ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 344

ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥ ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- eyk ids—ie`k pwsy, ie`k prmwqmw vl [ DwvY—dOVdw hY, jWdw hY [ qau—qdoN [ sMkt—kSt, du`K-klyS [ bhuir—muV, iPr [ sIql—TMFw [ srIrw—(Bwv) igAwn-ieMdRy [ nIrw—nyVy, Awpxy AMdr hI [

ArQ:- (jdoN mnu`K dw mn ivkwrW vloN ht ky) ie`k prmwqmw (dI Xwd) vl jWdw hY, qdoN auh muV jnm-mrn dy kStW ivc nhIN AwauNdw [ jo prmwqmw ikqy dUr d`isAw jWdw sI auh aus ƒ nyVy (Awpxy AMdr hI) l`B pYNdw hY, ies vwsqy aus dy AMdr TMF pY jWdI hY Aqy aus dw Awpw piv`qr ho jWdw hY [12[

ਬਾਰਸਿ ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ॥ ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਉ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- bwris—duAwdsI iQ`q [ bwrh sUr—bwrHW sUrj [ augvY—augvYN, cVH pYNdy hn [ Aih—idn [ inis—rwq [ bwjy—v`jdy hn [ Anhd—ibnw vjwieAW, ie`k-rs, sdw [ qUr—vwjy [ iqhUM lok kw—iqMnW hI BvnW dw [ pIau—mwlk [ qy—qoN [ sIau—iSv, kilAwx-srUp prmwqmw [

ArQ:- (ijs mnu`K dw mn isr& “eyk ids DwvY”, jo mnu`K isr& ie`k pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, aus dy AMdr, mwno) bwrHW sUrj cVH pYNdy hn (Bwv, aus dy AMdr pUrn igAwn dw pRkwS ho jWdw hY), aus dy AMdr (mwno) idn rwq ie`k-rs vwjy v`jdy hn, aus ƒ iqMnW BvnW dy mwlk-pRBU dw dIdwr ho jWdw hY; iek Acrj Kyf bx jWdI hY ik auh mnu`K sDwrn bMdy qoN kilAwx-srUp prmwqmw dw rUp ho jWdw hY [13[

ਤੇਰਸਿ ਤੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਣਿ ॥ ਅਰਧ ਉਰਧ ਬਿਚਿ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣਿ ॥ ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ॥ ਬਿਆਪਿਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- qyris—qRXodSI [ qyrh—qRXodSI iQ`q, m`isAw qoN AgWh qyrHvW idn [ Agm—A-gm, ijs prmwqmw qk phuMc nhIN, AphuMc [ bKwix—bKwxy, bKwxY, aucwrdw hY, gux gwauNdw hY, is&iq-swlwh krdw hY [ ArD— {ADh} hyTW, pqwl [ aurD—auqWh, AkwS [ ArD aurD ibic—pqwl qoN AkwS qk, swry sMswr ivc [ sm—brwbr, ieko ijhw [ mwn—Awdr [ Amwn—A-mwn, inrwdrI [ sgl—swirAW ivc [

ArQ:- (ijs mnu`K dw mn kyvl “eyk ids DwvY”) auh AgMm prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, (ies is&iq-swlwh dI brkq nwl) auh swry sMswr ivc aus pRBU ƒ iek-smwn pCwxdw hY (vyKdw hY) [ nwh aus ƒ koeI nIvW id`sdw hY, nwh au~cw; iksy vloN Awdr hovy jW inrwdrI, aus leI ie`ko ijhy hn, ikauNik aus ƒ swry jIvW ivc prmwqmw hI ivAwpk id`sdw hY [14[

ਚਉਦਸਿ ਚਉਦਹ ਲੋਕ ਮਝਾਰਿ ॥ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਿ ਬਸਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਧਿਆਨ ॥ ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- caudis—caudyN dI iQ`q, m`isAw qoN ipCoN cODvIN rwq [ caudh lok—s`q AkwS Aqy s`q pqwl; (Bwv) swrI isRStI [ mJwir—ivc [ rom rom mih—cOdHW lokW dy rom rom ivc, swrI isRStI dy z`ry z`ry ivc [ bsih—v`sdy hn (pRBU jI) [ murwir—(mur-Air) mur dYNq dw vYrI, pRBU [ kQnI kQIAY—(auh) g`lW krIey, (auh) bol bolIey [ bRhm igAwn—(ijnHW dI rwhIN) prmwqmw nwl jwx-pCwx ho jwey, prmwqmw dI (srb-ivAwpkqw dI) sUJ pYdw hovy [ sq—dwn, dUijAW dI syvw [ sMqoK—sbr, aus dI b^SI dwq ivc rwzI rihxw [ sq...iDAwn—sq Aqy sMqoK ƒ Awpxy AMdr itkwau; ieh vyK ky ik prmwqmw hryk Gt ivc v`sdw hY [ jo b^SS quhwfy au~qy hoeI hY aus ivc rwzI rho Aqy ies dwq ivcoN pRBU dy pYdw kIqy hoey hor jIvW dI BI syvw kro, ikauNik sB ivc auhI v`s irhw hY, jo quhwƒ rozI dy irhw hY [

ArQ:- (hy BweI!) pRBU jI swrI isRStI ivc isRStI dy z`ry z`ry ivc v`s rhy hn [ aus dI is&iq-swlwh dIAW g`lW kro, qw ik aus dy ies shI srUp dI sUJ bxI rhy [ (ieh XkIn ilAw ky ik auh pRBU quhwfy AMdr v`s irhw hY qy sB jIvW ivc v`s irhw hY) dUijAW dI syvw dI Aqy jo kuJ pRBU ny quhwƒ id`qw hY, aus ivc rwzI rihx dI surq pkwau [15[

ਪੂਨਿਉ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ ॥ ਪਸਰਹਿ ਕਲਾ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ ॥ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ਥੀਰ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- pUinau—puMinAw, pUrnmwSI, auh iQ`q jdoN cMd mukMml huMdw hY [ Akws—ggn, dsm-duAwr, icdwkwS, ic`q-rUp AkwS [ psrih—iKlrdIAW hn [ klw—cMd dIAW swrIAW klW {not:- m`isAw qoN ip`CoN cMd jdoN pihlI vwr AwkwS ivc cVHdw hY, qW ieh cMd dI ie`k klw khI jWdI hY [ hryk rwq ƒ iek iek klw vDdI jWdI hY, qy pUrnmwSI ƒ cMd dIAW klW dw prkwS ho jWdw hY} [ Awid AMiq miD—SurU qoN, A^Ir qk, ivcwrkly smy ivc BI (Bwv, sdw hI) [ QIr—iQr, kwiem [ suK swgr—su`KW dw smuMdr-pRBU [ rmih—(jy) qUM ismryN [ kbIr—hy kbIr!

ArQ:- jo prmwqmw isRStI dy SurU qoN A^Ir qk qy ivckwrly smy ivc (Bwv, sdw hI) mOjUd hY, aus suKW dy smuMdr-pRBU ivc, hy kbIr! jy qUM cu`BI lw ky aus dw ismrn kryN, qW ijvyN pUrnmwSI ƒ AkwS ivc pUrw cMd cVHdw hY qy cMd dIAW swrIAW hI klW prgt huMdIAW hn iqvyN qyry AMdr BI sihj AvsQw dw prkwS hovygw [16[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 344}

vwr—idn [ ieh bwxI idnW dy nwvW qy hY, ijvyN ipClI bwxI iQ`qW dy nwm vrq ky ilKI geI hY [

ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- bwr bwr—muV muV, sdw, hr vyly [ gwvau—gwvauN, mYN gwauNdw hW [ gim—gm ky, jw ky, A`pV ky [ gur gim—gurU pws jw ky, gurU dy crnW ivc A`pV ky [ hir kw Bydu—prmwqmw dw Byq, prmwqmw ƒ imlx dw Byq, auh fUMGw rwz ijs nwl prmwqmw iml skdw hY [ pwvau—pwvauN, mYN l`B irhw hW, mYN l`B ilAw hY [ su—auh [ su Bydu—auh Byq [

ArQ:- gurU dy crnW ivc A`pV ky mYN auh Byq l`B ilAw hY ijs nwl prmwqmw ƒ iml skIdw hY (qy, auh ieh hY ik) mYN hr vyly prmwqmw dy gux gwauNdw hW (Bwv, pRBU dI is&iq-swlwh pRBU ƒ imlx dw shI qrIkw hY) [1[rhwau[

not:- ‘rhwau’ ivc id`qy ies i^Awl dI ivAwiKAw bwkI dI bwxI ivc kIqI geI hY [

ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ ॥ ਤਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- Awidq— {Skt. AwidÄX, AwidqÎ} sUrj [ Awidq—Awieq, AYq [ Awidq vwr— AYqvwr [ {not:- ieh idn sUrj dy nwm nwl sMbMDq hY, ieh idn sUrj dw imiQAw igAw hY} [ kwieAw—srIr [ mMdr—Gr [ mnsw—Purny [ QMB—QMMmHI, shwrw [ Aih—idn [ inis—rwq [ AKMf—Atu`t, lgwqwr [ surhI—surBI, sugMDI, BgqI nwl sugMDq hoeI surq [ jwie—qurI jWdI hY, jwrI rihMdI hY [ qau—qdoN [ Anhd—iek-rs [ byxu—bIxw, bMsrI [ shj mih—sihj AvsQw ivc, mn dI Afol hwlq ivc [ bwie—v`jdI hY [

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky, jo mnu`K) prmwqmw dI BgqI SurU krdw hY, ieh BgqI aus dy srIr-Gr ƒ QMmHI dw kMm dyNdI hY, aus dy mn dy PurinAW ƒ shwrw dyNdI hY (Bwv, aus dy igAwn-ieMdRy Aqy mn dy Purny BtkxoN ht jWdy hn) [ BgqI nwl sugMDq hoeI aus dI surq idn rwq lgwqwr (pRBU-crnW ivc) juVI rihMdI hY, qdoN Afolqw ivc itkx krky mn dy AMdr (mwno) ie`k-rs bMsrI v`jdI hY [1[

ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਝਰੈ ॥ ਚਾਖਤ ਬੇਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ ॥ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ ॥ ਤਉ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- som—cMdRmw [ somvwr—cMd nwl sMbMD r`Kx vwlw idn [ somvwir—som dy idhwVy [ sis—cMd, cMd dI TMF [ sis AMimRqu—SWqI dw AMimRq [ JrY—vrHdw hY [ cwKq—c`KidAW [ byig—qurq, CyqI [ sgl—swry [ ibKu—zihr, ivkwr [ hrY—dUr kr dyNdw hY [ rhY duAwir—pRBU dy dr qy itikAw rihMdw hY [ mqvwro—mqvwlw, msq [

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gwvx nwl mnu`K dy mn ivc) SWqI TMF dw AMimRq vrHdw hY, (ieh AMimRq) c`Kx nwl mn qurq swry ivkwr dUr kr dyNdw hY, siqgurU dI bwxI dI brkq nwl (mnu`K dw ivkwrW vloN) roikAw hoieAw mn pRBU dy dr qy itikAw rihMdw hY Aqy msq hoieAw mn aus AMimRq ƒ pINdw rihMdw hY [2[

ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ॥ ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤਿ ॥ ਘਰ ਛੋਡੇਂ ਬਾਹਰਿ ਜਿਨਿ ਜਾਇ ॥ ਨਾਤਰੁ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- mMgl— {mzgl The planet Mars} mMgl qwrw [ mMglvwr—mMgl qwry nwl sMbMD r`Kx vwlw idn [ ly—lYNdw hY [ mwhIiq—muhIq, Gyrw, iklHw [ jwxY—jwx lYNdw hY [ rIiq—qrIkw, FMg [ ijin CofyN—mqW C`fyN, nwh C`fIN [ ijin jwey—mqW jweyN, nwh jweIN [ Gr—ihrdw-Gr ijs dy duAwly iklHw bx cukw hY [ nwqru—nhIN qW, jy qUM bwhr clw igAw [ irsY hY—iK`J jweygw [ irs— {Skt. ir—` to be injured, to meet with a misfortune} ibpqw ivc pY jwxw, duKI hoxw [ rwie—rwjw, mn-rwjw [

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky) mnu`K Awpxy mn dy duAwly is&iq-swlwh dw, mwno, iklHw bxw lYNdw hY, kwmwidk pMj corW dw (h`lw krn dw) FMg smJ lYNdw hY (ies qrHW auhnW dw vwr hox nhIN dyNdw) [ (hy BweI!) qUM BI (AYsy) iklHy ƒ C`f ky bwhr nwh jweIN (Bwv, Awpxy mn ƒ bwhr Btkx n dyeIN), nhIN qW ieh mn (ivkwrW ivc pY ky) bVw duKI hovygw [3[

ਬੁਧਵਾਰਿ ਬੁਧਿ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਸ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਦੋਊ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥ ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- buiD—Akl [ pRgwsu—cwnx [ bwsu—invws [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ doaU—dovyN, ihrdw qy prmwqmw [ eyk sm—iek`Ty [ aurD—(mwieAw vl) aulitAw hoieAw, priqAw hoieAw [ pMk—pMkj, ihrdw-kml [ sUDw—is`Dw, prmwqmw vl snmuK [ lY—v`s ivc kr ky [

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky, mnu`K AwpxI) sUJ ivc pRBU dy nwm dw cwnx pYdw kr lYNdw hY, ihrdy-kml ivc prmwqmw dw invws bxw lYNdw hY; siqgurU ƒ iml ky Awqmw qy prmwqmw dI sWJ bxw dyNdw hY, (pihlW mwieAw vl) prqy mn ƒ v`s ivc kr ky pRBU dy snmuK kr dyNdw hY [4[

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥ ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗਿ ਲਾਇ ॥ ਤੀਨਿ ਨਦੀ ਤਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹਿ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਸਮਲ ਧੋਵਹਿ ਨਾਹਿ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 344}

pdArQ:- ibRhspiq— {The planet jupiter} iek qwry dw nwm hY [ ibRhspiq vwr—vIrvwr [ ibiKAw—mwieAw [ dyie bhwie—bhwie dyie, roVH dyNdw hY [ qIin dyv—ibiKAw dy iqMny dyvqy, mwieAw dy iqMn gux [ eyk sMig—ie`k dI sMgq ivc [ lwie—joV dyNdw hY, lIn kr dyNdw hY [

qIin ndI—mwieAw dy iqMn guxW dIAW ndIAW [ iqRkutI— {iqR-kutI [ iqR—iqMn [ kutI—ivMgI lkIr} iqRaUVI, iqMn ivMgIAW lkIrW, m`Qy dI iqaUVI jo ihrdy ivc iK`J pYdw hoieAW m`Qy au~qy pY jWdI hY, iK`J [ Aihinis—idn rwq [ ksml—pwp [ Dovih nwih—nhIN pYNdy [ {not:- keI tIkwkwr  s`jx l&z ‘nwih’ dw ArQ krdy hn, ‘nHw ky, ieSnwn kr ky’ [ pr ieh iblkul Zlq hY, l&z ‘nwih’ dw ArQ sdw ‘nhIN’ hI huMdw hY [}

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky, mnu`K) mwieAw (dy pRBwv) ƒ (is&iq-swlwh dy pRvwh ivc) roVH dyNdw hY, mwieAw dy iqMny hI (blI) guxW ƒ ie`k pRBU (dI Xwd) ivc lIn kr dyNdw hY [

(jo lok is&iq-swlwh C`f ky mwieAw dI) iK`J ivc rihMdy hn, auh mwieAw dIAW iqR-guxI ndIAW ivc hI (goqy KWdy) hn, idn rwq mMd-krm (krdy hn, is&iq-swlwh qoN vWjy rihx krky auhnW ƒ) DoNdy nhIN hn [5[

not:- ‘rhwau’ dIAW qukW ivc kbIr jI ny iliKAw hY ik pRBU ƒ imlx vwsqy Byq dI g`l b`s ieko hI hY—muV muV pRBU dy gux gwauxy [ swrI bwxI ivc iesy hI i^Awl dI ivAwiKAw hY [ l&z ‘iqRkutI’ vyK ky qurq ieh AwK dyxw, ik kbIr jI ie`Qy ieVw ipMglw suKmnw dy A`iBAws dI is&wrS kr rhy hn, BwrI Bu`l hY [ kbIr jI kdy BI jogwiBAwsI jW pRwxwXwmI nhIN rhy, nwh hI auh ies rsqy ƒ shI mMndy hn [ AsW kbIr jI ƒ auhnW dI bwxI ivcoN vyKxw hY, lokW dIAW GVIAW khwxIAW qoN nhIN [ {pVHo myrw mzmUn ‘kI kbIr jI kdy jog-A`iBAwsI jW pRwxwXwmI BI rhy hn’?}

ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬ੍ਰਤਿ ਚੜੈ ॥ ਅਨਦਿਨ ਆਪਿ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ ॥ ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ ॥ ਤਉ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 344}

not:- hux qk AsI vyKdy Awey hW ik hryk ‘vwr’ dy nwm dw pihlw A`Kr vrq ky hryk pauVI ilKI hY; ijvyN:

Awidq . . . qoN . . . AwrMB

som . . . . . qoN . . . sis

mMgl . . . . qoN . . . mwhIiq

buD . . . . . qoN . . . buiD

ibRhspiq . . qoN . . .ibiKAw

Qwvr . . . . qoN . . . iQru

pr ies pauVI nµ: 6 ivc l&z ‘suk®vwr’ nhIN vriqAw, ies dy pihly A`Kr nwl myl Kwx vwlw Sbd ‘suik®qu’ vrq id`qw hY [

suik®qu—Blw kMm, (‘bwr bwr hir ky gun’ gwvx dw) SuB kMm [ shwrY—shwrw bxw lYNdw hY, Awpxy jIvn dw Awsrw bxwauNdw hY [ bRq— {Skt. vRqa vow, mode of life} AOKI jIvn-jugq dw pRx, jIvn-jugq-rUp AOKI GwtI [ bRiq—AOKI jIvn-jugq dy pRx au~qy, jIvn-jugq-rUp AOKI GwtI au~qy [ not:- mn ƒ ivkwrW vloN rok ky pRBU dw ismrn krnw iek AOKw rsqw hY, phwVI rsqw hY, GwtI au~qy cVHn smwn hY:

“kbIr ijh mwrig pMifq gey, pwCY prI bhIr ]

 iek AvGt GwtI rwm kI, iqh ciV rihE kbIr” ]165]

pdArQ:- Anidnu—hr roz, hr vyly [ isau—nwl [ surKI— {Skt. Hã—Ik} ieMdRy [ rwKY—v`s ivc r`Kdw hY [ dUjI idRsit—myr-qyr vwlI ingwh, ivqkry vwlI nzr [ kbY—kdy BI [

ArQ:- (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky, mnu`K ies is&iq-swlwh dI) nyk kmweI ƒ (Awpxy jIvn dw) shwrw bxw lYNdw hY, Aqy ies AOKI GwtI au~qy cVHdw hY ik hr vyly Awpxy Awp nwl lVweI krdw hY (Bwv, Awpxy mn ƒ muV muV ivkwrW vloN rokdw hY), pMjW hI igAwn-ieMidRAW ƒ v`s ivc r`Kdw hY, qdoN (iksy au~qy BI) kdy aus dI myr-qyr dI ingwh nhIN pYNdI [6[

ਥਾਵਰ ਥਿਰੁ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਇ ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਤਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 344}

ArQ:- Qwvr—CinCr vwr [ iQru—itkvW [ soie—so (joiq dIvtI), aus ‘joiq dIvtI’ ƒ [ joiq dIvtI joie—jo joiq dIvtI [ dIvtI—suhxw ijhw in`kw ijhw dIvw [ joiq—prmwqmw dw nUr [ Git mih—ihrdy ivc, srIr ivc [ BIqir—AMdr [ pRgwsu—cwnx [ krm—kIqy kMmW dy sMskwr [ qb—qdoN, ies AvsQw ivc A`pV ky [

ArQ:- r`bI nUr dI jo suhxI ijhI in`kI ijhI joq hryk ihrdy ivc huMdI hY (‘bwr bwr hir ky gun’ gw ky, mnu`K) aus joq ƒ Awpxy AMdr sWB ky r`Kdw hY, (aus dI brkq nwl aus dy) AMdr-bwhr joq dw hI pRkwS ho jWdw hY (Bwv, aus ƒ Awpxy AMdr qy swrI isRStI ivc BI ieko prmwqmw dI hI joq id`sdI hY) [ ies AvsQw ivc A`pV ky aus dy ipCly kIqy swry krmW (dy sMskwrW) dw nws ho jWdw hY [7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh