ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 330

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਸਿਰਿ ਰਚਿ ਰਚਿ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥ ਸੋ ਸਿਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਗ ॥੧॥ ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਹਿਗੇ ਤੇਰੇ ॥੨॥੩੫॥ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕੇ ਪਦੇ ਪੈਤੀਸ ॥ {ਪੰਨਾ 330}

pdArQ:- ijh isir—ijs isr qy [ ric ric—sMvwr sMvwr ky [ bwDq—bMnHdw hY [ so isru—aus isr ƒ [ cuMc—cuMJ [1[

ko—dw [ ikAw—kIh? grbeIAw—mwx, AhMkwr [ kwhy—ikauN? idRVIAw—idVH krdw, jpdw [1[rhwau[

ArQ:- ijs isr qy (mnu`K) sMvwr sMvwr p`g bMnHdw hY, (mOq Awaux qy) aus isr ƒ kW AwpxIAW cuMJW nwl sMvwrdy hn [1[

(hy BweI!) ies srIr dw Aqy ies Dn dw kIh mwx krdw hYN? pRBU dw nwm ikauN nhIN ismrdw? [1[rhwau[

kbIr AwKdw hY—hy myry mn! sux, (mOq Awaux qy) qyry nwl BI ieho ijhI hI hovygI [2[35[

Sbd dw Bwv:- ies Dn dw jW ies srIr dw mwx krnw by-smJI hY, koeI BI ies jIv dy nwl nhIN inBdw [ pRBU dw nwm hI s`cw swQI hY [35[

not:- ies swry sMgRih ivc mu^qil& bMdW vwly 35 Sbd hn; ijnHW dw vyrvw ieauN hY:

cwr bMdW vwly Sbd 14 . . . . . . . . 1 qoN 14 qk,

pMj bMdW vwly Sbd 2 . . . . . . . . . 15 qoN 16 qk,

iqMn bMdW vwly cwr-qukIey Sbd 2 . . 17 qoN 18,

iqMn bMdW vwly Sbd 15 . . . . . . . . .19 qoN 33,

do bMdW vwly Sbd 2 . . . . . . . . . . . 34 qy 35 [

 . . . . . . . . joV . . . . . . . . . . . .35

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥ ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮਾਂਗਿਆ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਬਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ ॥ ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾ ॥੨॥ ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾਂ ॥ ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ॥੫॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਤਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸਮਾਈ ॥੭॥ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥ ਇਹ ਮਨਿ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥ ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਵਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 330}

pdArQ:- AstpdI— {Ast-A`T [ pd—bMd, Stanza} A`T bMdW vwlw Sbd [

hmhu—swƒ [ n BwvY—cMgw nhIN l`gdw [ mWigAw n BwvY—mMgxw cMgw nhIN l`gdw, mMgx dI loV nhIN [1[

ibiKAw—mwieAw [ suriq—iDAwn [ hoeI hY—hovygw, ho skdw hY [ rwjw—joiq-rUp [1[rhwau[

frnw—fr gey, kMnW ƒ h`Q lwey [ hmhu—AsW (sMswrI jIvW) ny [2[

snkwidk—snk Awidk, snk Aqy hor, bRhmw dy cwry pu`qr (snk, snµdn, sqwqn, snqkumwr) [ syKw—Sys nwg [ iqn BI—iehnW ny BI [ pyKw—vyiKAw [3[

qn CUty—srIr nwloN ivCoVw hox qy [4[

gur prswdI—gurU dI ikrpw nwl [ nwmW—nwmdyv jI [ pRyim—pRym nwl, ipAwr nwl [ ienhI—iehnW (jYdyv qy nwmdyv jI) ny [ jwnW hY—smiJAw hY [5[

iqin—aus mnu`K ny [ swcu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [6[

rUp—Skl [ ryiKAw—inSwn, ichn, lkIr [ n kweI—koeI nhIN [7[

koeI—jy koeI, jo mnu`K [ Byau—Byd [ ieh min—ies mn ivc [ lIx—smwieAw hoieAw [ suKdyau—suK-srUp pRBU [8[

jIau eyku—ie`k Awqmw, ie`k r`bI joiq [ sgl—swry [ riv rhy—rm rhy, ismr irhw hY [9[

ArQ:- mYƒ aus suK dy mMgx dI loV nhIN, ijs suK dy mMigAW du`K imldw hY [1[

Ajy BI swfI suriq mwieAw ivc hI l`gI hoeI hY qy (ies mwieAw qoN hI) suKW dI Aws lweI bYTy hW; qW iPr joiq-rUp inrMkwr dw invws (ies suriq ivc) ikvyN ho sky? [1[rhwau[

ies (mwieAw-) suK qoN qW iSv jI qy bRhmw (vrgy dyviqAW) ny BI kMnW ƒ h`Q lwey; (pr (sMswrI jIvW ny) ies suK ƒ s`cw kr ky smiJAw hY [2[

bRhmw dy cwry pu`qr snk Awidk, nwrd munI Aqy SyS nwg—iehnW ny BI (ies mwieAw-suK vl surq l`gI rihx dy kwrn) Awpxy mn ƒ Awpxy srIr ivc nwh vyiKAw (Bwv, iehnW dw mn BI AMqr-Awqmy itikAw nwh rih sikAw) [3[

hy BweI! koeI iDr ies mn dI BI Koj kro ik srIr nwloN ivCoVw hox qy ieh mn ik`Qy jw itkdw hY [4[

siqgurU dI ikrpw nwl, iehnW jYdyv qy nwmdyv jI (vrgy BgqW) ny hI BgqI dy cwau nwl ieh g`l smJI hY (ik “qn CUty mnu khw smweI”) [5[

ijs mnu`K dI (suKW vwsqy) Btkxw dUr ho geI hY, aus ny pRBU ƒ pCwx ilAw hY (pRBU nwl sWJ pw leI hY); aus mnu`K dy ies Awqmw ƒ jnm mrn dy gyV ivc pYxw nhIN pYNdw [6[

(Asl ivc) ies jIv dw (pRBU qoN v`Krw) koeI rUp jW ichn nhIN hY [ pRBU dy hukm ivc hI ieh (v`Kry srUp vwlw) bixAw hY qy pRBU dI rzw ƒ smJ ky aus ivc lIn ho jWdw hY [7[

jo mnu`K ies mn dw Byd jwx lYNdw hY, auh ies mn dI rwhIN hI (AMqr-Awqmy) lIn ho ky suKdyv pRBU dw rUp ho jWdw hY [8[

kbIr aus (srb-ivAwpk) mn (Bwv, prmwqmw) dw ismrn kr irhw hY jo Awp ie`k hY qy swry srIrW ivc mOjUd hY [9[1[36[

Sbd dw Bwv:- jd qk mwiek suKW dI lwlsw mn ivc itkI rihMdI hY, qd qk prmwqmw nwl imlwp nhIN huMdw [

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ ॥ ਕੇਤਕ ਸਿਧ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਹਾਰੇ ॥ ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਿਪ ਤਰ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰੇ ਸੁ ਹੋਹਿ ਨ ਆਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ ॥੨॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 330}

pdArQ:- Aih—idn [ inis—rwq [ jo jwgy—jo mnu`K jwg pYNdy hn (Bwv, mwieAw dI nINd ivcoN au~T KloNdy hn) [ kyqk—keI mnu`K [ isD—pu`gy hoey, ijnHW dI Gwl sPl ho geI hY [ ilv lwgy—ilv lgw ky, surq joV ky [1[rhwau[

swDk—swDn krn vwly [ sgl—swry [ hwry—Q`k gey hn [ kilp qr—klp ru`K, {purwqn ihMdU pusqkW ivc ieh g`l mMnI geI hY ik sÍrg ivc pMj ru`K hn, ijnHW ivcoN iek klp-ru`K hY; ies dy hyT jw ky jo mno-kwmnw krIey auh pUrI krw dyNdw hY} [ qwry—qwr lYNdw hY, byVw pwr kr dyNdw hY [1[

hir hry—hrI hrI hI, pRBU pRBU hI (jpdy hn) [ hoih n—nhIN huMdy [ Awnw—(pRBU qoN) v`Kry [ pCwnw—pCwx ilAw hY [2[

ArQ:- bQyry auh mnu`K (jIvn-s&r dI dOV ivc) pu`g gey hn jo idn rwq kyvl pRBU dy nwm ivc sucyq rhy hn, ijnHW ny (nwm ivc hI) surq joVI r`KI hY [1[rhwau[

(jog-) swDn krn vwly, (jog-swDnW ivc) pu`gy hoey jogI qy swry munI lok (sMswr-smuMdr qoN qrn dy hor hor vsIly l`B l`B ky) Q`k gey hn; kyvl pRBU dw nwm hI klp-ru`K hY jo (jIvW dw) byVw pwr krdw hY [1[

kbIr AwKdw hY—jo mnu`K pRBU dw ismrn krdy hn, auh pRBU qoN v`Kry nhIN rih jWdy, auhnW ny pRBU dy nwm ƒ pCwx ilAw hY (nwm nwl fUMGI sWJ pw leI hY) [2[37[

Sbd dw Bwv:- prmwqmw dw nwm jpx vwly bMdy prmwqmw dy nwl ie`k-rUp ho jWdy hn [ pRBU dw nwm hI mnu`K ƒ vwSnw qoN bcwauNdw hY, hor koeI vsIlw nhIN hY [37[

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਠਿ ਭੀ ॥ ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤਹਿ ਨਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤਜਿ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥੨॥ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥ ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕੇ ॥੩॥ ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਸੋ ਸੰਮ੍ਰਥੁ ਨਿਜ ਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥੪॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 330}

not:- ieh Sbd gauVI rwgnI ivc BI gwauxw hY qy soriT rwgnI ivc BI [

pdArQ:- inlj—by-Srm [ quoih—qYƒ [ qij—C`f ky [ kq—ik`Qy? kwhU ky—iks dy pws? [1[rhwau[

jw ko—ijs dw [ pr Gr—prwey GrW ivc [ jwq—jWdw [ n sohI—nhIN soBdw [1[

BrpUir—sB QweIN mOjUd, ivAwpk [2[

kvlw—l`CmI, mwieAw [ jw ky—ijs (pRBU) dy [ khu—d`s, AwK [ jn—hy mnu`K! kw nwhI—ikhVI SY nhIN? qw ky—aus (pRBU) dy [3[

sBu koaU—hryk jIv [ jwsu kI—ijs (pRBU) dIAW [ sMmRQu—smrQw vwlw, s`iqAw vwlw [ inj piq—Aswfw Ksm [ dwqw—dyx vwlw [4[

pUrn—BirAw hoieAw, sB guxW vwlw, ijs ivc koeI aUxqw nwh hovy [ soeI—auhI mnu`K [ jw kY ihrdY—ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ Avru—(pRBU qoN ibnw) koeI hor [5[

not:- pihlI hI quk dy l&z “quoih” dy A`Kr ‘q’ nwl do lgW vrqIAW geIAW hn (  o) Aqy  (   u ) [ l&z dI AslI lg (  o  ) hY, pr ie`Qy (   u ) pVHnw hY, Bwv, l&z ‘qoih’ ƒ ie`Qy ‘quih’ pVHnw hY [

ArQ:- hy bySrm mn! qYƒ Srm nhIN AwauNdI? pRBU ƒ C`f ky ik`Qy qy iks dy pws qUM jWdw hYN? (Bwv, ikauN hor Awsry qUM q`kdw hYN?) [1[rhwau[

ijs mnu`K dw mwlk v`fw hovy, auh prwey GrIN jWdw cMgw nhIN l`gdw [1[

(hy mn!) auh mwlk pRBU sB QweIN mOjUd hY, sdw (qyry) nwl hY, (qYQoN) dUr nhIN hY [2[

l`CmI (BI) ijs dy crnW dw Awsrw leI bYTI hY, hy BweI! d`s, aus pRBU dy Gr iks SY dI kmI hY? [3[

ijs pRBU dIAW (vifAweIAW dIAW) g`lW hryk jIv kr irhw hY, auh pRBU sB qwkqW dw mwlk hY, auh swfw (sBnW dw) Ksm hY qy sB pdwrQ dyx vwlw hY [4[

kbIr AwKdw hY—sMswr ivc kyvl auhI mnu`K guxW vwlw hY ijs dy ihrdy ivc (pRBU qoN ibnw) koeI hor (dwqw jcdw) nhIN [5[38[

Sbd dw Bwv:- pRBU sB jIvW ƒ pwlx vwlw hY, hryk dy AMg-sMg hY, aus dy Gr ivc koeI kmI nhIN [ aus ƒ ivswr ky koeI hor Awsrw q`kxw bVI hwxq vwlI g`l hY [38[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh