ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 342

ਭਭਾ ਭੇਦਹਿ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ ॥ ਅਬ ਭਉ ਭਾਨਿ ਭਰੋਸਉ ਆਵਾ ॥ ਜੋ ਬਾਹਰਿ ਸੋ ਭੀਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਭਇਆ ਭੇਦੁ ਭੂਪਤਿ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- Bydih—Byd ƒ, (pRBU nwloN peI) iv`Q ƒ [ Byid—ivMnH ky, mukw ky [ imlwvw—imlw ilAw, pRBU nwl Awpxy Awp ƒ joV ilAw, pRBU dI Xwd ivc Awpxy mn ƒ joV ilAw [ Ab—hux, aus Xwd dI brkq nwl [ Bwin—BMin, dUr ky [ Brosau—Brosw, SrDw, ieh XkIn ik pRBU myry AMg-sMg hY [ Bydu—Byq, rwz, gUJ g`l [ BieAw—(prgt) BieAw [ BUpiq— {BU-piq [ DrqI dw pqI} isRStI dw mwlk-pRBU [ pihcwinAw—pCwx ilAw, sWJ bxw leI [30[

ArQ:- jo mnu`K (pRBU nwloN peI) iv`Q ƒ mukw ky (Awpxy mn ƒ pRBU dI Xwd ivc) joVdw hY, aus Xwd dI brkiq nwl (sMswrk) fr dUr kIiqAW aus ƒ pRBU qy SrDw bx jWdI hY [ jo prmwqmw swry jgq ivc ivAwpk hY, aus ƒ auh Awpxy AMdr v`sdw jwx lYNdw hY, (qy ijauN ijauN) ieh rwz aus ƒ KulHdw hY (ik AMdr bwhr hr QW pRBU v`s irhw hY) auh isRStI dy mwlk-pRBU nwl (Xwd dI) sWJ pw lYNdw hY [30[

ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸੁ ਮਨ ਕਉ ਜਾਨੈ ॥ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ ॥ ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- mUl—mu`F, jgq dw mUl, swry jgq ƒ pYdw krn vwlw [ gihAw—pkiVAW, mn ivc vswieAW [ mwnY—mMndw hY, pqIjdw hY, itk jWdw hY, BtkxoN ht jWdw hY [ mrm—Byq [ mrmI—ByqI, vwk& [ mrmI hoie—jo koeI ByqI ho jWdw hY, jo jIv ieh Byq pw lYNdw hY (ik pRBU-crnW ivc juiVAW mn BtkxoN ht jWdw hY) [ su—auh jIv [ mn kau—mn ƒ, mn dI dOV-B`j ƒ [ mq koeI iblmwvY—mqW koeI dyr lwey [ mgn—msq [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [ pwvY—l`B lYNdw hY [ qY—Aqy [31[

ArQ:- jy jgq dy mUl-pRBU ƒ Awpxy mn ivc vsw leIey, qW mn BtkxoN ht jWdw hY [ jo jIv ieh Byq pw lYNdw hY (ik pRBU-crnW ivc juiVAW mn itk jWdw hY) auh jIv mn (dI dOV-B`j) ƒ smJ lYNdw hY [ (so,) jy mn (pRBU-crnW ivc) juVn l`gy qW mqW koeI (ies kMm ivc) iF`l kry; (ikauNik pRBU-crnW ivc juVn dI brkq nwl) mn (pRBU ivc) lIn ho jWdw hY, Aqy aus sdw-iQr rihx vwly pRBU ƒ pRwpq kr lYNdw hY [31[

ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- isau—nwl [ kwju—(Asl) kMm [ swDy—swDx nwl, swiDAW, v`s ivc kIiqAW [ isiD—sPlqw, aus ‘kwj’ dI s&lqw ijs vwsqy jIv jgq ivc AwieAw hY [ mn hI mn isau—mn isau hI, mn isau hI, mn nwl hI, mn nwl hI; inrol mn nwl hI (kwj hY) [ mn sw—mn vrgw [32[

ArQ:- (hryk jIv dw jgq ivc Awaux dw Asl) kMm mn nwl hY (auh kMm ieh hY ik jIv Awpxy mn ƒ kwbU ivc r`Ky) [ mn ƒ v`s ivc kIiqAW hI (jIv ƒ Asl mnorQ dI) kwmXwbI huMdI hY [ kbIr AwKdw hY (ik jIv dw Asl kMm) inrol mn nwl hI hY, mn vrgw (jIv ƒ) hor koeI nhIN imilAw (ijs nwl ies dw Asl vwh pYNdw hovy) [32[

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ ॥ ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- skqI—mwieAw [ isau—iSv, Awnµd-srUp pRBU [ pMc qq ko jIau—pMj q`qW dw jIv, pMj q`qW dw bixAw hoieAw srIr [ ly—lY ky, v`s ivc kr ky [ jau—jdoN [ aunmin—aunmn ivc, iKVwau ivc [ rhY—itkdw hY [ qau—qdoN [ qIin lok kI bwqY—swry jgq ivc ivAwpk pRBU dIAW g`lW [ khY—AwKdw hY [33[

ArQ:- (mwieAw nwl iml ky) ieh mn mwieAw (dw rUp) ho jWdw hY [ (Anµd-srUp hrI nwl iml ky) ieh mn Anµd-srUp hrI bx jWdw hY [ (srIr nwl juV ky) ieh mn srIr-rUp hI ho jWdw hY (Bwv, Awpxy Awp ƒ srIr nwloN v`Krw nhIN smJdw, Awpxy krq`b Kwxw-pIxw hI smJdw hY) [

pr jdoN mnu`K ies mn ƒ v`s ivc kr ky pUrn iKVwau ivc itkdw hY, qdoN auh swry jgq ivc ivAwpk pRBU dIAW hI g`lW krdw hY [33[

ਯਯਾ ਜਉ ਜਾਨਹਿ ਤਉ ਦੁਰਮਤਿ ਹਨਿ ਕਰਿ ਬਸਿ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥ ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ ਸੂਰਉ ਥਾਰਉ ਨਾਉ ॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- jau—jy [ jwnih—qUM smJxw cwhYN, qUM jIvn dw shI rsqw jwnxw cwhyN [ qau—qW [ durmiq—BYVI bu`D [ hin—nws kr, dUr kr [ kir bis—v`s ivc ilAw [ kwieAw—srIr [ gwau—ipMf [ rix—rx ivc, ju`D ivc [ rUqau—ru`Jw hoieAw [ sUrau—sUrmw [ Qwrau—qyrw [34[

ArQ:- (hy BweI!) jy qUM (jIvn dw shI rsqw) jwnxw cwhuMdw hYN, qW (AwpxI) BYVI m`q ƒ mukw dyh, ies srIr (-rUp) ipMf ƒ (Awpxy) v`s ivc ilAw (Bwv, A`K kMn Awidk igAwn-ieMdirAW ƒ ivkwrW vl nwh jwx dy) [ (ies srIr ƒ v`s ivc ilAwauxw, mwno, iek ju`D hY) jy qUM ies ju`D ivc ru`J ky BWj nwh Kw jweyN qW hI qyrw nwm sUrmw (ho skdw) hY [34[

ਰਾਰਾ ਰਸੁ ਨਿਰਸ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਹੋਇ ਨਿਰਸ ਸੁ ਰਸੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥ ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵਾ ॥ ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ ॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- rsu—suAwd, mwieAw dw suAwd [ inrs— {in-rs} iP`kw [ inrs kir—iP`kw krky, iP`kw ijhw [ jwinAw—jwx ilAw hY, smJ ilAw hY [ hoie inrs—inrs ho ky, rsW qoN inrwlw ho ky, rsW qoN auprwm ho ky, mwiek csikAW qoN bcy rih ky [ su rsu—auh suAwd, auh Awqmk Anµd [ Awvw—AwigAw [ Bwvw—cMgw l`gw [ pihcwinAw—pCwx ilAw hY, sWJ pw leI hY, mwx ilAw hY [35[

ArQ:- ijs mnu`K ny mwieAw dy suAwd ƒ iP`kw ijhw smJ ilAw hY, aus ny mwiek csikAW qoN bcy rih ky auh Awqmk Awnµd mwx ilAw hY [ ijs ny ieh (dunIAw vwly) csky C`f id`qy hn, aus ƒ auh (pRBU dy nwm dw) Anµd pRwpq ho igAw hY; (ikauNik) ijs ny auh (nwm-) rs pIqw hY aus ƒ ieh (mwieAw vwlw) suAwd cMgw nhIN l`gdw [35[

ਲਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ॥ ਅਨਤ ਨ ਜਾਇ ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਅਰੁ ਜਉ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ ਤਉ ਅਲਹ ਲਹੈ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- AYsy—Aijhy qrIky nwl [ ilv lwvY—surq joVy, ibrqI joVy [ Anq— {ANX>} iksy hor QW [ n jwie—nwh jwvy, nwh Btky [ prm—sB qoN au~cw [ scu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ pwvY—pRwpq kr lYNdw hY, l`B lYNdw hY [ Aru—Aqy [ jau—jy [ qhw—aus ilvlInqw ivc [ pRym ilv—pRym dI qwr [ qau—qW [ Alh—Al`B pRBU [ lhY—l`B lYNdw hY [ lih—l`B ky [ smwvY—sdw leI itikAw rihMdw hY [36[

ArQ:- jy (iksy mnu`K dw) mn AijhI iekwgRqw nwl (pRBU dI Xwd ivc) ibrqI joV ley ik iksy hor pwsy vl nwh Btky qW aus ƒ sB qoN au~cw qy sdw-iQr rihx vwlw pRBU iml pYNdw hY; Aqy jy aus ilv dI hwlq ivc pRym dI qwr lw dyvy (Bwv, iek-qwr mgn rhy) qW aus Al`g pRBU ƒ auh l`B lYNdw hY qy l`B ky sdw leI aus dy crnW ivc itikAw rihMdw hY [36[

ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮ੍ਹਾਰਿ ॥ ਬਿਸਨ ਸੰਮ੍ਹਾਰਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜੇ ਬਿਸਨਤਨਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥ ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- bwr bwr—muV muV, hr vyly [ smHwir—cyqy kr, sMBwl, Xwd kr [ sMmHwir—sMBwl ky, Xwd kr ky, ismirAW [ hwir—hwr ky, mnu`Kw jnm dI bwzI hwr ky [ bil bil—sdky [ ibsn qnw—ivSnU dw puqr, pRBU dw Bgq [ imly—imil, iml ky [ sB hI—hr QW [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [37[

not—AM\wxw bwl Awpxy ipqw dI god ivc, ipqw dI auNglI PV ky byi&kr rihMdw hY qy ipqw ƒ hI rwKw smJdw hY [ iesy qrHW pRBU dI bMdgI krn vwly bMdy pRBU ƒ Awpxw rwKw jwxdy hn, qwhIeyN ieQy Bgq jnW ƒ pRBU dy pu`qr AwiKAw hY [

ArQ:- (hy BweI!) sdw pRBU ƒ (Awpxy ihrdy ivc) Xwd r`K ky (jIv mnu`Kw jnm dI bwzI) hwr ky nhIN AwauNdw [ mYN aus Bgq jn qoN sdky hW jo pRBU dy gux gWdw hY [ pRBU ƒ iml ky auh hr QW sdw-iQr rihx vwly pRBU ƒ hI vyKdw hY [37[

ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾ ਜਾਨੇ ਇਹੁ ਹੋਇ ॥ ਇਹੁ ਅਰੁ ਓਹੁ ਜਬ ਮਿਲੈ ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- vw hI—aus (pRBU) ƒ hI [ jwnIAY—smJIey, jwx-pCwx pweIey, sWJ pwxI cwhIdI hY [ vw—aus (pRBU) ƒ [ jwny—jwixAW, sWJ pwieAW [ iehu—ieh jIv [ Ehu—auh pRBU [ Aru—Aqy [

ArQ:- (hy BweI!) aus pRBU nwl hI jwx-pCwx krnI cwhIdI hY [ aus pRBU nwl sWJ pwieAW ieh jIv (aus pRBU dw rUp hI) ho jWdw hY [ jdoN ieh jIv qy auh pRBU iek-rUp ho jWdy hn, qW iehnW imilAW ƒ koeI hor nhIN smJ skdw (Bwv, iPr koeI hor iehnW imilAW ivc iv`Q nhIN l`B skdw) [38[

ਸਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰਿ ਸੋਧਹੁ ॥ ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੋਧਹੁ ॥ ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਤਹ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰਾਉ ॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- so—aus pRBU ƒ [ nIkw kir—cMgI qrHW [ soDhu—sMBwl kro, Xwd kro [ prcw—(skt. pircX) im`qRqw, sWJ [ bwq—g`lW [ inroDhu—roko, itkwE [ Gt—ihrdw, mn [ jau—jdoN [ Bwau—ipAwr [ qh—aus AvsQw ivc [ iqRBvx rwau—iqMnW BvnW dw mwlk prmwqmw [39[

ArQ:- cMgI qrHW aus prmwqmw dI sMBwl kro [ Awpxy mn ƒ auhnW bcnW ivc ilAw ky joVo, ijnHW krky ieh mn prmwqmw ivc prc jwey [ pRBU ivc mn pricAW jdoN (AMdr) pRym pYdw huMdw hY qW aus AvsQw ivc iqMnW BvnW dw mwlk-prmwqmw hI (hr QW) ivAwpk id`sdw hY [39[

ਖਖਾ ਖੋਜਿ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਖੋਜ ਬੂਝਿ ਜਉ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਤਉ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- Koij prY—Bwl ivc ru`J jwey [ jau—jy [ KojY—l`B ley [ so—auh mnu`K [ bhuir—muV [ n hoeI—nhIN jMmdw (mrdw) [ Koj—l`Cx, inSwn [ bUiJ—smJ ky [ jau—jy (koeI) [ bIcwr—pRBU dy guxW dI bIcwr [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ bwr—dyr [40[

ArQ:- jy koeI mnu`K prmwqmw dI Bwl ivc ru`J jwey, (ies qrHW) jo BI mnu`K pRBU ƒ l`B lYNdw hY auh muV jMmdw mrdw nhIN [ jo koeI jIv pRBU dy guxW ƒ smJ ky auhnW ƒ muV muV cyqy krdw hY, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµGidAW icr nhIN lWdw [40[

ਸਸਾ ਸੋ ਸਹ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ॥ ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾਡਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥ ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀਅ ਓ‍ੁਹੁ ਕੰਤੁ ਕਹਾਵਾ ॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- sh syj—Ksm dI syj, (jIv-iesqRI dw ihrdw jo pRBU-) Ksm dI syj (hY) [ so—auh (sKI) [ soeI shI—auhI sKI [ sMdyh—S`k, sMsw, Brm [ invwrY—dUr krdI hY [ Alp—in`kw, hoCw [ pwvw—pRwpq krdI hY [ qRIA—iesqRI [ kMqu—Ksm [41[

ArQ:- ijhVI (jIv-iesqRI dunIAw vwly) hoCy suK C`f ky (pRBU dy ipAwr dw) sB qoN au~cw suK hwsl krdI hY, auh (AwpxI ihrdw-rUp) Ksm-pRBU dI syj svwrdI hY [ auhI (jIv-) sKI (Awpxy mn dy) sMsy dUr krdI hY [ (ies AvsQw dy bixAW hI AslI Bwv ivc) qdoN ieh (jIv pRBU dI) iesqRI, qy auh (pRBU jIv-iesqRI dw) Ksm AKvwauNdw hY [41[

ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਇ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੋਇ ਤਬਹਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥ ਹੈ ਤਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਤਬ ਓਹੀ ਉਹੁ ਏਹੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- hoie—ho ky, jnm lY ky, mnu`Kw-jnm hwsl kr ky [ hoq—huMdw hoieAw (pRBU), hoNd vwly pRBU ƒ, pRBU ƒ jo s`c-mu`c hsqI vwlw hY [ hoie—(pRBU dI hoNd dw inScw) ho jwey [ mwnw—mMn jWdw hY, pqIj jWdw hY [ shI—s`c-mu`c, zrUr [ hY qau shI—hY qW s`c-mu`c [ jau—jy [ EhI auhu—auh pRBU hI pRBU [ eyhu—ieh jIv [42[

ArQ:- jIv ny mnu`Kw-jnm hwsl kr ky aus pRBU ƒ nhIN pCwqw, jo s`c-mu`c hsqI vwlw hY [

jdoN jIv ƒ pRBU dI hsqI dw inScw ho jWdw hY, qdoN hI ies dw mn (pRBU ivc) pqIj jWdw hY [

(prmwqmw) hY qW zrUr (pr ies ivSvws dw lwB qdoN hI huMdw hY) jdoN koeI jIv (ies g`l ƒ) smJ ley [ qdoN ieh jIv aus pRBU dw rUp hI ho jWdw hY, ieh (v`KrI hsqI vwlw) nhIN rih jWdw [42[

ਲਿੰਉ ਲਿੰਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥ ਤਾ ਕਾਰਣਿ ਬਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗੁ ॥ ਲਖਿਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੈ ॥ ਸੋਗੁ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- ilMau ilMau—mYN (l`CmI) hwsl kr lvW, mYN (mwieAw) lY lvW [ krq iPrY—krdw iPrdw hY [ sBu logu—swrw jgq, hryk jIv [ qw kwrix—aus mwieAw dI ^wqr [ ibAwpY—vwprdw hY, Awpxw pRBwv Aw pWdw hY [ sogu—Zm, i&kr [ liKmIbr—l`CmI dw vr, mwieAw dw pqI, prmwqmw [ isau—nwl [ ilau—ilv, pRym [43[

ArQ:- swrw jgq iehI AwKdw iPrdw hY (Bwv, iesy lwlsw ivc Btkdw iPrdw hY) ik mYN (mwieAw) sWB lvW, mYN (mwieAw) iek`TI kr lvW [ ies mwieAw dI ^wqr hI (iPr jIv ƒ) bVw i&kr Aw vwprdw hY [

pr jdoN jIv mwieAw dy pqI prmwqmw nwl pRIq joVdw hY qdoN (ies dw) i&kr mu`k jWdw hY, qy ieh swry suK hwsl kr lYNdw hY [43[

ਖਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਤੇ ॥ ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਨਿ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥ ਜਹ ਕਾ ਬਿਛੁਰਾ ਤਹ ਥਿਰੁ ਲਹੈ ॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 342}

pdArQ:- iKrq— {Skt. ˜rTo glide, to waste away perish.} nws huMdy huMdy [ kyqy—keI, byAMq (jnm) [ AjhUM—Ajy qk [ cyqy—(prmwqmw ƒ) Xwd krdw [ jgu jwin—jgq dI AslIAq ƒ smJ ky [ jau—jy [ mnw—mn [ rhY—itk jwey [ jh kw—ijs (pRBU) qoN [ qh—ausy pRBU ivc [44[

ArQ:- mridAW KpidAW jIv dy keI jnm lµG gey hn; pr, gyV ivc ipAw Ajy qk ieh (pRBU ƒ) Xwd nhIN krdw [

hux (AYs jnm ivc hI) jy jgq dI AslIAq ƒ smJ ky (ies dw) mn (pRBU ivc) itk jwey qW ijs pRBU qoN ieh ivCiVAw hoieAw hY, aus ivc ies ƒ itkwxw iml skdw hY [44[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh