ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 339

ਗਉੜੀ ॥ ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਠਿ ਜਾਈਐ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ ॥ ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥ ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਨਿੰਦਕ ਮਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥ ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 339}

pdArQ:- inMdau— {hukmI Biv`Kq, Imperative mood, A`n purK, iek-vcn} [ logu inMdau—byS`k jgq inMidAw kry [ mo kau—mYƒ [ jn kau—pRBU dy syvk ƒ [ KrI—bhuq [ mhqwrI—mW [1[rhwau[

bYkuMiT—bYkuMT ivc [ mnih—mn ivc [ bsweIAY—vswieAw jw skdw hY [ irdY suD—piv`qr ihrdw huMidAW [ jau—jy [ kpry Doie—k`pVy DoNdw hY, mn dI ivkwrW dI mYl dUr krdw hY [1[

mwih—ivc [ horY—rokdw hY [ lorY—cwhuMdw hY [ inMdku—mMdw icqvx vwlw [2[

auDwru—bcwA [ swru—sRySt Dn [3[

ArQ:- jgq byS`k myrI inMdw kry, byS`k myry AOgux BMfy; pRBU dy syvk ƒ AwpxI inMidAw huMdI cMgI l`gdI hY, ikauNik inMidAw syvk dw mW ipau hY (Bwv, ijvyN mwpy Awpxy bwl ivc SuB gux vDdy vyKxw loVdy hn, iqvyN inMidAw BI AOgux nSr kr ky Bly guxW leI shwieqw krdI hY) [1[rhwau[

jy lok AOgux nSr krn qW hI bYkuMT ivc jw skIdw hY (ikauNik ies qrHW Awpxy AOgux C`f ky) pRBU dw nwm-rUp Dn mn ivc vsw skIdw hY [ jy ihrdw su`D huMidAW swfI inMidAw hovy (Bwv, jy su`D Bwvnw nwl AsI Awpxy AOgux nSr huMdy suxIey) qW inMdk swfy mn ƒ piv`qr krn ivc shwieqw krdw hY [1[

(qW qy) jo mnu`K swƒ BMfdw hY, auh swfw im`qr hY, ikauNik swfI surq Awpxy inMdk ivc rihMdI hY (Bwv, AsI Awpxy inMdk dI g`l bVy iDAwn nwl suxdy hW) [ (Asl ivc) swfw mMdw icqvx vwlw mnu`K auh hY, jo swfy AYb nSr hoxoN rokdw hY [ inMdk qW sgoN ieh cwhuMdw hY ik swfw jIvn cMgw bxy [2[

ijauN ijauN swfI inMidAw huMdI hY, iqauN iqauN swfy AMdr pRBU dw pRym-ipAwr pYdw huMdw hY, ikauNik swfI inMidAw swƒ AOguxW vloN bcwauNdI hY [

so, dws kbIr leI qW aus dy AOguxW dw nSr hoxw sB qoN vDIAw g`l hY [ pr (ivcwrw) inMdk (sdw dUijAW dy AOguxW dIAW g`lW kr kr ky Awp auhnW AOguxW ivc) fu`b jWdw hY, qy AsI (Awpxy AOguxW dI cyqwvnI nwl auhnW qoN) bc inkldy hW [3[20[71[

Sbd dw Bwv:- jy koeI mnu`K TMFy ijgry Awpxy AYb nSr huMdy suxy, qW auh sgoN ies qrHW Awpxy AMdroN auh AYb dUr kr skdw hY, qy Awpxw jIvn piv`qr bxw skdw hY [ pr, dUijAW dy AYb Prolx vwlw Awpxy AMdr kdy JwqI nwh mwrn krky Awp hI auhnW AYbW ivc fu`b jWdw hY [ so, prmwqmw dI bMdgI vwly bMdy AwpxI inMidAw qoN Gwbrdy nhIN hn [71[

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹਹੁ ਹਮ ਨਾਹੀ ॥ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਹਿ ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਪਤੀਆਹੀ ॥੧॥ ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 339}

pdArQ:- rwjw rwm—hy sB dy mwlk pRBU! AYsw—ieho ijhy suBwv vwlw, AnoKw ijhw [ qrn—byVI, jhwz [ qrn qwrn—sB jIvW ƒ qwrn leI jhwz [1[rhwau[

pqIAwhI—pqIj igAw hY, mMn igAw hY ik qUM hI qUM hYN AsI qYQoN v`Kry kuJ BI nhIN hW [1[

blu kYsw—kyhw bl ho skdw sI? (Bwv, swfy AMdr Awqmk bl nhIN sI) [ n KtweI—smweI nhIN hY [ hir leI—Koh leI hY [2[

ArQ:- hy sB dy mwlk pRBU! hy sB jIvW ƒ qwrn leI smr`Q rwm! hy sB ivc ivAwpk pRBU! qUM iksy qoN frdw nhIN hYN; qyrw suBwv kuJ AnoKw hY [1[rhwau[

ijqnw icr AsI kuJ bxI iPrdy hW (Bwv, haumY AhMkwr krdy hW) qd qk (hy pRBU!) qUM swfy AMdr prgt nhIN huMdw (Awpxw cwnx nhIN krdw), pr jdoN hux qUM Awp (swfy ivc) invws kIqw hY qW swfy ivc auh pihlI haumY nhIN rhI [ hux (hy pRBU!) qUM qy AsI ie`k-rUp ho gey hW, hux qYƒ vyK ky swfw mn mMn igAw hY (ik qUM hI qUM hYN, qYQoN v`Kry AsI kuJ BI nhIN hW) [1[

(hy pRBU!) ijqnw icr AsW jIvW ivc AwpxI Akl (dI haumY) huMdI hY auqnw icr swfy ivc koeI Awqmk bl nhIN huMdw (Bwv, sihmy hI rihMdy hW), pr hux (jdoN qUM Awp swfy ivc Aw pRgitAw hYN) swfI AwpxI Akl qy bl dw mwx nhIN irhw [

kbIr AwKdw hY—(hy pRBU!) qUM myrI (haumY vwlI) Akl Koh leI hY, hux auh Akl bdl geI hY (Bwv, ‘mYN mYN’ C`f ky ‘qUM hI qUM’ krn vwlI ho geI hY, ies vwsqy mnu`Kw jnm dy mnorQ dI) is`DI hwsl ho geI hY [2[21[72[

Sbd dw Bwv:- ijqnw icr mnu`K dy AMdr haumY hY, pRBU dw pRkwS nhIN ho skdw [ jdoN auh Awp AMdr Aw v`sdw hY qW haumY nws ho jWdI hY qy haumY ƒ dUr krnw hI mnu`Kw jnm dw mnorQ hY [72[

not:- rivdws jI sorT ivc ilKdy hn:

‘jb hm hoqy qb qU nwhI Ab qU hI mY nwhI [’

ies quk ƒ kbIr jI dy ies Sbd dy AMk nµ: 1 dI pihlI quk nwl mylo [ l&zW dI ieh sWJ sb`b nwl nhIN bx geI [ kbIr qy rivdws jI bnwrs dy rihx vwly sn, smkwlI BI sn [ hm-i^Awl hox krky dovyN Awpo ivc myljol BI zrUr r`Kdy hoxgy [

ਗਉੜੀ ॥ ਖਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ ॥ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫੁ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਈ ॥੧॥ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥ ਗਾਫਲੁ ਹੋਇ ਕੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰੁ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਦਰ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਹੀ ਪਤੀਆਰਾ ॥ ਚੇਤਿ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਹੋਇ ਰਹੁ ਤਉ ਲੈ ਪਰਗਾਸੁ ਉਜਾਰਾ ॥੨॥ ਨਉ ਘਰ ਦੇਖਿ ਜੁ ਕਾਮਨਿ ਭੂਲੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਈ ॥ ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਨਵੈ ਘਰ ਮੂਸੇ ਦਸਵੈਂ ਤਤੁ ਸਮਾਈ ॥੩॥੨੨॥੭੩॥ {ਪੰਨਾ 339}

pdArQ:- Kt—Cy [ nym— {sM: nyim} c`kr, phIey dw auprlw Gyrw [ Kt nym—Cy c`kr {vyKo Sbd nµ: 47; jogI-lok srIr dy Cy c`kr mMndy hn, pRwxwXwm vyly pRwxW ƒ hyTly c`kr qoN iK`c ky au~prly c`kr ivc ApVwauNdy hn [ pr ies Sbd ivc jogIAW dy iehnW c`krW vl ieSwrw nhIN jwpdw}; pMj q`q qy CyvW mn {srIr dI bxqr pMj q`qW qoN mMnI jWdI hY, qy jIv ƒ jnm ivc ilAwaux vwlw ies dw ‘mn’ hI mUl-kwrn hY, ikauNik mn dIAW vwSnW jIv ƒ BtkwauNdIAW iPrdIAW hn [ so, ie`Qy ‘Kt nym’ qoN Bwv hY pMj q`q qy CyvW mn} [ koTVI—srIr-rUp in`kw ijhw Gr [ bWDI—bxweI [ bsqu—cIz [ AnUp— {An-aUp [ aUp-aupmw} ijs dI aupmw nhIN ho skdI, ijs vrgI hor koeI cIz nhIN [ bsqu AnUp—auh SY ijs vrgI hor koeI SY d`sI nhIN jw skdI, prmwqmw dI AwpxI joq [ bIc—(aus ‘koTVI’) ivc [ kulPu—jMdrw [ krqy—kridAW, bxwauNidAW [ bwr n lweI—dyr nhIN lweI (l&z ‘bwr’ iesqRI ilMg hY, ikauNik ies dI ik®Aw ‘lweI’ BI iesqRI ilMg hY; so ies dw ArQ ‘drvwzy’ Pbdw nhIN hY) [1[

mn—hy mn! ry BweI—hy vIr! ry BweI mn—hy ipAwry mn! gwPlu—by-prvwh [ musY Gru—Gr ƒ lu`tdw hY [ jweI—jwie, jw ky [1[rhwau[

pMc phrUAw—pMj pihrydwr, pMj igAwn ieMdry (A`KW, kMn, n`k, jIB, cmVI—iehnW pMjW dI rwhIN bwhrly pdwrQW dI ^br idmwZ ivc A`pVdI hY [ srIr ƒ iksy qrHW dw ^qrw AwauNdw hovy, auh BI iehnW dI rwhIN hI pqw l`gdw hY, pr iksy csky vl, iksy ivkwr vl pRyrnw BI iehnW dI rwhIN hI huMdw hY [ A`KW jy prwieAw rUp q`kx dy csky ivc PsIAW hoeIAW hn qW nyk jIvn leI pihrw dyx dI QW ieh ivkwr vl pRyrngIAW [ iesy qrHW bwkI dy igAwn-ieMdRy) [ dr mih—srIr-rUp in`ky ijhy Gr dy drvwizAW qy [ pqIAwrw—ieqbwr, ivswh [ sucyq icq hoie—huiSAwr ho ky [ aujwrw—aujwlw, inKwr [ lY aujwrw—inKr Awauxw hY [ prgwsu—cwnx [2[

nau Gr—nO golkW— {do kMn, do A`KW, do nwsW, mUMh, ieMdRI, gudw—ieh nO hI rMDR jo srIr dIAW ik®Aw clw rhy hn} [ dyiK—vyK ky [ ju—ijhVI [ kwmin—jIv-iesqRI [ nvY Gr mUsy—jdoN nO hI golkW T`gIAW jWdIAW hn, jdoN nO hI Gr v`s ivc Aw jWdy hn [ dsvYN—dsvyN Gr ivc, dsvyN duAwr ivc, idmwZ ivc {soc-ivcwr dw kMm mnu`K dy idmwZ ƒ kudrq ny sONipAw hY, ies leI ies ƒ dsvW Gr, dsvW duAwr ikhw jWdw hY [ ijqnw icr srIr dIAW nO golkW inry srIrk ik®Aw vl mn ƒ lweI r`KdIAW hn, inry sMswrI kMmW-DMiDAW ivc joVI r`KdIAW hn, auqnw icr mnu`K Awpxy Awp ƒ inrw srIr hI smJI r`Kdw hY, inrw srIr dI prvirS ivc hI msq rihMdw hY, AMdr-v`sdI Awqmk joiq dw i^Awl kdy nhIN AwauNdw} [ qqu—AslIAq, prmwqmw dI joiq [3[

ArQ:- Cy c`kr bxw ky (pRBU ny) ieh (mnu`Kw srIr-rUp) in`kw ijhw Gr rc id`qw hY qy (ies Gr) ivc (AwpxI Awqmk joq-rUp) Acrj vsq r`K id`qI hY; (ies Gr dw) jMdrw-kuMjI (pRBU ny) pRwxW ƒ hI bxw id`qw hY, qy (ieh Kyf) bxwauNidAW auh icr nhIN lwauNdw [1[

(ies Gr ivc rihx vwly) hy ipAwry mn! hux jwgdw rhu, by-prvwh ho ky qUM (hux qk) jIvn AjweIN gvw ilAw hY; (jo koeI BI Zw&l huMdw hY) cor jw ky (aus dw) Gr lu`t lYNdw hY [1[rhwau[

(ieh jo) pMj pihrydwr (ies Gr dy) drvwizAW au~qy rihMdy hn, iehnW dw koeI ivswh nhIN [ huiSAwr ho ky rhu qy (mwlk ƒ) cyqy r`K qW (qyry AMdr pRBU dI Awqmk joq dw) cwnx inKr Awvygw [2[

ijhVI jIv-iesqRI (srIr dy) nO GrW (nO golkW jo srIrk ik®Aw clwx leI hn) ƒ vyK ky (Awpxy Asl-mnorQ vloN) KuMJ jWdI hY, aus ƒ (joq-rUp) Acrj SY (AMdroN) nhIN l`BdI (Bwv, aus dw iDAwn AMdr-v`sdI Awqmk joq vl nhIN pYNdw) [ kbIr AwKdw hY jdoN ieh nO hI Gr v`s ivc Aw jWdy hn, qW pRBU dI joq dsvyN Gr ivc itk jWdI hY (Bwv, qdoN AMdr-v`sdy pRBU dI hoNd dI ivcwr jIv ƒ Pur AwauNdI hY, qdoN surq pRBU dI Xwd ivc itkdI hY [3[22[73[

Sbd dw Bwv:- kwm kRoD Awidk koeI ivkwr qd qk mnu`K dw jIvn ivgwVdw rihMdw hY, jd qk mnu`K pRBU dI Xwd vloN Zw&l hY [ ieh igAwn-ieMdry BI hor hor mMdy pwsy v`l hI pRyrd`y rihMdy hn [ ismrn hI ie`k AYsI dwq hY, ijs dI brkq nwl Awqmk jIvn ivkwrW dI DuMD ijhI ivcoN inkl ky inKr AwauNdw hY [73[

ਗਉੜੀ ॥ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ ਆਨਾਨਾਂ ॥ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਜਾਸੁ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸੁ ਬਸਹਿ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨਾਨਾਂ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ॥ ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾਨਾ ॥੧॥ ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ ਜਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰ ਮਨਹਿ ਨ ਆਨਾਨਾ ॥ ਚੰਦਨ ਬਾਸੁ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆਗਿ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਾਨਾਨਾ ॥੨॥ ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਧਿਆਇ ਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਾਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾਨਾਂ ॥ ਤਿਹ ਬਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾਨਾਨਾ ॥੩॥ ਕਾਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਸਹਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਨਾਨਾਂ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥ {ਪੰਨਾ 339}

not:- ies Sbd dI hryk quk dy A^Irly l&z dw A^Irlw A`Kr ‘nw’ isr& pd-pUrqI leI hY, ‘ArQ’ krn ivc ies dw koeI sMbMD nhIN pYNdw [

pdArQ:- mweI—hy mW! moih—mYN [ Avru—hor [ n jwinE—nhIN jwixAw, jIvn dw Awsrw nhIN smiJAw [ AwnwnW—Awn, AnÎ, koeI hor [ snkwid—snk Awid, snk Awidk bRhmw dy cwry pu`qr [ jwsu gun—ijs dy gux [ qwsu—aus (pRBU) ivc [ pRwnwnW—pRwn [1[rhwau[

pRgwsu—cwnx [ gMmiq—ApVwieAw, id`qw, b^iSAw {sM: gm—jwxw, A`pVnw [ ik®Aw—‘gm’ qoN ‘pRyrxwrQk ik®Aw’ gmX dw ArQ hY ApVwauxw, dyxw, b^Sxw} [ ggn mih—AwkwS ivc (Bwv, dunIAw dy pdwrQW ivcoN au~T ky au~cy mMflW ivc, pRBU-crnW ivc) [ iDAwnwnW—iDAwn (l`g igAw) [ ibKY—ivSy [ inj Gir—Awpxy Gr ivc, AMdr hI [ jwnwnw—jwnw, jwx ilAw [1[

eyksu—iek (pRBU) ivc hI [ miq—bu`D [ riq—ipAwr, lgn [ jwin—jwx ky, smJ ky [ mwin—mMn ky, pqIj ky [ mnih—mn ivc [ Awnwnw—Awnw, AwinAw, ilAWdw [

bwsu—sugMDI [ mn bwsn—mn dIAW vwSnW [ iqAwig—iqAwg ky [2[

qwsu—aus (mnu`K dy ihrdy) ivc [ pRBU QwnwnW—pRBU dw QW, pRBU dw invws [ min jw kY—ijs mnu`K dy mn ivc [ krm pRDwn—(au~c) krm au~GV Awey hn [ mQwnwnw—m`Qy qy [3[

kwit—k`t ky, dUr kr ky [ skiq—mwieAw (dw pRBwv) [ isv shju—iSv dI shij AvsQw, prmwqmw dw igAwn, pRBU dw pRkwS [ eykY eyk—inrol ie`k pRBU ivc [ gur Byit—gurU ƒ iml ky [ BRmq rhy—Btkxw dUr ho jWdI hY [ mwnwnW—mMn jWdw hY, pqIj jWdw hY [4[

ArQ:- hy (myrI) mW! mYN iksy hor ƒ (Awpxy jIvn dw Awsrw) nhIN smiJAw, (ikauNik) myry pRwx (qW) aus (pRBU) ivc v`s rhy hn ijs dy gux iSv Aqy snk Awidk gwauNdy hn [1[rhwau[

jdoN dI siqgurU ny au~cI sUJ b^SI hY, myry ihrdy ivc, (mwno) cwnx ho igAw hY, qy myrw iDAwn au~cy mMflW ivc (Bwv, pRBU-crnW ivc) itikAw rihMdw hY [ ivSy-ivkwr Awidk Awqmk rogW qy sihmW dy zMjIr tu`t gey hn, myry mn ny AMdr hI suK l`B ilAw hY [1[

myrI bu`DI dw ipAwr ie`k pRBU ivc hI bx igAw hY [ ie`k pRBU ƒ (Awsrw) smJ ky (qy aus ivc) pqIj ky, mYN iksy hor ƒ hux mn ivc nhIN ilAwauNdw (Bwv, iksy hor dI Et nhIN q`kdw) [ mn dIAW vwSnW iqAwg ky (myry AMdr, mwno) cMdn dI sugMDI pYdw ho geI hY, (myry AMdroN) AhMkwr Gt igAw hY (Bwv imt igAw hY) [ {not:- l&z ‘iqAwig’ dw ArQ hY ‘iqAwg ky’ [ l&z ‘GitE’ ivAwkrx Anuswr “BUqkwl” hY, ijvyN iesy hI Sbd dy l&z ‘jwinE’, ‘bisE’ Aqy ‘pRgwisE’ hn; GitE—Gt igAw, GitAw [ jwinE—jwinAw, jwx ilAw [ bisE—v`isAw, v`s ipAw [ pRgwisE—pRgwisAw, cmk ipAw [ so, l&z ‘GitE’ dw ArQ “Gtdw Gtdw” nhIN ho skdw [ nwh hI ies dw ArQ “Gt ivcoN” ho skdw hY; aus hwlq ivc l&z “Gthu” huMdw hY, ijvyN “mnhu”—mn qoN, mn ivcoN [ l&z ‘iqAwig’ vWg hI jwin—jwx ky [ mwin—mMn ky [ kwit—k`t ky [ Byit—Byt ky iml ky} [2[

jo mnu`K Twkur dw js gWdw hY, pRBU ƒ iDAwauNdw hY, pRBU dw invws aus dy ihrdy ivc ho jWdw hY [ qy, ijs dy mn ivc pRBU v`s ipAw, aus dy v`fy Bwg (smJo), aus dy m`Qy au~qy au~cy lyK au~GV Awey (jwxo) [3[

mwieAw dw pRBwv dUr kr ky, jdoN r`bI-joq dw pRkwS ho igAw, qW sdw inrol ie`k pRBU ivc mn lIn rihMdw hY [ kbIr AwKdw hY, siqgurU ƒ iml ky au~cw suK pRwpq huMdw hY, Btkxw mu`k jWdI hY qy mn (pRBU ivc) ig`J jWdw hY [4[23[74[

Sbd dw Bwv:- siqgurU ƒ iml ky jo mnu`K pRBU dI Xwd ivc ic`q joVdw hY, aus dw mn ivkwrW vloN ht ky pRBU dy dys dIAW aufwrIAW lWdw hY [ vwSnw mu`k jwx krky aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [74[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh