ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 328

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਸਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਈ ॥ ਮੁਕਤਿ ਅਨੰਤ ਪੁਕਾਰਣਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੋਰਾ ॥ ਤਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਨੁ ਨਿਹੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੈ ਹਹਿ ਭਾਰ ॥ ਸੋ ਕਾਹੇ ਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਕਿਆ ਬਸੁ ਜਉ ਬਿਖੁ ਦੇ ਮਹਤਾਰੀ ॥੩॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 328}

pdArQ:- jw kY—ijs dy ihrdy-rUp Gr ivc [ hir sw—prmwqmw vrgw (Bwv, prmwqmw Awp) [ Twkuru—mwilk [ BweI—hy vIr! Anµq—AnykW vwrI [ pukwrix jweI—s`dx leI jWdI hY, (Bwv, Awpxw Awp Bytw krdI hY) [1[

Ab—hux [ khu—AwK [ rwm—hy pRBU! qorw—qyrw [ kwhU kw—iksy hor dw [ kvnu—ikhVw, kIh? inhorw—Aihswn [1[rhwau[

jw kY Bwr—ijs (pRBU) dy Awsry [ kwhy n—ikauN n? pRiqpwr—pwlxw [2[

buiD—Akl, soc [ bIcwrI—ivcwrI hY, socI hY [ jau—jy kr [ ibKu—ivhu, zihr [ mhqwrI—mW [ bsu—v`s, zor [3[

ArQ:- hy s`jx! ijs mnu`K dy ihrdy-rUp Gr ivc pRBU mwlk Awp (mOjUd) hY, mukqI aus A`gy Awpxw Awp AnykW vwrI Byt krdI hY [1[

(hy kbIr! pRBU dI hzUrI ivc) hux AwK—hy pRBU! ijs mnu`K ƒ iek qyrw Awsrw hY aus ƒ hux iksy dI ^uSwmd (krn dI loV) nhIN hY [1[rhwau[

ijs pRBU dy Awsry qRYvy lok hn, auh (qyrI) pwlxw ikauN n krygw? [2[

hy kbIr! AwK—AsW iek soc socI hY (auh ieh hY ik) jy mW hI zihr dyx l`gy qW (pu`qr dw) koeI zor nhIN c`l skdw [3[22[

Sbd dw Bwv:- ijs mnu`K ƒ pRBU-ipqw auqy pUrw isdk hY, aus ƒ iksy hor dI muQwjI nhIN rih jWdI [22[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ ॥ ਪੰਡਿਤ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹੁ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਰਸੁ ਤਬ ਲਗੁ ਨਹੀ ਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹਨਿ ਸਤੁ ਕਰੈ ਜੀਅ ਅਪਨੈ ॥ ਸੋ ਰਮਯੇ ਕਉ ਮਿਲੈ ਨ ਸੁਪਨੈ ॥੨॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਉਪਿ ਸਰੀਰੁ ॥ ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਨਿ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 328}

pdArQ:- hoie kYsy—ikvyN ho skdI hY? ikvyN AKvw skdI hY? sq—su`cw Awcrn [ nwir—iesqRI [ pMifq—hy pMifq! bIcwir—ivcwr kr ky [1[

bDY—bx skdw hY [ snyhu—ipAwr [ rsu—mwieAw dw suAwd [1[rhwau[

swhin—SwhxI, Swh dI vhutI, pRBU-Swh dI iesqRI, mwieAw [ squ krY—s`q smJdw hY [ jIA—ihrdy ivc [ rmXy kau—rwm ƒ [2[

sauip—sONpy, hvwly kr dyvy [ suhwgin—suhwg vwlI, BwgW vwlI [3[

ArQ:- hy pMifq! mn ivc ivcwr ky vyK, Blw siq-Drm qoN ibnw koeI iesqRI sqI ikvyN bx skdI hY? [1[

(iesy qrHW ihrdy ivc) pRIq qoN ibnw (pRBU-pqI nwl) ipAwr ikvyN bx skdw hY? jd qweIN (mn ivc) mwieAw dw cskw hY, qd qweIN (pqI prmwqmw nwl) ipAwr nhIN ho skdw [1[rhwau[

jo mnu`K mwieAw ƒ hI Awpxy ihrdy ivc s`q smJdw hY auh pRBU ƒ supny ivc BI (Bwv, kdy BI) nhIN iml skdw [2[

kbIr AwKdw hY—auho (jIv-) iesqRI BwgW vwlI hY jo Awpxw qn, mn, Dn, Gr qy srIr (Awpxy pqI dy) hvwly kr dyNdI hY [3[23[

Sbd dw Bwv: mwieAw dw moh iqAwigAW hI pRBU-crnW ivc ipAwr bx skdw hY; dovyN iek`Ty nhIN itk skdy [23[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਖਿਆ ਬਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥੧॥ ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚਉੜਿ ਕਤ ਬੋੜੀ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਬਿਖਿਆ ਸੰਗਿ ਜੋੜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦਾਧੇ ਲਾਗੀ ਆਗਿ ॥ ਨਿਕਟਿ ਨੀਰੁ ਪਸੁ ਪੀਵਸਿ ਨ ਝਾਗਿ ॥੨॥ ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰੁ ॥ ਸੋ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਕਥਤ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 328}

pdArQ:- ibiKAw—mwieAw [ sgl—swrw [ ibAwipAw—gR`isAw hoieAw, dibAw hoieAw [1[

nwv—byVI [ cauiV—KulHy QW, rVy ivc hI [ boVI—fobI [ ibiKAw sMig—mwieAw nwl [1[rhwau[

suir—dyvqy [ nr—mnu`K [ dwDy—sV gey [ inkit—nyVy [ pIvis n—nhIN pINdw [ Jwig—AOK nwl lµG ky, au~dm kr ky [2[

cyqq cyqq—Xwd kridAW kridAW, ismrn krn nwl [ inkisE—inkl AwieAw [ inrmlu—sw& [ kQq—AwKdw hY [3[

ArQ:- swrw jhwn hI mwieAw (dy pRBwv) nwl n`ipAw hoieAw hY; mwieAw swry hI ktuMb ƒ (swry hI jIvW ƒ) fobI bYTI hY [1[

hy mnu`K! qUM (AwpxI izMdgI dI) byVI ikauN rVy QW qy hI fob leI hY? qUM pRBU nwloN pRIq qoV ky mwieAw nwl gMFI bYTw hYN [1[rhwau[

(swry jgq ivc mwieAw dI iqRSnw dI) A`g l`gI hoeI hY (ijs ivc) dyvqy qy mnu`K sV rhy hn [ (ies A`g ƒ SWq krn leI nwm-rUp) pwxI BI nyVy hI hY, pr (ieh) pSU (jIv) au~dm kr ky pINdw nhIN hY [2[

kbIr AwKdw hY—(auh nwm-rUp) pwxI ismrn kridAW kridAW hI (mnu`K dy ihrdy ivc) prgt huMdw hY, qy auh (AMimRq-) jl piv`qr huMdw hY, (iqRSnw dI A`g ausy jl nwl buJ skdI hY) [3[24[

sbd dw Bwv:- auh iqRSnw dI A`g ijs ivc swrw jgq sV irhw hY, kyvl pRBU dy nwm-rUp AMimRq nwl hI bu`J skdI hY [ so, hr vyly nwm hI ismro [34[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤੁ ਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਜਿਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਸਾਧੀ ॥ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨ ਮੁਓ ਅਪਰਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ ॥ ਬੁਡਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂਪ ॥੩॥੨੫॥

pdArQ:- ijh kuil—ijs kul ivc [ ibDvw—TMfI [ ks—ikauN? mhqwrI—mW [1[

rwm Bgiq—pRBU dI bMdgI [ swDI—kIqI [ jnmq—jMmdw hI [ AprwDI—pwpI [1[rhwau[

mucu mucu—bhuq swry [ kIn—ikauN? bufBuj rUp—fufy vWg [ miJAw—ivc [2[

kubj—ku`bw [ kurUp—koJy rUp vwly, bd-Skl [3[

ArQ:- ijs kul ivc igAwn dI ivcwr krn vwlw (koeI) pu`qr nhIN (jMimAw) aus dI mW rMfI ikauN n ho geI? [1[

(sMswr ivc) keI grB Cx gey hn, ieh (bMdgI-hIx cMdrw) ikauN bc irhw? (bMdgI qoN s`Kxw ieh) jgq ivc iek koVHI jIaU irhw hY [2[

hy kbIr! (byS`k) AwK—jo mnu`K nwm qoN s`Kxy hn, auh (BwvyN vyKx ƒ) sohxy rUp vwly hn (pr Asl ivc) ku`by qy bd-Skl hn [3[25[

Sbd dw Bwv:- jo mnu`K prmwqmw dI bMdgI nhIN krdw, auh bwhroN vyKx ƒ BwvyN sohxw hovy, pr aus dw Awqmw mlIn hox krky jgq ivc aus dw Awauxw ivArQ hY [25[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜੋ ਜਨ ਲੇਹਿ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰਿ ॥੨॥ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 328}

pdArQ:- lyih—lYNdy hn [ sd—sdw [ bilhwrY jwau—mYN sdky jWdw hW [1[

inrmlu—piv`qr [ BweI—Brw, vIr [ BwvY—ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

ijh Gt—ijnHW mnu`KW dy ihridAW ivc [ rihAw BrpUir—nkw-nk BirAw hoieAw hY, prgt ho ipAw hY [ pg—pYr [ pMkj— {pMk—ic`kV [ j—jMimAw hoieAw [ pMkj—ic`kV ivcoN jMimAw hoieAw} kaul Pu`l [ DUir—DUV [2[

DIru—DIrj vwlw [ shij—sihj ivc, Afol AvsQw ivc rih ky [ rmY—ismrdw hY [3[

ArQ:- jo mnu`K mwlk pRBU dw nwm jpdy hn, mYN sdw auhnW qoN sdky jWdw hW [1[

jo vIr pRBU dy suhxy (inrml) gux gWdw hY, auh piv`qr hY, qy auh myry mn ivc ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

ijnHW mnu`KW dy ihridAW ivc pRBU prgt ho igAw hY, auhnW dy kOl Pu`l vrgy (suhxy) crnW dI AsI DUV hW (Bwv, crnW qoN sdky hW) [2[

kbIr BwvyN jwq dw julwh hY, pr m`q dw DIrj vwlw hY (ikauNik) Afolqw ivc rih ky (pRBU dy) gux gWdw hY [3[26[

Sbd dw Bwv:- iksy BI jwq dw hovy, jo mnu`K pRBU dy gux gWdw hY, aus dw mn piv`qr ho jWdw hY [26[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਗਗਨਿ ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ॥ ਸੰਚਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਤਨੁ ਭਇਆ ਕਾਠੀ ॥੧॥ ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਤਵਾਰਾ ॥ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜ ਕਲਾਲਨਿ ਜਉ ਮਿਲਿ ਆਈ ॥ ਆਨੰਦਿ ਮਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਈ ॥੨॥ ਚੀਨਤ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੌ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ ॥੩॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 328}

pdArQ:- ggn—AkwS, dsm-duAwr [ ggin—AkwS ivcoN, dsm duAwr ivcoN [ ggin BwTI—dsm duAwr-rUp B`TI ivcoN [ rswl—rsIlw, suAwdlw [ cuAY—co irhw hY (AMimRq) [ sMic—iek`Tw kr ky [ kwTI—l`kVIAW [ qnu—srIr, srIr dI mmqw, dyh-A`iDAws [1[

auAw kau—aus mnu`K ƒ [ shj—kudrqI qOr qy [ mqvwrw—mqvwlw, msq [ igAwn bIcwrw—igAwn dy ivcwr dI rwhIN [1[rhwau[

shj—sihj AvsQw, Afolqw [ klwlin—Srwb iplwaux vwlI [ jau—jdoN [ mwqy—msq ho ky [ Anidnu—hr roz [ jweI—lµGdw hY, bIqdw hY [2[

cInq—vyK vyK ky, prK prK ky, Anµd mwx ky [ qO—qdoN [ AnBau—pRkwS, igAwn, AMdrlw cwnx [3[

ArQ:- myrI ggn-rUp B`TI ivcoN suAwdlw AMimRq co irhw hY (Bwv, ijauN ijauN myrw mn pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, aus Xwd ivc juVy rihx dI iek-qwr lgn, mwno, AMimRq dI Dwr inklxI SurU ho jWdI hY), ies au~cy nwm-rs ƒ iek`Tw krn krky srIr (dI mmqw) l`kVIAW dw kMm dy rhI hY (Bwv, srIr dI mmqw sV geI hY) [1[

ijs mnu`K ny igAwn dy ivcwr dI rwhIN (Bwv, surq mwieAw qoN au~cI kr ky) rwm-rs pIqw hY aus ƒ kudrqI qOr qy (Bwv, suBwivk hI) msq hoieAw hoieAw AwKIdw hY [1[rhwau[

jdoN sihj AvsQw-rUp Srwb iplwaux vwlI Aw imldI hY qdoN Anµd ivc msq ho ky (aumr dw) hryk idn bIqdw hY (Bwv, nwm ismridAW mn ivc iek AYsI hwlq pYdw huMdI hY ij`Qy mn mwieAw dy JkoilAW ivc foldw nhIN [ ies hwlq ƒ sihj AvsQw khIdw hY; ieh sihj AvsQw, mwno, iek klwlx hY, jo nwm dw nSw dyeI jWdI hY; ies nSy qoN ivCVn ƒ ic`q nhIN krdw, qy muV muV nwm dI ilv ivc hI itky rhIdw hY) [2[

hy kbIr! AwK—(ies qrHW) Awnµd mwx mwx ky jdoN mYN Awpxw mn inrMkwr nwl joiVAw, qW mYƒ AMdrlw cwnx l`B ipAw [3[27[

Sbd dw Bwv:- (ismrn dI brkq): nwm ismridAW ismridAW mn mwieAw ivc folxoN ht jWdw hY, nwm ivc juVy rihx dI lgn vDdI jWdI hY, srIr dw moh imt jWdw hY, qy mnu`Kw jIvn dI AslIAq dI Asl sUJ pY jWdI hY [27[

not:- Sbd dw mu`K Bwv ‘rhwau’ dI quk ivc huMdw hY [ ie`Qy ikhw hY ik jo mnu`K sdw nwm ismrdw hY auh iek AYsI dSw ivc A`pVdw hY ij`Qy aus dw mn mwieAw ivc foldw nhIN [ ies AvsQw ivc ijauN ijauN auh pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, iqauN iqauN hulwrw AwauNdw hY, msqI ijhI cVHdI hY [

jogI lok Srwb pI ky smwDI lWdy sn, pr kbIr jI ny aus swDn dI ie`Qy inKyDI kIqI hY; qy ismrn ƒ hI pRBU-crnW ivc juVn dw sB qoN au~cw vsIlw d`isAw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh