ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 343

ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨਿ ॥ ਸਕਿਆ ਨ ਅਖਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨਿ ॥ ਸਤ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ॥ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥ ਪੰਡਿਤ ਲੋਗਹ ਕਉ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ॥ ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- bwvn—bvMjw [ jory Awin—ilAw ky joV id`qy, (A`Kr) vrq ky pusqkW ilK id`qIAW [ AKru eyku—ie`k pRBU ƒ jo nws-rihq hY [ AKru— {Skt. A-˜r} nws-rihq [ sq kw sbdu—pRBU dI is&iq-swlwh [ kbIrw—hy kbIr! khY—(jo mnu`K) AwKdw hY [ su—auh mnu`K [ AnBY—AnuBv ivc, igAwn-AvsQw ivc [ rhY—itikAw rihMdw hY [ kau—ƒ, dw [ ibauhwr—ivhwr, rozI kmwvx dw FMg [ qqu—AslIAq [ jw ky jIA—ijs mnu`K dy jI ivc, ijs dy AMdr [ jYsI buiD—ijho ijhI Akl [ soeI—auhI kuJ [ kih—khY, AwKdw hY [

ArQ:- (jgq ny) bvMjw A`Kr vrq ky pusqkW qW ilK id`qIAW hn, pr (ieh jgq iehnW pusqkW dI rwhIN) aus ie`k pRBU ƒ nhIN pCwx sikAw, jo nws-rihq hY [

hy kbIr! jo mnu`K (iehnW A`KrW dI rwhIN) pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY, auhI hY pMifq, qy, auh igAwn-AvsQw ivc itikAw rihMdw hY [

pr pMifq lokW ƒ qW ieh ivhwr l`Bw hoieAw hY (ik A`Kr joV ky hornW ƒ suxw dyNdy hn), igAwn-vwn lokW leI (ieh A`Kr) q`q dy ivcwrn dw vsIlw hn [

kbIr AwKdw hY—ijs jIv dy AMdr ijho ijhI Akl huMdI hY, auh (iehnW A`KrW dI rwhIN BI) auhI kuJ smJygw (Bwv, pusqkW ilK pVH ky Awqmk jIvn dw jwxn vwlw ho jwxw zrUrI nhIN hY) [45[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਥਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥

not:- l&z ‘iQqMØI’ Aqy ‘kMØI’ ivc (  M ) dI vrqoN ƒ iDAwn nwl vyKo [ siqgurU jI dy vyly ( I ) nwl (  M ) vrqI jWdI sI; ( I ) qoN pihlW BI vrqIdI sI Aqy ipCoN BI [

not:- swfy dys ivc sUrj Aqy cMd dohW dy Anuswr swl dy mhIinAW qy idnW dI igxqI kIqI jWdI hY [ sUrj 12 ‘rwsW’ ivcoN dI lµGdw hY [ jdoN nvIN ‘rws’ ivc A`pVdw hY, nvW mhInw cVHdw hY [ cMd dy vDx Gtx dy ihswb Anuswr idnW ƒ ‘iQ`q’ AwiKAw jWdw hY, sMsik®q l&z ‘iqiQ’ hY [ cMd dy ihswb hryk mhIny dy do ih`sy, do p`K, huMdy hn: hnyrw p`K Aqy cwxnw p`K [ m`isAw (ijs rwq mukMml hnyrw huMdw hY qy cMd iblkul nhIN id`sdw) qoN AgWh cwnxw p`K SurU huMdw hY, ikauNik cMdRmw hr roz vDdw jWdw hY [ pUrnmwSI q`k cwnxw p`K huMdw hY [ pUrnmwSI dI rwq ƒ cMdRmw mukMml huMdw hY [ ies qoN ipCoN cMd Gtx l`g pYNdw hY, ies ƒ hnyrw p`K AwKIdw hY [ Gtdw Gtdw cMd m`isAw ƒ iblkul luk jWdw hY [ m`isAw qoN AgWh hyT-ilKy Anuswr idnW (iQ`qW) dy nwm AwauNdy hn:

eykm, dUj, qIj, cOQ, pMcmI, Ct, sqmI, AStmI, nOmI, dsmI, iekwdSI, duAwdsI, iqRAOdsI, cOds, pUrnmwSI [

iesy qrHW pUrnmwSI qoN AgWh iPr eykm qoN lY ky m`isAw qk iehI “iQ`qW” hn [

hnyry p`K dIAW iQ`qW ƒ ‘vdI’ Aqy cwnxy p`K dIAW iQ`qW ƒ ‘sudI’ AwKdy hn; ijvyN, ‘jyT sudI cOQ’ dw Bwv hY ‘jyT dy mhIny dI m`isAw qoN AgWh cOQw idn’ [ vdI sudI vwly mhIny ‘vdI’ p`K qoN SurU huMdy hn, pUrnmwSI qoN Agly idn [

ihMdU lok iehnW iQ`qW qy vrq r`Kdy hn, Aqy SwsqRW dy d`sy krm-kWf Anuswr hor keI iksm dy krm Drm krdy hn, ijvyN eykwdSI Awidk iQ`qW qy vrq r`Ky jWdy hn iqvyN iehnW s`qW vwrW dy nwl BI keI krmW DrmW dw sMbMD QwipAw igAw hY [ ieh ‘vwr’ dyvI dyviqAW jW qwirAW dy nwvW nwl sMbMD r`Kdy hn; mMglvwr dyvI dw vwr smiJAw jWdw hY, Cin`Crvwr Cin`Cr dyvqy dw idn hY [

kdy iksy krm-kWfI ihMdU s`jx dy pws cwr idn rih ky vyKo, qW aus dy rozwnw krq`v qoN pqw imlygw ik iehnW ‘iQ`qW’ qy ‘vwrW’ dI rwhIN krm-kWf dw cMgw jwl iviCAw hY, qkVy Brm-vihm bxy hoey hn [

kbIr jI ies bwxI dI rwhIN aupdyS krdy hn ik iehnW ‘iQqW vwrW’ dy Brm-vihm ƒ C`f ky sdw prmwqmw dI BgqI kro, pr krqwr dy rMg! gurU Arjn swihb dy ‘bwrh mwh’ Aqy kbIr jI dI ies ‘iQqI’ ƒ pVHdy hoey AsI lok BI m`isAw qy pMcmI ƒ ^ws ivSySqw dyNdy hW, sMgrWd ƒ bwkI idhwiVAW nwloN piv`qr idhwVw mMndy hW {not:- ies bwry pVHo myrI pusqk ‘burweI dw twkrw’ ivc myrw mzmUn ‘sMgRWd’} [

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 343}

not:- ijvyN ‘suKmnI’ dy hryk ‘slok’ ivc jo mzmUn hY, ‘AstpdI’ ivc aus dI ivAwiKAw kIqI geI hY; iqvyN kbIr jI ny ies ‘slok’ ivc jo muK-Bwv id`qw hY, AgWh ‘iQqMØI’ dIAW pauVIAW ivc aus dw ivsQwr kIqw hY; pr iehnW pauVIAW ivc iek ‘bMd’ rhwau dw BI hY [ ‘rhwau’ ivc swrI bwxI jW Sbd dw q`q huMdw hY [ ies inXm Anuswr ieQy rhwau Aqy pihly slok dw mzmUn ieko hI hY [ ‘rhwau’ ivc iliKAw hY:

crn kml goibMd rMgu lwgw ] sMq pRswid Bey mn inrml, hir kIrqn mih Anidnu jwgw ]rhwau] {pMnw 343}

pdArQ:- kih—khY, AwKdw hY [ aurvwr n pwr—ijs pRBU dw nwh aurlw bMnw qy nwh pwrlw bMnw id`sdw hY, jo prmwqmw byAMq hY [ swiDk—is&iq-swlwh dw swDn krn vwly [ isD—pu`gy hoey, jo pRBU crnW ivc juV cuky hn [ Byau—Byq [ krqw—krqwr [ dyau—pRkwS-srUp pRBU [ Awpy—Awp hI Awp, hr QW ivAwpk [

ArQ:- (BrmI lok qW vrq Awidk r`K ky) pMdRh iQ`qW qy s`q vwr (mnwauNdy hn), pr kbIr (iehnW iQ`qW vwrW dI rwhIN hr roz) aus prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY jo byAMq hY [ is&iq-swlwh dw swDn krn vwlw jo BI mnu`K aus pRBU dw Byq pw lYNdw hY (Bwv, fUMGI sWJ aus nwl bxw lYNdw hY) aus ƒ pRkwS-srUp krqwr Awp hI Awp hr QW id`sdw hY [1[

ਥਿਤੀ ॥ ਅੰਮਾਵਸ ਮਹਿ ਆਸ ਨਿਵਾਰਹੁ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਸਮਾਰਹੁ ॥ ਜੀਵਤ ਪਾਵਹੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ ਅਨਭਉ ਸਬਦੁ ਤਤੁ ਨਿਜੁ ਸਾਰ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- invwrhu—dUr kro [ AMmwvs mih—m`isAw vwly idn [ smHwrhu—cyqy kro, ismro [ moK—mukqI, BrmW qoN ^lwsI [ AnBau— {Skt. AnuBvDirect perception or cognition, knowledge derived from personal observation} auh sUJ jo Dwrimk pusqkW ƒ pVHn dy QW is`Dw pRBU-crnW ivc juiVAW hwsl huMdI hY [ sbdu—siqgurU dw Sbd [ qqu—Aslw [ inju—inrol Awpxw [ swru—sRySt [ inju swru qqu—inrol Awpxw sRySt Aslw [

ArQ:- m`isAw vwly idn (vrq-ieSnwn Awidk qy hor hor) AwsW dUr kro, Gr Gt dI jwxn vwly srb-ivAwpk prmwqmw ƒ ihrdy ivc vswE [ (qusI iehnW iQ`qW nwl joVy hoey krm-Drm kr ky mrn ipCoN iksy mukqI dI Aws r`Kdy ho, pr jy prmwqmw dw ismrn krogy, qW) iesy jnm ivc (ivkwrW du`KW Aqy BrmW-vihmW qoN) ^lwsI hwsl kr lvogy [ (ies ismrn dI brkq nwl) quhwfw inrol Awpxw sRySt Aslw mG peygw, siqgurU dw Sbd AnuBvI rUp ivc Purygw [1[

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- rMgu—ipAwr [ sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ jwgw—jwgdw rihMdw hY, ivkwrW vloN sucyq rihMdw hY [

ArQ:- ijs mnu`K dw ipAwr goibMd dy suhxy crnW nwl bx jWdw hY, gurU dI ikrpw nwl aus dw mn piv`qr ho jWdw hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc juV ky auh mnu`K ivkwrW vloN hr vyly sucyq rihMdw hY [1[rhwau[

ਪਰਿਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥ ਘਟ ਮਹਿ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ ॥ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਇ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਦੁਤੀਆ ਦੁਹ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਬਢੈ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਇ ॥ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੩॥ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰਿ ਲਿਆਵੈ ॥ ਆਨਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਉਪਜੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸ ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- pirvw— {Skt. pvLn`the day of the new moon} eykm iQ`q [ AGt—A-Gt, jo srIr-rihq hY, jo srIrW dI kYd ivc nhIN hY [ Apwr—A-pwr, byAMq [ klpnw—icMqw-iPkr [2[

rhY smwie—lIn rihMdw hY [ AMg—ih`sy [ duh—do [ rmY—mOjUd hY, ivAwpk hY [ eykY Bwie—iek-swr, iek-smwn, ieko ijhw [3[

sm kir—swvyN kr ky [ pdu—drjw, AvsQw [ prm pdu—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ Awnd mUl—Awnµd dw somw [ ibsÍws—XkIn, Brosw, SrDw [ pRgws—cwnx, pRkwS [4[

ArQ:- jo prmwqmw srIrW dI kYd ivc nhIN AwauNdw, byAMq hY Aqy (iPr BI) hryk srIr ivc Kyf irhw hY (hy BweI!) aus pRIqm (dy guxW) dw ivcwr kro (aus pRIqm dI is&iq-swlwh kro [ jo mnu`K pRIqm-pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY) aus ƒ kdy mOq dw fr nhIN puˆhdw (ikauNik) auh sdw sB dy isrjx vwly Akwl purK ivc juiVAw rihMdw hY [2[

(auh mnu`K ieh smJ lYNdw hY ik jgq inrw pRikqI nhIN hY, auh ies sMswr dy) do AMg smJdw hY—mwieAw Aqy bRhm [ bRhm (ies mwieAw dy ivc) hryk dy nwl v`s irhw hY, auh kdy vDdw Gtdw nhIN hY, sdw ieko ijhw rihMdw hY, aus dI koeI ^ws kul nhIN hY, auh inrMjn hY (Bwv, ieh mwieAw aus qy Awpxw pRBwv nhIN pw skdI) [3[

(pRBU dI is&iq-swlwh krn vwlw mnu`K) mwieAw dy iqMnW guxW ƒ sihj AvsQw ivc swvyN r`Kdw hY (Bwv, auh iehnW guxW ivc kdy nhIN foldw), auh mnu`K aus sB qoN au~cI Awqmk AvsQw ƒ hwsl kr lYNdw hY jo Anµd dw somw hY; sqsMg ivc rih ky aus mnu`K dy AMdr ieh XkIn pYdw ho jWdw hY ik AMdr bwhr hr QW sdw pRBU dw hI pRkwS hY [4[

ਚਉਥਹਿ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਿ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹਹੁ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ॥ ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- cauQih—cOQI iQ`q ƒ [ kau—ƒ [ ghhu—pkV r`Ko, v`s ivc ilAwE [ sMig—nwl [ bhhu—bYTo [ mwhy—ivc [ Awpih Awp—Awp hI Awp [ AwpY—aus ‘Awp’ ivc, aus dI joq ivc [ Awpnw jwpu—auh jwp jo quhwfy kMm Awvygw [

ArQ:- cOQI iQ`q ƒ (iksy krm-Drm dy QW) ies cMcl mn ƒ pkV ky r`Ko, kdy kwm kRoD dI sMgiq ivc nwh bYTo [ jo prmwqmw jl ivc, DrqI au~qy (hr QW) Awp hI Awp ivAwpk hY, aus dI joq ivc juV ky auh jwp jpo jo quhwfy kMm Awaux vwlw hY [5[

ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ਜੁਗ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥ ਜਰਾ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਫੇਰਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- pWcY—pMjvIN iQ`q ƒ, pMcmI ƒ (ieh cyqy r`Ko) [ ibsQwr—pswrw, iKlwrw [ kink—sonw, Dn [ kwimnI—iesqRI [ jug—dohW ivc [ ibauhwr—ivhwr, ruJyvW [ suDw—AMimRq [ koie—koeI, ivrlw [ jrw—buFypw [

ArQ:- ieh jgq pMjW q`qW qoN (iek Kyl ijhw) bixAw hY (jo cwr idn ivc ^qm ho jWdw hY, pr ieh g`l ivswr ky ieh jIv) Dn qy iesqRI iehnW dohW dy ruJyvyN ivc msq ho irhw hY [ ieQy koeI ivrlw mnu`K hY jo prmwqmw dy pRym-AMimRq dw Gut pINdw hY, (jo pINdw hY aus ƒ buFypy Aqy mOq dw sihm muV kdy nhIN ivAwpdw [6[

ਛਠਿ ਖਟੁ ਚਕ੍ਰ ਛਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਪਰਚੈ ਨਹੀ ਥਿਰਾ ਰਹਾਇ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਟਿ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹਹੁ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹੁ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- CiT—Ct, CyvIN iQ`q [ Ktu ck®—pMj igAwn-ieMdry Aqy CyvW mn—iehnW iCAW dw j`Qw [ ChUM ids—Cy pwsIN, cwr-qr&W, qy hyTW auqWh; (Bwv) swry sMswr ivc [ Dwie—Btkdw hY [ ibnu prcY—pRBU ivc pqIjx qoN ibnw, pRBU ivc juVn qoN ibnw [ duibDw—duic`qw-pn, Btkxw [ iKmw—DIrj, ijrWd [ gih rhhu—Dwrn kro [ sUl—du`K, kzIAw [

ArQ:- mnu`K dy pMjy igAwn-ieMdry Aqy CyvW mn—ieh swrw swQ sMswr (dy pdwrQW dI lwlsw) ivc Btkdw iPrdw hY, jd qk mnu`K pRBU dI Xwd ivc nhIN juVdw, qd qk ieh swrw swQ (ies Btkxw ivcoN ht ky) itkdw nhIN [

hy BweI! Btkxw imtw ky ijrWd Dwrn kro qy C`fo ieh krmW DrmW dw lµmw tMtw (ijs ivcoN kuJ BI h`Q nhIN Awauxw) [7[

ਸਾਤੈਂ ਸਤਿ ਕਰਿ ਬਾਚਾ ਜਾਣਿ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਲੇਹੁ ਪਰਵਾਣਿ ॥ ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਦੁਖ ॥ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰਿ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- bwcw—gurU dy bcn [ siq kir jwix—s`cy smJ, pUrI SrDw Dwr [ Awqm rwmu—prmwqmw [ lyhu prvwix—pRo lvo [ CUtY—dUr ho jWdw hY [ sMsw—sihsw, sihm [ suMn—suM\, auh AvsQw ijQy sihm Awidk dy koeI Purny nhIN auTdy [ srovir—srovr ivc [

ArQ:- hy BweI! siqgurU dI bwxI ivc SrDw Dwro, (ies bwxI dI rwhIN) prmwqmw (dy nwm) ƒ (Awpxy ihrdy ivc) pRo lvo; (ies qrHW) sihm dUr ho jwiegw, duK-klyS imt jwxgy, aus srovr ivc cu`BI lw skogy, ijQy sihm Awidk dy koeI Purny nhIN auTdy Aqy suK mwxo [

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥ ਤਾ ਮਹਿ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਨਿਧਿ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ ॥ ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 343}

pdArQ:- Ast—A`T [ Ast Dwqu—A`T DwqW (rs, ruiDr, mws, myDw, AsQI, im`J, vIrj, nwVI) [ Akul—Akul, ijs dI koeI ^ws kul nhIN [ mhw iniD—v`fw ^zwnw, sB gurU dw ^zwnw [ gur gm igAwn—phuMc vwly gurU dw igAwn [ aultw—dyh A`iDAws vloN prq ky, srIrk moh C`f ky [ ABMg—A-BMg, AibnwSI [ ACyd—A-Cyd, jo ivMinHAw nwh jw sky [

ArQ:- ieh srIr (lhU Awidk) A`T DwqW dw bixAw hoieAw hY, ies ivc auh prmwqmw v`s irhw hY ijs dI koeI ^ws kul nhIN hY jo sB guxW dw ^zwnw hY [ ijs mnu`K ƒ phuMc vwly gurU dw igAwn ieh Byd (ik srIr dy iv`c hI hY pRBU) d`sdw hY, auh srIrk moh vloN prq ky AibnwSI pRBU ivc juiVAw rihMdw hY [9[

ਨਉਮੀ ਨਵੈ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਧਿ ॥ ਬਹਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧਿ ॥ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬੀਸਰਿ ਜਾਹੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥ ਦਸਮੀ ਦਹ ਦਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥ ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ॥ ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 343-344}

pdArQ:- swiD—(rwKhu) swiD, v`s ivc r`Ko [ bhqI mnsw—c`ldy Purny [ bWiD—rok ky [ jugu jugu—sdw hI [ Amr—A-mr, kdy nwh mu`kx vwlw [10[

dh idis—dsIN pwsIN, hr pwsy, swry sMswr ivc [ joiq srUpI—auh pRBU jo inrw nUr hI nUr hY [ qq—Aslw, sB dw mu`F [ AnUp—ijs vrgw hor koeI nhIN [ Aml—A-ml, ivkwr-rihq [ Cwh—hnyrw, AigAwnqw dw hnyrw [ DUp—Du`p, ivkwrW dI A`g [11[

not:- bMd nµ: 10, 11, 12, 13 Aqy 14 dw sWJw imlvW Bwv hY [ jo 10 qoN SurU ho ky 14 qy mu`kdw hY [

ArQ:- (hy BweI!) swry srIrk ieMidRAW ƒ kwbU ivc r`Ko, iehnW qoN au~Tdy PurinAW ƒ roko, loB moh Awidk swry ivkwr Bulw idau [ (ies imhnq dw) AYsw Pl imlygw jo kdy nhIN mu`kygw, AYsw suMdr jIvn jIvogy jo sdw kwiem rhygw [10[

(ies au~dm nwl) mn dI Btkxw dUr ho jWdI hY; auh prmwqmw iml pYNdw hY, jo inrw nUr hI nUr hY, jo swry jgq dw Aslw hY, ijs vrgw hor koeI nhIN hY, ijs ivc ivkwrW dI koeI BI mYl nhIN hY, nwh aus ivc AigAwnqw dw hnyrw hY Aqy nwh hI iqRSnw Awidk ivkwrW dI A`g hY [ (AYsy prmwqmw nwl myl hoieAW) swry sMswr ivc hI mnu`K vwsqy Anµd hI Anµd huMdw hY [11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh