ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 340

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥ ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- bwvn—bvMjw [ AKrI—A`KrW vwlI [ bwvn AKrI—bvMjw A`KrW vwlI bwxI [

ACr—A`Kr [ lok qRY—iqMnW lokW ivc, swry jgq (vrqy jw rhy hn) [ sBu kCu—(jgq dw) swrw vrqwrw [ ien hI mwih—iehnW (bvMjw A`KrW) ivc hI [ ey A`Kr—ieh bvMjw A`Kr (ijnHW dI rwhIN jgq dw vrqwrw inB irhw hY) [ iKir jwihgy—nws ho jwxgy [ Eie AKr—auh A`Kr (jo ‘AnuBv’ AvsQw ibAwn kr skx, jo prwmqmw dy imlwp dI AvsQw d`s skx) [1[

ArQ:- bvMjw A`Kr (Bwv, ilpIAW dy A`Kr) swry jgq ivc (vrqy jw rhy hn), jgq dw swrw vrqwrw iehnW (ilpIAW dy) A`KrW dI rwhIN c`l irhw hY [ pr ieh A`Kr nws ho jwxgy (Bwv, ijvyN jgq nwsvMq hY, jgq ivc vrqI jwx vwlI hryk cIz BI nwsvMq hY, bolIAW BI nwsvMq hn, qy bolIAW ivc vrqy jwx vwly A`Kr BI nwsvMq hn) [ Akwl purK nwl imlwp ijs Skl ivc AnuBv huMdw hY, auhdy ibAwn krn leI koeI A`Kr Aijhy nhIN hn jo iehnW A`KrW ivc Aw skx [1[

Bwv—jgq dy myl-imlwp qy vrqwry ƒ qW A`KrW dI rwhIN ibAwn kIqw jw skdw hY, pr Akwl purK dw imlwp vrnx qoN pry hY [

ਜਹਾ ਬੋਲ ਤਹ ਅਛਰ ਆਵਾ ॥ ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥ ਜਸ ਓਹੁ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- Awvw—AwauNdy hn, vrqy jWdy hn [ jhw bol—ijQy bcn hn, jo AvsQw ibAwn kIqI jw skdI hY [ qh—aus AvsQw ivc [ Abol— {A-bol} auh AvsQw jo ibAwn nhIN ho skdI [ n rhwvw—nhIN rihMdw, hsqI imt jWdI hY [ miD—ivc [ soeI—auhI Akwl purK [ js—jYsw, ijho ijhw [ qs—qYsw, iqho ijhw [ lKY—ibAwn krdw hY [ Ehu—prmwqmw [2[

ArQ:- jo vrqwrw ibAwn kIqw jw skdw hY, A`Kr (kyvl) auQy (hI) vrqy jWdy hn; jo AvsQw ibAwn qoN pry hY (Bwv, jdoN Akwl purK ivc lInqw huMdI hY) auQy (ibAwn krn vwlw) mn (Awp hI) nhIN rih jWdw [ ijQy A`Kr vrqy jw skdy hn (Bwv, jo AvsQw ibAwn kIqI jw skdI hY) qy ijs hwlq dw ibAwn nhIN ho skdw (Bwv, prmwqmw ivc lInqw dI AvsQw)—iehnIN (dohIN) QweIN prmwqmw Awp hI hY Aqy ijho ijhw auh (prmwqmw) hY iqho ijhw (hU-b-hU) koeI ibAwn nhIN kr skdw [2[

ਅਲਹ ਲਹਉ ਤਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ਕਹਉ ਤ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ॥ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ਜਾ ਕੋ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਬਿਸਥਾਰ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- Alh—Al`B, jo vyiKAw nhIN jw skdw [ lhau—(jy) mYN l`B lvW [ ikAw khau—mYN kIh AwKW? mYQoN ibAwn nhIN ho skdw [ ko—kIh? aupkwr—BlweI [ btk—bohV [ jw ko—ijs (Akwl purK) dw [3[

ArQ:- jy aus Al`B (prmwqmw) ƒ mYN l`B (BI) lvW qW mYN (aus dw shI srUp) ibAwn nhIN kr skdw; jy (kuJ) ibAwn krW BI qW aus dw iksy ƒ lwB nhIN ho skdw [ (auN\) ijs prmwqmw dw ieh iqMny lok (Bwv, swrw jgq) pswrw hn, auh ies ivc ieauN ivAwpk hY ijvyN bohV (dw ru`K) bIj ivc (Aqy bIj, bohV ivc) hY [3[

ਅਲਹ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ਛੈ ਕਛੁ ਕਛੁ ਪਾਇਓ ਭੇਦ ॥ ਉਲਟਿ ਭੇਦ ਮਨੁ ਬੇਧਿਓ ਪਾਇਓ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- Alh lhMqw—Al`B (Akwl purK) ƒ l`BidAW l`BidAW [ Byd CY—Byd dw CY, duibDw dw nws [ kCu kCu—kuJ kuJ, QoVw QoVw [ Byd—Byq, sUJ [ aulit Byd—duibDw ƒ aulitAW, duibDw dw nws hoieAW [ byiDE—ivMinHAw igAw [ ABMg— {A-BMg} ijs dw nws nwh ho sky [ ACyd— {A-Cyd} jo ivMinHAw nwh jw sky [4[

ArQ:- prmwqmw ƒ imlx dw jqn kridAW kridAW (myrI) duibDw dw nws ho igAw hY, Aqy (duibDw dw nws hoieAW mYN prmwqmw dw) kuJ kuJ rwz smJ ilAw hY [ duibDw ƒ aulitAW (myrw) mn (prmwqmw ivc) iv`J igAw hY Aqy mYN aus AibnwSI qy Aiv`J pRBU ƒ pRwpq kr ilAw hY [4[

ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤਿ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਦੂ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- qrIkiq—muslmwn &kIr r`b ƒ imlx dy rwh dy cwr drjy mMndy hn—SrIAq, qrIkq, mwAr&q Aqy hkIkq [ qrIkq dUjw drjw hY ijs ivc ihrdy dI piv`qRqw dy FMg d`sy gey hn [ kwrny—vwsqy [ kCUA k—QoVHw ijhw, QoVHw bhuq, kuJ n kuJ [ smJwvn kwrny—smJwx vwsqy [ mn smJwvn kwrny—mn ƒ smJwaux leI, mn ivcoN Byd dw CY krn leI, mn ivcoN duibDw imtwaux leI, mn ƒ au~cy jIvn dI sUJ dyx leI [5[

ArQ:- (duibDw ƒ imtw ky pRBU-crnW ivc juVy rihx leI) mn ƒ au~cy jIvn dI sUJ dyx vwsqy (au~cI) ivcwr vwlI bwxI QoVHI bhuq pVHnI zrUrI hY; qwhIeyN (cMgw) muslmwn aus ƒ smiJAw jWdw hY jo qrIkq ivc l`gw hovy, Aqy (cMgw) ihMdU aus ƒ, jo vydW purwnW dI Koj krdw hovy [5[

not:- ieQoN qk kbIr jI auQwnkw ijhI bMnHdy hn ik prmwqmw nwl imlwp dI AvsQw l&zW nwl ibAwn nhIN ho skdI; ikauNik ibAwn krn vwlw mn Awp hI Awpxw Awp imtw cukdw hY, qy jy aus imlwp dy Anµd ƒ QoVHw bhuq ibAwn krn dw jqn BI kry qW suxn vwly ƒ inrw suixAW aus Anµd dI smJ nhIN Aw skdI [ hW; jo mn aus myl-AvsQw ivc A`pVx dw jqn krdw hY, aus dy Awpxy AMdr qbdIlI Aw jWdI hY, aus ivcoN myr-qyr imt jWdI hY; qy ies suc`jy rsqy dI smJ pYNdI hY gurU dw igAwn pRwpq kIiqAW, gurU dy d`sy pUrinAW ƒ smiJAW [ gurU dy d`sy auh pUrny ikhVy hn? gurU dI d`sI hoeI auh ivcwr kIh hY?—ies dw izkr kbIr jI AglIAW pauVIAW ivc krdy hn [

ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈ ਜਾਨਾ ॥ ਲਿਖਿ ਅਰੁ ਮੇਟੈ ਤਾਹਿ ਨ ਮਾਨਾ ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਸੋਈ ਲਖਿ ਮੇਟਣਾ ਨ ਹੋਈ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- EAMkwr— {EAM-kwr} iek-rs sB QW ivAwpk prmwqmw [ Awid—mu`F, mUl, sB dw bnwaux vwlw [ mY jwnw—mYN jwxdw hW, mYN (aus ƒ Aimt AivnwSI) jwxdw hW [ iliK—ilKy, ilKdw hY, rcdw hY, pYdw krdw hY [ Aru—Aqy [ mytY—imtw dyNdw hY, nws kr dyNdw hY [ qwih—aus (ivAkqI) ƒ [ jau—jy [ lKY—smJ ley [ soeI liK—aus pRBU ƒ smJ ky [ mytxw—nws [6[

ArQ:- jo ie`k-rs sB QW ivAwpk prmwqmw sB ƒ bxwaux vwlw hY, mYN aus ƒ AibnwsI smJdw hW; hor ijs ivA`kqI ƒ auh pRBU pYdw krdw hY qy iPr imtw dyNdw hY aus ƒ mYN (prmwqmw dy qu`l) nhIN mMndw [ jy koeI mnu`K aus srb-ivAwpk prmwqmw ƒ smJ ley (Bwv, Awpxy AMdr AnuBv kr ley) qW aus ƒ smiJAW (aus mnu`K dI aus au~cI Awqmk surq dw) nws nhIN huMdw [6[

ਕਕਾ ਕਿਰਣਿ ਕਮਲ ਮਹਿ ਪਾਵਾ ॥ ਸਸਿ ਬਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀ ਆਵਾ ॥ ਅਰੁ ਜੇ ਤਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸੁ ਪਾਵਾ ॥ ਅਕਹ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 340}

not:- sUrj cVHn qy kOl Pu`l iKVdw hY, qy rwq vyly cMdRmw ciVHAW iPr mIitAw jWdw hY [ kOl Pu`l idny iKVdy hn qy kMmIAW rwq ƒ iKVdIAW hn [

pdArQ:- kkw—k`kw A`Kr [ ikrix—sUrj dI ikrn, igAwn-rUp sUrj dI ikrn [ pwvw—jy mYN pw lvW [ kml mih—ihrdy-rUp kOl Pu`l ivc [ sis—cMdRmw [ ibgws—cwnx [ sis ibgws—cMdRmw dI cwnxI [ sMpt— {sM: sMput} F`kx nwl F`ikAw hoieAw f`bw [ sMpt nhI Awvw—F`ikAw hoieAw f`bw nhIN bx jWdw, (iKiVAw hoieAw kOl-Pu`l muV) mIitAw nhIN jWdw [ Aru—Aqy [ qhw—au~Qy, aus iKVwau dI hwlq ivc, au~Qy ij`Qy ihrdy dw kOl-Pu`l iKiVAw hoieAw hY [ kusm rsu—(iKVy hoey) Pu`l dw rs, (igAwn-rUp sUrj dI ikrn nwl iKVy hoey ihrdy-rUp kOl) Pu`l dw Anµd [ pwvw—pw lvW [ Akh— {A-kh} ibAwn qoN bwhr [ Akh khw—aus dw ibAwn kQn qoN pry [ kih—kih ky [ kw—kIh? [7[

ArQ:- jy mYN (igAwn-rUp sUrj dI) ikrn (ihrdy-rUp) kOl-Pu`l ivc itkw lvW, qW (mwieAw-rUp) cMdRmw dI cwnxI nwl, auh (iKiVAw hoieAw ihrdw-Pu`l) (muV) mIitAw nhIN jWdw [ Aqy jy kdy mYN aus iKVwau dI hwlq ivc (A`pV ky) (aus iKVy hoey ihrdy-rUp kOl) Pu`l dw Awnµd (BI) mwx skW, qW aus dw ibAwn kQn qoN pry hY [ auh mYN AwK ky kIh smJw skdw hW? [7[

ਖਖਾ ਇਹੈ ਖੋੜਿ ਮਨ ਆਵਾ ॥ ਖੋੜੇ ਛਾਡਿ ਨ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਾ ॥ ਖਸਮਹਿ ਜਾਣਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿ ਰਹੈ ॥ ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਖਿਅਉ ਅਖੈ ਪਦੁ ਲਹੈ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 340}

not:- keI ru`KW dy twhx AMdroN poly ho jWdy hn qy auhnW ivc KoVW (^wlI poly QW) bx jWdIAW hn [ iehnW KoVW ivc pMCI rihx l`g pYNdy hn [ pyt Brn leI swrw idn bwhr dUr dUr aufdy iPrdy hn, pr rwq ƒ muV aus KoV ivc Aw itkdy hn [ ieh mnu`Kw-srIr mn ƒ rihx leI KoV imlI hoeI hY, pr ieh mn-pMCI mwieAw dy moh krky hr vyly bwhr hI Btkdw iPrdw hY [

pdArQ:- iehY mnu—ieh mn ijs ƒ igAwn-ikrn pRwpq ho cu`kI hY [ KoiV—AMqr-Awqmw rUp KoV ivc, sÍY-srUp ivc, pRBU-crnW ivc [ Awvw—AwauNdw hY [ dh ids—dsIN pwsIN [ n Dwvw—nhIN DwauNdw, nhIN dOVdw [ Ksmih—Ksm-pRBU ƒ [ jwix—jwx ky, pCwx ky [ iKmwkir— {iKmw+Awkir [ Awkr—Kwx, somw [ iKmw Awkr—iKmw dI Kwx, iKmw dw somw} [ iKmw dy somy prmwqmw ivc [ rhY—itikAw rihMdw hY [ iniKAau— {in-iKAau [ iKAau—KY, nws [ in—ibnw} nws-rihq [ AKY— {A-KY} nws-rihq [ pdu—drjw, pdvI [ lhY—hwsl kr lYNdw hY [8[

ArQ:- jdoN ieh mn (-pMCI ijs ƒ igAwn-ikrn iml cu`kI hY) sÍY-srUp dI KoV ivc (Bwv, pRBU-crnW ivc) Aw itkdw hY qW ies Awhlxy (Bwv, pRBU-crnW) ƒ C`f ky dsIN pwsIN nhIN dOVdw [ Ksm-pRBU nwl sWJ pw ky iKmw dy somy pRBU ivc itikAw rihMdw hY, qy qdoN AivnwSI (pRBU nwl ie`k-rUp) ho ky auh pdvI pRwpq kr lYNdw hY jo kdy nws nhIN huMdI [8[

ਗਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ ॥ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨ ਧਰਈ ਕਾਨਾ ॥ ਰਹੈ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ ॥ ਅਗਹ ਗਹੈ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- pCwnw—(pRBU ƒ) pCwx ilAw hY, pRBU nwl sWJ pw leI hY [ n DreI kwnw—kMn nhIN Drdw, ghu nwl nhIN suxdw, iK`c nhIN pYNdI [ ibhMgm— {sM: ivhMgm—a bird} pMCI, auh mnu`K jo jgq ivc Awpxw invws ieauN smJdw hY ijvyN pMCI iksy ru`K auqy rwq k`t ky svyry au~f jWdw hY, aus ru`K nwl moh nhIN pw lYNdw [ kqih—iksy hor pwsy [ Agh— {A-gh} nwh PiVAw jwx vwlw, ijs ƒ mwieAw gRs nhIN skdI [ ghY—PV lYNdw hY, Awpxy AMdr vsw lYNdw hY [ gih—PV ky, AMdr vsw ky [ ggn—AkwS [ ggn rhweI—AkwS ivc rihMdw hY, mn-pMCI AkwS ivc aufwrIAW lwauNdw hY, dsm-duAwr ivc itikAw rihMdw hY, surq au~cI rihMdI hY, surq pRBU-crnW ivc rihMdI hY [9[

ArQ:- ijs mnu`K ny siqgurU dI bwxI dI rwhIN prmwqmw nwl sWJ pw leI hY, aus ƒ (pRBU dI is&iq-swlwh qoN ibnw) koeI hor g`l iK`c nhIN pWdI [ auh pMCI (vWg sdw inrmoh) rihMdw hY; ikqy BI Btkdw nhIN; ijs pRBU ƒ jgq dI mwieAw gRs nhIN skdI, aus ƒ auh Awpxy ihrdy ivc vsw lYNdw hY; ihrdy ivc vsw ky AwpxI surq ƒ pRBU-crnW ivc itkweI r`Kdw hY (ijvyN cog nwl pyt Br ky pMCI mOj ivc Aw ky au~cw AkwS ivc qwrIAW lWdw hY) [9[

not:- ie`lW r`j ky dUr au~cIAW AkwS ivc GMitAW-b`DI iek-qwr KMB iKlwr ky qwrIAW lWdIAW rihMdIAW hn [

ਘਘਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ ॥ ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟਿ ਕਬਹਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਤਾ ਘਟ ਮਾਹਿ ਘਾਟ ਜਉ ਪਾਵਾ ॥ ਸੋ ਘਟੁ ਛਾਡਿ ਅਵਘਟ ਕਤ ਧਾਵਾ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- Git—Gt ivc, srIr ivc, srIr-rUp GVy ivc [ Git Git—hryk Gt ivc [ inmsY—invws r`Kdw hY, v`sdw hY [ soeI—auh (pRBU) hI [ Gt PUty—jy (koeI srIr-rUp) GVw tu`t jwey [ Git n hoeI—Gtdw nhIN, G`t nhIN huMdw, pRBU dI hsqI ivc koeI aUxqw nhIN AwauNdI, koeI Gwtw nhIN pYNdw [ {not:- pihlI quk ivc dw l&z ‘Git’ ivAwkrx Anuswr ‘nWv’ hY, ‘AiDkrn kwrk’; dUjI quk ivc dw l&z “Git” l&z ‘hoeI’ nwl iml ky ‘ik®Aw’ hY} [ Gwt—p`qx ij`Qy byVIAW rwhIN dirAw qoN pwr lµGIdw hY [ jau—jy, jdoN [ pwvw—pw ilAw, l`B ilAw [ AvGt— {sM: AvG`t} K`f [ Gtu— {sM: G`t} dirAw dw p`qx {sM: G`t-jIvI—p`qx qy rozI kmwaux vwlw, mlwh} [ kq—ik`Qy? Dwvw—DwauNdw hY, dOVdw hY [ kq Dwvw—ik`Qy dOVdw hY? (Bwv) ikqy nhIN Btkdw [10[

ArQ:- hryk srIr ivc auh pRBU hI v`sdw hY [ jy koeI srIr (-rUp GVw) B`j jwey qW kdy pRBU dI hoNd ivc koeI Gwtw nhIN pYNdw [ jdoN (koeI jIv) ies srIr dy AMdr hI (sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx leI) p`qx l`B lYNdw hY, qW ies p`qx ƒ C`f ky auh K`fW ivc ikqy nhIN Btkdw iPrdw [10[

ਙੰਙਾ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਨੇਹੁ ਕਰਿ ਨਿਰਵਾਰੋ ਸੰਦੇਹ ॥ ਨਾਹੀ ਦੇਖਿ ਨ ਭਾਜੀਐ ਪਰਮ ਸਿਆਨਪ ਏਹ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- ingRih— {sM: in-gRih [ gRh—pkVnw [ ingRh—cMgI qrHW PVnw, v`s ivc ilAwauxw} cMgI qrHW PVo, (mn ƒ) v`s ivc ilAwau, ieMdRIAW ƒ roko [ snyhu—pRym, ipAwr [ sMdyh—S`k, isdk-hInqw [ inrvwro—dUr kro [ nwhI dyiK—ieh vyK ky ik ieh kMm nhIN ho skdw [ dyiK—vyK ky [ prm—sB qoN v`fI [11[

ArQ:- (hy BweI! Awpxy ieMidRAW ƒ) cMgI qrHW rok, (pRBU nwl) ipAwr bxw, qy isdk-hInqw dUr kr [ (ieh kMm AOKw zrUr hY, pr) ies i^Awl krky ik ieh kMm nhIN ho skdw (ies kMm vloN) B`j nhIN jwxw cwhIdw—(b`s) sB qoN v`fI Akl (dI g`l) iehI hY [11[

ਚਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿਤ੍ਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥ ਤਜਿ ਚਿਤ੍ਰੈ ਚੇਤਹੁ ਚਿਤਕਾਰੀ ॥ ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਇਹੈ ਅਵਝੇਰਾ ॥ ਤਜਿ ਚਿਤ੍ਰੈ ਚਿਤੁ ਰਾਖਿ ਚਿਤੇਰਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- ricq—ricAw hoieAw (jgq), bxwieAw hoieAw [ icqR—qsvIr [ qij—C`f ky [ cyqhu—cyqy r`Ko, Xwd kro [ icqkwrI—icqRkwr, qsvIr ƒ bxwaux vwlw [ bicqR— {sM: ivicqR} rMgw-rMg dI, bhuq suMdr, hYrwn kr dyx vwlI, moh lYx vwlI [ AvJyrw—JMbylw [ icqyrw—icqR bxwaux vwlw [12[

ArQ:- (pRBU dw) bxwieAw hoieAw ieh jgq (mwno) iek bhuq v`fI qsvIr hY [ (hy BweI!) ies qsvIr (dy moh) ƒ C`f ky qsvIr bxwaux vwly ƒ cyqy r`K; (ikauNik v`fw) JMbylw ieh hY ik ieh (sMswr-rUp) qsvIr mn ƒ moh lYx vwlI hY [ (so, ies moh qoN bcx leI) qsvIr (dw i^Awl) C`f ky qsvIr bxwaux vwly ivc Awpxy ic`q ƒ pRo r`K [12[

ਛਛਾ ਇਹੈ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਪਾਸਾ ॥ ਛਕਿ ਕਿ ਨ ਰਹਹੁ ਛਾਡਿ ਕਿ ਨ ਆਸਾ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੈ ਤਉ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾ ॥ ਤਾਹਿ ਛਾਡਿ ਕਤ ਆਪੁ ਬਧਾਵਾ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- CqRpiq—C`qR dw mwlk, ijs dy isr au~qy C`qR Ju`l irhw hY, rwjw, pwqSwh [ iehY pwsw—iesy dy pws hI [ Cik— {sM: Sk—qkVw hoxw [ SkqI—qwkq} qkVw ho ky, au~dm nwl [ ik n—ikauN nhIN? qau—qYƒ [ iCnu iCnu—hr iCn, hr vyly [ qwih—aus ƒ [ kq—ikQy? Awpu—Awpxy Awp ƒ [13[

ArQ:- (hy myry mn! hor) AwsW C`f ky qkVw ho ky ikauN qUM ies (icqRkwr pRBU) pws hI nhIN rihMdw jo (sB dw) pwqSwh hY? hy mn! mYN qYƒ hr vyly smJwauNdw hW ik aus (icqRkwr) ƒ ivswr ky ikQy (aus dy bxwey hoey ic`qR ivc) qUM Awpxy Awp ƒ jkV irhw hYN [13[

ਜਜਾ ਜਉ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ ॥ ਜੋਬਨ ਜਾਰਿ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥ ਅਸ ਜਰਿ ਪਰ ਜਰਿ ਜਰਿ ਜਬ ਰਹੈ ॥ ਤਬ ਜਾਇ ਜੋਤਿ ਉਜਾਰਉ ਲਹੈ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 340}

pdArQ:- jau—jdoN, jy [ jrwvY—jlwvY, jlwauNdw hY, swVdw hY [ jIvq—jIaUNdw hI, mwieAw ivc rihMdw hoieAw hI [ jwir—jwil, jlw ky, swV ky [ jugiq—jIaUx dI jwc [ As pr—Aswfw qy prwieAw, Awpxw prwieAw [ jir—jwir, swV ky [ jwie—jw ky, A`pV ky, au~cI AvsQw qy phuMc ky [ aujwrau—aujwlw, cwnx, pRkwS [ lhY—l`B lYNdw hY, pRwpq krdw hY [ jir rhY—jr ky rihMdw hY, Awpxy ivq ivc rihMdw hY [14[

ArQ:- jdoN (koeI jIv) mwieAw ivc rihMdw hoieAw hI srIr (dIAW vwSnW) swV lYNdw hY, auh mnu`K juAwnI (dw md) swV ky jIaUx dI (shI) jwc is`K lYNdw hY [ jdoN mnu`K Awpxy (Dn dy AhMkwr) ƒ qy prweI (dOlq dI Aws) ƒ swV ky Awpxy ivq ivc rihMdw hY, qdoN au~cI Awqmk AvsQw ivc A`pV ky pRBU dI joq dw pRkwS pRwpq krdw hY [14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh