ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 341

ਝਝਾ ਉਰਝਿ ਸੁਰਝਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਰਹਿਓ ਝਝਕਿ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ॥ ਕਤ ਝਖਿ ਝਖਿ ਅਉਰਨ ਸਮਝਾਵਾ ॥ ਝਗਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰਉ ਹੀ ਪਾਵਾ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- jwnw—jwixAw, smiJAw, is`iKAw [ auriJ jwnw—aulJxw hI jwixAw, (ijs ny) Psxw hI is`iKAw [ suriJ nhI jwnw—sulJxw nhIN is`iKAw, PwhI ivcoN inklxw nhIN is`iKAw [ rihE JJik—(auh) Jkdw hI irhw, shMisAW ivc hI ipAw irhw, qO^ilAW ivc hI PisAw irhw [ prvwnw—kbUl [ kq—ikQy? iks ArQ? JiK JiK—JK JK ky, Btk Btk ky, Kp Kp ky [ smJwvw—m`qW dyNdw irhw [ Jgru—bihs, crcw [ pwvw—pwieAw, l`Bw [ Jgrau hI pwvw—bihs hI imlI, bihsW krn dI Awdq hI bxI rhI, crcw krn dI vwdI hI pY geI [15[

ArQ:- ijs mnu`K ny (crcw Awidk ivc pY ky inkMmIAW) aulJxW ivc Psxw hI is`iKAw, aulJxW ivcoN inklx dI jwc nwh is`KI, auh (swrI aumr) shMisAW ivc hI ipAw irhw, (aus dw jIvn) kbUl nwh ho sikAw [ bihsW kr kr ky hornW ƒ m`qW dyx dw kIh lwB? crcw kridAW Awp ƒ qW inrI crcw krn dI hI vwdI pY geI [15[

ਞੰਞਾ ਨਿਕਟਿ ਜੁ ਘਟ ਰਹਿਓ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਤਜਿ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਕਾਰਣਿ ਜਗੁ ਢੂਢਿਅਉ ਨੇਰਉ ਪਾਇਅਉ ਤਾਹਿ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- inkit—nyVy [ ju—jo (pRBU) [ Gt—ihrdw [ rihE—rihMdw hY [ qij—C`f ky [ khw jwie—ik`Qy jWdw hY? jw kwrix—ijs (ƒ imlx) dI ^wqr [ nyrau—nyVy hI [ pwieAau—l`B ilAw hY [16[

ArQ:- (hy BweI!) jo pRBU nyVy v`s irhw hY, jo ihrdy ivc v`s irhw hY, aus ƒ C`f ky qUM dUr ik`Qy jWdw hYN? (ijs pRB ƒ imlx dI ^wqr (AsW swrw) jgq FUMifAw sI, aus ƒ nyVy hI (Awpxy AMdr hI) l`B ilAw hY [16[

ਟਟਾ ਬਿਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ ॥ ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ਮਹਲਿ ਕਿ ਨ ਜਾਹੀ ॥ ਦੇਖਿ ਅਟਲ ਟਲਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਵਾ ॥ ਰਹੈ ਲਪਟਿ ਘਟ ਪਰਚਉ ਪਾਵਾ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- ttw—A`Kr tYNkw [ ibkt— {sM: ivkt} ibKVw, AOKw [ Gwt—p`qx [ Gt mwhI—ihrdy ivc hI [ kpwt—kvwV, mwieAw dy moh dy prdy [ Koil—KolH ky [ mhil—mihl ivc, pRBU dI hzUrI ivc [ ik n—ikauN nhIN? dyiK—vyK ky [ til—tl ky, fol ky, Btkxw ivc pY ky [ kqih—iksy hor QW [ lpit rhY—cMbiVAw rihMdw hY, juiVAw rihMdw hY [ prcau— {sM: pircX} sWJ, ipAwr [17[

ArQ:- (pRBU dy mihl ivc ApVwx vwlw) AOKw p`qx hY (pr auh p`qx) ihrdy ivc hI hY [ (hy BweI! mwieAw dy moh vwly) kvwV KolH ky qUM pRBU dI hzUrI ivc ikauN nhIN A`pVdw? (ijs mnu`K ny ihrdy ivc hI) sdw-iQr rihx vwly pRBU dw dIdwr kr ilAw hY, auh fol ky iksy hor pwsy nhIN jWdw, auh (pRBU-crnW nwl) sWJ pw lYNdw hY [17[

ਠਠਾ ਇਹੈ ਦੂਰਿ ਠਗ ਨੀਰਾ ॥ ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥ ਜਿਨਿ ਠਗਿ ਠਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗੁ ਖਾਵਾ ॥ ਸੋ ਠਗੁ ਠਗਿਆ ਠਉਰ ਮਨੁ ਆਵਾ ॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- iehY—ieh mwieAw [ dUir—dUroN (vyiKAW) [ TgnIrw— {nIr—jl} T`gx vwlw pwxI, BulyKy ivc pwx vwlw pwxI, auh ryqw jo dUroN BulyKy nwl pwxI jwpdw hY, imRg-iqRSnw [ nIiT— {sM: inrIK@} nIJ lw ky, ghu nwl q`k ky [ nIiT nIiT—cMgI qrHW nIJ lw lw ky [ kIAw—bxw ilAw hY [ DIrw—DIrj vwlw, itky rihx vwlw [ ijin Tig—ijs T`g ny [ Kwvw—Kw ilAw, Psw ilAw [ TigAw—T`igAW, kwbU kIiqAW [ Taur—itkwxy qy [18[

ArQ:- ieh mwieAw ieauN hY ijvyN dUroN vyiKAW auh ryqw jo pwxI jwpdw hY [ so mYN ghu nwl (ies mwieAw dI AslIAq) q`k ky mn ƒ DIrjvwn bxw ilAw hY (Bwv, mn ƒ ies dy ipCy dOVnoN bcw ilAw hY) [ ijs (mwiek moh rUp) T`g ky swry jgq ƒ BulyKy ivc pw id`qw hY, swry jgq ƒ Awpxy v`s ivc kr ilAw hY, aus (moh-) T`g ƒ kwbU kIiqAW myrw mn iek itkwxy qy Aw igAw hY [18[

not:- dUroN qpdy ryqy ƒ vyK ky ies ƒ pwxI smJ ky imRg (ihrn) aus pwxI vl dOVdw hY [ auh ryqy dI cmk duryfI hox krky ieauN jwpdw hY ijvyN pwxI Ajy hor pry hY [ iqRhwieAw ihrn ies jwpdy pwxI dI ^wqr hI dOV dOV ky pRwx dy dyNdw hY [ ihrn vWg hI jIv mwieAw dy ipCy dOV dOV ky swrw jIvn AjweIN gvw dyNdw hY [

ਡਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰੁ ਜਾਈ ॥ ਤਾ ਡਰ ਮਹਿ ਡਰੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਜਉ ਡਰ ਡਰੈ ਤ ਫਿਰਿ ਡਰੁ ਲਾਗੈ ॥ ਨਿਡਰ ਹੂਆ ਡਰੁ ਉਰ ਹੋਇ ਭਾਗੈ ॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- aupjy—pYdw ho jwey [ jweI—dUr ho jWdw hY [ qw fr mih—aus fr ivc [ rihAw smweI—smwie rihAw, lIn ho jWdw hY, mu`k jWdw hY [ jau—jy [ fr frY—(prmwqmw dy) fr qoN frdw rhy, pRBU dw fr ihrdy ivc nwh itkx dyvy [ q iPir—qW muV [ fru lwgY—sMswrk fr Aw cMbVdw hY [ infru—inrBau [ fru aur hoie—ihrdy dw jo BI fr hovy [ aur—ihrdw [19[

ArQ:- jo prmwqmw dw fr (Bwv, Adb-sqkwr) mnu`K dy ihrdy ivc pYdw ho jwey qW (dunIAw vwlw) fr (idloN) dUr ho jWdw hY qy aus fr ivc dunIAw vwlw fr mu`k jWdw hY; pr jy mnu`K pRBU dw fr mn ivc nwh vswey qW (dunIAw vwlw) fr muV Aw cMbVdw hY [ (qy pRBU dw fr ihrdy ivc vsw ky jo mnu`K) inrBau ho igAw, aus dy mn dw jo BI sihm hY, sB n`s jWdw hY [19[

ਢਢਾ ਢਿਗ ਢੂਢਹਿ ਕਤ ਆਨਾ ॥ ਢੂਢਤ ਹੀ ਢਹਿ ਗਏ ਪਰਾਨਾ ॥ ਚੜਿ ਸੁਮੇਰਿ ਢੂਢਿ ਜਬ ਆਵਾ ॥ ਜਿਹ ਗੜੁ ਗੜਿਓ ਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਪਾਵਾ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- iFg—nyVy (hI) [ kq Awnw—ikQy, hor QW? Fih gey—Q`k gey hn [ prwnw—pRwx, ijMd [ ciV—cVH ky [ sumyir—sumyr prbq auqy [ FUiF—FUMf ky [ Awvw—Aw igAw [ ijh—ijs prmwqmw ny [ gVu—(srIr rUp) iklHw [ giVE—bxwieAw hY [ su—auh pRBU [ gV mih—(srIr rUp) iklHy ivc [ pwvw—l`B ilAw [20[

ArQ:- (hy BweI! prmwqmw qW qyry) nyVy hI hY, qUM (aus ƒ bwhr) hor ikQy FUMfdw hYN? (bwhr) FUMfidAW FUMfidAW qyry pRwx BI Q`k gey hn [ sumyr prbq auqy (BI) cVH ky qy (prmwqmw ƒ auQy) FUMf FUMf ky jdoN mnu`K (Awpxy srIr ivc) AwauNdw hY (Bwv, Awpxy AMdr hI JwqI mwrdw hY), qW auh pRBU ies (srIr rUp) iklHy ivc hI iml pYNdw hY ijs ny ieh srIr-iklHw bxwieAw hY [20[

not:- ‘sumyr auqy cVH ky’ dw Bwv hY ‘phwVW dIAW cotIAW auqy, phwVW dIAW gu&W ivc bYT ky, pRwxwXwm rwhIN smwDIAW lw ky’ [

ਣਾਣਾ ਰਣਿ ਰੂਤਉ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ ॥ ਨਾ ਨਿਵੈ ਨਾ ਫੁਨਿ ਸੰਚਰੈ ॥ ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੈ ॥ ਮਾਰੈ ਏਕਹਿ ਤਜਿ ਜਾਇ ਘਣੈ ॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- rix—rx ivc, rxBUmI ivc (ijQy kwmwidkW nwl mnu`K dw jMg huMdw rihMdw hY) [ rUqau—ru`Jw hoieAw [ nyhI— {sM: nh, nh, nyhx lYxw, v`s ivc kr lYxw} ivkwrW ƒ v`s kr lYx dI smr`Qw, idRVHqw, DIrj [ invY—invdw hY, nIaUNdw hY [ nw Puin—nwh hI [ sMcrY— {sM: sM+crY—nwl rl ky qurdw hY} myl krdw hY [ DMin—mubwirk, BwgW vwlw [ qwhI ko—ausy (mnu`K) dw hI [ gxY—(jgq) igxdw hY [ eykih—iek (mn ƒ) [ qij jwie—C`f dyNdw hY [ Gxy—bhuiqAW ƒ (Bwv, ivkwrW) ƒ [21[

ArQ:- (jgq rUp ies) rxBUmI ivc (ivkwrW nwl jMg ivc) ru`Jw hoieAw jo mnu`K ivkwrW ƒ v`s ivc krn dI smr`Qw pRwpq kr lYNdw hY jo (ivkwrW Agy) nwh nIaUNdw hY, nwh hI (auhnW nwl) myl krdw hY, jgq ausy mnu`K dy jIvn ƒ BwgW vwlw igxdw hY, ikauNik auh mnu`K (Awpxy) ie`k mn ƒ mwrdw hY qy iehnW bhuiqAW (Bwv, ivkwrW) ƒ C`f dyNdw hY [21[

ਤਤਾ ਅਤਰ ਤਰਿਓ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ॥ ਜਉ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵਾ ॥ ਤਉ ਤਤਹਿ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਵਾ ॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- Aqr— {A-qr} jo qwirAw nwh jw sky, ijs ivcoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY {sMswr iek AYsw byAMq smuMdr hY ijs ivc ivkwrW dIAW TwTW pY rhIAW hn qy mnu`Kw jIvn dI kmzor ijhI byVI ƒ hr vyly iehnW lihrW ivc fu`bx dw ^qrw rihMdw hY} [ qn—srIr, igAwn-ieMdry [ iqRBvx mwih—iqMnW BvnW ivc, swry jgq ivc, dunIAw dy pdwrQW ivc [22[

ArQ:- ieh jgq iek AYsw smuMdr hY ijs ƒ qrnw AOKw hY, ijs ivcoN pwr lµiGAw nhIN jw skdw (qd qk jd qk) A`KW kMn n`k Awid igAwn-ieMdry dunIAw (dy rsW) ivc fu`by rihMdy hn; pr jdoN sMswr (dy rs) srIr dy AMdr hI imt jWdy hn (Bwv mnu`K dy ieMidRAW ƒ iK`c nhIN pw skdy), qdoN (jIv dI) Awqmw (pRBU dI) joq ivc iml jWdI hY, qdoN sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw l`B pYNdw hY [22[

ਥਥਾ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥ ਓਹੁ ਅਥਾਹ ਇਹੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥ ਥੋੜੈ ਥਲਿ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭੈ ॥ ਬਿਨੁ ਹੀ ਥਾਭਹ ਮੰਦਿਰੁ ਥੰਭੈ ॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- AQwh— {A-Qwh [ Qwh—hwQ, FUMGweI} ijs dI fUMGweI n l`B sky [ Ehu—auh pRBU [ iehu—ieh mn [ iQru n rhwvw—itikAw nhIN rihMdw [ Qil—Ql ivc, Buieˆ ivc [ QwBh ibnu—QMmHW qoN ibnw [ mMidru—Gr, mkwn [ QMBY—QMmHdw hY, shwrw dyNdw hY, KVw krdw hY [ QoVY Qil—QoVI Buieˆ ivc, QoVy ivq ivc, QoVI ijhI aumr ivc [ Qwnk— {ÔQwnk} Sihr (Bwv, v`fy v`fy pswry) [23[

ArQ:- (mnu`K dw mn) AQwh prmwqmw dI Qwh nhIN pw skdw (ikauNik iek pwsy qW) auh pRBU byAMq fUMGw hY, (qy, dUjy pwsy, mnu`K dw) ieh mn kdy itk ky nhIN rihMdw (Bwv, kdy pRBU-crnW ivc juVn dw au~dm hI nhIN krdw) [ ieh mn QoVI ijqnI (imlI) Buieˆ ivc (keI) ngr (bxwauxy) SurU kr dyNdw hY (Bwv, QoVI ijqnI imlI aumr ivc keI pswry pswr bYTdw hY; qy ies dy ieh swry pswry pswrny ivArQ hI kMm hY, ieh (mwno) QMmHW (kMDW) qoN ibnw hI Gr auswr irhw hY [23[

ਦਦਾ ਦੇਖਿ ਜੁ ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ॥ ਜਸ ਅਦੇਖਿ ਤਸ ਰਾਖਿ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ ॥ ਤਉ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- dyiK— {sM: idRSÎ} jo vyKx ivc Aw irhw hY [ ju—jo [ js AdyiK—jo AidRSX hY, jo A`KW nwl nhIN id`sdw [ qs—aus (pRBU) ƒ [ rwiK ibcwrw—AwpxI ivcwr ivc r`K, aus ivc surq joV [ dsvY duAwir—dsvyN dr ivc {not:- do A`KW, do kMn, do nwsW, iek mUMh, ieMdRI, gudw—ieh nO golkW, srIr dy ieh nON drvwzy srIr dI sQUl ik®Aw inBwauNdy hn [ iehnW qoN mnu`Kw srIr dw iek hor drvwzw mMinAw igAw hY, auh hY mnu`K dw idmwZ, jo ivcwr-kyNdr hY} [ kuMjI—(Bwv) gurU, gurbwxI {not:- mwieAw ivc gRsy mnu`K dw idmwZ sdw mwieAw dIAW g`lW socdw hY; prmwqmw vwly pwsy qoN aus ƒ, mwno, jMdRw v`jw rihMdw hY; mwieAw dI pwh dsm-duAwr ƒ jMdRw hY, siqgurU dI bwxI ies jMdRy ƒ KolHdI hY, qy mn mwieAw dy Asr hyToN inkl ky pRBU dI Xwd ivc juVdw hY} [24[

ArQ:- jo ieh sMswr (iehnW A`KW nwl) id`s irhw hY, ieh swrw nwsvMq hY, (hy BweI!) qUM sdw pRBU ivc surq joV, jo (iehnW A`KW nwl) id`sdw nhIN hY (Bwv, jo id`sdy iqRguxI sMswr nwloN v`Krw BI hY) [ pr, aus idAwl pRBU dw dIdwr qdoN hI kIqw jw skdw hY, jdoN (gurbwxI-rUp) kuMjI dsvyN duAwr ivc lweIey, (Bwv, jdoN mn ƒ siqgurU dI bwxI nwl joVIey) [24[

ਧਧਾ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਨਿਬੇਰਾ ॥ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧਹ ਮੰਝਿ ਬਸੇਰਾ ॥ ਅਰਧਹ ਛਾਡਿ ਉਰਧ ਜਉ ਆਵਾ ॥ ਤਉ ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- aurD {@ÆvL} au~cw (Bwv, prmwqmw) [ ArDih— {not:- sMsik®q l&z hY ADL, ies dw ArQ hY ‘A`Dw’; pr ie`Qy ieh ArQ myl nhIN KWdw [ sMsik®q l&z “aurDÍ” (ijs dw ArQ hY “au~cw”) dy mukwbly qy l&z hY “ADh” (ies dw ArQ hY “nIvW”) iesy hI l&z qoN bixAw hY l&z “ADogqI” [ ies bMd ivc BI l&z ‘ArDih’ sMsik®q l&z “ADh” dy QW hI hY} hyTlw, nIvW, nIvyN PurinAW ivc rihx vwlw (Bwv, jIvwqmw) [ inbyrw—&Yslw, ^wqmw, jnm mrn dw ^wqmw [ aurDh mMiJ—au~cy pRBU ivc [ bsyrw—invws [ ArDh Cwif—nIvIN AvsQw ƒ C`f ky [ jau—jdoN [ aurD Awvw—au~cI AvsQw ivc A`pVdw hY [25[

ArQ:- jdoN jIvwqmw dw invws prmwqmw ivc huMdw hY (Bwv, jdoN jIv pRBU-crnW ivc juVdw hY), qW pRBU nwl (ie`k-rUp hoieAW hI jIv (dy jnm mrn) dw ^wqmw huMdw hY [ (jIvwqmw qy prmwqmw dI iv`Q mu`k jWdI hY) [ jdoN jIv nIvIN AvsQw ƒ (Bwv, mwieAw dy moh ƒ) C`f ky au~cI AvsQw qy A`pVdw hY qdoN jIv ƒ prmwqmw iml pYNdw hY, qy ies ƒ (Asl) suK pRwpq ho jWdw hY [25[

ਨੰਨਾ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਨਿਰਖਤ ਜਾਈ ॥ ਨਿਰਖਤ ਨੈਨ ਰਹੇ ਰਤਵਾਈ ॥ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਜਾਇ ਪਾਵਾ ॥ ਤਬ ਲੇ ਨਿਰਖਹਿ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾ ॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- inis—rwq [ inrKq— {sM: inrIKq} q`kidAW, Bwl kridAW, aufIkidAW [ jweI—lµGdw hY, guzrdw hY [ nYn—A`KW [ rqvweI—r`qy hoey, mqvwly, pRymI [ jwie pwvw—jw ky pw ilAw, Aw^r l`B ilAw, dIdwr kr ilAw [ inrKih— {sM: inrIK@k ƒ, Bwl krn vwly ƒ, drSn dI qWG r`Kx vwly ƒ [ inrK— {sM: inrIK@} ijs ƒ q`kIdw hY, ijs dI Bwl kIqI jWdI hY, auh pRBU ijs dy dIdwr dI aufIk jIv ƒ l`gI huMdI hY [26[

ArQ:- (ijs jIv dw) idn rwq (Bwv, swrw smw) (pRBU dy dIdwr dI) aufIk kridAW guzrdw hY, q`kidAW (Bwv, dIdwr dI lgn ivc hI) aus dy nyqr (pRBU-dIdwr leI) mqvwly ho jWdy hn [ dIdwr dI qWG kridAW kridAW jdoN Aw^r dIdwr huMdw hY qW auh ieSt-pRBU drSn dI qWG r`Kx vwly (Awpxy pRymI) ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [26[

ਪਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਸਿਉ ਪਰਚਉ ਲਾਵਾ ॥ ਪਾਂਚਉ ਇੰਦ੍ਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਈ ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੋਊ ਨਿਰਵਰਈ ॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- Apr— {A-pr, (sM: nwiÔq proù XÔmwq`) ijs qoN pry hor koeI nhIN, ijs qoN v`fw hor koeI nhIN [ pwru—pwrlw bMnw, AMq [ pwvw—pwieAw [ prcau— {sM: pircX} ipAwr, sWJ [ ingRh kreI—rok lYNdw hY [ inrvreI—invwr dyNdw hY, dUr kr dyNdw hY [ prm joiq—auh cwnx jo sB qoN au~cw hY, sB ƒ cwnx dyx vwlI joq [27[

ArQ:- prmwqmw sB qoN v`fw hY, aus dw iksy ny AMq nhIN l`Bw [ ijs jIv ny cwnx-dy-somy pRBU nwl ipAwr joiVAw hY, auh Awpxy pMjy hI igAwn-ieMdirAW ƒ (ieauN) v`s kr lYNdw hY ik auh jIv pwp qy puMn dohW ƒ dUr kr dyNdw hY (Bwv, pMjy igAwn-ieMdirAW ƒ auh ies qrHW pUrn qOr qy kwbU krdw hY ik aus ƒ Awpxy kMmW bwry ieh socx dI loV hI nhIN rihMdI ju mYN ijhVw kMm krdw hW ieh pwp hY jW puMn; suqy hI aus dw hryk kMm kwmwidk ivkwrW qoN brI huMdw hY) [27[

ਫਫਾ ਬਿਨੁ ਫੂਲਹ ਫਲੁ ਹੋਈ ॥ ਤਾ ਫਲ ਫੰਕ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਦੂਣਿ ਨ ਪਰਈ ਫੰਕ ਬਿਚਾਰੈ ॥ ਤਾ ਫਲ ਫੰਕ ਸਭੈ ਤਨ ਫਾਰੈ ॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- ibnu PUlh—Pu`lx qoN ibnw, jy jIv Pu`lxw C`f dyvy, jy jIv Awpxy srIr qy Pu`lxw C`f dyvy, jy Awpxy Awp au~qy mwx krnw C`f dyvy, jy jIv dyh-A`iDAws iqAwg dyvy [ Plu—(mnu`Kw jnm dw) Pl, auh pdwrQ ijs dI ^wqr mnu`Kw-jnm imilAw hY, prmwqmw dy nwm dI sUJ [ PMk—in`kI ijhI PwVI, rqw ku ih`sw [ qw Pl PMk—aus Pl dI in`kI ijhI PwVI, aus r`bI sUJ dw rqw ku Jlkwrw [ jau—jy [ lKY—smJ ley [ dUix—do phwVW dy ivckwrlw mYdwnI ielwkw, jnm qy mrn dw gyV [ preI—prY, pYNdw [ PMk—(igAwn dw) rqw ku Jlkwrw [ sBY qn—swry srIr ƒ, swrw hI dyh-A`iDAws, swrw hI srIrk moh [ PwrY—PwVY, nws kr dyNdw hY [28[

ArQ:- jy jIv Awpxy Awp au~qy mwx krnw C`f dyvy, qW ies ƒ (nwm-pdwrQ rUp auh) Pl iml jWdw hY (ijs dI ^wqr mnu`Kw-jnm imilAw hY) [ qy, jy koeI aus r`bI sUJ dw rqw ku BI Jlkwrw smJ ley, jy aus Jlkwry ƒ ivcwry qW auh jnm mrn dI K`f ivc nhIN pYNdw, (ikauNik) r`bI sUJ dw auh in`kw ijhw BI Jlkwrw aus dy dyh-A`iDAws (Awpy dy mwx) ƒ pUrn qOr qy mukw dyNdw hY [28[

ਬਬਾ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾ ॥ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦਿ ਨ ਬਿਛੁਰਨ ਪਾਵਾ ॥ ਬੰਦਉ ਹੋਇ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ ॥ ਬੰਦਕ ਹੋਇ ਬੰਧ ਸੁਧਿ ਲਹੈ ॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 341}

pdArQ:- ibMdih—(pwxI dI) bUMd ivc [ ibMd—pwxI dI bUMd [ imlwvw—iml geI [ ibMdih—ibMd-mwqR, inmK-mwqR, QoVy ijhy smy leI BI [ ibMid—ibMd ky, jwx ky, sWJ pw ky {sM: ivMdiq, ivNdiq—jwxdw hY} bMdau—bMdw, Zulwm, syvk [ hoie—ho ky, bx ky [ ghY—gRihx krdw hY, pkV lYNdw hY, pRym nwl krdw hY [ bMdk— {sM: vMdk} ausqq krn vwlw, is&iq-swlwh krn vwlw, FwfI [ bMD—jkV, zMjIr [ suiD—sUJ, smJ [ bMD suiD—bMdW dI sUJ, (mwieAw dy moh dy) zMjIrW dI smJ [ lhY—l`B lYNdw hY [29[

ArQ:- (ijvyN pwxI dI) bUMd ivc (pwxI dI) bUMd iml jWdI hY, (qy, iPr v`K nhIN ho skdI, iqvyN pRBU nwl) inmK-mwqR BI sWJ pw ky (jIv pRBU qoN) iv`CuV nhIN skdw (ikauNik jo mnu`K pRBU dw) syvk bx ky pRym nwl (pRBU dI) BgqI krdw hY, auh (pRBU dy dr dw) FwfI bx ky (mwieAw dy moh dy) zMjIrW dw Byq pw lYNdw hY (qy iehnW dy DoKy ivc nhIN AwauNdw) [29[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh