ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 337

ਗਉੜੀ ॥ ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ ॥੧॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥ ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥ ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਰਿ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਐਸੀ ਬੁਧਿ ਸਮਾਨੀ ॥ ਚੂਕਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥ ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਸਭ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 337}

pdArQ:- jpau—jpauN, mYN jpW [ jIA—hy ijMd! jYsy—ijs pRym qy SrDw nwl [1[

dIn dieAwl—hy dInW au~qy dieAw krn vwly! sBu prvwru—swrw prvwr, ijMd dw swrw prvwr, swry ieMdRy, qn qy mn sB kuJ [ byVy—jhwz au~qy, nwm-rUp jhwz qy [1[rhwau[

jw—jdoN [ iqsu BwvY—aus pRBU ƒ cMgw l`gdw hY, jdoN aus dI mrzI huMdI hY [2[

gur prswid—gurU dI ikrpw nwl [ smwnI—smw jWdI hY, ihrdy ivc prgt huMdI hY [ cUik geI—mu`k jWdI hY [3[

Bju—ismr [ swirgpwnI—DnK ijs dy h`Q ivc hY {swirg—ivSƒ dy DnK dw nwm hY [ pwnI—h`Q} [ aurvwir—aurly pwsy, ies sMswr ivc [ pwir—prlok ivc [ dwnI—jwx, smJ [4[

ArQ:- hy ijMdy! (ieauN Ardws kr, ik) hy pRBU! mYN qYƒ aus pRym qy SrDw nwl ismrW ijs pRym qy SrDw nwl DR¨ qy pRihlwd Bgq ny, hy hrI! qYƒ ismirAw sI [1[

hy dInW au~qy dieAw krn vwly pRBU! qyrI imhr dI Aws qy mYN Awpxw swrw prvwr qyry (nwm dy) jhwz qy cVHw id`qw hY (mYN jIB, A`K, kMn Awidk sB igAwn-ieMidRAW ƒ qyrI is&iq-swlwh ivc joV id`qw hY) [1[rhwau[

jdoN pRBU ƒ BwauNdw hY qW auh (ies swry prvwr qoN Awpxw) hukm mnwauNdw hY (Bwv, iehnW ieMidRAW pwsoN auhI kMm krwauNdw hY ijs kMm leI aus ny ieh ieMdRy bxwey hn), qy ies qrHW ies swry pUr ƒ (iehnW sB ieMidRAW ƒ) ivkwrW dIAW lihrW qoN bcw lYNdw hY [2[

siqgurU dI ikrpw nwl (ijs mnu`K dy AMdr) AijhI Akl prgt ho pYNdI hY (Bwv, jo mnu`K swry ieMidRAW ƒ pRBU dy rMg ivc rMgdw hY), aus dw muV muV jMmxw mrnw mu`k jWdw hY [3[

hy kbIr! AwK (Bwv, Awpxy Awp ƒ smJw)—swirMgpwnI pRBU ƒ ismr, Aqy lok-prlok ivc hr QW aus ie`k pRBU ƒ hI jwx [4[2[10[61[

Sbd dw Bwv:- jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky Awpxy mn ƒ qy igAwn-ieMidRAW ƒ pRBU dI Xwd ivc joVdw hY, auh sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW qoN bc jWdw hY, qy ies qrHW aus dI Btkxw mu`k jWdI hY [61[

ਗਉੜੀ ੯ ॥ ਜੋਨਿ ਛਾਡਿ ਜਉ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥ ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਬਿਸਰਾਇਓ ॥੧॥ ਜੀਅਰਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥ ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤਾ ॥੨॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥ ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਇਓ ॥੩॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥ ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 337}

pdArQ:- 9—Gr nwvW [

join—grB, mW dw pyt [ jau—jdoN [ jg mih AwieE—jgq ivc AwieAw, jIv jMimAw [ pvn—hvw, mwieAw dI hvw, mwieAw dw pRBwv [1[

jIArw—hy ijMdy! [1[rhwau[

aurD—aultw, pu`Tw ltikAw hoieAw [ jTr Agin—pyt dI A`g [ rhqw—bicAw rihMdw hY [2[

BRim—Btk ky, BauN ky [ AwieE—AwieAw hY, mnu`Kw jnm ivc AwieAw hY [ Ab ky—ies vwrI BI [ Cutky—KuMJ jwx qy [ Taur TwieE—QW-iQ`qw [ Taur— {sM: sQwvr, TW, Twvr, Taur} p`kw, itkvW [ TwieE— {sM: sQwn ÔQwn} TW, QW [3[

khu—AwK, ijMd ƒ smJw [ n Awvq dIsY—jo nwh AwauNdw id`sdw hY, jo nwh hI jMmdw hY [ n jwq jwnI—jo nwh mrdw jwxIdw hY, jo nwh mrdw suxIdw hY [4[

ArQ:- jdoN jIv mW dw pyt C`f ky jnm lYNdw hY, qW (mwieAw dI) hvw l`gidAW hI Ksm-pRBU ƒ Bulw dyNdw hY [1[

hy ijMdy! pRBU dI is&iq-swlwh kr [1[rhwau[

(jdoN jIv) mW dy pyt ivc isr-Bwr itikAw hoieAw pRBU dI bMdgI krdw hY, qdoN pyt dI A`g ivc BI bicAw rihMdw hY [2[

(jIv) cOrwsIh l`K jUnW ivc Btk Btk ky (BwgW nwl mnu`Kw jnm ivc) AwauNdw hY, pr ie`QoN BI KuMJ ky iPr koeI QW-iQ`qw (ies ƒ) nhIN imldw [3[

hy kbIr! ijMd ƒ smJw ik aus swirgpwnI-pRBU ƒ ismry, jo nwh jMmdw id`sdw hY qy nwh mrdw suxIdw hY [4[1[11[62[

Sbd dw Bwv:- jo pRBU mW dy pyt dI A`g ivc bcweI r`Kdw hY, auhI jgq dI mwieAw dI A`g qoN bcwx dy smr`Q hY [ ies vwsqy pRBU dw ismrn hI ieQy Awaux dw mu`K mnorQ hY, pr jy jIv aus ƒ ies mnu`Kw jnm ivc ismrnoN KuMJ jwey qW iPr mOkw nhIN bxdw [62[

not:- keI jogI lok aultw ltk ky (isr-Bwr ho ky) qp krdy hn [ ies qoN ieh i^Awl Awm pRclq hY ik jIv mW dy pyt ivc pu`Tw ltikAw hoieAw qp krdw hY [

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥ ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਡਰੀਐ ਨ ਨਰਕਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ ॥੧॥ ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ ਜਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥ ਸੰਪੈ ਦੇਖਿ ਨ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਰੋਇ ॥ ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤਿ ਹੈ ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ ਸੰਤਨ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰਿ ॥ ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੧॥੧੨॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 337}

pdArQ:- surg bwsu—surg dw vwsw [ bwCIAY—^whS krIey, qWG r`KIey [ nrik—nrk ivc [ so hoeI hY—auhI hovygw [ mnih—mn ivc [ n kIjY—nwh krIey [1[

rmeIAw—sohxw rwm [ jw qy—ijs qoN [ prm—sB qoN au~cw [ inDwnu—^zwnw [1[rhwau[

ikAw—iks ArQ? kIh lwB? sMjmo—mn Aqy ieMidRAW ƒ rokx dw jqn [ brqu—vrq, pRx, iekrwr (Awm qOr qy rotI nwh Kwx vwsqy vrqIdw hY, ieh pRx ik A`j kuJ nhIN Kwxw) [ jugiq—jwc, qrIkw [ Bwau—pRym [2[

sMpY—sMpq, AYSÍrj, rwj-Bwg [ dyiK—vyK ky [ n hrKIAY—^uS nwh hoeIey, Pu`ly nwh iPrIey [ ibpiq—ibpqw, musIbq [ ibiD ny—prmwqmw ny [3[

mJwir—ivc [ Bly—cMgy [ ijh Gt—ijnHW dy ihrdy ivc [4[

ArQ:- nwh ieh qWG r`KxI cwhIdI hY ik (mrn ipCoN) surg dw vsybw iml jwey Aqy nwh ies g`loN frdy rhIey ik ikqy nrk ivc hI invws nwh iml jwey [ jo kuJ (pRBU dI rzw ivc) hoxw hY auhI hovygw [ so, mn ivc AwsW nhIN bxwauxIAW cwhIdIAW [1[

Akwl purK dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY Aqy iesy au~dm nwl auh (nwm-rUp) ^zwnw iml jWdw hY, jo sB (suKW) nwloN au~cw hY [1[rhwau[

jd qk Akwl purK nwl ipAwr qy aus dI BgqI dI jugiq nhIN smJI (Bwv, jd qk ieh smJ nhIN peI ik Bgvwn nwl ipAwr krnw, Bgvwn dI BgqI krnw hI jIvn dI Asl jugqI hY), jp qp, sMjm, vrq, ieSnwn—ieh sB iksy kMm nhIN [2[

rwj-Bwg vyK ky Pu`ly nhIN iPrnw cwhIdw, musIbq vyK ky duKI nhIN hoxw cwhIdw [ jo kuJ prmwqmw krdw hY auhI huMdw hY, ijvyN rwj-Bwg (pRBU dw id`qw hI imldw) hY iqvyN ibpqw (BI ausy dI pweI pYNdI) hY [3[

kbIr AwKdw hY—hux ieh smJ AweI hY (ik prmwqmw iksy bYkuMT surg ivc nhIN, prmwqmw) sMqW dy ihrdy ivc v`sdw hY, auhI syvk syvw krdy suhxy l`gdy hn ijnHW dy mn ivc pRBU v`sdw hY (Bwv, jo pRBU dI is&iq-swlwh krdy hn [4[1[12[63[

Sbd dw Bwv:- jp, qp, vrq, qIrQ-ieSnwn Awidk Awsry C`f ky jo mnu`K Bgvwn dw Bjn krdw hY, aus dI AYsI au~cI Awqmk AvsQw bxdI hY ik jgq dy du`K-suK aus ƒ pRBU dI rzw ivc hI AwauNdy id`sdy hn, ies vwsqy auh mnu`K nwh iksy surg leI qWGdw hY nwh iksy nrk qoN frdw hY [63[

ਗਉੜੀ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਖਿੰਚਿ ਲੇਇ ਜਿਨਿ ਭਾਰੁ ॥ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖਿ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਰਿ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥ ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰਿ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 337}

pdArQ:- ijin—mqW [ iKMic—iK`c ky [ pMiK—pMCI [1[

ry—hy BweI! pIAw—pIqw hY [ ijh rs—ijs (rwm-) rs dI brkiq nwl [ Aaur rs—hor hor rs [1[rhwau[

ikAw roeIAY—rox dw kIh lwB? jau—jdoN [ iQru—sdw itky rihx vwlw [ n rhwie—nhIN rihMdw [ ibnis hY—nws ho jwiegw [ duK kir—duKI ho ho ky [ rovY blwie—myrI blw rovy, mYN ikauN rovW? [2[

jh kI aupjI—ijs pRBU qoN ieh ijMd pYdw hoeI [ qh rcI—ausy ivc lIn ho geI [ pIvq—(nwm-rs) pINidAW [ mrdn lwg—mrdW dI lwg nwl, gurmuKW dI sMgq nwl [ iciq—icq ivc [ ismir—ismr ky [ bYrwg—inrmohqw [3[

ArQ:- hy myry mn! (AMq ƒ) qyrw koeI (swQI) nhIN bxygw, mqW (hornW sMbMDIAW dw) Bwr iK`c ky (Awpxy isr qy) lY leyN (Bwv, mqW sMbMDIAW dI ^wqr prpMc kr ky prwieAw Dn ilAwauxw SurU kr dyvyN) [ ijvyN pMCIAW dw ru`KW qy bsyrw huMdw hY iesy qrHW ieh jgq (dw vwsw) hY [1[

hy BweI! (gurmuK) prmwqmw dy nwm dw rs pINdy hn Aqy aus rs dI brkq nwl hor swry csky (auhnW ƒ) ivsr jWdy hn [1[rhwau[

iksy hor dy mrn qy rox dw kIh ArQ, jdoN swfw Awpxw Awp hI sdw itikAw nhIN rhygw? (ieh At`l inXm hY ik) jo jo jIv jMmdw hY auh nws ho jWdw hY, iPr (iksy dy mrn qy) duKI ho ho ky roxw ivArQ hY [2[

kbIr AwKdw hY—ijnHW ny Awpxy mn ivc pRBU ƒ Xwd kIqw hY, pRBU ƒ ismirAw hY, auhnW dy AMdr jgq vloN inrmohqw pYdw ho jWdI hY; gurmuKW dI sMgq ivc (nwm-rs) pINidAW pINidAW auhnW dI Awqmw ijs pRBU qoN pYdw hoeI hY ausy ivc juVI rihMdI hY [3[2[13[64[

Sbd dw Bwv:- sqsMg ivc rih ky nwm-rs dI brkq nwl mnu`K dw mn jgq dy moh ivc nhIN Psdw, ikauNik ieh smJ Aw jWdI hY ik ie`Qy pMCIAW vWg rYx-bsyrw hI hY, jo AwieAw hY aus ny zrUr cly jwxw hY [64[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh