ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 333

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਤਿਪਦੇ॥ ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ੍ਰ ਖਟੁ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਲਿ ਭਈ ਅਵਰੈ ਨਾਤਰੁ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਵਰੈ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਫੁਨਿ ਨਿਵਰੈ ਜਿਨਿ ਜੈਸਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ॥੨॥ ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਐਸਾ ਕੋਇ ਬਿਬੇਕੀ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿਨਿ ਤੈਸੀ ਝਲ ਦੇਖੀ ॥੩॥੩॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 333}

pdArQ:- aultq—aultWidAW hI, prqWidAW hI [ pvn—hvw, (mn dI) hvw, mn dI cMclqw, Btkxw, ivkwrW vl dOV [ Ktu—Cy [ ck® Ktu—Cy c`kr {jogI lok srIr ivc Cy c`k® mMndy hn—(1) mUlwDwr (gudw mMfl dw c`kr), (2) sÍwiDSTwn (ilMg dI jVH ivc), (3) mixpur c`k® (DuMnI dy kol), (4) Anwhq c`k® (ihrdy ivc), (5) ivSu`D c`k® (gly ivc), (6) AwigAw c`k® (Brv`itAW dy ivckwr) [ jdoN jogI lok smwDI lwx l`gdy hn, qW pRwxwXwm nwl su`D kIqI hoeI pOx ƒ gudw dy nyVy iek kuMflnI nwVI ivc cVHwauNdy hn, auh nwVI gudw dy c`k® qoN lY ky dsm-duAwr qk ApVdI hY [ ivckwrly c`k®W nwl BI aus nwVI dw myl huMdw hY [ so, jogI pvx ƒ mUlwDwr c`k® qoN iK`c ky, ivckwrly c`k®W ivcoN dI lµGw dy dsm-duAwr ivc lY jWdy hn Aqy au~Qy rok lYNdy hn [ ijqnw icr smwDI lweI r`KxI hovy, auqnw icr pRwxW ƒ hyT auqrn nhIN dyNdy [} Bydy—ivMnHy jWdy hn [ suMn—suM\, APur AvsQw, mn dI auh hwlq ij`Qy ies ivc koeI mwiek Purnw nhIN auTdw [ AnurwgI—Anurwg krn vwlw, pRym krn vwlw, pRymI, AwiSk [ suMn AnurwgI—suMn dw pRymI, APur AvsQw dw pRymI [ jIvY—jMmdw [ qwsu—aus (pRBU) ƒ [ Koju—l`B [ bYrwgI—vYrwgvwn (ho ky), ivkwrW vloN auprwm ho ky, n&swnI ^whSW vloN ht ky [1[

myry mn—hy myry mn! mn hI aulit—mn (dI pvn) ƒ aultw ky hI, mn dI ivkwrW vl dI dOV ƒ prqw ky hI [ smwnw—(pRBU ivc) lIn ho skIdw hY [ prswid—ikrpw nwl [ BeI AvrY—hor ho jWdI hY, bdl jWdI hY [ nwqru—nhIN qW, ies qoN pihlW qW [ Qw—sI [ bygwnw—ibgwnw, Eprw, nwvwik&, (pRBU qoN) v`Krw [1[rhwau[

invrY—inArY, nyVy [ ijin—ijs mnu`K ny [ jYsw kir—ijauN kw iqauN smJ ky, shI qrIky nwl, Asl srUp ƒ [ AlauqI—imsrI [ bryfw—Srbq [2[

inrgun kQw—aus srUp (dy dIdwr) dw ibAwn jo mwieAw dy iqMn guxW qoN pry hY; aus srUp dw izkr ijs dI aupmw mwiek jgq ivcoN iksy cIz nwl id`qI nwh jw sky [ kwie isau—iks bMdy nwl? koie—koeI ivrlw [ ibbykI—ivcwrvwn [ ijin—ijs mnu`K ny [ plIqw—(pRym dw) plIqw [ iqin—ausy mnu`K ny [ Jl—Jlk, cmqkwr [3[

not:- ‘rhwau’ dI quk ivc Aqy pihly ‘bMd’ ivc ‘mn’ ƒ sMboDn kIqw igAw hY [

ArQ:- hy myry mn! jIv pihlW qW pRBU qoN Eprw Eprw rihMdw hY (Bwv, prmwqmw bwry ies ƒ koeI sUJ nhIN huMdI; pr) siqgurU dI ikrpw nwl ijs dI smJ hor qrHW dI ho jWdI hY, auh mn dI ivkwrW vl dI dOV ƒ hI prqw ky pRBU ivc lIn ho jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! vYrwgI ho ky) mwieAw vloN auprwm ho ky aus pRBU ƒ l`B, jo nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY, nwh mrdw hY, nwh jMmdw hY [ mn dI Btkxw ƒ prqWidAW hI, (mwno,) (jogIAW dy d`sy hoey) Cy hI c`k® (iek`Ty hI) iv`J jWdy hn, Aqy surqI aus AvsQw dI AwiSk ho jWdI hY ij`Qy ivkwrW dw koeI Purnw pYdw hI nhIN huMdw [1[

(ies qrHW) ijs mnu`K ny pRBU ƒ shI srUp ivc smJ ilAw hY, aus qoN (auh kwmwidk) jo pihlW nyVy sn, dUr ho jWdy hn, qy jo pRBU pihlW ikqy dUr sI (Bwv, kdy cyqy hI nhIN sI AwauNdw) hux AMg-sMg jwpdw hY (pr ieh iek AYsw AnuBv hY jo ibAwn nhIN kIqw jw skdw, isr& mwixAw hI jw skdw hY) ijvyN imsrI dw Srbq hovy, aus dw Awnµd ausy mnu`K ny jwixAw hY ijs ny (auh Srbq) pIqw hY [2[

hy kbIr! AwK—(hy pRBU!) qyry aus srUp dIAW g`lW iks nwl kIqIAW jwx ijs (srUp) vrgw ikqy kuJ hY hI nhIN? (ikauNik ie`k qW) koeI ivrlw hI Aijhw ivcwrvwn hY (jo qyrIAW AijhIAW g`lW suxn dw cwhvwn hovy, qy dUjy, ieh Anµd mwixAw hI jw skdw hY, ibAwn qoN pry hY) ijs ny (ijqnw ku) pRym dw plIqw lwieAw hY ausy ny hI auqnI ku aus dI Jlk vyKI hY [3[3[47[

Sbd dw Bwv:- jdoN siqgurU dy aupdyS dI brkiq nwl mnu`K dI smJ ivc qbdIlI AwauNdI hY, qW aus dw mn ivkwrW vloN htdw hY, qy surq pRBU dw is&iq-swlwh ivc juVdI hY [ ijauN ijauN pRBU dI Xwd qy pRBU dw ipAwr ihrdy ivc vDdw hY, jIvn ivc iek AjIb srUr pYdw huMdw hY [ pr auh srUr ibAwn nhIN ho skdw [47[

not:- Sbd dw muK-Bwv ‘rhwau’ dI quk ivc hoieAw krdw hY [ pihlI quk ivc id`qy hoey Cy c`k®W dy ivMnHx qoN ieh mqlb kdy BI nhIN inkl skdw ik kbIr jI jog-smwDI dI pRoVHqw kr rhy hn [ auh qW sgoN kih rhy hn ik gurU dI Srn Aw ky mn ƒ mwieAw vloN rokx vwly mnu`K dy Cy c`k® iv`J gey smJo [ nrm ijhy l&zW ivc kih id`qw hY ik iehnW Cy c`k®W ƒ ivMnHx dI loV hI nhIN hY [

ਗਉੜੀ ॥ ਤਹ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ ॥ ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਨਿ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਨਿਰੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਲਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 333}

not:- tIkwkwr s`jxW ny ies Sbd bwry vKo-vK i^Awl id`qy hn [ iksy ny iliKAw hY ik ie`Qy gurW dy rihx dy AsQwn dw izkr hY; iksy ny ies Sbd ivc sihj-srUp prmwqmw dw ibAwn smiJAw hY; Aqy keI s`jx ie`Qy sihj jW cOQI AvsQw dw hwl ibAwn kIqw mMndy hn [

pr Sbd dw ArQ krn vyly iksy s`jx ny BI hryk l&z dy ArQ dyx qoN AgWh kbIr jI dw Bwv smJwx dI koiSS nhIN kIqI [ swry tIkwkwr ieauN hI ilKdy qury gey hn:

“au~Qy vrKw-ru`q nhIN hY, nwh smuMdr hY, nwh Du`p hY, nwh CW [ ......auh nwh hOlI lgdI hY, nwh BwrI [ hyTW auqWh idSw dw au~Qy ivcwr nhIN hY [ nwh rwq hY nwh idn, nwh pwxI hY nwh hvw [ siqgur au~Qy v`sdw hY [....... ”

ies ArQ ivcoN ieh smJ nhIN pY skdI ik kbIr jI dw Asl Bwv kIh hY, qy AslI jIvn ivc ieh Sbd swfI kIh AgvweI kr skdw hY [

hryk Sbd dw muK Bwv ‘rhwau’ dIAW qukW ivc huMdw hY [ ieQy sw& qOr qy ‘shj’ AvsQw dw izkr hY [ so, ieh AwKxw Zlq hY, ik ies Sbd ivc prmwqmw dy srUp dw vrnx hY, jW gurW dy rihx dy AsQwn dw ibAwn hY [

iPr BI sihj-AvsQw bwbq ieh AwKxw ik ‘EQy Du`p nhIN, EQy CW nhIN, auQy mINh nhIN, auh hOlI nhIN auh BwrI nhIN, auQy idn nhIN auQy rwq nhIN, auQy hvw nhIN, auQy pwxI nhIN, auQy A`g nhIN [’ ieh iek AjIb ijhI g`l jwpdI hY [ mhWpurKW dI ieh bwxI hryk mnu`K-mwqR dy jIvn-s&r ivc rihbrI dw kMm krdI hY [ kivqw dy idRStIkox qoN cwhy ikqnI BI au~cI qy fUMGI Awqm-aufwrI hovy, iPr BI ies ƒ pVHn vwly ny pihlI g`l ieh vyKxI hY ik mYƒ ies ivcoN jIvn-s&r leI ikhVw rwh imldw hY [

sRI gurU gRMQ swihb ivc QW QW qy ‘sihj’ AvsQw dw izkr hY [ nwm-ismrn Aqy is&iq-swlwh dI brkiq nwl ieh AvsQw imldI hY; ijvyN:

‘rsnw gux gopwl iniD gwiex ] sWiq shju rhsu min aupijE sgly dUK plwiex ]1]rhwau]  {tofI m: 5

Bwv—pRBU dI is&iq-swlwh kIiqAW mnu`K dy mn ivc sihj AvsQw pYdw huMdI hY, mn ivc SWqI aupjdI hY, mn ivc rh`s (iKVwau) pYdw huMdw hY [

ieQoN ieh g`l sw& ho geI ik sihj AvsQw koeI AYsI AvsQw hY ijs ivc SWqI-iKVwE dw hoxw zrUrI hY [

iesy qrHW:- ssU qy ipir kInI vwiK [ dyr ijTwxI mueI dUiK sMqwip [ Gr ky ijTyry kI cUkI kwix [ ipir riKAw kInI suGV sujwix [1[ sunhu lokw mY pRym rsu pwieAw [ durjn mwry vYrI sMGwry, siqguir mokau hir nwmu idvwieAw [rhwau[ pRQmY iqAwgI haumY pRIiq [ duqIAw iqAwgI logw rIiq [ qRYgux iqAwig durjn mIq smwny [ qurIAw guxu imil swD pCwny [2[ shj guCw mih Awsx bwiDAw [ joiq srUp Anwhdu vwijAw [ mhw Anµdu gur sbdu vIcwir [ ipRA isau rwqI Dn suhwgix nwir [3[4[

{Awsw m: 5

Bwv—jdoN siqgurU ny nwm dI dwq b^SI qW pRBU nwl pRym krn dw Aijhw suAwd AwieAw ik mwieAw vloN moh tu`t igAw; haumY qy loklwj Awidk mu`k gey, mn sihj AvsQw ivc itk igAw [ ijauN ijauN siqgurU dy Sbd ivc ic`q joiVAw; Anµd hI Anµd pYdw huMdw igAw [

mu`kdI g`l, ijs iksy BI Sbd ivc ‘sihj’ AvsQw dI iK`cI hoeI qsvIr vyKogy, EQy SWqI, TMF, haumY dw iqAwg, iKVwE Awidk dw izkr id`sygw [ nhIN qW hor auh ikhVw srUp hY ‘sihj’ dw, jo ienswnI smJ ivc Aw sky qy mnu`K dy AmlI jIvn ivc Aw sky? siqgurU dI bwxI ny ienswn dy jIvn ivc qbdIlI pYdw krnI hY; inrw idmwZI qOr qy nhIN sgoN AmlI jIvn ivc BI [ swDwrn qOr qy AwSw-iqRSnw dw mwirAw hoieAw jIv dr dr qy Btkdw hY, cMcl mn ies ƒ hr pwsy BjweI iPrdw hY [ ieQoN dIAW qWGW Ajy mu`kdIAW nhIN, prlok dy BI keI nkSy KVy kr lYNdw hY [ surg Awidk dIAW AwsW bxw ky keI dyvI dyviqAW dI pUjw krdw hY [ auhnW dyviqAW dy rihx dy Ajb Ajb itkwxy ies ny mMn r`Ky hn keI ‘lok’ qy keI ‘purIAW’ ies dy mn ƒ iK`c pWdIAW hn [ kdy bRwhmxW pMifqW pwsoN kQw khwxIAW sux vyKo, ieMdr-purI, iSvpurI, bRhmpurI, ivSƒ-purI, sUrj-lok, cMdr-lok, ipqr-lok Awidk dy hI izkr hoxgy [ sux sux ky sRoqw-gxW dy mUMh ivc pwxI Br AwauNdw hY ik ikvyN swƒ BI auQy A`pVnw nsIb hovy [ qIrQ Xwqrw, dwn-puMn Awidk swry krm-kWf dw inSwnw iehI ‘purIAW’ qy ‘lok’ hn [ ieh g`l auQy koeI ivrlw socdw hY ik ijhVw jIvn jIau rhy hW, ies dw kIh hwl hY, ieQy mn ƒ koeI TMF-SWqI imldI hY ik nhIN? qy ijhVy inSwny iehnW Dwrimk bMidAW ny bxwey huMdy hn auhnW dI AslIAq ieauN d`sI jw rhI hY:

“ieMdR lok isv lokih jYbo ] ECy qp kir bwhir AYbo ]1] ikAw mWgau ikCu iQru nwhI ] rwm nwm rKu mn mwhI ]1]rhwau]........khq kbIr Avr nwhI kwmw ] hmrY mn Dn rwm ko nwmw ]4]4] {DnwsrI kbIr jI

Bwv—qp Awidk kr ky ieMdR-purI iSv-purI Awidk ivc A`pVn dI qWG C`f idau [ quhwfy SwsqR hI AwKdy hn ik qpW dw pRBwv mu`kx qy iehnW purIAW ivcoN BI D`kw iml jwiegw [ sdw swQ inBwaux vwlI rws-pUMjI pRBU dw nwm hI hY [ Aqy;

kvnu AsQwnu jo kbhu n trY ] kvnu sbdu ijqu durmiq hrY ]1]rhwau] ieMdRpurI mih srpr mrxw ] bRhmpurI inhclu nhI rihxw ] isvpurI kw hoiegw kwlw ] qRYgux mwieAw ibnis ibqwlw ]2]...shj isPiq Bgiq qqu igAwnw ] sdw Anµdu inhclu scu Qwnw ] qhw sMgiq swD gux rsY ] AnBau ngru qhw sd PsY ]6]4]

{gauVI mhlw 5, AstpdIAW

Bwv—sihj AvsQw ivc A`pV ky pRBU dI is&iq-swlwh krnI—ieh sdw At`l rihx vwlI b^SS hY [ ies dy mukwbly qy ieMdRpurI, bRhmpurI, iSvpurI Awidk sB qu`C hn [

“sihj” ienswnI mn dI iek ^ws hwlq dw nwm hY, pUrn iKVwau qy Afolqw dw nwm hY, ij`Qy A`piVAW dunIAw dy v`fy qoN v`fy lwlc mnu`K ƒ fyg nhIN skdy [ so, kbIr jI dy ies Sbd ivc cUMik ‘sihj’ AvsQw dw hI izkr hY, ies dw ArQ krn l`igAW iehI i^Awl r`Kxw hY ik ie`Qy mnu`K dI iek au~cI Awqmk AvsQw dw hwl hY, jo pUry qOr qy ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ Sbd ivc jo pwvs, isMD Awidk l&z vrqy gey hn, iehnW dy koeI hor fUMGy ArQ hn, jo “sihj” dy nwl Fuk skdy hox [

pdArQ:- qh—au~Qy, aus AvsQw ivc, sihj AvsQw ivc [ pwvs—vrKw, {not:- vrKw dw rwjw ieMdR mMinAw igAw hY [ ies vwsqy ieQy ies dw FukvW ArQ hY ‘ieMdRpurI’, ijQy vrKw dI koeI QuV hI nhIN ho skdI} ieMdRpurI [ isMDu—smuMdr {not:- purwxW Anuswr ivSnU Bgvwn KIr smuMdr ivc invws r`Kdy hn}, KIr smuMdr, ivSnUpurI [ DUp—Du`p, Du`p dw somw sUrj, sUrjlok [ ChIAw—CW, cMdRlok [ auqpiq—pYdwieS {not:- isRStI ƒ pYdw krn vwlw bRhmw ƒ mMinAw igAw hY, so} bRhmpurI [ prlau—nws, {iSv, swrI isRStI dw nws krn vwlw hY, so} iSvpurI [ smwiD—itkwau, juVI hoeI surq [ suMn—suM\, mn dI auh hwlq ijQy koeI mwiek Purnw nw auTy; mwiek PurinAW vloN suM\ vwlI Awqmk AvsQw [ suMn smwiD—mn dI auh itkvIN hwlq ij`Qy ivkwrW vwly koeI Purny nhIN auTdy [ doau—dÍYq, ivqkrw, myr-qyr [1[

shj— {sh jwXqy eiq shjz} jo jIv dy nwl hI jMmdw hY, jo Awqmw dw Awpxw Aslw hY, r`bI Aslw, SWqI, Afolqw [ AkQ—jo mukMml qOr qy ibAwn nwh kIqI jw sky [ inrwrI—inrwlI, AnoKI [ quil—q`kVI au~qy [ quil nhI bFY—qolI nhIN jw skdI, imq nhIN pweI jw skdI [ jwie n mukwqI—mukweI nhIN jw skdI, aus dw AMq nhIN pY skdw [1[rhwau[

ArD—nIvW [ aurD—au~cw [ ArD aurD doaU—ArD aurD dw ivqkrw, nIvyN au~cy dw ivqkrw, ieh i^Awl ik Plwxw au~cI jwq Awidk dw hY qy Plwxw nIvIN dw [ rwiq idnsu qh nwhI—aus sihj AvsQw ivc jIvW dI rwq vwlI hwlq BI nhIN qy idn vwlI BI nhIN [ jIv rwq sON ky guzwr dyNdy hn qy idn mwieAw dI Btkxw ivc—ieh dovyN g`lW sihj AvsQw ivc nhIN huMdIAW [ Z&lq dI nINd qy mwieAw vl Btkxw—iehnW dohW dw au~Qy ABwv hY [ jlu—pwxI, (sMswr-smuMdr dy ivkwrW dw) jl [ pvnu—hvw, mn dI cMclqw [ pwvku—A`g, iqRSnw dI A`g [2[

Agm—ijs qk phuMc nwh ho sky, AphuMc [ Agocru—A-go-cru, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nwh hovy [ inrMqir— {AMqr-iv`Q} iv`C qoN ibnw, iek-rs, sdw hI [3[

ArQ:- mnu`K dy mn dI Afolqw iek AYsI hwlq hY jo (inrwlI) Awpxy vrgI Awp hI hY, (ies vwsqy) aus dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ ieh AvsQw iksy cMgy qoN cMgy suK nwl BI swvIN qolI-imxI nhIN jw skdI [ (dunIAw ivc koeI AYsw suK-AYSÍrj nhIN hY ijs dy twkry qy ieh AwiKAw jw sky ik ‘sihj’ AvsQw ies qoN GtIAw hY jW vDIAw hY) [ ieh nhIN ikhw jw skdw ik (dunIAw dy vDIAw qoN vDIAw iksy suK nwloN) ieh hOly myl dI hY jW cMgI hY (Bwv, dunIAw dw koeI BI suK ies AvsQw nwl brwbrI nhIN kr skdw) [1[rhwau[

(auh Afol AvsQw AYsI hY ik) aus ivc (A`pV ky mnu`K ƒ) ieMdRpurI, ivSƒ-purI, sUrj-lok, cMdR-lok, bRhm-purI, iSv-purI—(iksy dI BI qWG) nhIN rihMdI [ nwh (hor hor) jIaUx (dI lwlsw), nwh mOq (dw fr), nwh koeI duK, nwh suK (Bwv, du`K qoN Gbrwht jW suK dI qWG), sihj AvsQw ivc A`piVAW koeI BI nhIN puˆhdw [ auh mn dI iek AijhI itkvIN hwlq huMdI hY ik aus ivc ivkwrW dw koeI Purnw auTdw hI nhIN, nwh hI koeI myr-qyr rih jWdI hY [1[

‘sihj’ ivc A`piVAW nIvyN au~cy vwlw koeI ivqkrw nhIN rihMdw; (ie`Qy A`piVAw mnu`K) nwh Z&lq dI nINd (sONdw hY), nwh mwieAw dI Btkxw (ivc Btkdw hY) (ikauNik) aus AvsQw ivc ivSy-ivkwr, cMclqw Aqy iqRSnw—iehnW dw nwm-inSwn nhIN rihMdw [ (b`s!) siqgurU hI siqgurU aus AvsQw smy (mnu`K dy ihrdy ivc) itky huMdy hn [2[

qdoN AphuMc qy Agocr prmwqmw (BI mnu`K dy ihrdy ivc) ie`k-rs sdw (prgt hoieAw) rihMdw hY, (pr) auh imldw siqgurU dI imhr nwl hI hY [

hy kbIr! (qUM BI) AwK—mYN Awpxy gurU qoN sdky hW, mYN (Awpxy gurU dI) suhxI sMgq ivc hI juiVAw rhW [3[4[48[

ਗਉੜੀ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਬੈਲ ਬਿਸਾਹੇ ਪਵਨੁ ਪੂਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗੂਣਿ ਭਰੀ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਇਨ ਬਿਧਿ ਟਾਂਡ ਬਿਸਾਹਿਓ ॥੧॥ ਐਸਾ ਨਾਇਕੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਕੀਓ ਬਨਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਦੁਇ ਭਏ ਜਗਾਤੀ ਮਨ ਤਰੰਗ ਬਟਵਾਰਾ ॥ ਪੰਚ ਤਤੁ ਮਿਲਿ ਦਾਨੁ ਨਿਬੇਰਹਿ ਟਾਂਡਾ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ ॥੨॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਅਬ ਐਸੀ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਘਾਟੀ ਚਢਤ ਬੈਲੁ ਇਕੁ ਥਾਕਾ ਚਲੋ ਗੋਨਿ ਛਿਟਕਾਈ ॥੩॥੫॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 333}

pdArQ:- bYl—bld [ ibswhy—^rIdy hn [ pvnu—suAws [ pUjI—rws [ prgwisE—(‘swrw sMswr’) prgt hoieAw hY, jMimAw hY [ gUix—C`t, ijs ivc sOdw pwieAw huMdw hY [ Gt BIqir—ihrdy ivc [ ien ibiD—ies qrIky nwl [ tWf—mwl, sOdw, vpwr dy mwl nwl l`idAw hoieAw bYlW dw v`g [ ibswihE—^rIidAw hY [1[

nwieku—Swh [1[rhwau[

jgwqI—msUlIey [ mq qrMg—mn dy qrMg, mn dIAW lihrW [ btvwrw—fwkU, lutyry [ pMc qqu—pMj q`qI srIr [ dwnu—b^SS, r`b vloN imlI hoeI suAwsW dI pUMjI-rUp b^SS [ inbyrih—mukwauNdy hn [ tWfw—l`idAw hoieAw vpwr dw mwl [ auqirE pwrw—Agly pwsy lµG jWdw hY [2[

Ab—hux (jdoN rwm dy nwm dI GwtI cVHnI SurU kIqI) [ AYsI bin AweI—AijhI hwlq bx geI hY [ bYlu ieku—(pwp qy puMn do bYlW ivcoN) ie`k bYl, pwp-rUp bYl [ clo—qur ipAw (=cl´o); not:- A`Kr ‘l’ dy hyT A`Dw X pVHnw hY {ieh l&z ‘hukmI BivKq’ Imperative mood nhIN hY, aus dw joV “clhu” huMdw hY} [ goin—(iqRSnw dI) C`t [ iCtkweI—su`t ky [3[

ArQ:- (swry sMswrI jIv-rUp vxjwirAW ny) pwp Aqy puMn do bld mu`l ley hn, suAwsW dI pUMjI lY ky jMmy hn (Bwv, mwno, jgq ivc vpwr krn Awey hn) [ (hryk dy) ihrdy ivc iqRSnw dI C`t l`dI peI hY [ so, ies qrHW (iehnW jIvW ny) mwl l`idAw hY [1[

swfw pRBU kuJ Aijhw Swh hY ik aus ny swry jgq (Bwv, swry sMswrI jIvW) ƒ vpwrI bxw (ky jgq ivc) G`ilAw hY [1[rhwau[

kwm Aqy kRoD dovyN (iehnW jIv-vpwrIAW dy rwh ivc msUlIey bxy hoey hn (Bwv, suAwsW dI pUMjI dw kuJ ih`sw kwm Aqy kRoD ivc Psx nwl mu`kdw jw irhw hY), jIvW dy mnW dy qrMg lutyry bx rhy hn (Bwv, mn dy keI iksm dy qrMg aumr dw kw&I ih`sw ^rc krI jw rhy hn) ieh kwm kRoD Aqy mn-qrMg mnu`Kw-srIr nwl iml ky swrI dI swrI aumr-rUp rws mukweI jw rhy hn, Aqy iqRSnw-rUp mwl (jo jIvW ny l`idAw hoieAw hY, hU-b-hU) pwrly bMny lµGdw jw irhw hY (Bwv, jIv jgq qoN inrI iqRSnw hI Awpxy nwl leI jWdy hn) [2[

kbIr AwKdw hY—hy sMq jno! suxo, hux AijhI hwlq bx rhI hY ik pRBU dw ismrn-rUp cVHweI dw AOKw pYNfw krn vwly jIv-vxjwirAW dw pwp-rUp ie`k bld Q`k igAw hY [ auh bYl iqRSnw dI C`t su`t ky n`s igAw hY (Bwv, jo jIv vxjwry nwm ismrn vwly AOKy rwh qy qurdy hn, auh pwp krny C`f dyNdy hn Aqy auhnW dI iqRSnw mu`k jWdI hY) [3[5[49[

Sbd dw Bwv:- ieh jgq vpwr dI mMfI hY, jIv vpwrI hn, hryk jIv ƒ suAwsW dI rws imlI hY [ pr Awm qOr qy hr koeI iqRSnw dI C`t cu`kI iPrdw hY; kwm kRoD Aqy hor mn-qrMgW ivc jIvW dI aumr mu`k jWdI hY Aqy iqRSnw-b`Dy hI ieQoN qur jWdy hn [ ijs iksy ivrly jIv ny pRBU dy nwm-ismrn dw AOKw rwh m`ilAw hY, auh pwpW qoN bc jWdw hY qy aus dI iqRSnw ie`Qy hI mu`k jWdI hY [49[

ਗਉੜੀਪੰਚਪਦਾ ॥ ਪੇਵਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ ਸਾਹੁਰੜੈ ਜਾਣਾ ॥ ਅੰਧਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮੂਰਖੁ ਏਆਣਾ ॥੧॥ ਕਹੁ ਡਡੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ ॥ ਪਾਹੂ ਘਰਿ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਓਹ ਜਿ ਦਿਸੈ ਖੂਹੜੀ ਕਉਨ ਲਾਜੁ ਵਹਾਰੀ ॥ ਲਾਜੁ ਘੜੀ ਸਿਉ ਤੂਟਿ ਪੜੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੨॥ ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ॥ ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੩॥ ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਧੀ ਸਭ ਫਿਰੈ ਦੇਖਹੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਏਸ ਨੋ ਕਿਆ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ॥੪॥ ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਚਿਤ ਬੰਧਿ ਨ ਧੀਰਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਭਜੁ ਸਰਣਿ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 333-334}

pdArQ:- pyvkVY— {pyvkw—ipau dw, pyv kw (Gr)} ipau dy Gr ivc, ies sMswr ivc [ swhurVY—shury Gr ivc, prlok ivc [ eyAwxw—AM\wx [1[

khu—d`so [ ffIAw—A`DI DoqI jo Gr ivc kMm-kwj krn vyly bMnHIdI hY [ Dn—iesqRI [ ffIAw...KVI—iesqRI Ajy Gr dy kMm-kwj vwlI DoqI hI bMnH ky KloqI hoeI hY, jIv-iesqRI Ajy lw-pRvwh hI hY [ pwhU—pRwhuxy [ Gir—Gr ivc [ muklwaU—muklwvw lY jwx vwly [1[rhwau[

Eh KUhVI—auh suMdr ijhI KUhI [ ij idsY—jo id`s rhI hY [ auh...KUhVI—ieh jo sohxI KUhI id`s rhI hY, ieh jo suhxw jgq id`s irhw hY [ kaun—ikhVI jIv-iesqRI? lwju—r`sI {l&z ‘lwju’ Aqy ‘lwj’ ivc &rk cyqy r`Kx-jog hY [ ‘lwju’ sMsik®q dy l&z ‘r`ju’ {r^ju} qoN bixAw hoieAw hY, ies dy A^Ir ivc (   u ) hY [ sMsik®q ivc ieh puilMg sI, purwxI qy nvIN pMjwbI ivc iesqRI-ilMg hY [ l&z ‘lwj’ dw ArQ hY ‘Srm, hXw’; ies dy AMq ivc (   u ) nhIN hY} [ vhwrI—pw rhI hY [ isau—smyq [ pinhwrI—pwxI Brn vwlI, ivSy Bogx vwlw jIv [2[

sohwgix—sohwg vwlI, Ksm vwlI, Ksm ƒ Xwd r`Kx vwlI [3[

ikrq—kIqy hoey (kMm) [ ikrq dI bWDI—ipCly kIqy hoey kMmW dy sMskwrW dI b`JI hoeI [ sB—swrI isRStI [ bIcwrI—ivcwr ky [ eys no—ies jIv ƒ [ ivcwrI—inqwxI jIv-iesqRI [4[

inrwsI—AwsW pUrIAW hox qoN ibnw hI [ n bMiD—n bMDY, nhIN b`JdI [ DIrw—DIrj, itkwau [ Bju—pau [5[

ArQ:- AM\wxw mUrK AMnHw jgq nhIN jwxdw ik (jIv-iesqRI ny ies sMswr-rUp) pyky Gr ivc cwr idn (Bwv, QoVy idn) hI rihxw hY, (hryk ny prlok-rUp) shury Gr (zrUr) jwxw hY [1[

d`so! (ieh kIh Acrj Kyf hY?) muklwvw lY jwx vwly pRwhuxy (Bwv, ijMd ƒ lY jwx vwly jm) Gr ivc Awey bYTy hn, qy iesqRI Ajy Gr dy kMm-kwj vwlI A`DI DoqI hI bMnH ky KloqI hY, A`DV vMjy hI iPrdI hY, (Bwv, jIv-iesqRI ies sMswr dy moh ivc hI lw-prvwh hY) [1[rhwau[

ieh jo suhxI KUhI id`s rhI hY (Bwv, ieh jo suhxw jgq id`s irhw hY) ies ivc ikhVI iesqRI l`j vhw rhI hY (Bwv, ie`Qy jo BI AwauNdw hY, AwpxI aumr sMswrk BogW ivc guzwrn l`g pYNdw hY) [ ijs dI l`j GVy smyq tu`t jWdI hY (Bwv, ijs dI aumr mu`k jWdI hY, qy srIr Fih pYNdw hY) auh pwxI Brn vwlI (Bwv, BogW ivc pRivrq) ie`QoN au~T ky (prlok ƒ) qur pYNdI hY [2[

jy pRBU-mwlk idAwl ho jwey, (jIv-iesqRI au~qy) imhr kry qW auh (jIv-iesqRI ƒ sMswr-KUhI ivcoN BogW dw pwxI k`Fx qoN bcwx dw) kMm Awpxw jwx ky Awp hI isry cVHwauNdw hY; (aus dI imhr nwl jIv-iesqRI jdoN) gurU dy Sbd ƒ ivcwrdI hY (Bwv, ic`q ivc vswauNdI hY) qW auh Ksm vwlI smJI jWdI hY [3[

(pr, hy BweI!) jy ivcwr ky vyKo, qW ies jIv-iesqRI ƒ kIh doS? ieh nmwxI kIh kr skdI hY? (ie`Qy qW) swrI lukweI ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dI b`JI hoeI Btk rhI hY [4[

AwsW isry nhIN cVHdIAW, mn DIrj nhIN PVdw qy (jIv-iesqRI ie`QoN) au~T qurdI hY [ hy kbIr! (ies inrwsqw qoN bcx leI) qUM pRBU dI crnIN l`gw rhu, pRBU dw Awsrw leI r`K [5[6[50[

Sbd dw Bwv:- Acrj Kyf bxI peI hY [ jo BI jIv ie`Qy AwauNdw hY, mwlk-pRBU vloN ZwPl ho ky dunIAw dy BogW ivc ru`J jWdw hY [ pr iPr BI mOjW dIAW imQIAW hoeIAW AwsW pUrIAW nhIN huMdIAW [ aumr mu`k jWdI hY qy inrwsqw ivc hI qurnw pYNdw hY [ ijs jIv au~qy pRBU imhr krdw hY auh gurU dy d`sy rwh qy qur ky pRBU dI Xwd ivc juVdw hY [50[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh