ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 329

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨਹਿ ਬਿਆਪੀ ॥ ਮਨਹਿ ਮਾਰਿ ਕਵਨ ਸਿਧਿ ਥਾਪੀ ॥੧॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਨਿ ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ॥ ਮਨ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥ ਮਨੁ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੇਉ ॥੩॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- mnih ibAwpI—(swry) mn au~qy pRBwv pw r`Kdw hY, (swry) mn ƒ vyVHI r`Kdw hY [ mnih mwir—mn ƒ mwr ky [ kvn isiD—ikhVI sPlqw? QwpI—imQ leI hY, K`t leI hY [ suBwau— {sÍ—Bwv} inj dI lgn, rucI [ mwir—mwr ky [ khhu—d`so [ iksu—iks ƒ? [1[rhwau[

mn AMqir—mn dy AMdr, mn dy Asr hyT, mn dw pRyirAw hoieAw [ sBu koeI—hryk jIv [2[

Byau—Byd [ mDu sUdnu—mDU dYNq ƒ mwrn vwlw, prmwqmw [ iqRBvx dyau—iqMnW lokW ƒ cwnx krn vwlw [3[

ArQ:- (hryk mnu`K dy) mn dI AMdrlI lgn (jo BI hovy auh aus mnu`K dy) swry mn (Bwv, mn dI swrI dOV-B`j, swry mnu`KI jIvn) auqy pRBwv pw r`KdI hY, (qW iPr) mn ƒ mwr ky ikhVI kmweI kr leIdI hY, (Bwv, koeI kwmXwbI vwlI g`l nhIN huMdI) [1[

auh ikhVw munI hY jo mn ƒ mwrdw hY? d`so, mn ƒ mwr ky auh iks ƒ qwrdw hY? [1[rhwau[

hryk mnu`K mn dw pRyirAw hoieAw hI boldw hY (Bwv, jo cMgy mMdy kMm mnu`K krdw hY, auhnW leI pRyrnw mn vloN hI huMdI hY; ies vwsqy) mn ƒ mwrn qoN ibnw (Bwv, mn ƒ ivkwrW qoN hoVn qoN ibnw) BgqI (BI) nhIN ho skdI [2[

hy kbIr! AwK—jo mnu`K ies rmz ƒ smJdw hY aus dw mn iqMnW lokW ƒ cwnx dyx vwly prmwqmw dw rUp ho jWdw hY [3[28[

Sbd dw Bwv:- jo jo cMgw-mMdw kMm mnu`K krdw rihMdw hY auhnW sBnW dy sMskwr mnu`K dy AMdr iek`Ty huMdy rihMdy hn, sMskwrW dy ies iek`T dw nwm hY ‘mn’ [ jdoN koeI iek ^ws cMgI jW mMdI vwdI bx jwey qW auh mn dy bwkI dy sMskwrW ƒ dbw r`KdI hY qy mnu`K dy swry jIvn ƒ EDr hI pltw lYNdI hY [ mnu`K dI swrI dOV-B`j mn dy iehnW sMskwrW dI pRyrnw dy Awsry huMdI hY [ jy mn ƒ mwrn dw jqn kIqw jwey, mn ƒ au~kw hI mukw dyx dI koiSS kIqI jwey qW mnu`Kw jIvn dI swrI ik®Aw hI mu`k jwey [ so, mn ƒ mukwauxw nhIN, ies dIAW auhnW rucIAW ƒ v`s ivc ilAwauxw hY jo mMdy pwsy lY jWdIAW hn, ijvyN:

kwmu kRoDu duie krhu bsoly gofhu DrqI BweI ]

ijau gofhu iqau suKu pwvhu ikrqu n myitAw jweI ] (bsMqu mhlw 1)

kwm (=ipAwr) qy kRoD ƒ mukwauxw nhIN, iehnW ƒ bsoly bxwxw hY [ izmIdwr KyqI ivcoN gofI kr ky Gwh-bUt pu`tdw hY, pr kmwd, kpwh Awid dy bUitAW ƒ iDAwn nwl bcweI jWdw hY [ iesy qrHW mnu`Kw-jIvn rUp &sl ivcoN ivkwrW dy sMskwrW-rUp ndIn ƒ jVHoN pu`txw hY; ivkwrW dy sMskwrW auqy, mwno, kRoD vrqxw hY; pr SuB guxW ƒ ipAwr krnw hY, sWB r`Kxw hY [28[

not:- ies Sbd ivc jogIAW dy suMnmuMn ho ky bYTy rihx ƒ koJw au~dm d`s ky kbIr jI AwKdy hn ik Asl ivc mn ƒ ivkwrW vloN rokxw hY, qy jgq dI kwr-ikrq BI krnI hY [ suMnmuMn ho ky jy ivkwrW v`loN hitAw qW auh jVH ijhw ho ky Bly pwsy vloN BI hitAw irhw [

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਓਇ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ ॥ ਕਿਨਿ ਓਇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰੁ ਕਾ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ॥ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਸਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੂਰਜ ਚੰਦੁ ਕਰਹਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਇ ॥ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮੈ ਹੋਇ ॥੩॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- Eie— {ieh l&z ‘Eh’ qoN ‘bhu-vcn’ (Plural) hY} [ dIsih—id`s rhy hn [ AMbir—AMbr ivc, AkwS ivc [ ikin—iks ny? cIqy—ic`qry hn [ cIqnhwry—ic`qRkwr ny [1[

AMbru—AkwS [ kw isau—iks nwl, iks dy Awsry? bUJnhwru—bu`Jx vwlw, isAwxw [1[rhwau[

krih—kr rhy hn [ auijAwrw—cwnxw [ bRhm pswrw—pRBU dw iKlwrw, pRBU dI joiq dw pRkwS [2[

soie—auhI mnu`K [ ihrdY—ihrdy ivc [ muiK—mUMh ivc [ rwmY—rwm hI {rwm eI=rwmY} [3[

ArQ:- auh qwry jo AkwS ivc id`s rhy hn, iks ic`qRkwr ny ic`qry hn? [1[

d`s, hy pMifq! AkwS iks dy shwry hY? koeI BwgW vwlw isAwxw bMdw hI ies (rmz ƒ) smJdw hY [1[rhwau[

(ieh jo) sUrj qy cMdRmw (Awidk jgq ivc) cwnx kr rhy hn (iehnW) sBnW ivc pRBU dI joiq dw (hI) pRkwS iKlirAw hoieAw hY [2[

hy kbIr! (byS`k) AwK—(ies Byq ƒ) EhI mnu`K smJygw, ijs dy ihrdy ivc pRBU v`s irhw hY, qy mUMh ivc (BI) kyvl pRBU hI hY (Bwv, jo mUMhoN BI pRBU dy gux aucwr irhw hY) [3[29[

Sbd dw Bwv:- ies swry jgq ƒ pYdw krn vwlw qy Awsrw dyx vwlw pRBU Awp hI hY, aus dI AwpxI hI joiq dw pRkwS hr QW ho irhw hY, pr ies g`l dI smJ isr& aus mnu`K ƒ hI pYNdI hY jo pRBU dI bMdgI krdw hY [29[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬੇਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ ॥ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥੧॥ ਆਪਨ ਨਗਰੁ ਆਪ ਤੇ ਬਾਧਿਆ ॥ ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਧਿ ਕਾਲ ਸਰੁ ਸਾਂਧਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਟੀ ਨ ਕਟੈ ਤੂਟਿ ਨਹ ਜਾਈ ॥ ਸਾ ਸਾਪਨਿ ਹੋਇ ਜਗ ਕਉ ਖਾਈ ॥੨॥ ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਲੂਟਿਆ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ ॥੩॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- BweI—hy BweI! byd kI puqRI—vydW dI DI, vydW qoN jMmI hoeI, vydW dy ADwr qy bxI hoeI [ sWkl—(vrn AwSrmW dy) sMgl [ jyvrI—(krm-kWf dIAW) r`sIAW [ lY hY AweI—lY ky AweI hoeI hY [1[

Awpn ngru—Awpxw Sihr, Awpxy SrDwlUAW dI vsqI, Awpxy swry SrDwlU [ Awp qy—Awp hI [ moh kY—moh (dI PwhI) ivc [ PwiD—Psw ky [ kwl sru—mOq dw qIr, jnm mrn dw qIr [ sWiDAw—iK`icAw hoieAw hY [1[rhwau[

swpin—s`pxI [ jg—sMswr, Awpxy SrDwlUAW ƒ [2[

hm dyKq—Aswfy vyKidAW [ ijin—ijs (isMimRqI) ny [ sBu jgu—swry sMswr ƒ [ rwm kih—rwm rwm AwK ky, pRBU dw ismrn kr ky [ CUitAw—bc igAw hW [3[

ArQ:- hy vIr! ieh isMimRqI jo vydW dy AwDwr qy bxI hY (ieh qW Awpxy SrDwlUAW vwsqy vrn AwSrm dy, mwno) sMgl qy (krm-kWf dIAW) r`sIAW lY ky AweI hoeI hY [1[

(ies isMimRqI ny) Awpxy swry SrDwlU Awp hI jkVy hoey hn, (ienHW ƒ surg Awidk dy) moh dI PwhI ivc Psw ky (iehnW dy isr qy) mOq (dy sihm) dw qIr (ies ny) iK`icAw hoieAw hY [1[rhwau[

(ieh isMimRqI-rUp PwhI SrDwlUAW pwsoN) v`iFAW v`FI nhIN jw skdI Aqy nwh hI (Awpxy Awp) ieh tu`tdI hY [ (hux qW) ieh s`pxI bx ky jgq ƒ Kw rhI hY (Bwv, ijvyN s`pxI Awpxy hI b`icAW ƒ Kw jWdI hY, iqvyN ieh isMimRqI Awpxy hI SrDwlUAW dw nws kr rhI hY) [2[

hy kbIr! AwK—Aswfy vyKidAW vyKidAW ijs (isMimRqI) ny swry sMswr ƒ T`g ilAw hY, mYN pRBU dw ismrn kr ky aus qoN bc igAw hW [3[30[

Sbd dw Bwv:- isMimRqIAW dy lIky hoey vrn-AwSrm qy krm-kWf isMimRqI ivc SrDw r`Kx vwilAW ƒ sMgl ho Fukdy hn [ auhnW ƒ ieh Aijhy BrmW-vihmW ivc jkV dIAW hn ik Cutkwrw hoxw AOKw ho jWdw hY [ pRBU dw ismrn hI iehnW qoN bcwaux dy smr`Q hY [30[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਹਿਰਾਵਉ ॥ ਸਗਲ ਤ ਜੀਨੁ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥੧॥ ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਰਿ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ ॥ ਸਹਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗੁ ਧਰਿ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝਹਿ ਲੇ ਤਾਰਉ ॥ ਹਿਚਹਿ ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥੨॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥੩॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- dyie—dy ky, pw ky [ muhwr—GoVy dI pUjI jo mUMh qoN qMg nwl hyTly pwsy b`DI huMdI hY {Bwv, mUMh+hwr, mUMh ƒ bMd krnw, inMdw-ausiqq qoN bc ky rihxw} [ lgwmu—(Bwv) pRym dI lgn [ lgwm pihrwvau—mYN lgwm cVHwvW, Bwv, mn ƒ pRym dI lgn lwvW [ sglq—srb-ivAwpkqw [ ggn—AkwS; Bwv, dsm-duAwr [ ggn daurwvau—dsm duAwr ivc duVwvW, mYN pRBU dy dyS dIAW aufwrIAW lvwvW; mn ƒ pRBU dI Xwd ivc joVW [1[

ApnY bIcwir—Awpxy Awp dI ivcwr qy, Awpxy srUp dy igAwn-(rUp GoVy) auqy [ AsvwrI kIjY—svwr ho jweIey [ pwvVY—rkwb ivc [ shj—SWqI, Afolqw [ shj kY pwvVY—sihj AvsQw dI rkwb ivc [ pgu—pYr, bu`DI-rUp pYr, qW jo if`g nw peIey {mn nIvW, miq au~cI, miq kw rwKw vwihgurU—ies Ardws ivc eyhI Bwv hY ik Akl pRBU dy ADIn rih ky sihj AvsQw ivc itkI rhy Aqy mn auqy kwbU r`Ky} [ Dir lIjY—r`K leIey [1[rhwau[

clu ry—hy (mn!) qur [ quJih—(hy mn!) qYƒ [ qwrau—qrwvW, qwrIAW lvwvW [ bYkuMT qwrau—bYkuMT dIAW qwrIAW lvwvW [ ihcih—jy qUM AVI kryNgw [2[

Bly—cMgy, isAwxy [ qy—qoN [ inrwrw—inrwlw, v`Krw [ rhih—rihMdy hn [2[

ArQ:- mYN qW (Awpxy mn-rUp Aqy GoVy ƒ ausqiq inMdw qoN rokx dI) pUjI dy ky (pRym dI lgn dI) lgwm pWdw hW Aqy pRBU ƒ sB QweIN ivAwpk jwxnw—ieh kwTI pw ky (mn ƒ) inrMkwr dy dys dI aufwrI lvwauNdw hW (Bwv, mn ƒ pRBU dI Xwd ivc joVdw hW) [1[

(AwE, BweI!) Awpxy srUp dy igAwn-rUp GoVy au~qy svwr ho jweIey (Bwv, Aswfw Aslw kIh hY, ies ivcwr ƒ GoVw bxw ky ies au~qy svwr hovIey; hr vyly Awpxy Asly dw cyqw r`KIey), Aqy AwpxI Akl-rUp pYr ƒ sihj AvsQw dI rkwb ivc r`KI r`KIey [1[rhwau[

c`l, hy (mn-rUp GoVy)! qYƒ bYkuMT dy sYr krwvW; jy AVI kIqIEeI, qW qYƒ mYN pRym dw cwbk mwrWgw [2[

kbIr AwKdw hY—(ieho ijhy) isAwxy Asvwr (jo Awpxy mn au~qy svwr huMdy hn) vydW qy kqybW (ƒ s`cy JUTy AwKx dy JgVy) qoN v`Kry rihMdy hn [3[31[

Sbd dw Bwv:- hornW mqW dy Drm-pusqkW ƒ inMdx dy QW, Drm dw shI rsqw ieh hY ik Awpxy Asly prmwqmw ƒ sdw cyqy r`KIey, qy ies qrW mn ƒ ivkwrW ivc nwh folx dyeIey [ jo mnu`K srb-ivAwpk pRBU dy crnW nwl pRym joVdw hY auh mwno bYkuMT ivc aufwrIAW lwauNdw hY! [31[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ॥ ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ ॥੧॥ ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਅਰੁ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ ਬਿਗੂਤੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ ॥ ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗਡਿ ਲੇ ਮਾਟੀ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਚਰਣ ਦਿਖਾਵਹੁ ॥ ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮੁ ਕਿਉ ਨ ਪਠਾਵਹੁ ॥੩॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- ijh muiK—ijs mUMh nwl [ pWcau—pMjy hI [ pWcau AMimRq—pMjy hI AMimRq, pMjy hI au~qm Kwxy—du`D, dhIN, iGau, KMf, Sihd [ Kwey—KwDy hn [ dyKq—vyKidAW hI [ lUkt—lUkI, lµbU, cuAwqI [1[

rwm rwie—hy suhxy rwm! kwthu—dUr kro [ Agin—A`g [ dhY—swVdI hY [ bsyrw—vwsw [1[rhwau[

ibgUqI—^rwb huMdI hY [ bhu ibiD BwqI—bhu ibiD BwqI, keI qrHW [ ko—keI mnu`K [ jwry—swV dyNdw hY [2[

hir—hy hrI! idKwvhu—drSn krw idE [ pwCY qy—aus qoN ip`CoN [ ikau n—BwvyN hI [ pTwvhu—G`l idE [3[

ArQ:- ijs mUMh nwl pMjy hI au~qm pdwrQ KweIdy hn, (mrn qy) aus mUMh ƒ Awpxy swhmxy hI cuAwqI (bwl ky) lw dyeIdI hY [1[

hy myry suhxy rwm! ieh jo iqRSnw dI A`g swVdI hY, qy grB dw vws hY (Bwv, ieh jo muV muV jMmxw mrnw pYNdw hY qy iqRSnw A`g ivc sVIdw hY)—myrw iek ieh du`K dUr kr dyh [1[rhwau[

(mrn ipCoN) ieh srIr keI qrHW ^rwb huMdw hY [ koeI ies ƒ swV dyNdw hY, koeI ies ƒ im`tI ivc d`b dyNdw hY [2[

hy kbIr! (pRBU dy dr qy ieauN) AwK—hy pRBU! (mYƒ) Awpxy crnW dw drSn krw dyh, aus qoN ipCoN byS`k jm ƒ hI (myry pRwx lYx leI) G`l dyvIN [3[32[

Sbd dw Bwv:- inrw ies srIr ƒ pwlx dy Awhry l`gy rihxw jIvn-mnorQ nhIN, ikauNik mOq Awaux qy ies srIr ny Aw^r ^wk ivc rl jwxw hY [ jIv ie`Qy AwieAw hY pRBU dw Bjn krn [32[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ॥ ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਤ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ ॥੧॥ ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨੁ ਜਰਿ ਕੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾ ਕੋ ਜਰੈ ਕਾਹਿ ਹੋਇ ਹਾਨਿ ॥ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ ਸਾਰਿਗਪਾਨਿ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ ॥ ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ ਤ ਲੇਇਗਾ ਰਾਖਿ ॥੩॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 329}

pdArQ:- Awpy—Awp hI [ pwvku—A`g [ pvnw—hvw [ jwrY—swVdw hY [ q—qW [ kvnw—kOx? [1[

rwm jpq—pRBU dw ismrn kridAW [ kI n—ikauN n? BwvyN, byS`k [ jir kI n jwie—bySk sV jwey [1[rhwau[

kw ko—iks dw kuJ? kwih—iks dw? hwin—hwnI, nukswn [ vt—vtwau, Bys [ swirgpwin— {swirg—DnK [ pwin—h`Q [ ijs dy h`Q ivc swirg DnK hY, jo sB jIvW ƒ mwrn vwlw BI hY} prmwqmw [2[

BwiK—AwK [ AKr duie—dovyN A`Kr, do hI g`lW, iek in`kI ijhI g`l [ hoiegw Ksmu—jy mwlk hovygw, jy Ksm ƒ mnzUr hovygw [ lyiegw rwiK—bcw leygw [3[

ArQ:- Ksm (pRBU) Awp hI A`g hY, Awp hI hvw hY [ jy auh Awp hI (jIv ƒ) swVn l`gy, qW kOx bcw skdw hY? [1[

(ijs mnu`K dw) mn pRBU dy nwm ivc juV irhw hY, pRBU dw ismrn kridAW (aus dw) srIr BI BwvyN sV jwey (auh rqw prvwh nhIN krdw) [1[rhwau[

(ikauNik bMdgI krn vwly ƒ ieh inScw huMdw hY ik) nwh iksy dw kuJ sVdw hY, qy nwh iksy dw koeI nukswn huMdw hY; pRBU Awp hI (sB QweIN) ntW dy BysW vWg Kyf irhw hY, (Bwv, ikqy Awp hI nukswn kr irhw hY, qy ikqy Awp hI auh nukswn sih irhw hY) [2[

(ies vwsqy) hy kbIr! (qUM qW) ieh in`kI ijhI g`l cyqy r`K ik jy ^sm ƒ mnzUr hovygw qW (ijQy ikqy loV peygI, Awp hI) bcw leygw [3[33[

Sbd dw Bwv:- ismrn dI brkiq nwl ieh XkIn bx jWdw hY ik pRBU Awp hI hr QW rwKw hY, hor koeI iksy dw kuJ ivgwV nhIN skdw; auh Awp hI jgq dI hryk Kyf, Kyf irhw hY [33[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਪਦੇ॥ ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ॥ ਜਬ ਨ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਖੋਜਉ ਅਸਮਾਨ ॥ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨ ਦੇਖਉ ਆਨ ॥੨॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 329-330}

not:- dupdy—do pdW vwly Sbd {pd—bMd=Stanza}, do bMdW vwly Sbd [ l&z ‘dupdy’ dy hyT in`ky AMk ‘2’ dw Bwv ieh hY ik do pdW vwly do Sbd AgWh drj hn nµ: 34 Aqy nµ: 35 [

pdArQ:- icqu lwieAw—mn joiVAw, i^Awl kIqw, ghu kIqw [ bYrwg—sMswr dy moh qoN auprwmqw [ CUtis—dUr hovygI [ n CUtis—^lwsI nhIN hovygI [1[

jb-jy [ ADwrw—Awsrw [1[

Kojau—mYN Kojdw hW, mYN Bwl cuikAw hW [ Asmwn—AkwS qweIN [ Awn—koeI hor, pRBU qoN ibnw koeI dUjw [ n dyKau—mYN nhIN vyKdw, mYƒ koeI nhIN l`Bw [2[

ArQ:- mYN qW jog (dy d`sy hoey) iDAwn (Bwv, smwDIAW) dw ghu nhIN kIqw (ikauNik ies nwl vYrwg pYdw nhIN huMdw, Aqy) vYrwg qoN ibnw mwieAw (dy moh) qoN ^lwsI nhIN ho skdI [1[

(mwieAw ieqnI pRbl hY ik) jy Aswƒ pRBU dy nwm dw Awsrw nwh hovy qW AsI (shI jIvn) jIaU hI nhIN skdy [1[rhwau[

hy kbIr! AwK—mYN AkwS qk (Bwv, swrI dunIAw) Bwl kr cuikAw hW (pr pRBU qoN ibnw) mYƒ koeI hor nhIN l`Bw (jo mwieAw dy moh qoN bcw ky Asl jIvn dy sky) [2[34[

Sbd dw Bwv:- pRBU dw iek nwm hI AYsw hY jo mwieAw dy moh qoN bcw ky shI jIvn dw rwh isKw skdw hY [ nwh koeI hor ivAkqI qy nwh (jog Awidk) koeI hor swDn ies g`l dy smr`Q hY [34[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh