ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 326

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤੁ ਬਸਾਏ ॥ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇ ਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ॥੨॥ ਸਾਕਤ ਮਰਹਿ ਸੰਤ ਸਭਿ ਜੀਵਹਿ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਨਾ ਪੀਵਹਿ ॥੩॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 326}

pdArQ:- AsQwvr—iek QW qy Kloqy rihx vwly prbq, ru`K Awidk [ jMgm—qurn vwly pSU-pMCI [ kIt—kIVy [ pqMgw—KMBW vwly kIVy [ bhu rMgw—bhuq iksmW dy [ kIey—AsW kIqy, AsW Dwry [1[

bswey—vswey, Awbwd kIqy [ Gr—(Bwv) jUnW, srIr [ rwm—hy rwm! grB hoie Awey—jUnW ivc pYNdy gey [1[rhwau[

swkq—(r`b nwloN) tu`ty hoey mnu`K [ (mrih—mrdy rihMdy hn, jUnW ivc pYNdy rihMdy hn [ jIvih—izMdw hn [ rswienu— {rs Aienu [ Aienu—AXn, Gr} rsW dw Gr, sB rsW qoN sRySt nwm-rs [ rsnw—jIB (nwl) [3[

pRB—hy pRBU! hwir—hwr ky, jUnW ivc pY pY ky Q`k ky [ pry—if`gy hW (qyry dr qy) [ pUrw—igAwn [4[13[

ArQ:- AsI (hux qk) AsQwvr, jMgm kIVy-pqMgy ieho ijhy keI iksmW dy jnmW ivc Aw cuky hW [1[

hy rwm! jdoN AsI jUnW ivc pYNdy gey qW ieho ijhy keI srIrW ivcoN dI lµG ky Awey hW [1[rhwau[

kdy AsI jogI bxy, kdy jqI, kdy qpI, kdy bRhmcwrI; kdy CqRpqI rwjy bxy kdy mMgqy [2[

jo mnu`K r`b nwloN tu`ty rihMdy hn auh sdw (iesy qrHW) keI jUnW ivc pYNdy rihMdy hn, pr sMq jn sdw jIaUNdy hn (Bwv, jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdy, ikauNik) auh jIB nwl pRBU dy nwm dw sRySt rs pINdy rihMdy hn [3[

(so) hy kbIr! (prmwqmw dy A`gy ies qrHW) Ardws kr—hy pRBU! AsI Q`k-tu`t ky (qyry dr qy) Aw if`gy hW, imhr kr qy hux Awpxw igAwn b^S [4[13[

Sbd dw Bwv:- pRBU qoN iv`CV ky jIv ƒ keI jnmW ivc BOxw pYNdw hY [ qdoN hI ^lwsI huMdI hY jdoN AMdroN haumY dUr kr ky nwm jpy [13[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲਿ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੋ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ॥ ਦਧਿ ਕੈ ਭੋਲੈ ਬਿਰੋਲੈ ਨੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ ਨਿਤ ਉਠਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥੧॥ ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥ ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲਿ ਪਾਇ ॥੨॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਖੇਡ ॥ ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੂਘੈ ਨਿਤ ਭੇਡ ॥੩॥ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 326}

not:- ies Sbd dw isrlyK d`sdw hY ik ieh Sbd iek`ly kbIr jI dw nhIN hY, ies ivc gurU Arjn swihb jI dw BI ih`sw hY qy kudrqI qOr qy auh A^Irlw bMd hI ho skdw hY qIjy bMd ivc kbIr jI dw nwm AwauNdw hY qy ieQy auh Awpxw mzmUn mukw dyNdy hn [ SurU ivc ilKdy hn ik jgq ivc iek AjIb qmwSw ho irhw hY—jIv, dhIN dy BulyKy pwxI irVk irhw hY (Bwv, ivArQ qy aultw kMm kr irhw hY ijs ivcoN koeI lwB nhIN hoxw) [ lwB vwlw kMm qW ieh hY ijvyN isK roz Ardws krdw hY—‘mn nIvW, m`q au~cI, m`q kw rwKw vwihgurU’, Bwv, vwihgurU dy ismrn ivc juVI rhy bu`DI, qy ieho ijhI bu`DI dy ADIn rhy mn [ pr kbIr jI kihMdy hn ik jgq ivc aultI Kyf ho rhI hY [ buDI mn ƒ cuMGdI iPrdI hY, bu`DI ivkwrI mn dy ip`Cy l`gI iPrdI hY [ lokW ƒ ies qmwSy dI smJ hI nhIN Aw rhI, pr kbIr ny ieh qmwSw smJ ilAw hY [

kbIr jI ny ieh izkr nhIN kIqw ik ies qmwSy dI smJ ikvyN AweI hY qy hornW lokW ƒ BI ikvyN Aw skdI hY [ ies GuMfI ƒ KolHx leI gurU Arjn swihb ny A^Irlw bMd nµ: 4 Awpxy vloN ilK ky nwl rlw id`qw hY [ AMk 4 dy A`gy AMk nµ: 1 BI ies Sbd dw AnoKw-pn d`sx vwsqy hI hY [ iehnW 35 SbdW ivc isr& iehI Sbd hY ijs ivc aupr ilKI ieh AnoKI g`l AweI hY [

ies Sbd dy ies AnoKy isrlyK qoN iek g`l hor BI sw& ho geI hY ik BgqW dI bwxI gurU Arjn swihb ny Awp ‘bIV’ ivc drj krweI sI [

pdArQ:- Acrju—AnoKw kOqk, AjIb qmwSw [ diD—dhIN [ BolY—BulyKy [ ibrolY—irVk irhw hY [ nIru—pwxI [1[rhwau[

gdhw—Koqw, mUrK mn [ hrI AMgUrI—ivkwrW dI s`jrI AMgUrI, mn-BwauNdy ivkwr [ crY—cugdw hY, mwxdw hY [ auiT—auT ky [ hwsY—h`sdw hY [ mrY—(jMmdw) mrdw hY [1[

mwqw—msiqAw hoieAw [ BYsw—sMFw [ AMmuhw—AmoV [ AMmuhw—jwie—AmoV-puxw krdw hY [ rswqil—nrk ivc [ pwie—pYNdw hY [2[

prgtu BeI—smJ ivc Aw geI hY [ lylw—(Bwv) mn [ Byf—(Bwv) m`q, bu`DI [3[

rwm rmq—pRBU ƒ ismridAW [ miq—bu`DI [ prgtI AweI—jwg peI hY [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- hy kbIr! mYN iek AjIb qmwSw vyiKAw hY ik (jIv) dhIN dy BulyKy pwxI irVk irhw hY [1[rhwau[

mUrK jIv mn-BwauNdy ivkwr mwxdw hY, iesy qrHW sdw h`sdw qy (Koqy vWg) hINgdw rihMdw hY (Aw^r) jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [1[

msqy hoey sMFy vrgw mn AmoV-puxw krdw hY, ku`tdw hY (Bwv, AhMkwr krdw hY) iviSAW dI KyqI cugdw rihMdw hY, qy nrk ivc pY jWdw hY [2[

hy kbIr! AwK—(mYƒ qW) ieh AjIb qmwSw smJ ivc Aw igAw hY (qmwSw ieh hY ik) sMswrI jIvW dI bu`DI mn dy ipCy l`gI iPrdI hY [3[

(ieh smJ iks ny pweI hY?) hy kbIr AwK—siqgurU ny ieh smJ b^SI hY, (ijs dI brkiq nwl) pRBU dw ismrn kridAW kridAW (myrI) bu`DI jwg peI hY (qy mn dy ipCy qurnoN ht geI hY) [4[1[14[

Sbd dw Bwv:- jd qweIN mnu`K gurU qoN bymuK hY qy nwm nhIN jpdw, qd qk ies dI Akl iBRStI rihMdI hY, ivkwrI mn dy ipCy lgI iPrdI hY [ gurU dI imhr nwl nwm jpIey qW bu`DI mn dy ipCy qurnoN ht jWdI hY [14[

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਚਪਦੇ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਛੋਡਿ ਬਾਹਰਿ ਭਇਓ ਮੀਨਾ ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾ ਹੀਨਾ ॥੧॥ ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ ਤਜੀ ਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤਿ ਭਈ ਥੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰਿ ਉਠਿ ਆਇਆ ॥੨॥ ਬਹੁਤੁ ਬਰਸ ਤਪੁ ਕੀਆ ਕਾਸੀ ॥ ਮਰਨੁ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ ॥੩॥ ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਓਛੀ ਭਗਤਿ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੀ ॥੪॥ ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜ ਸਿਵ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਨੈ ॥ ਮੁਆ ਕਬੀਰੁ ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੈ ॥੫॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 326}

pdArQ:- mInw—m`C [ pUrb jnm—ipCly jnmW dw [ hau—mYN [ hInw—s`Kxw [1[

kvn—ikhVI, ikho ijhI? giq—hwlq, hwl [ morI—myrI [ qjIly—mYN C`f id`qw hY [ bnwris—kWSI ngrI [ QorI—QoVI [1[rhwau[

sgl jnmu—swrI aumr [ isvpurI—iSv dI ngrI kWSI ivc [ gvwieAw—ivArQ guzwr id`qw [ mrqI bwr—mrn vyly [ auiT—au~T ky, C`f ky [2[

bhuqu brs—keI swlW qk [ kwSI—kWSI ivc [ mrnu—mOq [ bwsI—vws, vsybw [3[

sm—ieko ijhy [ bIcwrI—smJy hn [ ECI—hoCI, ADUrI [ kYsy—iks qrHW? auqris—qUM auqryNgw [ pwrI—pwr [4[

gur gij—gxyS [ sBu ko—hryk mnu`K [ jwnY—pCwxdw hY (Bwv, smJdw hY ik ieh gxyS qy iSv hI mukqI dyx vwly qy Kohx vwly hn) [ muAw kbIru—kbIr mr igAw hY Awpw Bwv qoN, kbIr dI mYN-myrI imt geI hY [ rmq—ismr ismr ky [5[15[

ArQ:- (mYƒ lok kih rhy hn ik) ijvyN m`C pwxI ƒ C`f ky bwhr inkl AwauNdw hY (qW duKI ho ho ky mr jWdw hY; iqvyN) mYN BI ipCly jnmW ivc qp nhIN kIqw (qwhIeyN mukqI dyx vwlI kWSI ƒ C`f ky mghr Aw igAw hW) [1[

hy myry rwm! hux mYƒ d`s, myrw kIh hwl hovygw? mYN kWSI C`f AwieAw hW (kI ieh TIk hY ik) myrI m`q mwrI geI hY? [1[rhwau[

(hy rwm! mYƒ lok AwKdy hn—) qUM swrI aumr kWSI ivc ivArQ guzwr id`qI (ikauNik hux jdoN mukqI imlxI sI qW) mrn vyly (kWSI) C`f ky mghr qur AwieAw hYN [2[

(hy pRBU! lok kihMdy hn—) qUM kWSI ivc rih ky keI swl qp kIqw (pr aus qp dw kIh lwB?) jdoN mrn dw vylw AwieAw qW mghr Aw v`isEN [3[

(hy rwm! lok bolI mwrdy hn—) qUM kWSI qy mghr ƒ ieko ijhw smJ ilAw hY, ies hoCI BgqI nwl (jo qUM kr irhw hYN) ikvyN sMswr-smuMdr qoN pwr lµGyNgw? [4[

(hy kbIr!) AwK—hryk mnu`K gxyS qy iSv ƒ hI pCwxdw hY (Bwv, hryk mnu`K iehI smJ irhw hY ik iSv mukqIdwqw hY qy gxyS dI ngrI mukqI Kohx vwlI hY); pr kbIr qW pRBU dw ismrn kr kr ky Awpw-Bwv hI imtw bYTw hY (kbIr ƒ ieh pqw krn dI loV hI nhIN rhI ik aus dI kIh gqI hovygI) [5[15[

Sbd dw Bwv:- iksy ^ws dys jW ngrI ivcoN mukqI nhIN iml skdI [ mukq auhI hY jo pRBU dw Bjn kr ky Awpxy AMdroN ‘mYN-myrI’ imtw cuikAw hY [15[

not:- Awm lokW ivc ieh vihm pYdw kIqw igAw hoieAw hY ik bnwrs Awidk qIrQ au~qy srIr iqAwigAW jIv ƒ mukqI iml jWdI hY [ kbIr jI lokW dy ies Brm ƒ dUr krn leI A^IrlI aumry bnwrs C`f Awey qy mghr Aw v`sy [ mghr bwry ieh vihm hY ik ieh DrqI srwpI hoeI hY [ jo ie`Qy mrdw hY, auh Koqy dI jUny pYNdw hY [ mghr gorKpur qoN 15 mIlW qy hY [

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ ਧਰਨਿ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਤਿ ਜਿ ਸੋਵਹਿ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਲੇਹਿ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥੨॥ ਹਾਥਿ ਤ ਡੋਰ ਮੁਖਿ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸਿ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ ॥੩॥ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ ॥੫॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਿ ਰੇ ਅੰਧਾ ॥ ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 326}

pdArQ:- coAw—Aqr [ mrdn—mwlS [ AMgw—(srIr dy) AMgW ƒ [ jlY—sV jWdw hY [ kwT kY sMgw—l`kVW nwl [1[

kvn bfweI—ikhVI vifAweI hY? kIh mwx krnw hoieAw? Drin—DrqI qy [ prY—ipAw rih jWdw hY [ aurvwir—aurly pwsy hI, ieQy hI [ n jweI—(nwl) nhIN jWdw [1[rhwau[

idn—idny, swrw idn [ kwm—kMm-kwr [ krih—krdy hn [ ij—jo mnu`K [ ieku iKnu—rqw Br BI, pl mwqR BI [ n lYih—nhIN lYNdy [2[

hwiQ—(auhnW dy) h`Q ivc [ q—qW [ for—(bwjW dIAW) forW [ muiK—mUMh ivc [ qMbor—pwn [ kis—k`s ky, Gu`t ky [ cor—corW vWg [3[

gurmiq—gurU dI m`q lY ky [ ris ris—suAwd lY lY ky, bVy pRym nwl [ rwmY rwm—kyvl rwm ƒ [ rmq—ismr ismr ky [4[

idRVweI—(ihrdy ivc) p`kw krwauNdw hY, jpwauNdw hY [ hir hir sugMD—hrI dy nwm dI ^uSbo [ bsweI—vswauNdw hY [5[

ry AMDw—hy AMnHy mnu`K! cyiq—Xwd kr [ siq—sdw At`l rihx vwlw [ JUTw—nws ho jwx vwlw, iQr nwh rihx vwlw [6[16[

ArQ:- (ijs srIr dy) AMgW ƒ Aqr qy cMdn mlIdw hY, auh srIr (Aw^r ƒ) l`kVW ivc pw ky swiVAw jWdw hY [1[

ies srIr qy Dn au~qy kIh mwx krnw hoieAw? ieh ie`Qy hI DrqI qy pey rih jWdy hn (jIv dy nwl) nhIN jWdy [1[rhwau[

jo mnu`K rwq ƒ su`qy rihMdy hn (Bwv, rwq qW su`iqAW guzwr dyNdy hn), qy idny (duinAwvI) kMm-DMDy krdy rihMdy hn, pr iek pl mwqR BI pRBU dw nwm nhIN jpdy [2[

jo mnu`K mUMh ivc qW pwn c`b rhy hn, qy ijnHW dy h`Q ivc (bwjW dIAW) forW hn (Bwv, jo iSkwr Awidk Sugl ivc ru`Jy rihMdy hn), auh mrn vyly corW vWg k`s ky b`Dy jWdy hn [3[

jo mnu`K siqgurU dI m`q lY ky bVy pRym nwl pRBU dy gux gwauNdw hY, auh kyvl pRBU ƒ ismr ismr ky suK mwxdw hY [4[

pRBU AwpxI imhr kr ky ijs dy ihrdy ivc Awpxw nwm itkwauNdw hY, aus ivc auh ‘nwm’ dI ^uSbo dw vws krw dyNdw hY [5[

kbIr AwKdw hY—hy AigAwnI jIv! pRBU ƒ ismr; pRBU hI sdw-iQr rihx vwlw hY, bwkI swrw jMjwl nws ho jwx vwlw hY [6[16[

Sbd dw Bwv:- ieh srIr, ieh Dn pdwrQ, ieh rwj rMg—koeI BI AMq vyly mnu`K dy kMm nhIN Aw skdy [ sgoN ijauN ijauN jIv iehnW pdwrQW dy moh ivc ru`Jdy hn, iqauN iqauN A^Ir vyly vDIk du`KI huMdy hn [ pRBU dw iek ‘nwm’ hI sdw shweI hY [ ijs au~qy pRBU myhr kry, aus ƒ ‘nwm’ gurU-dr qoN imldw hY [

not:- dunIAw dI Aswrqw dy sDwrn ibAwn ivc, mry mnu`K dy isr& swVy jwx dw hI izkr swbq krdw hY ik kbIr jI ihMdU-Gr ivc jMmy-ply sn [ ‘bolI’ BI swrI ihMdUAW vwlI hI vrqdy hn [

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਦੇ ਚਾਰਤੁਕੇ॥ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸਰਾਮ ॥ ਬੈਰੀ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ ॥ ਸਾਕਤ ਉਲਟਿ ਸੁਜਨ ਭਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿਦੁ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨ ਮਹਿ ਹੋਤੀ ਕੋਟਿ ਉਪਾਧਿ ॥ ਉਲਟਿ ਭਈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਆਪੈ ਆਪ ॥ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਤੀਨੌ ਤਾਪ ॥੨॥ ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ ਹੂਆ ॥ ਤਬ ਜਾਨਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਉ ॥ ਆਪਿ ਨ ਡਰਉ ਨ ਅਵਰ ਡਰਾਵਉ ॥੩॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 326-327}

pdArQ:- aulit—plt ky, bdl ky [ ibnsy—nws ho gey hn, dUr ho gey hn [ ibsrwm—fyrw, itkwxw [ Bey hY—ho gey hn, bx gey hn [ mIqw—im`qr, s`jx [ swkq—r`b vloN tu`ty hoey jIv [ sujn—Bly, gurmuK [ cIqw—AMqr Awqmy [

moih—mYN [ kusl—suK-sWd, Anµd [ jwinAw—jwx ilAw [1[rhwau[

qn mih—srIr ivc [ hoqI—huMdIAW sn [ koit aupwiD—kRoVW bKyVy (ivkwrW dy) [ aulit—plt ky [ BeI—ho gey hn [ shij—shj ivc, Afol AvsQw ivc, pRBU dy nwm-rs ivc [ smwiD—smwDI lweI r`Kx dy kwrn, juVy rihx krky [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ AwpY Awp—pRBU hI pRBU (id`s irhw hY) [ n ibAwpY—poh nhIN skdw, Awpxw dbwA nhIN pw skdw [2[

aulit—Awpxy pihly suBw vloN ht ky, ivkwrW vwlI vwdI C`f ky [ snwqnu—purwxw, purwqn, mu`Flw, jo ieh pihlW pihl sI; (Bwv, Awpxy Asly dw rUp, pRBU dw rUp) [ jwinAw—smJ peI hY [ jIvq mUAw—jIauNdw hI mr igAw, dunIAw ivc v`sdw hoieAw BI dunIAw vloN inr-cwh ho igAw hW, lIn ho igAw hW, msq hW [ frau—frdw hW [ Avr—hornW ƒ [3[17[

ArQ:- jmW qoN bdl ky pRBU (dw rUp) ho gey hn (Bwv, pihlW jo mYƒ jm-rUp id`sdy sn, hux auh pRBU dw rUp idKweI dyNdy hn), myry du`K dUr ho gey hn qy suKW ny (myry AMdr) fyrw Awx jmwieAw hY [ jo pihlW vYrI sn, hux auh s`jx bx gey hn (Bwv, jo ieMdRy pihlW ivkwrW vl lY jw ky vYrIAW vwlw kMm kr rhy sn, hux auh Bly pwsy ilAw rhy hn); pihlW ieh r`b nwloN tu`ty hoey sn, hux ault ky AMqr-Awqmy gurmuK bx gey hn [1[

hux mYƒ swry suK Awnµd pRqIq ho rhy hn; jdoN dw mYN pRBU ƒ pCwx ilAw hY (pRBU nwl sWJ pw leI hY) qdoN dI (myry AMdr) TMF pY geI hY [1[rhwau[

(myry srIr ivc ivkwrW dy) kRoVW bKyVy sn; pRBU dy nwm-rs ivc juVy rihx krky auh swry plt ky suK bx gey hn [ (myry mn ny) Awpxy Asl srUp ƒ pCwx ilAw hY (hux ies ƒ) pRBU hI pRBU id`s irhw hY; rog qy iqMny qwp (hux) poh nhIN skdy [2[

hux myrw mn (Awpxy pihly ivkwrW vwly suBwau vloN) ht ky pRBU dw rUp ho igAw hY; (ies g`l dI) qdoN smJ AweI hY jdoN (ieh mn) mwieAw ivc ivcrdw hoieAw BI mwieAw dy moh qoN au~cw ho igAw hY [

hy kbIr! (hux byS`k) AwK—mYN Awqmk Anµd ivc Afol AvsQw ivc juiVAw hoieAw hW; nwh mYN Awp iksy hor pwsoN frdw hW Aqy nwh hI hornW ƒ frwauNdw hW [3[17[

Sbd dw Bwv:- jdoN nwm ismr ismr ky pRBU dy crnW ivc jIv dw ic`q juV jwey, qdoN ieh suKI ho jWdw hY, mn mwieAw dy ivkwrW vloN ht jWdw hY, qy mwieAw ivc vrqdw hoieAw BI mwieAw dy moh ivc nhIN Psdw [17[

not:- ies Sbd dy isr-lyK dy l&z ‘quky’ dy hyT iek in`kw ijhw AMk ‘2’ hY [ ieh do Sbd (nµ: 17 Aqy 18) AYsy hn, ijnHW dy hryk ‘bMd’ ivc cwr cwr qukW hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh