ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 336

ਗਉੜੀ ॥ ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ ॥ ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਸਿ ਪਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਹਿਓ ਸੀਸ ॥੧॥ ਬਿਖੈ ਬਾਚੁ ਹਰਿ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥ ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਰਿ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨ ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰਿ ॥ ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥੨॥ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਹਿਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥ ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 336}

pdArQ:- kwlbUq—klbUq, FWcw [ hsqnI—hQxI {hwQI jMgl ivcoN PVn leI lok l`kVI dw hQxI dw FWcw bxw ky aus au~qy kwZz lw ky hQxI ijhI bxw ky ikqy toey au~qy KVI kr dyNdy hn [ kwm ivc msiqAw hwQI Aw ky aus klbUq ƒ hQxI smJ ky aus vl vDdw hY, pr toey ivc if`g pYNdw hY qy PiVAw jWdw hY} [ baurw—kmlw [ clqu—Kyf, qmwSw [ jgdIs—jgq dw mwlk pRBU [ suAwie—suAwau ivc, suAwau dy kwrn, suAwd dy kwrn, csky ivc, vwSnw dy kwrn [ bis pry—kwbU Aw jWdw hY [ AMksu—lohy dI sIK jo hwQI ƒ qorn leI mhwvq aus dI DOx auqy mwrdw hY [ sIis—isr auqy [1[

ibKY—ivSy-ivkwr [ bwcu—bc ky rhu [ rwcu—lIn hohu [ inrBY—infr {Awm qOr qy mnu`K ƒ rozI dw sihm l`gw rihMdw hY, lwlc ivc Psdw hY; jo rozI pihlW inrbwh dI ^wqr kmWdw hY, aus ƒ sihjy sihjy izMdgI dw Awsrw smJ bYTdw hY qy ies qrHW ieh sihm bx jWdw hY ik mqW ikqy ieh mwieAw guAwc n jwey, nukswn n ho jwey [ b`s! swrI aumr ies sihm ivc hI lµGdI hY} [ gihE n—pkiVAw nhIN, Awsrw nhIN ilAw [1[rhwau[

mrkt—bWdr [ mustI—mu`TI [ pswir—iKlwr ky [ shsw—sihm [ Gr Gr bwir—hryk Gr dy bUhy qy [ bwir—bUhy qy [ {not:- lok bWdrW ƒ PVn leI BIVy mUMh vwlw BWfw lY ky zmIn ivc d`b dyNdy hn, aus ivc Bu`jy hoey Coly pw ky mUMh nµgw r`Kdy hn [ bWdr Awpxw h`Q BWfy ivc pw ky dwixAW dI mu`T Br lYNdw hY, pr BrI hoeI mu`T BIVy mUMh ivcoN inkl nhIN skdI, qy loB ivc PisAw hoieAw bWdr dwxy BI nhIN C`fdw [ ies qrHW au~Qy hI PiVAw jWdw hY [ iehI hwl mnu`K dw huMdw hY, sihjy sihjy mwieAw ivc mn Psw ky Aw^r hor hor mwieAw dI ^wqr iDr iDr dI ^uSwmd krdw hY} [2[

nlnI—qoiqAW ƒ PVn vwly lok l`kVI dw ie`k in`kw ijhw Fol bxw ky do pwsIN fMifAW dy Awsry KVw kr dyNdy hn [ ivckwr qoqy leI cogw pw dyNdy hn, qy ies Fol ijhy dy hyTly pwsy pwxI dw BirAw iek BWfw r`Kdy hn [ qoqw cogy dI ^wqr aus c`kr au~qy Aw bYTdw hY [ pr qoqy dy Bwr nwl c`kr ault jWdw hY, qoqw hyTly pwsy lmk pYNdw hY [ hyTW pwxI vyK ky qoqw sihm jWdw hY ik ikqy pwxI ivc if`g ky fu`b nwh jwvW [ ies fr dy kwrn l`kVI dy XMqR ƒ Gu`t ky pkVI r`Kdw hY qy Ps jWdw hY [ iehI hwl mnu`K dw hY [ pihlW ieh rozI isr& inrbwh dI ^wqr kmweIdI hY [ sihjy sihjy ieh sihm bxdw hY ik jy ieh kmweI ruVH geI qW kIh hovygw, ibrD aumr leI jy bcwA ky nwh r`iKAw qW ikvyN guzwrw hovygw [ ies sihm ivc pY ky mnu`K mwieAw dy moh dy ipMjry ivc Ps jWdw hY} [ sUAtw—AM\wx qoqw {sM: Suk—qoqw [ Suktw—in`kw ijhw qoqw, AM\wx qoqw [ sMsik®q l&z ‘Sukt’ qoN ‘sUAtw’ pRwik®q-rUp hY} [ gihE—PiVAw jWdw hY [ ibauhwru—vrqwrw, slUk [ ksuMB—iek iksm dw Pu`l hY, ies nwl lok k`pVy rMigAw krdy sn, rMg cMgw SoK huMdw hY, pr iek do idn ivc hI BYVw pY jWdw hY [3[

nwvn kau—ieSnwn krn leI [ Gny—bQyry [ pUjn kau—pUjw krn leI [ CUtnu—^lwsI, mwieAw dy moh qy sihm qoN ^lwsI [ syv—syvw, bMdgI [4[

ArQ:- hy kmly mnw! (ieh jgq) prmwqmw ny (jIvW ƒ ru`Jy r`Kx leI) iek Kyf bxweI hY ijvyN (lok hwQI ƒ PVn leI) klbUq dI hQxI (bxwauNdy hn); (aus hQxI ƒ vyK ky) kwm dI vwSnw dy kwrn hwQI PiVAw jWdw hY qy Awpxy isr au~qy (sdw mhwauq dw) AMks shwrdw hY, (iqvyN) hy J`ly mn! (qUM BI mn-mohnI mwieAw ivc Ps ky du`K shwrdw hYN) [1[

hy mUrK mn! Akl kr, iviSAW qoN bicAw rhu qy pRBU ivc juiVAw kr [ qUM sihm C`f ky ikauN prmwqmw ƒ nhIN ismrdw qy ikauN pRBU dw Awsrw nhIN lYNdw? [1[rhwau[

hy kmly mn! bWdr ny h`Q iKlwr ky dwixAW dI mu`T Br leI qy aus ƒ sihm pY igAw ik kYd ivcoN ikvyN inkly [ (aus lwlc dy kwrn hux) hryk Gr dy bUhy qy n`cdw iPrdw hY [2[

hy J`ly mnW! jgq dI mwieAw dw ieauN hI vrqwrw hY (Bwv, mwieAw jIv ƒ ieauN hI moh ivc PswauNdI hY) ijvyN qoqw nlnI (qy bYT ky) Ps jWdw hY [ hy kmly mn! ijvyN ksuMBy dw rMg (QoVy hI idn rihMdw) hY, iesy qrHW jgq dw iKlwrw (cwr idn leI hI) iKlirAw hoieAw hY [3[

hy kbIr! AwK—hy J`ly mnW! (BwvyN) ieSnwn krn leI bQyry qIrQ hn, qy pUjx leI bQyry dyvqy hn (Bwv, BwvyN lok keI qIrQW qy jw ky ieSnwn krdy hn qy keI dyviqAW dI pUjw krdy hn) pr (ies sihm qoN qy mwieAw dy moh qoN) ^lwsI nhIN ho skdI [ ^lwsI isr& pRBU dw ismrn kIiqAW hI huMdI hY [4[1[6[57[

Sbd dw Bwv:- jIv mwieAw dy moh ivc Ps ky Akwl purK ƒ ivswr dyNdw hY, qy keI iksm dy du`K sihMdw hY [ iPr iehnW du`KW qoN bcx leI ikqy qIrQW dy ieSnwn krdw iPrdw hY, ikqy dyvI dyviqAW dI pUjw krdw hY, pr du`KW qoN bcwA nhIN huMdw [ iehnW dw ielwj iek pRBU dI Xwd hI hY ikauNik ieh sihm vwprdy hI qdoN hn jdoN jIv pRBU ƒ Bulw dyNdw hY [57[

ਗਉੜੀ ॥ ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਰਿ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥ ਜੋ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਜਿ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ॥ ਮਨਿ ਮੁਕੰਦੁ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥ ਨਿਜ ਧਨੁ ਗਿਆਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰਿ ਦੀਨੀ ਤਾਸੁ ਸੁਮਤਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਜਲਤ ਅੰਭ ਥੰਭਿ ਮਨੁ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੩॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਤੁਮ ਘਰਿ ਲਾਖ ਕੋਟਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਰਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 336}

pdArQ:- dhY—swVdI [ mgnY—guMm krdI, lop krdI, aufw lY jWdI [ qskru—cor [ nyir—nyVy [ sMcaunI kir—iek`Tw kr, joV [ kqhI—ikqy BI [1[

DrxI Dru—DrqI dw Awsrw [ swr—sRySt, sB qoN vDIAw [ rwij—rwj ivc [1[rhwau[

snkwidk—snk Awidk bRhmw dy cwry pu`qr [ audwsI—ivrkq [ min—(ijs mnu`K dy) mn ivc [ mukMd—mukqI dyx vwlw pRBU [ PwsI—PwhI [2[

inj Dnu—inrol Awpxw Dn [ guir—gurU ny [ qwsu—aus (BgqI) ivc [ sumiq mnu—sRySt mq vwly bMdy dw mn [ jlq—sVdy ƒ [ AMB—pwxI [ QMiB—QMmHI [3[

mdn—kwm vwSnw [ mwqy—msqy hoey [ bIcwrI—ivcwr ky, soc ky [ qum Gir—quhwfy Gr ivc [ koit—kRoVW [ AsÍ—GoVy [ hsqI—hwQI [ murwrI— {mur—Air; mur dYNq dw vYrI} prmwqmw [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm-rUp Dn iek`Tw kr, ieh ikDry nws nhIN huMdw [ ies Dn ƒ nwh A`g swV skdI hY, nwh hvw aufw ky lY jw skdI hY, Aqy nwh hI koeI cor ies dy nyVy Fuk skdw hY [1[

swfw Dn qW mwDo goibMd hI hY jo swrI DrqI dw Awsrw hY [ (swfy mq ivc qW) iesy Dn ƒ sB DnW nwloN cMgw vDIAw AwKIdw hY [ jo suK prmwqmw goibMd dy Bjn ivc imldw hY, auh suK rwj ivc (BI) nhIN l`Bdw [1[rhwau[

ies (nwm) Dn dI ^wqr iSv qy snk Awidk (bRhmw dy cwry pu`qr) Bwl krdy krdy jgq qoN ivrkq hoey [ ijs mnu`K dy mn ivc mukqI dwqw pRBU v`sdw hY, ijs dI jIB qy Akwl purK itikAw hY, aus ƒ jm dI (moh-rUp) PwhI nhIN pY skdI [2[

pRBU dI BgqI, pRBU dw igAwn hI, (jIv dw) inrol Awpxw Dn (ho skdw) hY [ ijs suc`jI mq vwly ƒ gurU ny (ieh dwq) idqI hY, aus dw mn aus pRBU ivc itkdw hY [ (mwieAw dI iqRSnw dI A`g ivc) sVdy leI (ieh nwm-Dn) pwxI hY, qy Btkdy mn ƒ ieh QMmHI hY, (nwm dI brkq nwl) BrmW dy bMDnW dw fr dUr ho jWdw hY [3[

kbIr AwKdw hY—hy kwm-vwSnw ivc m`qy hoey (rwjn!) mn ivc soc ky vyK, jy qyry Gr ivc l`KW kRoVW GoVy qy hwQI hn qW swfy (ihrdy-) Gr ivc (ieh swry pdwrQ dyx vwlw) iek prmwqmw (v`sdw) hY [4[1[7[58[

Sbd dw Bwv:- prmwqmw dw nwm hI Asl Dn hY jo sdw swQ inBwauNdw hY, qy jo suK nwm-Dn ivc hY, auh suK rwj-Bwg dI mOj ivc BI nhIN hY [58[

ਗਉੜੀ ॥ ਜਿਉ ਕਪਿ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸਟਿ ਚਨਨ ਕੀ ਲੁਬਧਿ ਨ ਤਿਆਗੁ ਦਇਓ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰਿ ਗਰਹਿ ਪਰਿਓ ॥੧॥ ਭਗਤਿ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਕਹੀ ਨ ਸਚੁ ਰਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਉ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸਮ ਪਰਫੁਲਿਤ ਕਿਨਹਿ ਨ ਘ੍ਰਾਉ ਲਇਓ ॥ ਤੈਸੇ ਭ੍ਰਮਤ ਅਨੇਕ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਕਾਲ ਹਇਓ ॥੨॥ ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੇਖਨ ਕਉ ਜੁ ਦਇਓ ॥ ਤਿਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਅਟਕਿ ਜੋ ਉਰਝੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿ ਲਇਓ ॥੩॥ ਅਉਧ ਅਨਲ ਤਨੁ ਤਿਨ ਕੋ ਮੰਦਰੁ ਚਹੁ ਦਿਸ ਠਾਟੁ ਠਇਓ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਕਉ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਲਇਓ ॥੪॥੧॥੮॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 336}

pdArQ:- kip—bWdr {ies quk ivc id`qy i^Awl ƒ smJx vwsqy pVHo Sbd nµ: 57} [ kr—h`Q [ musit—mu`T [ cnn—cxy, Coly [ lubiD—lubD ny, loBI ny [ grih—gl ivc [1[

khI—ikqy BI, iksy hor QW [ scu—sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw [ ibrQy—^wlI, s`Kxw, ibArQ, suM\w [1[rhwau[

auidAwn—jMgl [ kusm—Pul [ prPuilq—iKVy hoey [ iknih—(iksy bMdy) ny hI [ GRwau—sugMDI [ BRmq—BtkidAW [ hieE—hinE, nws krdw hY [2[

ieAw—ieh swry [ jobn—juAwnI [ Aru—Aqy {not:- l&z ‘Aru’ Aqy ‘Air’ dy joV Aqy ArQ ivc &rk cyqy r`Kx-jog hY; Air-vYrI} [ suq—pu`qr [ dwrw—iesqRI, vhutI [ pyKn kau—vyKx leI {not:- koeI Kyl qmwSw vyKx jweIey, aus ivc BwvyN ikqny hI mn Brmwaux vwly jW drd-Bry swky Awaux, AsI isr& qmwS-bIn hI rihMdy hW [ nwh qW qmwSy dy du`K-Bry idRS nwl koeI fUMGI s`t swƒ v`jdI hY, ijvyN iksy Awpxy in`j dy duK dI v`j skdI hY Aqy nwh hI koeI mn ƒ Brmwaux vwlI SY swƒ T`g skdI hY [ AsI jwxdy hW ik ieh Asl nhIN, iksy ho cuky Asl dI nkl hY [ so, aus qmwSy dy duKW suKW dy idRSW ivc AsI inrlyp ijhy rihMdy hW [ ieh Dn, juAwnI, pirvwr BI iek Kyf pRBU ny bxweI hY, iehnW ivc rih ky BI iehnW ƒ vyKxw hI hY, Bwv, iehnW ƒ qmwSw hI smJxw hY, iehnW ivc inrlyp hI rihxw hY} [ Atik—Ps ky, ruk ky [ aurJy—aulJ gey, jkVy gey [ pRyir lieE—Awpxy vl iK`c ilAw [3[

AauD—aumr, izMdgI dy smy dw bIqdy jwxw [ Anl—A`g [ qnu—srIr [ iqn ko mMdru—k`KW dw Gr [ chu ids—cONhI pwsIN, hr pwsy [ Twtu—bxqr [ TieE—bxI hoeI hY [ kih—khY, AwKdw hY [ BY swgr—frwauxw sMswr-smuMdr [ qrn kau—qrn leI, pwr lµGx vwsqy [ Et—Awsrw [4[

ArQ:- ijvyN (iksy) bWdr dy h`Q (Bu`jy) CoilAW dI mu`T AweI, pr loBI bWdr ny (ku`jI ivc h`Q PisAw vyK ky BI CoilAW dI mu`T) nwh C`fI, (qy kwbU Aw igAw, iesy qrHW) loB dy v`s ho ky jo jo kMMm jIv krdw hY, auh swry muV (moh dy bMDn-rUp zMjIr bx ky ies dy) gl ivc pYNdy hn [1[

prmwqmw dI BgqI qoN ibnw mnu`Kw jnm ivArQ hI jWdw hY (ikauNik ihrdy ivc pRBU Aw ky nhIN v`sdw) [ qy, swD sMgiq ivc (Aw ky) Bgvwn dw ismrn krn qoN ibnw auh sdw-iQr rihx vwlw pRBU iksy BI ihrdy ivc itk hI nhIN skdw [1[rhwau[

ijvyN jMgl ivc iKVy hoey Pu`lW dI sugMDI koeI BI nhIN lY skdw (auh Pu`l aujwV ivc iksy pRwxI ƒ sugMDI nwh dyx dy kwrn Awpxw KyVw ivArQ hI KyV jWdy hn), iqvyN, (pRBU dI bMdgI qoN ibnw) jIv AnykW jUnW ivc Btkdy rihMdy hn, qy muV muV kwl-v`s pYNdy rihMdy hn [2[

Dn, juAwnI, pu`qr qy iesqRI ieh swry aus pRBU ny (jIv ƒ iksy qmwSy ivc inrlyp ijhw rihx vWg) vyKx leI id`qy hn (ik ies jgq-qmwSy ivc ieh inrlyp hI rhy), pr jIv iehnW ivc hI ruk ky Ps jWdy hn; ieMdRy jIv ƒ iK`c lYNdy hn [3[

kbIr AwKdw hY—ieh srIr (mwno) k`KW dw koTw hY, aumr (dy idn bIqdy jwxy ies koTy ƒ) A`g l`gI hoeI hY, hr pwsy iehI bxqr bxI hoeI hY, (pr koeI BI ies pwsy iDAwn nhIN dyNdw; ikAw Acrj iBAwnk idRS hY!) [ ies iBAwnk sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx leI mYN qW siqgurU dw Awsrw ilAw hY [4[1[59[

Sbd dw Bwv:- bMdgI qoN ibnw jIvn ibArQ hY, nwm dI sugMDI qoN ibnw jgq-PulvwVI dw ieh jIv-Pu`l iks ArQ? dunIAw dy rsW ivc Ps ky ^uAwr huMdw hY [59[

ਗਉੜੀ॥ ਪਾਨੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ॥ ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਰਸੁ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸ ਮਾਟੀ ਮਹਿ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ ਝੂਠਾ ਪਰਪੰਚੁ ਜੋਰਿ ਚਲਾਇਆ ॥੨॥ ਕਿਨਹੂ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਫੋਰੀ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੪॥੧॥੯॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 336-337}

pdArQ:- pwnI—ipqw dw bIrj [ mYlw—gMdw [ mwtI gorI—lwl im`tI, mW dI rkq-rUp DrqI ijs ivc ipqw dI bUMd-rUp bIj au~gdw hY [ puqrI—puqlI [ jorI—joV id`qI, bxw id`qI [1[

mY nwhI—myrI koeI hsqI nhIN [ kCu—koeI cIz [ n Awih—nhIN hY [ sBu rsu—swrw rs, srIr dw swrw rs, srIr ivc ijMd [1[rhwau[

pvnu—pRwx [ prpMcu—pswrw, T`gI [ joir—joV ky [2[

iknhU—keI jIvW ny, ijnHW jIvW ny [ jorI—iek`TI kr leI [ PorI—tu`t geI [3[

kih—khY, AwKdw hY [ nIv—nINh [ auswrI—KVI kIqI hY [ AhMkwrI—hy AhMkwrI! [4[

ArQ:- (hy AhMkwrI jIv! iks g`l dw mwx krdw hYN?) ipau dI gMdI bUMd Aqy mW dI rkq—(iehnW dohW qoN qW prmwqmw ny) jIv dw ieh im`tI dw bu`q bxwieAw hY [1[

hy myry goibMd! (qYQoN v`KrI) myrI koeI hsqI nhIN hY Aqy koeI myrI mlkIAq nhIN hY [ ieh srIr, Dn Aqy ieh ijMd sB qyry hI id`qy hoey hn [1[rhwau[

ies im`tI (dy puqly) ivc (ies ƒ KVw r`Kx leI) pRwx itky hoey hn, (pr ies kmzor ijhI QMmHI ƒ nwh smJdw hoieAw) jIv JUTw iKlwrw iKlwr bYTdw hY [2[

ijnHW jIvW ny pMj pMj l`K dI jwiedwd joV leI hY, mOq AwieAW auhnW dw BI srIr-rUp BWfw B`j jWdw hY [3[

kbIr AwKdw hY—hy AhMkwrI jIv! qyrI qW jo nINh hI KVI kIqI geI hY auh iek plk ivc nws ho jwx vwlI hY [4[1[9[60[

Sbd dw Bwv:- mnu`K AwpxI pwieAW ƒ nwh smJ ky Dn-pdwrQ dw AhMkwr krdw rihMdw hY [ pr l`KW rupey joVy hoey BI ie`Qy hI Dry rih jWdy hn, qy ieh srIr nws hox l`igAW qW iek pl nhIN l`gdw [60[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh