ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 348

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥ ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ ॥ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ॥ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥ ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ॥੩॥ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ ॥ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੨॥ {ਪੰਨਾ 348}

pdArQ:- so—auh [ purKu—jo hryk srIr ivc ivAwpk hY [ inrMjnu—inr-AMjnu {AMjn—kwlK, mwieAw} ijs auqy mwieAw dw pRBwv nhIN hY [ Agm—A-gm {gm—phuMc} phuMc qoN pry [ Apwr—A-pwr, ijs dw pwrlw bMnw nwh l`B sky, byAMq [ siB—swry jIv [ isrjxhwrw—hy krqwr! dwqwrw—rwzk [ Twkuru—mwlk [1[

ArQ:- auh prmwqmw sB jIvW ivc ivAwpk hY, (iPr BI) mwieAw dy pRBwv qoN auqWh hY, AphuMc hY qy byAMq hY [

hy sdw kwiem rihx vwly qy sB jIvW nUµ pYdw krn vwly hrI! swry jIAw-jMq qYnUµ ismrdy hn [ swry jIv qyry hI pYdw kIqy hoey hn, qUM sB jIvW nUµ irzk dyx vwlw hYN [

hy sMq jno! aus pRBU nUµ ismro, auh swry du`KW dw nws krn vwlw hY [ auh pRBU (jIvW ivc ivAwpk hox krky) Awp hI mwlk hY qy Awp hI syvk hY [

hy nwnk! jIv ivcwry kIh hn? (Bwv, jIvW dI aus pRBU qoN v`KrI koeI hsqI nhIN) [1[

pdArQ:- Gt—srIr [ AMqir—AMdr [ Gt Gt AMqir—hryk srIr dy AMdr [ inrMqir—AMdr iek-rs [ ieik— {pVnWv ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI jIv [ coj—qmwSy, kOqk [ ivfwxw—Ascrj [ Bugqw—Bogx vwlw, Kwx vwlw [ AwiK—AwK ky [ vKwxw—mYN d`sW [2[

ArQ:- hy hrI! qUM hryk srIr ivc ivAwpk hYN, qUM sB jIvW ivc iek-rs mOjUd hYN, qUM iek Awp hI sB jIvW ivc smwieAw hoieAw hYN [ (iPr BI) keI jIv dwnI hn, keI jIv mMgqy hn—ieh qyry hI Ascrj qmwSy hn (ikauNik Asl ivc) qUM Awp hI dwqW dyx vwlw hYN, qy Awp hI (auhnW dwqW nUµ) vrqx vwlw hYN [ (swrI isRStI ivc) mYN qYQoN ibnw iksy hor nUµ nhIN pCwxdw (Bwv, qYQoN ibnw koeI hor dUjw nhIN id`sdw) [ mYN qyry kyhVy kyhVy gux AwK ky d`sW? qUM byAMq pwrbRhm hYN, qUM byAMq pwrbRhm hYN [ hy pRBU! jo qYnUµ Xwd krdy hn jo qYnUµ ismrdy hn, dws nwnk auhnW qoN sdky jWdw hY [2[

pdArQ:- sy jn—auhI mnu`K {bhu-vcn} [ jug mih—izMdgI ivc [ suK vwsI—suK nwl rihx vwly [ mukqu—(mwieAw dy bMDnW qoN) Azwd [ rUip—rUp ivc [ smwsI—lIn ho jWdy hn [ DMnu—BwgW vwly [3[

ArQ:- hy hrI! jo mnu`K qYnUµ ismrdy hn jo qYnUµ iDAwauNdy hn, auh AwpxI izMdgI ivc suKI v`sdy hn [

ijnHW mnu`KW ny hrI-nwm ismirAw hY, auh sdw leI mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd ho gey hn, auhnW dI jmW vwlI PwhI tu`t geI hY [ ijnHW ny inrBau pRBU nUµ iDAwieAw hY, pRBU auhnW dw swrw fr dUr kr dyNdw hY [ ijnHW ny ipAwry pRBU nUµ ismirAw hY, auh pRBU dy srUp ivc hI lIn ho gey hn [ BwgW vwly hn auh mnu`K; DMn hn auh mnu`K, ijnHW ny pRBU nUµ iDAwieAw hY, dws nwnk auhnW qoN kurbwn jWdw hY [3[

pdArQ:- Bgiq BMfwr—BgqI dy ^zwny [ Bgq—bMdgI krn vwly {not:- l&z ‘Bgiq’ qy ‘Bgq’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY} [ Aink—AnykW [ qpu—DUxIAW Awidk dw srIrk AOK [ isimRiq—auh Dwrimk pusqk jo ihMdU ivdvwn irSIAW ny vydW nUµ cyqy kr ky Awpxy smwj dI AgvweI leI ilKy; iehnW dI igxqI 27 dy krIb hY [ swsq—ihMdU Drm dy &ls&y dy pusqk jo igxqI ivc Cy hn—sWK, Xog, inAwie, vYSyiSk, mImWsw, vydWq [ ikirAw—Dwrimk sMskwr [ Ktu—Cy [ Ktu krm—mnU-isimRiq Anuswr ieh Cy krm ieauN hn—pVHxw, pVHwxw, j`g krnw, j`g krwxw, dwn dyxw, dwn lYxw [ krMqw—krdy hn [ Bwvih—cMgy l`gdy hn [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrI BgqI dy byAMq ^zwny Bry pey hn [ hy hrI! AnykW qy byAMq qyry Bgq qyrI is&iq-swlwh krdy hn [ hy pRBU! AnykW jIv qyrI pUjw krdy hn, byAMq jIv (qYnUµ imlx leI) qwp swDdy hn [ qyry AnykW (syvk) keI isimRqIAW qy SwsqR pVHdy hn, (qy auhnW dy d`sy hoey) Cy Dwrimk kMm qy hor krm krdy hn [

hy dws nwnk! auh Bgq Bly hn (Bwv auhnW dI Gwl QWie peI jwxo) jo ipAwry hir-BgvMq nUµ ipAwry l`gdy hn [4[

pdArQ:- AprMpr—A-prMpr, ijs dw prly qoN prlw bMnw nwh l`B sky, byAMq [ jyvfu—jyfw, brwbr dw [ jugu jugu—hryk jug ivc [ inhclu—nwh ih`lx vwlw, sdw-iQr [ vrqY—vrqdw hY, huMdw hY [ isrij—pYdw kr ky [ goeI—nws kr id`qI [ jwxoeI—jwxn vwlw [5[

ArQ:- hy pRBU! qUM sB dw mUl hYN, sB ivc ivAwpk hYN, byAMq hYN, sB dw pYdw krn vwlw hYN, qyry brwbr dw hor koeI nhIN hY [ qUM hryk jug ivc Awp hI hYN, qUM sdw hI iek Awp hI hYN, qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN, sB dw pYdw krn vwlw hYN qy sB dI swr lYx vwlw hYN [ jgq ivc auhI kuJ huMdw hY jo qYnUµ Awp ƒ psMd hY, auhI huMdw hY jo qUM Awp hI krdw hYN [ (hy pRBU!) swrI isRStI qUM Awp hI pYdw kIqI hY, qUM Awp hI pYdw kr ky Awp hI nws krdw hYN [

dws nwnk aus krqwr dy gux gWdw hY, jo hryk dy idl dI jwxn vwlw hY [5[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh