoieAw hY, nwh kdy hovygw [3[

(hy pRBU!) jyfw (byAMq qUM) Awp hYN, auqnI (byAMq) qyrI b^SS hY, (qUM AYsw hYN) ijs ny idn bxwieAw hY qy rwq bxweI hY [

hy nwnk! auh bMdy BYVy Asly vwly (bx jWdy) hn jo AYsy Ksm-pRBU nUµ ivswrdy hn [ nwm qoN KuMJy hoey jIv nIc hn [4[2[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥ ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥ ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਆਪਿ ਉਲਾਮ੍ਹ੍ਹੇ ਚਿਤਿ ਧਰੇਇ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਕਿਆ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਆਪੇ ਦੁਰਮਤਿ ਮਨਹਿ ਕਰੇਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਦੁਖੁ ਅਨ੍ਹ੍ਹੇਰਾ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥ ਸਾਚੁ ਪਿਆਰਾ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਦੇਇ ॥ ਜੇ ਕਿਸੈ ਦੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇਇ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 349}

pdArQ:- dir—(pRBU dy) dr qy [ mWgqu—koeI mMgqw (BwvyN iksy BI jwiq dw hovy) [ kUk—pukwr, &irAwd [ mhlI—mhl dw mwlk [ DIrk—DIrj, hOslw [ dyie—dyNdw hY [1[

jwxhu—pCwxo [ AwgY—prlok ivc [1[rhwau[

aulwm@y—iSkwieqW, igly [ iciq Dryie—ic`q ivc Drdw hY, suxdw hY [2[

Awpy—Awp hI [ mnih kryie—rokdw hY, vrjdw hY [ min—mn ivc [3[

AvrI kau—hornW nUµ jo AwdrS qoN Ajy nIvyN hn [ vKwxY—AwKdw hY [ pUC n lyie—lyKw nhIN mMgdw [4[

ArQ:- koeI mMgqw (BwvyN iksy BI jwiq dw hovy) pRBU dy dr qy pukwr kry, qW auh mhl dw mwlk Ksm-pRBU (aus dI pukwr) sux lYNdw hY [ (iPr) aus dI mrzI hOslw dyvy aus dI mrzI D`kw dy dyvy (mMgqy dI Ardws sux lYx ivc hI) pRBU aus nUµ vifAweI hI dy irhw hY [2[

(hryk jIv dy AMdr ivAwpk ho ky) pRBU Awp hI (pRyrnw kr ky jIv pwsoN pukwr) krWdw hY, (hryk ivc ivAwpk ho ky) Awp hI (pukwr) krdw hY, Awp hI pRBU (hryk jIv dy) igly suxdw hY [ jdoN (hy pRBU! iksy jIv nUµ qUM ieh inscw krw dyNdw hYN ik) qUM isrjxhwr sB kuJ krn dy smr`Q (isr auqy rwKw) hYN, qW aus nUµ (jgq dI) koeI muQwjI nhIN rihMdI, jgq aus dw kuJ ivgwV nhIN skdw [2[

prmwqmw Awp hI jIvW nUµ pYdw krdw hY, Awp hI (sBnW nUµ irzk Awidk) dyNdw hY [ pRBU Awp hI jIvW nUµ BYVI miq vloN vrjdw hY [ gurU dI ikrpw nwl pRBU ijs dy mn ivc Aw v`sdw hY, aus dy AMdroN duK dUr ho jWdw hY, AigAwnqw imt jWdI hY [3[

pRBU Awp hI jIvW dy mn ivc Awpxw ismrn ipAwrw krdw hY (ismrn dw ipAwr pYdw krdw hY); ijnHW dy AMdr ipAwr dI Ajy Gwt hY, auhnW nUµ Awp hI ismrn dI dwiq nhIN dyNdw [ nwnk AwKdw hY ijs iksy nUµ ismrn dI dwiq pRBU dyNdw hY aus pwsoN A`gy krmW dw lyKw nhIN mMgdw (Bwv, auh jIv koeI Ajyhy krm krdw hI nhIN ijnHW krky koeI qwVnw hovy) [4[3[

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥ ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ ਵਾਜ ॥ ਨਾਰਦੁ ਨਾਚੈ ਕਲਿ ਕਾ ਭਾਉ ॥ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹ ਰਾਖਹਿ ਪਾਉ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਫਿਰਿ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥ ਤਾਮਿ ਪਰੀਤਿ ਵਸੈ ਘਰਿ ਆਇ ॥ ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣ ਖਾਣੁ ॥ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ ਦਰਸਨਿ ਦੇਖਿਐ ਦਇਆ ਨ ਹੋਇ ॥ ਲਏ ਦਿਤੇ ਵਿਣੁ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਹਥਿ ਹੋਇ ॥ ਕਹੈ ਖੁਦਾਇ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩॥ ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ॥ ਕਰਣੀ ਕੁਤਾ ਦਰਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਜਾਣੈ ਮਿਹਮਾਨੁ ॥ ਤਾ ਕਿਛੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 349-350}

pdArQ:- qwl—CYxy [ mdIry—GuMGrU, JWJrW [ Gt—ihrdw [ Gwt—rsqw [ Gt ky Gwt—mn dy rsqy, sMklp ivklp [ dolk—FolkI [ dunIAw—dunIAw dw moh [ vwjih—v`j rhy hn [ vwj—vwjy, swj [ nwrdu—mn [ kil—kiljug [ Bwau—pRBwau [ kh—ikQy? pwau—pYr [ jqI...pwau—jqI sqI ikQy pYr r`Kx? jq sq nUµ sMswr ivc QW nhIN irhw [1[

nwnk—hy nwnk! ivthu—qoN [ AMDI—AMnHI [ jwxu—sujwx, sujwKw [1[rhwau[

pwshu—qoN [ iPir—aultw, sgoN [ Kwie—KWdw hY [ qwim—quAwm, rotI [ Gir—Gr ivc, gurU dy Gr ivc [ vsY Gir Awie—(gurU dy) Gr ivc Aw v`sdw hY, gurU dw cylw Aw bxdw hY [ prvwxu-kbUl, BwgW vwlw [2[

drsin—drsn dI rwhIN [ drsin dyiKAY—drsn krn nwl, iek dUjy ƒ vyK ky [ ley idqy ivxu—mwieAw lYx dyx qoN ibnw, irSvq qoN ibnw [ inAwau—iensw& [ hiQ hoie—h`Q ivc hovy, kuJ dyx nUµ p`ly hovy [ khY Kudwie—jy koeI r`b dw vwsqw pwey [3[

mwxs mUriq—mnu`K dI Skl hY [ nwnku—nwnk (AwKdw hY) [ nwmu—nwm-mwqR [ krxI—krxI ivc, Awcrn ivc [ dir—(mwlk dy) dr qy [ Purmwnu—hukm [4[

ArQ:- hy nwnk! prmwqmw dy nwm qoN sdky ho [ (nwm qoN ibnw) dunIAw (mwieAw ivc) AMnHI ho rhI hY, iek mwlk pRBU Awp hI sujwKw hY (aus dI srn ipAW hI izMdgI dw shI rsqw id`s skdw hY) [1[rhwau[

(mnu`K dy) mn dy sMklp ivklp (mwno) CYxy qy pYrW dy GuMGrU hn, dunIAw dw moh FolkI hY—ieh vwjy v`j rhy hn, qy (pRBU dy nwm qoN suM\w) mn (mwieAw dy h`QW qy) n`c irhw hY [ (ies nUµ khIdw hY) kiljug dw pRBwv [ jq sq nUµ sMswr ivc ikqy QW nhIN irhw [1[

(cyly ny gurU dI syvw krnI huMdI hY, hux) sgoN cylw hI gurU qoN audr-pUrnw krdw hY, rotI dI ^wqr hI cylw Aw bxdw hY [ (ies hwlq ivc) jy sO swl mnu`K jIaU ley, qy sOKw Kwx-pIx bixAw rhy (qW BI ieh aumr ivArQ hI smJo) [ (izMdgI dw isr&) auhI idn BwgW vwlw hY jdoN mnu`K Awpxy mwlk-pRBU nwl sWJ pWdw hY [2[

mnu`K iek dUjy nUµ vyK ky (Awpxw Brw jwx ky Awpo ivc) ipAwr dw jzbw nhIN vrq rhy (ikauNik sMbMD hI mwieAw dw bx irhw hY), irSvq lYx dyx qoN ibnw nhIN rihMdw [ (ieQoN qk ik) rwjw BI (hwkm BI) qdoN hI iensw& krdw hY jy aus nUµ dyx leI (svwlI dy) h`Q p`ly mwieAw hovy [ jy koeI inrw r`b dw vwsqw pwey qW aus dI pukwr koeI nhIN suxdw [3[

nwnk (AwKdw hY—vyKx ƒ hI) mnu`K dI Skl hY, nwm-mwqR hI mnu`K hY, pr Awcrn ivc mnu`K (auh) ku`qw hY jo (mwlk dy) dr qy (rotI dI ^wqr) hukm (mMn irhw hY) [

mnu`K prmwqmw dI hzUrI ivc qdoN hI kuJ ie`zq-mwx lY skdw hY jy gurU dI imhr nwl (sMswr ivc Awpxy Awp ƒ) prwhuxw smJy (qy mwieAw nwl ieqnI pkV nwh r`Ky [4[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh