ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 346

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕੂਪੁ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਿਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਬਿਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਛਿਨੁ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤਿ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭ੍ਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਤਿ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥ {ਪੰਨਾ 346}

pdArQ:- kUpu—KUh [ dwidrw—f`fU [ ibdysu—prdys [ bUJ—smJ, vwk&IAq [ AYsy—iesy qrHW [ ibiKAw—mwieAw [ ibmoihAw—cMgI qrHW moihAw hoieAw [ Awrw pwru—aurlw qy pwrlw bMnw [ n sUJ—nhIN su`Jdw [1[

nwiekw—hy mwlkw! drsu—dIdwr [1[rhwau[

miln—mlIn, mYlI [ miq—Akl [ mwDvw—hy pRBU! giq—hwlq [ lKI n jwie—pCwxI nhIN jw skdI [ BRmu—Btkxw [ cUkeI—mu`k jwey [ mY—mYƒ [2[

jogIsr—jogI+eIsr, v`fy v`fy jogI [ kQnu nhI pwvih—AMq nhIN pw skdy [ kY kwrxY—dI ^wqr [ pRym kY kwrxY—pRym (dI dwiq) hwsl krn leI [ khu—AwK [ gux khu—gux ibAwn kr, is&iq-swlwh kr [ quA—qyry [3[

ArQ:- ijvyN (koeI) KUh f`fUAW nwl BirAw hoieAw hovy, (auhnW f`fUAW ƒ) koeI vwk&I nhIN huMdI (ik ies KUh qoN bwhr koeI hor) dys prdys BI hY; iqvyN myrw mn mwieAw (dy KUh) ivc ieqnw cMgI qrHW PisAw hoieAw hY ik ies ƒ (mwieAw dy KUh ivcoN inklx leI) koeI aurlw pwrlw bMnw nhIN su`Jdw [1[

hy swry BvnW dy srdwr! mYƒ iek iKn Br leI (hI) dIdwr dyh [1[rhwau[

hy pRBU! myrI Akl (ivkwrW nwl) mYlI hoeI peI hY, (ies vwsqy) mYƒ qyrI gqI dI pCwx nhIN AwauNdI (Bwv, mYƒ smJ nhIN pYNdI ik qUM ikho ijhw hYN) [ hy pRBU! myhr kr, mYƒ suc`jI m`q smJw, (qwik) myrI Btkxw mu`k jwey [2[

(hy pRBU!) v`fy v`fy jogI (BI) qyry byAMq guxW dw AMq nhIN pw skdy, (pr) hy rivdws cmwr! qUM pRBU dI is&iq-swlwh kr, qwik qYƒ pRyym qy BgqI dI dwiq iml sky [3[1[

Bwv:- pRBU-dr qy Ardwis—hy pRBU! myry mwieAw-mohy mn ƒ Awpxw dIdwr b^S ky cMgI m`qy lwvo [

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਤਜੁਗਿ ਸਤੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾਚਾਰ ॥ ਤੀਨੌ ਜੁਗ ਤੀਨੌ ਦਿੜੇ ਕਲਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥ ਪਾਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਇਬੋ ਰੇ ॥ ਮੋ ਸਉ ਕੋਊ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਇ ॥ ਜਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਬਿਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਐ ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਇ ॥ ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਜਿਹ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥੨॥ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਬੀਚਾਰੀਐ ਸੰਕਾ ਸੁਨਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਕਉਨੁ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੩॥ ਬਾਹਰੁ ਉਦਕਿ ਪਖਾਰੀਐ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਬੋ ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਬਿਧਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥੪॥ ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੫॥ ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ॥ ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੬॥ ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ ਸਤਿ ਕਰੀ ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸੋਈ ਬਸਿ ਰਸਿ ਮਨ ਮਿਲੇ ਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਏਕ ਬਿਚਾਰ ॥੭॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਤਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 346}

not:- ‘rhwau’ dIAW qukW ivc rivdws jI AwKdy hn ik koeI mnu`K mYƒ ieh g`l nhIN smJw ky d`sdw ju jnm mrn dw gyV ikvyN mu`kygw, qy jgq dy sMhisAW ivcoN ^lwsI ikvyN hovygI [

jdoN AsI Sbd dy bwkI dy bMd pVHdy hW, qW iehnW ivc Bgq jI AwKdy hn ik (pMifq) lok keI qrHW dy krm kWf dI AwigAw kr rhy hn [ pr rivdws jI dy i^Awl Anuswr ieh swry krm-Drm ivkwrW sMhisAW qoN pwr nhIN lµGw skdy [ bMd nµ: 4 qk Awp iehI g`l AwKdy jw rhy hn [ bMd nµ: 5 qoN Bgq jI ny Awpxw mq d`sxw SurU kIqw hY ik gurU-pwrs ƒ imilAW ivkwrW ivc mnUr hoieAw mn sonw bx jWdw hY [ A^Irly bMd ivc iPr AwKdy hn ik krm kWf Awidk dy hor swry jqn ivArQ hn, iehnW nwl pRBU dI pRymw-BgqI pYdw nhIN huMdI, ies vwsqy mYN ieh krm-kWf nhIN krdw [

Sbd dy bMdW dI ies qrqIb qoN ieh g`l sw& id`s rhI hY ik pihly bMd ivc BI rivdws jI pMifq lokW dw hI mq ibAwn kr rhy hn, auhnW dy Awpxy mq dw ies ivc koeI izkr nhIN hY [ ihMdUAW dy purwxy Drm-pusqk hI jugW dI vMf krdy Awey hn, qy, hryk jug dw vK-vK Drm d`sdy Awey hn [ imswl dy qOr qy, pusqk ‘mhwBwrq’ ivc jugW dI vMf bwry ieauN izkr AwauNdw hY:

¬wpry mN>_i#qÔqu, <wn_i#q: øqy XuÀo ]
>yqwXwz Xu§_i#qÔqu, szG_i#q: klOXuÀo
]

dÍwpry mMqRSkiqsqu, gÎwnSikq: ik®qy Xugy ]
qRyqwXW Xu`D Sikqsqu, sMG-Skiq: klO Xugy ]

pr rivdws jI ihMdU-SwsqRW dI iksy iksm dI jugW dI vMf nwl sihmq nhIN hn [ jy rqw ivcwr ky BI vyKIey, qW ieh ikvyN ho skdw hY ik kdy qW GoVy Awidk mwr ky j`g krnw jIvn dw shI rsqw hovy, kdy qIrQW dw ieSnwn mnu`Kw jnm dw mnorQ hovy, kdy dyviqAW dI pUjw qy kdy AvqwrW dI pUjw ienswnI &rz hovy [ kudriq dy inXm sdw Atl hn, jd qoN isRStI bxI hY, qy jd qk bxI rhygI, iehnW inXmW ivc koeI &rk nhIN pYxw [ jgq dy auhI pMj q`q hux hn jo isRStI dy SurU ivc sn [ mnu`K Awp Btkxw-BulyKy ivc pY ky BwvyN keI kurIqIAW PV lYx, pr prmwqmw Aqy aus dy pYdw kIqy jIvW dw prspr sMbMD sdw qoN ie`k-smwn quirAw Aw irhw hY [

ies Sbd ivc jo ^ws iDAwn-jog g`l hY auh ieh hY ik pihly bMd ivc rivdws jI ihMdU-SwsqRW dw hI p`K d`s rhy hn, auhnW dI AwpxI sMmqI ies dy nwl nhIN hY [ ies ivc koeI S`k nhIN ik ies bMd dy A^Ir qy A`DI quk ieauN hY “kil kyvl nwm ADwr” [ EprI nzry AsI ies BulyKy ivc pY jWdy hW ik ieh Bgq jI dw Awpxw is`DWq hY, pr ieh g`l nhIN [ rivdws jI ies dI bwbq BI iehI AwKdy hn ik:

“pRym Bgiq nhI aUpjY, qw qy rivdws audws”

Awsw dI vwr dI pauVI nµ: 6 dy nwl pihlw Slok BI iesy iksm dw hY [ ies Slok ivc gurU nwnk dyv jI muslmwn, ihMdU, jogI, dwnI, Aqy ivkwrI—iehnW dw jIvn-krq`b d`s ky A^Ir qy Awpxw i^Awl ieauN d`sdy hn ik:

nwnk Bgqw BuK swlwhxu, scu nwm AwDwru ] sdw Anµid rhih idnu rwqI, guxvMiqAw pw Cwru ]1]6]

pr tIkwkwr s`jx ies Slok dIAW pihlIAW do qukW dw ArQ krn vyly tplw KWdy qury Aw rhy hn; qukW ieh hn:

“muslmwnw is&iq-srIAiq, piV piV krih bIcwru ] bMdy sy ij pvih ivic bMdI, vyKx kau dIdwru” ]

ieQy Awm qOr qy lok dUjI quk ivc gurU nwnk dyv jI dw Awpxw is`DWq smJdy hn, pr ieh i^Awl au~kw hI Zlq hY; ieQy muslmwnI Srh dw hI izkr hY {pVHo myrw “Awsw dI vwr stIk”} [

ies qrHW rivdws jI “kil kyvl nwm ADwr” ivc Awpxw mq nhIN d`s rhy, auh qW ieh g`l AwK ky AgWh nwl hI ieh AwKdy hn ik:

“pwru kYsy pwiebo ry ] mo kau koaU n khY smJwie ] jw qy Awvgvnu iblwie” ]1]rhwau]

qW iPr, ijnHW lokW ny jugW dI vMf kr ky “kil kyvl nwm ADwr” AwiKAw, auhnW ny ieQy “nwm” ƒ kIh smiJAw sI, Aqy rivdws jI ikauN ies dI inKyDI krdy hn?

ies pRSn dw shI au~qr l`Bx vwsqy BYrau rwg ivc kbIr jI dy iek Sbd qoN shwieqw imldI hY [ Sbd nµ: 11 ivc kbIr jI mu`lW, kwjI, sulqwn, jogI qy ihMdU dw izkr krdy hoey A^Irly bMd ivc ilKdy hn:

“jogI gorKu gorKu krY ] ihMdU rwm nwm aucrY ] muslmwn kw eyku Kudwie ] kbIr kw suAwmI rihAw smwie” ]4]3]11]

ieQy kbIr jI jogI, ihMdU qy muslmwn dy imQy hoey ieSt-prmwqmw dI inKyDI krdy hn, qy Awpxy suAwmI bwry AwKdy hn ik auh ‘rihAw smwie” [ ‘rhwau’ ivc BI Awpxy ‘suAwmI’ dI bwbq ilKdy hn:

“hY hjUir kiq dUir bqwvhu ] duMdr bwDhu suMdr pwvhu” ]

{not:- ies Sbd dI GuMfI ƒ ivsQwr nwl smJx vwsqy BYrau rwg ivc ies Sbd dy nwl iliKAw myrw not pVHo} [

kbIr jI ihMdU dy ijs “rwm nwm” dI inKyDI kr rhy hn, ausy “nwm ADwr” dI bwbq rivdws jI AwKdy hn ik “pwru kYsy pwiebo ry” [

so, ieh “rwm nwm” ikhVw hY? ieh hY “AvqwrI rwm dw nwm” ieh hY Avqwr-BgqI [ SwsqRW dI vMf-Anuswr dwn Awidk sqjug dw Drm, j`g qRyqy dw Drm, dyviqAW dI pUjw duAwpr dw Drm, Aqy Avqwr-BgqI (mUrqI-pUjw) kljug dw Drm hY [ pr, rivdws jI ilKdy hn ik ieh cwry hI Drm kmwaux nwl:

“pRym Bgiq nhI aUpjY, qw qy rivdws audws [”

pdArQ:- sqjuig—sqjug ivc [ squ—dwn, SwsqRW dI ivDI Anuswr kIqy hoey dwn Awidk krm [ qyqw jgI—qRyqw jug ju`gW ivc (pRivrq hY) [ duAwpir—duAwpr ivc [ pUjwcwr—pUjw Awcwr, dyviqAW dI pUjw Awidk krm [ idVy—idRVH kr rhy hn, pikAweI kr rhy hn, zor dy rhy hn [ nwm ADwr—(sRI rwm qy sRI ik®Sn Avqwr dy) nwm dw Awsrw, sRI rwm cMdr Aqy ik®Sn jI dI mUrqI ivc suriq joV ky auhnW dy nwm dw jwp [1[

pwru—sMswr-smuMdr dw pwrlw kMFw [ pwiebo—pwaugy [ ry—hy BweI! hy pMifq! mo sau—mYƒ [ koaU—iehnW krm-kWfI pMifqW ivcoN koeI BI [ Awvwgvnu—jMmxw mrnw, jnm mrn dw gyV [ iblwie—dUr ho jwey [1[rhwau[

bhu ibiD—keI qrIikAW nwl [ ibiD—ivDI, qrIkw [ Drm—SwsqRW Anuswr d`sy hoey hryk vrn AwSrm dy v`K v`K krq`b [ inrUpIAY—imQy gey hn, h`d-bMdI kIqI geI hY [ sB loie—swrw jgq [ krqw dIsY—auhnW Dwrimk rsmW ƒ krdw id`s irhw hY [ ijh swDy—ijs dy swDn nwl, ijs Dwrimk rsm dy krn nwl [ isiD—kwmXwbI, mnu`Kw jnm dy mnorQ dI sPlqw [2[

krm—auh Dwrimk rsmW jo SwsqRW ny inXm kIiqAW hn [ Akrm—A+krm, auh kMm jo SwsqRW ny vrjy hoey hn [ suin—sux ky [ sMsw—sMhsw, sihm, i&kr [ ihrY—dUr kry [3[

bwhru—(srIr dw) bwhrlw pwsw {not:- l&z ‘bwhru’ Aqy ‘bwhir’ ivc &rk cyqy r`Kx-jog hY [ ‘bwhru’ nWv hY, Aqy ‘bwhir, ik®Aw ivSySx hY} [ audik—audk nwl, pwxI nwl [ pKwrIAY—Do dyeIey [ Gt—ihrdw [ ibibiD—iv+iviD, keI ivDIAW dy, keI iksm dy [ hoiebo—hovogy [ kuMcr—hwQI [ ibauhwr—ivhwr, kMm [4[

riv—sUrj [ rjnI—rYix, rwq [ jQw giq—ijvyN dUr ho jWdI hY [ mwno—jwxo [ knk—sonw [ hoq nhI bwr—icr nhIN l`gdw [5[

prm prs—sB pwrsW qoN vDIAw pwrs [ BytIAY—iml pey [ illwt—m`Qy au~qy [ aunmn— {Skt. aNmns`—(Adj.) anxious, eager, impatient} qWG-BirAw [ aunmn mn—auh ihrdw ijs ivc pRBU-pRIqm ƒ imlx dI qWG pYdw ho geI hY [ mn hI—min hI, mn ivc hI, AMdr hI, AMqr-Awqmy hI [ bjr—krVy, s^q, p`ky [ kpwt—kvwV, drvwzy dy iB`q [6[

jugiq—qrIkw, swDn [ Bgiq jugiq—bMdgI-rUp swDn (vrq ky) [ miq—bu`DI, Akl [ siq krI—p`kI kr leI, idRVH kr leI, mwieAw ivc folx qoN rok leI [ kwit—k`t ky [ soeI—auhI mnu`K [ bis—v`s ky, itk ky, pRBU dI Xwd ivc itk ky [ ris—Awnµd nwl [ mn imly—mn hI imly, AMqr-Awqmy hI pRBU ƒ iml pYNdy hn [ inrgun—mwieAw dy iqMn guxW qoN rihq pRBU [ gun ibcwr—guxW dI ivcwr, guxW dI Xwd [7[

ingRh—rokxw, mn ƒ rokxw, mn ƒ ivkwrW vloN rokxw [ twrI n trY—twilAW tldI nhIN [ BRm Pws—Btkxw dI PwhI [ pRym Bgiq—ipAwr-BrI Xwd, pRBU dI ipAwr-BrI Xwd [ audws—iehnW jqnW qoN auprwm, iehnW krmW DrmW qoN auprwm [8[

ArQ:- (hy pMifq jI! qusI AwKdy ho ik hryk jug ivc Awpo Awpxw krm hI pRDwn hY, ies Anuswr) sqjug ivc dwn Awidk pRDwn sI, qRyqw jug j`gW ivc pRivrq irhw, duAwpr ivc dyviqAW dI pUjw pRDwn-krm sI; (ies qrHW qusI AwKdy ho ik) iqMny jug iehnW iqMnW krmW DrmW au~qy zor dyNdy hn; qy hux kljug ivc isr& (rwm) nwm dw Awsrw hY [1[

pr, hy pMifq! (iehnW jugW dy vMfy hoey krmW DrmW nwl, sMswr-smuMdr dw) pwrlw bMnw ikvyN l`Bogy? (quhwfy ivcoN) koeI BI mYƒ AYsw kMm smJw ky nhIN d`s sikAw, ijs dI shwieqw nwl (mnu`K dw) jnm mrn dw gyV mu`k sky [1[rhwau[

(SwsqRW Anuswr) keI qrIikAW nwl vrnW AwSrmW dy krq`bW dI h`d-bMdI kIqI geI hY; (iehnW SwsqRW ƒ mMnx vwlw) swrw jgq iehI imQy hoey krm-Drm krdw id`s irhw hY [ pr iks krm-Drm dy krn nwl (Awvwgvn qoN) ^lwsI ho skdI hY? auh ikhVw krm hY ijs dy swiDAW jnm-mnorQ dI sPlqw huMdI hY?—(ieh g`l qusI nhIN d`s sky) [1[

vydW qy purwxW ƒ sux ky (sgoN hor hor) SMkw vDdw hY [ iehI ivcwr krIdI hY ik ikhVw krm SwsqRW dy Anuswr hY, qy, ikhVw krm SwsqRW ny vrijAw hY [ (vrn AwSrmW dy krm Drm kridAW hI, mnu`K dy) ihrdy ivc sihm qW itikAw hI rihMdw hY, (iPr) auh ikhVw krm-Drm (qusI d`sdy ho) jo mn dw AhMkwr dUr kry? [3[

(hy pMifq! qusI qIrQ-ieSnwn qy zor dyNdy ho, pr qIrQW qy jw ky qW srIr dw) bwhrlw pwsw hI pwxI nwl DoeIdw hY, ihrdy ivc keI iksm dy ivkwr itky hI rihMdy hn, (ies qIrQ-ieSnwn nwl) kOx pivqR ho skdw hY? ieh su`c qW ieho ijhI hI huMdI hY ijvyN hwQI dw ieSnwn-krm hY [4[

(pr hy pMifq!) swrw sMswr ieh g`l jwxdw hY ik sUrj dy ciVHAW ikvyN rwq (dw hnyrw) dUr ho jWdw hY [ ieh g`l BI cyqy r`Kx vwlI hY ik qWby dy pwrs nwl CoihAW aus dy sonw bxn ivc icr nhIN l`gdw [5[

(iesy qrHW) jy pUrbly Bwg jwgx qW siqgurU iml pYNdw hY jo sB pwrsW qoN vDIAw pwrs hY [ (gurU dI ikrpw nwl) mn ivc prmwqmw ƒ imlx dI qWG pYdw ho jWdI hY, auh AMqr-Awqmy hI pRBU ƒ iml pYNdw hY, mn dy krVy kvwV KulH jWdy hn [6[

ijs mnu`K ny pRBU dI BgqI ivc juV ky (ies BgqI dI brkq nwl) Btkxw ivkwrW Aqy mwieAw dy bMDnW ƒ k`t ky AwpxI bu`DI ƒ mwieAw ivc folx qoN rok ilAw hY, auhI mnu`K (pRBU dI Xwd ivc) itk ky Awnµd nwl (pRBU ƒ) AMqr-Awqmy hI iml pYNdw hY, Aqy aus ie`k prmwqmw dy guxW dI Xwd ivc rihMdw hY, jo mwieAw dy iqMnW guxW qoN pry hY [7[

(pRBU dI Xwd qoN ibnw) mn ƒ ivkwrW vloN rokx dy jy hor AnykW jqn BI kIqy jwx, (qW BI ivkwrW ivc) Btkx dI PwhI twilAW tldI nhIN hY [ (krm kWf dy) iehnW jqnW nwl pRBU dI ipAwr-BrI Xwd (ihrdy ivc) pYdw nhIN ho skdI [ iesy vwsqy mYN rivdws iehnW krmW-DrmW qoN auprwm hW [8[1[

Sbd dw Bwv:- ieh g`l Zlq hY ik ihrdy ivc prmwqmw dI pRymw-BgqI pYdw krn leI hryk jug ivc mnu`K vwsqy vK-vK krm-Drm pRDwn rhy hn [ koeI dwn, j`g, dyv-pUjw, Avqwr-BgqI, qIrQ-ieSnwn mnu`K ƒ mwieAw dI PwhI qoN bcw nhIN skdw, qy, nwh hI pRBU-crnW ivc joV skdw hY [

not:- gurbwxI dw iehI AwSw hY ik cwhy koeI imiQAw hoieAw sqjug hY, cwhy qRyqw jW duAwpr, qy cwhy kiljug hY; dunIAw dy ivkwrW qoN bc ky jIvn dw shI rsqw l`Bx leI prmwqmw dI BgqI hI ieko iek TIk jqn hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh