ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 331

ਕਉਨੁ ਕੋ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾ ਕੋ ॥ ਕਉਨੁ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇਇ ਸੰਤਾਪੋ ॥੧॥ ਹਰਿ ਠਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗਉਰੀ ਲਾਈ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਬਿਓਗ ਕੈਸੇ ਜੀਅਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਉਨ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਕਉਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥ ਇਆ ਤਤ ਲੇਹੁ ਸਰੀਰ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠਗ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਗਈ ਠਗਉਰੀ ਠਗੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥੩॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 331}

pdArQ:- kaun ko—iks dw? kw ko—iks dw? ko—kOx? dyie—dyNdw hY [ sMqwpo—klyS [1[

kau—ƒ [ TgaurI—Tg-mUrI, Tg-bUtI, DqUrw Awidk, auh bUtI jo T`g lok vrqdy hn iksy ƒ T`gx leI [ ibEg—ivCoVw [ jIAau—mYN jIvW [ myrI mweI—hy myrI mW! [1[rhwau[

purKu—mnu`K, mrd, Ksm [ nwrI—iesqRI, vhutI [ ieAw—ies dw [ ieAw qq—ies AslIAq dw [ srIr—mnu`Kw jnm [2[

kih—khY, AwKdw hY [ mwinAw—mMn igAw, pqIj igAw, iek-imk ho igAw [3[

ArQ:- iks dw koeI pu`qr hY? iks dw koeI ipau hY? (Bwv, ipau qy pu`qr vwlw swk sdw kwiem rihx vwlw nhIN hY, pRBU ny iek Kyf rcI hoeI hY) [ kOx mrdw hY qy kOx (ies mOq dy kwrn ipCilAW ƒ) klyS dyNdw hY? (Bwv, nw hI koeI iksy dw mrdw hY Aqy nwh hI ies qrHW ipCilAW ƒ klyS dyNdw hY, sMjogW Anuswr cwr idnW dw mylw hY) [1[

pRBU-T`g ny jgq (dy jIvW) ƒ moh-rUp Tg-bUtI lweI hoeI hY (ijs krky jIv sMbMDIAW dw moh r`K ky qy pRBU ƒ Bulw ky klyS pw rhy hn), pr hy myrI mW! (mYN ies Tg-bUtI ivc nhIN PisAw, ikauNik) mYN pRBU qoN iv`CV ky jIaUN hI nhIN skdw [1[rhwau[

iks (iesqRI) dw koeI Ksm? iks (Ksm) dI koeI vhutI? (Bwv, ieh iesqRI pqI vwlw swk BI jgq ivc sdw-iQr rihx vwlw nhIN, ieh Kyf Awi^r mu`k jWdI hY)—ies AslIAq ƒ (hy BweI!) ies mnu`Kw srIr ivc hI smJo (Bwv, ieh mnu`Kw jnm hI mOkw hY, jdoN ieh AslIAq smJI jw skdI hY) [2[

kbIr AwKdw hY—ijs jIv dw mn (moh-rUp TgbUtI bnwx vwly pRBU-) T`g nwl iek-imk ho igAw hY, (aus vwsqy) Tg-bUtI mu`k geI (smJo), ikauNik aus ny moh dy pYdw krn vwly nwl sWJ pw leI hY [3[39[

Sbd dw Bwv:- prmwqmw ny Awp ieh mwieAw dw moh bxwieAw hY [ swry jIv ies ipau-pu`qr qy ^sm-vhutI Awidk vwly sMbMD dy moh ivc Ps ky prmwqmw ƒ Bulw ky duKI huMdy rihMdy hn, pr jo mnu`K pRBU dy crnW ivc juVdw hY, aus ƒ ieh moh nhIN ivAwpdw [39[

ਅਬ ਮੋ ਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਦੀਓ ਰਲਾਇ ॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੇ ਲੀਓ ਛਡਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥ ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਰਿ ਲੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ॥ ਕਾਢਿ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਸੈ ਨਿਤਾ ਨਿਤ ਚੀਤ ॥੨॥ ਮਾਇਆ ਤਪਤਿ ਬੁਝਿਆ ਅੰਗਿਆਰੁ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤੁ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੪॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 331}

pdArQ:- mo kau—mYƒ, myry vwsqy [ rwjw—pRkwS rUp, hr QW cwnx krn vwlw [ shweI—mddgwr [ kit—dUr kr ky [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ pweI—hwsl kr leI hY [1[rhwau[

pMc dUq—(kwm Awidk) pMj vYrI [ qy—qoN [ rsnw—jIB (nwl) [ jpau—mYN jpdw hW [ Amol— {A-mol} mu`l dyx qoN ibnw, ibnw dMmW dy [1[

swgr—smuMdr [ crn kml—kOl Pu`lW vrgy sohxy crn [ inqw inq—hr vyly [2[

qpiq—qpS, sVn [ min—mn ivc [ AwDwru—Awsrw [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI qy [ pUir rhy—hr QW mOjUd hn [ jq—ij`Dr [ pyKau—mYN vyKdw hW [ qq—EDr hI [3[

idRVweI—idVH krweI hY, p`kI kIqI hY [ pUrb ilKq—ipCly jnmW dy kIqy krmW dw lyKw [ myry BweI—hy ipAwry vIr! swj—bxqr, sb`b [ ko—dw [4[

ArQ:- hr QW cwnx krn vwly pRBU jI hux myry mddgwr bx gey hn, (qwhIeyN) mYN jnm mrn dI (byVI) k`t ky sB qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr leI hY [1[rhwau[

(pRBU ny) mYƒ sqsMg ivc rlw id`qw hY qy (kwm Awidk) pMj vYrIAW qoN aus ny mYƒ bcw ilAw hY, hux mYN jIB nwl aus dw Amr krn vwlw nwm-rUp jwp jpdw hW [ mYƒ qW aus ny ibnw dMmW dy Awpxw go~lw bxw ilAw hY [1[

siqgurU ny (myry auqy) bVI imhr kIqI hY, mYƒ aus ny sMswr-smuMdr ivcoN k`F ilAw hY, myrI hux pRBU dy sohxy crnW nwl pRIq bx geI hY, pRBU hr vyly myry ic`q ivc v`s irhw hY [2[

(myry AMdroN) mwieAw vwlI sVn imt geI hY, mwieAw dw bdlw BWbV bu`J igAw hY; (hux) myry mn ivc sMqoK hY, (pRBU dw) nwm (mwieAw dy QW myry mn dw) Awsrw bx igAw hY [ pwxI ivc, DrqI qy, hr QW pRBU-Ksm jI v`s rhy (jwpdy) hn; mYN ij`Dr q`kdw hW, EDr Gt Gt dI jwxn vwlw pRBU hI (id`sdw) hY [3[

pRBU ny Awp hI AwpxI BgqI myry ihrdy ivc p`kI kIqI hY [ hy ipAwry vIr! (mYƒ qW) ipCly jnmW dy kIqy krmW dw lyK iml ipAw hY (myry qW Bwg jwg pey hn) [ ijs (BI jIv) au~qy imhr krdw hY, aus leI (Aijhw) sohxw sb`b bxw dyNdw hY [ kbIr dw Ksm-pRBU ZrIbW ƒ invwjx vwlw hY [4[40[

Sbd dw Bwv:- ijs jIv qy pRBU imhr krdw hY, aus ƒ AwpxI BgqI ivc joVdw hY, ijs dI brkiq nwl aus dy AMdroN mwieAw vwlI qpS imt jWdI hY aus ƒ hr QW pRBU hI pRBU nzr AwauNdw hY [40[

ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਥਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ਜਨਮੇ ਸੂਤਕੁ ਮੂਏ ਫੁਨਿ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ ॥੧॥ ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਬੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ ਸ੍ਰਵਨੀ ਹੋਈ ॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕੁ ਲਾਗੈ ਸੂਤਕੁ ਪਰੈ ਰਸੋਈ ॥੨॥ ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭੁ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ਛੂਟਨ ਕੀ ਇਕੁ ਕੋਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈ ਸੂਤਕੁ ਤਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 331}

pdArQ:- jil—pwxI ivc [ sUqku— {sUq—ku [ sUq—jMimAw hoieAw [ sUqk—jMmx nwl sMbMD r`Kx vwlI Apiv`qRqw [ jdoN iksy ihMdU-Gr ivc koeI bwl jMm pey qW 13 idn auh Gr Apiv`qR mMinAw jWdw hY, bRwhmx iehnW 13 idnW vwsqy aus Gr ivc rotI nhIN KWdy [ iesy qrHW iksy pRwxI dy mrn qy BI ‘ik®Aw-krm’ dy idn qk auh Gr Apiv`qR rihMdw hY} Apiv`qRqw, iB`t [ Puin—iPr, BI [ prj—prjw, lukweI, dunIAw [ ibgoeI—ivgu`c rhI hY, ^uAwr ho rhI hY [ Epiq—pYdwieS, auqp`qI [1[

ry pMfIAw—hy pMifq! igAwnu—ivcwr [ jphu—idRVH kro, ghu nwl soco [1[rhwau[

nYnhu—A`KW ivc [ bYnhu—bcnW ivc [ sRvnI—kMnW ivc [ prY—pYNdI hY [ rsoeI—rotI pkwx vwly kmry ivc [2[

ibiD—qrIkw, ivENq [ sBu koaU—hryk jIv [ ieku koeI—koeI iek, koeI ivrlw [ iqnY—auhnW mnu`KW ƒ [3[

ArQ:- (jy jIvW dy jMmx qy mrn nwl sUqk-pwqk dI iB`t pYdw ho jWdI hY qW) pwxI ivc sUqk hY, DrqI auqy sUqk hY, (hr QW) sUqk dI auqp`qI hY (Bwv, hr QW iB`itAw hoieAw hY, ikauNik) iksy jIv dy jMmx qy sUqk (pY jWdw hY) iPr mrn qy BI sUqk (Aw pYNdw hY); (ies) iB`t (qy Brm) ivc dunIAw ^uAwr ho rhI hY [1[

(qW iPr) hy ipAwry im`qr! ies g`l ƒ ghu nwl ivcwr qy d`s, hy pMifq! (jdoN hr QW sUqk pY irhw hY) su`cw kOx (ho skdw) hY? [1[rhwau[

(inry iehnIN A`KIN id`sdy jIv hI nhIN jMmdy mrdy, swfy bolx cwlx Awidk hrkqW nwl keI sUKm jIv mr rhy hn, qW iPr) A`KW ivc sUqk hY, bolx (Bwv, jIB) ivc sUqk hY, kMnW ivc BI sUqk hY, auTidAW bYTidAW hr vyly (swƒ) sUqk pY irhw hY, (swfI) rsoeI ivc BI sUqk hY [2[

not:- ies ‘bMd’ ivc prwey rUp, inMdw Awidk dy sUqk dw izkr nhIN hY, ikauNik A^Ir ivc ‘rsoeI’ dw sUqk BI d`isAw igAw hY; so, sQUl qy sUKm jIvW dy sUqk dw izkr hI pRqIq huMdw hY [

(ij`Dr vyKo) hryk jIv (sUqk dy BrmW ivc) Psx dw hI FMg jwxdw hY, (iehnW ivcoN) ^lwsI krwx dI smJ iksy ivrly ƒ hY [ kbIr AwKdw hY—jo jo mnu`K (Awpxy) ihrdy ivc pRBU ƒ ismrdw hY, auhnW ƒ (ieh) iB`t nhIN l`gdI [3[41[

Sbd dw Bwv:- jy jIvW dy jMmx mrn nwl Gr iB`ty jwx qW jgq ivc su`cw koeI BI QW nhIN ho skdw, ikauNik hr vyly hr QW jnm mrn dw islislw jwrI hY [ jo mnu`K pRBU dw Bjn krdw hY, aus ƒ sUqk dw Brm nhIN rihMdw [41[

ਗਉੜੀ ॥ ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥ ਜਉ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੌ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾ ਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥ ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੩॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 331}

pdArQ:- Jgrw—mn ivc pY irhw JgVw, SMkw [ rwm—hy pRBU! jau—jy [ jn—syvk [ sO—nwl [ kwmu—kMm [1[rhwau[

bfw—v`fw, sqkwr-jog [ ik—jW [ jw sau—ijs (pRBU) nwl [ mwinAw—mMn igAw hY, pqIj igAw hY, itk igAw hY [ rwmu—pRBU [ rwmih—pRBU ƒ [ jwinAw—(ijs ny) pCwx ilAw hY [ kY—jW [1[

bRhmw—bRhmw Awidk dyvqy [ jwsu—(XÔX) ijs dw [ aupwieAw—pYdw kIqw hoieAw [2[

kih—khY, AwKdw hY [ hau—mYN [ audwsu—duic`qw (undecided) [ ik—jW [ qIrQu—Drm-AsQwn [3[42[

ArQ:- hy pRBU! jy qYƒ Awpxy syvk nwl kMm hY (Bwv, jy qUM mYƒ Awpxy crnW ivc joVI r`Kxw hY qW) ieh iek (v`fw) SMkw dUr kr dyh (Bwv, ieh S`k mYƒ qyry crnW ivc juVn nhIN dyvygw) [1[rhwau[

kI ieh mn blvwn hY jW (ies qoN vDIk blvwn auh pRBU hY) ijs nwl mn pqIj jWdw hY (qy BtkxoN ht jWdw hY)? kI prmwqmw sqkwr-jog hY, jW (aus qoN vDIk sqkwr-jog auh mhWpurK hY), ijs ny prmwqmw ƒ pCwx ilAw hY? [1[

kI bRhmw (Awidk dyvqw) blI hY, jW (aus qoN vDIk auh pRBU hY) ijs dw pYdw kIqw hoieAw (ieh bRhmw) hY? kI vyd (Awidk Drm-pusqkW dw igAwn) isr-invwaux-jog hY jW auh (mhWpurK) ijs qoN (ieh igAwn) imilAw? [2[

kbIr AwKdw hY—myry mn ivc ieh S`k au~T irhw hY ik qIrQ (Drm-AsQwn) pUjx-jog hY jW pRBU dw (auh) Bgq (vDIk pUjx-jog hY ijs dw sdkw auh qIrQ bixAw) [3[42[

not:- ies Sbd dI rwhIN kbIr jI ny Dwrimk rsqy ivc vwprn vwly keI BulyKy dUr kIqy hn—(1) ‘mYN bRhm hW, mYN r`b hW’—ieh i^Awl haumY vl lY jWdw hY [ ies ‘mYN’ ƒ, ies ‘mn’ ƒ byAMq pRBU ivc lIn krnw hI shI rsqw hY [ (2) pRBU nwl imlwp qdoN hI sMBv ho skygw jy siqgurU A`gy Awpw vwirAw jwey [ (3) sB dyviqAW dw isrqwj isrjx-hwr pRBU Awp hI hY [ (4) inrw ‘igAwn’ kw&I nhIN, igAwn-dwqy siqgurU nwl ipAwr bxwauxw zrUrI hY [ (5) AslI qIrQ ‘siqgurU’ hY [

Asl iSromxI ivcwr, mu`K-Bwv, Sbd dI A^IrlI quk ivc hY [

Sbd dw Bwv:- Asl qIrQ ‘siqgurU’ hY, ijs nwl ipAwr krn dw sdkw auh igAwn pRwpq huMdw hY jo pRBU ivc joV dyNdw hY [42[

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥ ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਥੂਨਿ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ॥ ਤਿਸਨਾ ਛਾਨਿ ਪਰੀ ਧਰ ਊਪਰਿ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ ॥੧॥ ਆਂਧੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖੈ ਤਿਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਭੀਨਾਂ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਨੁ ਜਬ ਚੀਨਾ ॥੨॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 331}

pdArQ:- g´wn—smJ {not:- A`Kr ‘g’ dy hyTW A`Dw A`Kr ‘X’ hY} [ AWDI—hnyrI, J`KV [ sBY—swrI dI swrI [ twtI—C`pr [ rhY n—itkI nhIN rih skdI [ mwieAw bWDI—mwieAw nwl b`JI hoeI, mwieAw dy Awsry KloqI hoeI [1[rhwau[

duie—dÍYq, pRBU qoN ibnw iksy hor dw Awsrw q`kxw [ QUin—QMmHI [ blyNfw—vlw [ Cwin—CMn, C`pr, ku`lI [ Dr—DrqI [ PUtw—tu`t igAw [1[

brKY—vrHdw hY [ iqih—aus (mINh) ivc [ BInw—iB`j igAw [ min—mn ivc [ pRgwsw—pRkwS, cwnx [ audY—ciVHAw hoieAw [ cInw—vyK ilAw [2[

ArQ:- hy s`jx! vyK, (jdoN) igAwn dI hnyrI AwauNdI hY qW Brm-vihm dw C`pr swry dw swrw au~f jWdw hY; mwieAw dy Awsry Kloqw hoieAw (ieh C`pr igAwn dI hnyrI dy A`gy) itikAw nhIN rih skdw [1[rhwau[

(BrmW-vihmW ivc) foldy mn dI dÍYq-rUp QMmHI if`g pYNdI hY (Bwv, pRBU dI tyk C`f ky kdy koeI Awsrw q`kxw, kdy koeI shwrw bxwauxw—mn dI ieh fwvW-fol hwlq mu`k jWdI hY) [ ies dunIAwvI Awsry dI QMmHI qy itikAw hoieAw) moh-rUp vlw (BI if`g ky) tu`t jWdw hY [ (ies moh-rUp vly qy itikAw hoieAw) iqRSnw dw C`pr (vlw tu`t jwx krky) BuM\y Aw pYNdw hY, qy ies kuc`jI m`q dw BWfw B`j jWdw hY (Bwv, ieh swrI dI swrI kuc`jI m`q mu`k jWdI hY) [1[

kbIr AwKdw hY—(igAwn dI) hnyrI dy ipCoN ijhVw (‘nwm’ dw) mINh vrHdw hY, aus ivc (hy pRBU! qyrI BgqI krn vwlw) qyrw Bgq iB`j jWdw hY (Bwv, igAwn dI brkiq nwl Brm-vihm mu`k jwx qy ijauN ijauN mnu`K nwm jpdw hY, aus dy mn ivc SWqI qy itkwau pYdw huMdw hY) [ jdoN (hy pRBU! qyrw syvk) Awpxy AMdr (qyry nwm dw) sUrj ciVHAw hoieAw q`kdw hY qW aus dy mn ivc cwnx (hI cwnx) ho jWdw hY [2[43[

Sbd dw Bwv:- ijqnw icr mnu`K mwieAw dy bMDnW ivc jkiVAw rihMdw hY, ies dw foldw mn pRBU ƒ ivswr ky hor hor Awsry-prny q`kdw hY; moh dy kwrn iqRSnw-lwlc dI hI swrI jIvn-auswrI bxweI r`Kdw hY [ pr, siqgurU dy igAwn dI brkiq nwl ieh kuc`jI bxqr mu`k jWdI hY [ iPr, ijauN ijauN nwm ismrdw hY, smJ au~cI huMdI hY, qy nwm-rs dw Awnµd AwauNdw hY [43[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh